Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

Kendinden önceki toplumların tümüne tepkili bir akımdır. Temel kuramı “Sanat sanat içindir.” diye özetlenebilir. Aslında gerçekçiliğin katı toplumculuğuna bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Bu akımın şiiri için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir. Bir yönüyle de kendisinden sonraki doğalcılığa kaynak olmuştur. Zengin bir dil, zengin bir biçim, yoğun bir duygusallık vardır. T. Gautier’in şiirlerini, T. de Banville ve L. de Lisle izlemiştir.
1.Burada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm B) Parnasizm C) Realizm D) Sembolizm E) Romantizm


2.Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?
A) Üsluba ve kompozisyona çok önem verme (Realizm)
B) Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verme (Klasisizm)
C) Bir şeyler anlatmak için değil, sezdirmek için şiir yazma (Sembolizm)
D) Şiirde biçim kusursuzluğuna önem verme (sürrealizm)
E) Olay ve kişileri çevreye ve soya çekime bağlı olarak anlatma (Natüralizm)


(I) Sembolist şairler, parnasçıların şiirden kovduğu duygu ve hayalleri geri getirmişlerdir. (II) Onlar şiiri, sözden çok, sözle yaratılan bir musiki olarak görmüşlerdir. (III) Dış dünyayı gördükleri gibi hiç değiştirmeden anlatmışlardır. (IV) En çok anlatmak istedikleri ortamlar ve anlar, akşamın alacakaranlığı, gün batımının gizemli kızıllığı, loş ortamlar, gölgelik alanlar, ayışıklı gecelerdir. (V) Onlar için biçimsel özellikler, yani ölçü ve uyak ikinci plandadır.
3.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Romantizm, Türk edebiyatı üzerinde de etkili olmuştur. Özellikle Tanzimat Dönemi yazarları bu akımı çağrıştıran eserler vermiştir. ………….bu yazarlara örnek gösterilebilir.
4.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Samipaşazade Sezai
B) Nabizade Nazım
C) Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret
E) Namık Kemal


I. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler.
II. Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemezler.
III. Realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
IV. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.
V. Konular işlenirken iyi—kötü, doğru-yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar.
5. Romantizm ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6.Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özellikleri arasında değildir?
A) Sanatın kurallarından kurtulup özgürleşmesini ilke edinmişlerdir.
B) Üç birlik kuralına uyulmamıştır.
C) En önemli temsilcileri J. J. Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Goethe ve Schiller’dir.
D) Türk edebiyatındaki temsilcileri Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa'dır.
E) Bu akımın temsilcileri dine ve dini konulara önem vermişlerdir.


Aklın rehberliğinden ziyade duygu ve hayalleri ön plana çıkaran, hayatın güzel ve çirkin yanlarını bir arada veren, Türk edebiyatında özellikle Namık Kemal tarafından benimsenen edebi akım, ……….. dir.
7.Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) romantizm B) realizm C) sembolizm D) natüralizm E) klasisizm


I. 19. yy'ın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur.
II. Konular tamamen hayali unsurlardan oluşur.
III. Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır.
IV. His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
V. Bu akımın sanatçıları sanat için sanat görüşünü savunurlar.
8.Realizm ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ben olayları bana göründükleri gibi ortaya koymakla, bana doğru görüneni ifade etmekle yetiniyorum. Doğruluğu sanata sokmanın zamanı geldi. Doğruluk romana girdiği zaman, tasvirlerin bir amacı olacaktır. Elimizdeki ayna her şeyi apaçık gösterecektir.
9.Böyle düşünen bir sanatçı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Klasisizm B) Sembolizm C) Realizm D) Romantizm E) Sürrealizm


Bu akıma göre kişileri inanca götüren, akıldan çok, duygulardır. Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir. Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün, ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.
10.Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
A) Parnasizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Natüralizm


11.Aşağıdaki cümlelerden hangisi natüralizm akımına bağlı bir sanatçıya ait olamaz?
A) İnsanın kaderini, yaşadığı çevre ile soyundan getirdiği özelliklerinin belirlediğine inanırım.
B) Doğayı, taklit etmek yerine renkli ve coşkulu betimlemelerle anlatmayı severim.
C) Romanlarımda daha çok, toplumdaki çirkinlikleri ve olumsuzlukları görürsünüz.
D) Sayfalarımda bolca yer verdiğim argo sözcükler sizi şaşırtmasın.
E) Benim kahramanlarım yaşadıkları çevrenin diliyle konuşur.


Bu akımı benimseyen ozanlar “Musiki, her şeyden önce musiki.”, “Şiir, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın, ortalama bir dildir.” demişlerdir. Anlam geriye itilmiş; güzellik, anlam açıklığında değil, kapalılıkta aranmıştır. Açık ve kesin anlamlar şiirin güzelliğini bozar diye düşünülmüştür. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine gibi isimler bu anlayışla eser vermişlerdir.
12.Bu parçada hangi edebiyat akımından söz edilmektedir?
A) Sembolizm B) Parnasizm C) Klasisizm D) Romantizm E) Natüralizm


Bu akımda dış dünya ile ilgili gözlemler, tüm ayrıntılarıyla anlatılmaz; ancak edinilen izlenimler ölçüsünde aktarılır. Çünkü sanatçı, dış dünyada gördüğü varlıkların gerçek yönünü değil, kendinde uyandırdığı izlenimleri aktarabilir.
13.Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm B) Realizm C) Empesyonizm D) Sürrealizm E) Klasisizm


Bu roman, determinizmin edebiyata uygulanmasıdır. Olaylar ve kişiler bir bilim adamı tarafsızlığıyla ele alındığı için hayatın iğrenç, çirkin, bütün yönleri eserde işlenmiştir. Bu bir bakıma bilimsel deney yönteminin edebiyata uygulanmasıdır.
14.Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Natüralizm
B) Klasisizm
C) Sürrealizm
D) Romantizm
E) Empresyonizm


Şiirlerinde modern dünyadan uzaklaşarak geçmişi, daha çok da eski Yunan tarihi ve mitolojisini konu alan şair, sanatla bilimin birbirine sıkı bir yaklaşımda bulunmasını istiyordu. Ona göre şiir armoniden çok ritme, müzikkaliteden çok plastik sanatlara ve biçim mükemmelliğine önem vermeliydi.
15.Bu parçada sözü edilen şair, hangi akıma bağlıdır?
A) Sembolizim
B) Dadaizm
C) Parnasizm
D) Fütürizm
E) Egzistansiyalizm


I. Gerçek asla çıplak olarak anlatılmaz, insan üzerinde bıraktığı izler dile getirilir.
II. Şiir sonsuzluğa doğru genişletilerek âdeta güftesiz beste yaratılır.
III. Güzelliğin açıklıkta değil, kapalılıkta olduğuna inanılır.
IV. 1885 ile 1902 yılları arası bu akımın en parlak yıllarıdır.
V. Charles Baudelaire ve Stephan Mallarme bu akımın en önemli sanatçıları olmuştur.
16.Yukarıda bazı özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Fütürizm
C) Dadaizm
D) Ekspresyonizm
E) Sembolizm


I. İzlenimcilik anlamına da gelmektedir.
II. Öncelikle resim alanında görülmüş, sonra edebiyata da geçmiştir.
III. Yalnızca gerçeği anlatmak amaçlanmıştır.
IV. Alphonse Daudet en tanınmış temsilcisidir.
17.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen bilgilerden hangi ikisi, “empresyonizm” ile ilgilidir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV.


Marinetti’ye göre sanatçı, uygarlığın ve göreneklerin gelişimini izlemelidir. Sanatçı sürekli bir devingenlik içindedir. Ona göre kulakları delercesine gürültüyle çalışan bir makinenin sesi, savaştan veya bir galibiyetten çok daha güzeldir üstelik makine, insan gücünün bir simgesidir. Ondan da öte sağlıklı bir gelişimin örneğidir. Sanatçının, bu sesleri şiirine aktarması, gerçek dışı duygu ve hayalleri aktarmasından çok daha güzeldir.
18.Bu parçada, aşağıdaki edebî akımların hangisinden söz edilmektedir?
A) Fütürizm
B) Kübizm
C) Empresyonizm
D) Dadaizm
E) Postmodernizm


Fransız edebiyat tarihinde 19. yüzyılın birinci yarısına romantizm akımının estetik görüşleri yön vermiştir. 1850’lerden sonra onların hep kendi acılarından, sevinçlerinden söz eden hayalci, üzgün ve küskün havasına, yaşamdan sürekli olarak sızlanmalarına ve kendilerini evrenin odak noktası olarak görmelerine tepki olarak yeni bir edebiyat akımı doğmaya başlamıştır.
19.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Dadaizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Empresyonizm


20. Aşağıdaki edebî akımlardan hangisi Tanzimat Edebiyatı sanatçılarımızı etkileyen akımlardandır?
A) Klasisizm
B) Parnasizm
C) Sembolizm
D) Sürrealizm
E) Neoklasisizm


(I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihî açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.
21.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(2008-ÖSS)


22. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?
A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)
B) Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)
C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)
D) Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)
E) Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)
(2007-ÖSS)


23. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sürrealizm
(2006-ÖSS)


24. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
     Yazar                             Eser                 Akım
A) Charles Dickens       Oliver Twist             Realizm
B) Pierre Corneille            Le Cid                Klasisizm
C) Moliere                   Kral Lear                Realizm
D) Victor Hugo              Sefiller                   Romantizm
E) J. W. Goethe   Genç Warther’in Acıları      Romantizm

(1998-ÖYS)


25. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) Cervantes - Lamartine - Montaigne
B) Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain
C) Boileau - Moliere - La Fontaine
D) Chateaubriand - J. Steinbeck - Edgar Allan Poe
E) Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens
(1997-ÖYS)


Türk edebiyatında Parnasizmin ilk izleri Tanzimat  şairlerinde görülür. Cenap Sahabettin bu akımı bizde ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır.
                                 I                          II                                              III

Nazım biçimlerinden biri olan sone de Türk edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla  gelmiştir.
IV                                        V

26.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1997-ÖYS)


27.Aşağıdakilerden hangisi Hümanizm akımına uygun yapıtlarıyla Fransız edebiyatında Klasisizm akımının doğmasına zemin hazırlayan sanatçılardan biridir?
A) Petrarca B) Shakespeare C) Boccacio D) Montaigne E) Voltaire


Bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Kendinden önceki akımlara bir başkaldırı niteliğindedir. Amaç, sanatı yapaylıktan kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Bu akımın amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Bu akımda soya çekim, davranışları belirleyen en önemli etkendir. Toplumun en çirkin ve bayağı yönlerini romana konu etmekten çekinmez bu akımın sanatçıları.
28.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Naturalizm D) Sembolizm E) Sürrealizm


29.Marinetti, E.Zola ve Jean Paul Sartre’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm akımına bağlı olmaları
B) Aynı dönemde yaşamış olmaları
C) Roman alanında ünlü olmaları
D) Değişik edebiyat akımlarının kurucuları olmaları
E) Şairlikleriyle tanınmaları


----, hayatta her şeyin sürekli bir hareket halinde olduğu, bir biçimden bir başka biçime geçtiği göz önünde bulundurularak, sanatta da bunun yansıması gerektiği görüşünü benimseyen; sanatın her dalına dinamizmi, makineyi ve hızı sokarak geleceğe yönelmek amacını güden sanat akımıdır.
30.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fütürizm B) Sebolizm C) Romantizm D) Naturalizm E) Empresyonizm


31. ----, kişiyi aklın tutsaklığından ve aklın kurduğu düzenden; sanatı dil, ölçek, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak; kalıplaşmış bütün sistemleri, kuralları, gelenekleri yıkmak; kuralsızlığı kural olarak benimsemek üzerine kurulan akımdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fütürizm
B) Dadaizm
C) Ekspresyonizm
D) Kübizm
E) Egzistansiyalizm


Fransa’da 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak gelişmiş bir edebiyat akımıdır. V. Hugo bu akım için, edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir, derken klasisizmin katı kurallarının kırıldığını da müjdeliyordu.
32.Su parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm B) Realizm C) Parnasizm D) Natüralizm E) Sembolizm


Aşırı bir gerçekçilik olan -----‘in kurucusu Emile Zola’dır. Bu akıma bağlı sanatçılar soyaçekime, tiyatroda kostüm ve dekora önem verir. Yapıtlarda yönetim ve toplum baskısının yarattığı kötümserlik sezilir. Determinizm ilkesinden yararlanan sanatçılar, toplum için sanat ilkesini benimser.
33.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm D) Romantizm E) Sembolizm


1 2 3 4 5  6 7 8  9
B D C E C D A B C

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 B  B   A  C  A   C  E  A  A

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 C  A   E  B  B   C  C  B  D

28 29 30 31 32 33
 C  D  A   B  A  C

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-2

BATI EDEBİYATI TEST-1

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

HALK EDEBİYATI-TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

DİVAN EDEBİYATI TEST-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi