Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2


İnsanların yapıcı olduğu söylenir. Bir bakıma doğrudur. İnsanlar bir araya toplanınca, az kişini gücü yetmeyecek işleri kolaylıkla yapıverir. Ancak insanın yapıcı olduğunu söylerken bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmek gerekir. Bazı işlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayan insan, bazen işlerin yapılmasını da engeller. Bundan dolayı ben insanların yapıcı yönlerinin yanında yıkıcı yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1. Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Deneme B) Roman C) Gezi D) Anı E) Masal


Yanar dağlar gibi gülleler attık
Yerde, gökte tozu dumana kattık
Süngüye davrandık, can cana kattık
Kaldı gök bir kızıl volkan içinde
2. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral B) Didaktik C) Epik D) Dramatik E) Link


3. “Günlük” türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazar, yaşadığı olayları günü gününe not eder.
B) Yazıldığı günün tarihi belirtilir.
C) Yazarın bir gün içinde başından geçen olaylar anlatılır.
D) Eski edebiyatımızda “ruzname” denen yazılar günlük niteliğindedir.
E) Ortaya atılan görüş çeşitli delillerle kanıtlanır.


Gitti gelmez bahar yeli
Şarkılar yarıda kaldı
I. bütün
II. anahtar
III. bahçeler kilitli
IV. kalbinde kaldı
4. sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse dörtlüğün son iki dizesi aşağıdakilerden hangi sıraya göre oluşturulmalıdır?
A) I.—III. ve II—IV.
B) II.—IV. ve I.—III.
C) III.-I. ve IV.—II.
D) IV.—II. ve III.-I.
E) IV.—I. ve III.-II.


I. Yine dosttan haber geldi
    Yârim her halimi bildi
II. Açıldı bahçenin gülü
    Öter içinde bülbülü
III. Âşık oldum erenler
     Aşk halinden bilenler
IV. Ağaçlarda yeşil yaprak
     Bastığımız kara toprak
V. Büyük beylerden amanlı
    Erciyes başın dumanlı
5. Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangisi 8’li hece ölçüsüyle ve yarım uyakla oluşturulmuştur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Zenginin sözüne beli (evet) diyorlar
Fukara söylese deli diyorlar
Zamane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır derdimiz bizim
6. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hecenin 11’li (6 + 5 duraklı) kalıbı kullanılmıştır.
B) ‘‘aaab” şeklinde uyaklanmıştır.
C) “diyorlar” sözcükleri rediftir.
D) Zengin uyak kullanılmıştır.
E) Pastoral bir şiirden alınmıştır.


İslamiyet’ten önce yuğ adı verilen cenaze
                             I
törenlerinde söylenen şiirlere sav denir. Halk
                                           II
edebiyatında ölenlerin ardından söylenen şiirlere ağıt,
                                                                    III
Divan edebiyatın da mersiye denir. Divan edebiyatındaki
                               IV
meşhur mersiyelerden biri Baki'nin Kanuni Mersiyesi’dir.

                                       V
7. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


8. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
A) Koşma B) Mani C) Semai D) Tuyuğ E) Türkü


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?
A) Odur şakıyan avuçlarımda
    Üşümüş parmak uçlarımda
B) Bakarsın unutur giderim yarın
    Erir içinde geçen zamanların
C) Bir gece ansızın gelebilirim
    Sevinçten kapında ölebilirim
D) Bir deniz olurum ayaklarında
    Kalbim duruverir dudaklarımda
E) Ne durdurur özleyeni, seveni
    Bu kadar yürekten çağırma beni


Kimi zaman dize sonundaki bir sözcüğün tamamı öteki dizenin sonundaki sözcüğün sesleri arasında bulunabilir. Buna tunç kafiye denir.
10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A) Uzaklarda hazin bir su sesi
    Apansız başlar bir baş dönmesi
B) Demir atar içime özlem yüklü bir gemi
    Yokluğun yine zindan eder her gecemi
C) Seninle uçup gider en güzel zamanlarım
    Sensiz yaşanmayacağını o zaman anlarım
D) Gözlerimden bir hüzün bulutu geçer
    Bu nasıl bir ömür, bu nasıl keder
E) Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
    Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde


Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa
Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa
11. Bu dizelerdeki kafiye türü aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sevinçle balkonuna konuyorsa martılar
    Dökülsün dudağından en umutlu şarkılar
B) Uzaklardan elemli, garip bir kuş öterse
    Ve bir gün kabrimde sarı bir gül biterse
C) Bir vapur yaklaşırsa rıhtımına bin, açıl
    Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor, nasıl
D) Şafaktan çıkmış bir uzun yolculuğa
    Bir gelen var uzaktan soluk soluğa
E) Bir nehrin yatağından ilk taşması
    Ve nehirlerin sonunda bir yatağa kavuşması


Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım
Çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
12. Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
B) Tema, karşıtlıklar üzerine kurulmuştur.
C) Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.
D) Serbest nazım örneğidir.
E) Ahenge önem verilmemiştir.


Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...
Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,
Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsmı,
Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu...
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu...
Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
                                  Yahya Kemal Beyatlı
13. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tema, geçmişe özlemdir.
B) Osmanlı imparatorluğu’nun fetih zihniyetini yansıtan bir duyuşun ifadesidir.
C) Şair, Balkan şehirlerinde geçen çocukluk yıllarına ait yaşantılarını şiire özgü düşsel bir âlem kurarak anlatmıştır.
D) Şair duygu ve düşüncelerini doğadan aldığı öğeleri kullanarak nesnel betimlemeler yapmıştır.
E) Şiirin yapısı düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.


—Altın altın!
— Hayır, kardeş, sen bu fikri değiştir
Altın devri çoktan kapandı, şimdi demir devridir
Divânedir ki o tembel ki demire hor bakar
Ondan sonra gece gündüz demir diye sayıklar
Eğer biri elindeki sabanını isterse
Ağırlığınca işte altın! Onu bırak at! Derse
Buna asla tamah etme, el uzatma sakın sen
Çiftçi olmak, büyük şeydir, ekin yurdu şenletir
Saban aziz bir alettir, alın teri bir zevktir
Sen bu zevki bulamazsın başka yoldan gidişten
14. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Didaktik şiir türü örneğidir.
B) Şiirin yazıldığı dönemle ilgili özellikler belirgindir.
C) Dil alıcıyı harekete geçirme ve göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
D) Biçim yönüyle halk şiiri geleneğini sürdüren özellikler vardır.
E) Çiftçiliğin değerini bilmenin önemi vurgulanmıştır.


I. Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye
Sanatında yol gösteren ilimle fen Türk’ündür
Hirfetleri birbirini daim eder himaye
Tersaneler fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın
II. ne kadar savunmasız bağrı açık şu zaman
oltası içinde hazin yaralar açan
üflesin iksirini faydasız hayatıma
küfe yükü sırtımda dövdüğüm dizlerimi
kim kondurabilir yeşil bir dala
yağmurlu serçe sesimi
15. Yukarıdaki metinler için aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?
A) Birinci metin halk şiiri, ikinci metin serbest şiir geleneğiyle yazılmıştır.
B) Birinci metin didaktik, ikinci metin lirik şiir türü örneğidir.
C) Birinci metindeki “senin orasıdır vatanın”, “bütün sermaye” gibi öbekler alışılmış ;ikinci metindeki “bağrı açık zaman”,"yağmurlu serçe sesim" öbekleri alışılmamış bağdaştırma örnekleridir.
D) Birinci metin şiir, ikinci metin manzume örneğidir.
E) Birinci metinde de ikinci metinde de zihniyete ait veriler saptanabilir.


Üzümün çöpü var, armudun sapı.
Bu eve girilmez, şunda yok kapı
Bektaşi evlenme işinde ince eler sık dokur.
Yıllar yel gibi geçer, dayar kırkına merdiven;
Yakınları, durmadan bu konuya getirip sözü:
“Erenler, durumun iyi, sağlığın yerinde,
“Artık uzun etme de evlen...”
Deyince Bektaşi’nin buruşur yüzü:
“Çevreye özenle bakıyorum şöyle,
Ne kocası olmayı isteyebileceğim bir çocuk
Gördüm. Bu kanımda yok yalan,
Şu koşullar içinde evlenmez aklı olan.”
16. Yukarıdaki metin için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Anlatıcının kendisini coşkuyla dile getirme biçiminde ifade ettiği bir metindir.
B) Anlatılanlar olay örgüsü etrafında şekillenmiştir.
C) İnsana özgü bir gerçeklik anlatılmıştır.
D) Didaktik anlatım tarzıyla yazılmıştır.
E) Halk söyleyişi örnekleri bulunabilir.


Bir dala konmuştu karga cenapları
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı;
Ona nağme yapmaya başladı:
“Oooo! Karga cenapları, merhaba!
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz!
Gözüm kör olsun yalanım varsa,
Tüyleriniz gibiyse sesiniz
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”
Keyfinden aklı başından gitti bay karganın,
Göstermek için güzel sesini
Açınca ağzını düşürdü nevalesini.
Tilki kapıp onu dedi ki:
“Efendiciğim,
Size küçük bir ders vereceğim;
Alıklar olmasa iş kalmaz açıkgözlere,
Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire
Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama
Yemin etti gayri faka basmayacağına.
17. Yukarıdaki metin aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Fabl türüne özgü özellikler vardır.
B) Kurmaca bir metindir.
C) Olay ayrı zihniyetleri temsil eden karga ve tilkinin çatışması üzerine kurulmuştur.
D) Dil göndergesel işlevinde kullanılmıştır.
E) Metnin teması “kıskançlık”, mesajı “azla yetinmeyi öğrenmek gerektiği” düşüncesidir.


Bir zaman vardı ya kutsal tarih modası
Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası
Mutlaka eski tasvirler ile süslensin
Dive ressam aratır hayli zaman bir zengin
Biri ortaya çıkarak, ben yaparım, der, kolunu
Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu
Sıvar amma nesi var! Sahibi der:
— Usta bu ne?
Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!
__ Bu resim, askeri baskın yapacakken Fir’avn’ın
Kızıl Deniz yarılıp geçmesidir Musa’nın.
—Hani Musa be adam?
— Çıkmış efendim karaya.
— Firavun Nerede?
— Boğulmuş.
— Ya bu kan rengi boya?
— Kızıl deniz a efendim, yeşil olmaz ya bu da!
— Çok güzel tablo imiş! Doğrusu şenlendi oda!
18. Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki metin için doğru bir yargı değildir?
A) Köşk yaşamı, tarihe düşkünlük, süs merakı dönemin toplumsal zihniyeti ile ilgili ayrıntılardır.
B) Manzum hikâye türündedir.
C) Anlatılanlar olay zinciri etrafında gelişmektedir.
D) İronik bir anlatımı vardır.
E) Olayın anlatıldığı dönemde bir kesimin görgüsüzlüğü vurgulanmaktadır.


19. Aşağıdakilerden hangisinde hem redif, hem de zengin uyak vardır?
A) Elsizlere el, dilsizlere dil ver yeniden
    Lütfen, bir şanlı nesil ver yeniden
B) On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan
    Baba ocağından, yâr kucağından
C) Gönlümü gam alır böyle günlerde
    Servistana benzer o siyah perde
D) Eşler gerek öksüzlere yalnızlardan
    Bekler ışık damlası yıldızlardan
E) Garibim, namıma Kerem diyorlar
    Aslı’mı el almış, harem diyorlar


Çatlar göğsümdeki nar
Yedi cihan sana yanar
20.Bu dizelerdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç uyak
B) Cinaslı uyak
C) Zengin uyak
D) Tam uyak
E) Yarım uyak


Bin cefayla geçiyor bu devranım
Dağ misali eksilmiyor dumanım
Petek petek ağu tuttu kovanım
Çiçek hasta, arı hasta, bal hasta
21.Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla söylenmiştir.
B) Ulama vardır.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) Redif vardır.
E) Sarma uyak kullanılmıştır.


22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmamıştır?
A) Dalın eğri büğrü yaprağın ince
    Rengin iğdeleşir rüzgâr esince
B) Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam
    Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam
C) Çınlasın çağrılarla çın çın da çın
    Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın
D) Altı kardeş idik bindirdik ata
    Kızılırmak’a varınca oldu bir hata
E) Doğuda kırmızı, batıda turunç
    Yanık bir yörüğü andıran bu tunç


Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar
23. Bu dörtlüğün uyak düzeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Çapraz uyak
C) Düz uyak
D) Mani tipi uyak
E) Cinaslı uyak


24. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?
A) Elindeki kınası soldu mu ola
    Evde kaynatası duydu mu ola
B) Hep aynı nağmede çılgın dolaşan yaylar
    Bir yıldız kervanı gibi haftalar aylar
C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
    Sen düşürdün beni dilden dillere
D) Ak gerdanda benler zer nişanlıdır
    Zülfünün telleri pek reyhanlıdır
E) Çek deveci develerin yokuşa
    Deli oldum o şendeki bakışa


I.
Be hey ala gözlü dilber
Sana bir ben gerek bir ben
Âşıkın aklın almaya
Sana bir ben gerek bir ben

II.
Ala gözlü, benli dilber
Koma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Dola beni bel yerine
25. Yukarıdaki iki şiirin ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuları
B) Ölçüleri
C) Nazım biçimleri
D) Uyak düzenleri
E) Nazım birimleri


Âdem’le bir yaşın mı var
Baştan aşkın işin mi var
Dertli, gamlı başın mı var
Garip çeşme, sırrın nedir
26. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlış-tır?
A) Mâni tipi uyak dizilişi uygulanmıştır.
B) Kişileştirme yapılmıştır.
C) Konu bütünlüğü taşıyan bir dörtlüktür.
D) Hem ek hem sözcük biçimli redifler vardır.
E) 4 + 4 duraklı, 8’li hece ölçüsü uygulanmıştır.


Ay ışığı ışıktır
Sofra dolu kaşıktır
Anası ne derse desin
Oğlu bana âşıktır
27.Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yarım uyak
-a
-a
-b
-b

B) Redif-tam uyak
-a
-a
-b
-b

C) Redif – zengin uyak
-a
-a
-b
-a
D) Redif-yarım uyak
-a
-a
-a
-b

E) Zengin Uyak
-x
-a
-x
-b


Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
28. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir serbest şiirden alınmıştır.
B) Uyak kullanılmamıştır.
C) Son dizede mecaz kullanılmıştır.
D) II. dizede benzetme yapılmıştır.
E) Dize hâlinde redif vardır.


29. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde hem redif hem de yarım uyak vardır?
A) Ay doğar batar şimdi
    Işığı tutar şimdi
B) Ay doğar minareden
    Ölürüm bu yareden
C) Ay doğar ayazlanır
    Gün doğar beyazlanır
D) Tanırım giydiğinden
    Canım ol yâre kurban
E) İnci mercan saçarsın
    Gülüm nere kaçarsın


30. Aşağıdakilerin hangisinde redif yoktur?
A) Dünya düşse peşimize, yer sarsılsa yerinden
    Ne senden vazgeçeriz, ne senin eserinden
B) Delik yoktu çıkacak, başını vur vur dene
    Bir karanlıktı çöken; yurda, ruha, bedene
C) Neden sonra, ne yıldız, ne gün, ne hilal gibi
    Mustafa Kemal doğdu, Mustafa Kemal gibi
D) Yeter yıllardan beri seni örten sis artık
     Biraz da meydana ak, açıl ey Taymis artık
E) Millet gövde oldu, Ata baş oldu
     Misli görülmemiş bir savaş oldu


Selam senelerce, senelerce evvele
En sevgiyle, en iyiye, en güzele
31. Bu dizelerdeki uyak çeşidi, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Yolcu ölmüş, işte ayaklar hür
    Yolcu ölmüş, ayaklar düşünür
B) Orhan zamanından kalma bir duvar
    Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
C) Ani bir üzüntüyle rüyadan uyandım
    O alev gömleği giymiş gibi yandım
D) İçtik bir nadir içkiyi yıllarca kanmadık
    Böyle bir zevke tek bir ömür yetmiyor yazık
E) Dalların zirvesindeyiz ancak
    Yarı yoldan ziyade yerden uzak


I. İnsanı insan diye hep sevmişim, hep severim
Ve onu tanrılara karşı bile överim
II. Ey sarışın kahkaha yeşil bakışlı ölüm
Aynaları sömüren binbir nakışlı ölüm
III. Bir ilham istiyorum, bir gün vahye erecek
Bir çift göz istiyorum, can evimi görecek
IV. Aşk ile gerçek eden her masalı
Yandıkça daha gür yeşeren çalı
V. Yatağının açılmış kollarına koş çabuk
Ey her akşam mağlup olan çocuk
32.Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde zengin uyak vardır?
A) I. ve III.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.


Git bu mevsimde gurup vakti Cihangir’den bak
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak
33.Bu iki dizelerden hareketle şiirin bütünüyle ilgili özelliklerinden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A) Yazıldığı dönem
B) Nazım biçimi
C) Kafiye düzeni
D) Nazım birimi
E) Ölçüsü


Bir kar ülkesidir alabildiğine ıssız
Sessizliğin donarak katılaştığı
34. Bu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa şiirin uyak örgüsü “sarma uyak” olur?
A) Seni böylesine yalnız
     Bırakıp gidenlerin toplandığı
B) Mermer, ölülerin o sert yastığı
    Ak bir gölge gibi durur kımıltısız
C) Her şey burada zamansız
    Yalnızlığın bir an durakladığı
D) Korku herkesten yenilgisiz
     Hükmünü sürer kimsesiz
E) Bu etrafa çığlık saçan borazanı
     Tık bir yere, kapat kapıyı


35. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde zengin kafiye vardır?
A) Gelmedi gün daha, çalmadı saat
    Daha uçurmuyor beni bu kanat
B) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
    Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
C) Geçen her saat her geçen sâniye
    Gök altun güğümdür coşan mâviye
D) Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın
    Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın;
E) Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
    Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek


Biter, Kırşehir’in gülleri biter
Çağrışır dalında bülbüller öter
Ufacık güzeller hep yeni yeter
Güzelin kaşında keman görünür
36.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Uyak örgüsü aaab şeklindedir.
E) Didaktik bir şiirden alınmıştır.


Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
Yekpâre geniş bir ânın
Parçalanmış akışında
37.Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Uyak
B) Redif
C) Ölçü
D) Ulama
E) Düz kafiye örgüsü


Anlatır özlemini bana derinden
Yanan alnınla, terleyen avuçların
Alevler taşarken gözbebeklerinden
Yakar değdiği yeri parmak uçların
38.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Tunç uyak kullanılmıştır
D) Düz uyakla yazılmıştır
E) Ulama vardır


Varılırdı daha saydam günlere isteseler
İsteseler yalnızlık giremezdi evlere
Seni sevmek bir kırlangıç olacak bekleseler
Ve uçacak durmadan adaşız denizlere
39.Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Çapraz uyak
C) Düz uyak
D) Cinaslı uyak
E) Tunç uyak


Aruz ölçüsünde, kapalı bir heceyi açık hâle getirmek için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen ve ilk hecesi ünlü ile başlayan sözcüğe kendiliğinden bağlanarak okunmasına …………. denir.
40.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) takti
B) ulama
C) kasr
D) med
E) imale

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A E E A A E B D C

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 C   C  A   D   D  D  A  E  C

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 E   A  E  E  C   A  C  A  C

28 29 30 31 32 33 34 35 36
 B   A  B  C  C  E  B  C  E

37 38 39 40
 E  D  B  B

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-2

BATI EDEBİYATI TEST-1

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

HALK EDEBİYATI-TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

DİVAN EDEBİYATI TEST-2

ANADOLU TÜRKÇESİ İLK ÜRÜNLER TEST-2

İSLAM ÖNCESİ ve GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi