Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1


I. Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.
II. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla “varlık”ın anlamının araştırılmasını da içerir.
III. Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliğin karşıtıdır.
IV. İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir “dünyada var olma”dır.
V. Amacı, duygularla olayları birbirine karıştırmak, ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda olanları aynı anda oluyormuş gibi aktarmaktır.
1.Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine karşı çıkan bir sanat akımıdır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebî eserlerde kusursuz biçimcilik ön plandadır. Bu yüzden teknik kusursuzluk ve ayrıntılı betimlemeler tercih edilir.
2.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naturalizm B) Sembolizm C) Empresyonizm D) Parnasizm E) Sürrealizm

 

………………… , 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan şiir akımıdır. “Sanat için sanat, plastik güzelliklere bağlılık, şiirde biçim sağlamlığı, tarihsel olaylara yönelme” bu akımın ilkelerindendir. Bu akıma göre dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim çok önemlidir. Gautier, bu akımın önemli temsilcilerinden biridir.
3.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Egzistansiyalizm B) Sembolizm C) Natüralizm D) Empresyonizm E) Parnasizm

 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolist sanatçılar arasında gösterilemez?
A) A. Camus B) P. Verlaine C) C. Baudelaire D) S. Mallarme E) A. Rimbaud

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Olur dembedem nevha-ger, nağme-sâz
Kafeslerde, camlarda pûr-ihtizaz
Küçük, mutterid, muhteriz darbeler

Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır

(Küçük, birbirini izleyen, çekingen darbeler / kafeslerde, camlarda titreyerek durmadan yaslı şarkılar söyler. / Kafeslerde, camlarda, titreyiş dolu / Küçücük, birbirini izleyen darbeler / Sokaklarda seller ağlaşır / Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır)
Tevfik Fikret’in Yağmur adlı şiirinden alınan bu şiir "Pitoresk şiir, tablo altına yazılan şiir, resimsi şiir” gibi adlandırmalara konu olmuştur.
5. Bu şiir aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin etkisiyle kaleme alınmış olabilir?
A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Empresyonizm
D) Realizm
E) Parnasizm

 

Romantizme tepki olarak doğan bu akım, “ gerçekçiliğin şiire uygulanması” şeklinde özetlenebilir. Tevfik Fikret'in birçok eserinde izleri görülür bu akımın. Ayrıntılı gözlemlerin açık bir anlatımla ve nesnellikle işlenmesi; sanatçının kişiliğinin gizlenişi, kusursuz biçimlere ulaşma çabası ve sığınılan “sanat sanat içindir” ilkesi...
6.Bu paragrafta açıklanan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm B) Parnasizm C) Sembolizm D) Natüralizm E) Sürrealizm

 

7.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolizme bağlı değildir?
A) Mallarme
C) Verlaine
B) Baudelaire
D) M. Twain
E) Rimbaud

 

Parnasizmden etkilenmiş, Türk edebiyatında bu akımın en önemli temsilcisi olmuştur. Parnasizmin etkisiyle gözleme dayalı, biçimsel kusursuzluğun önemsendiği şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamış, aruz hatalarından uzak, kusursuz şiirler yazmıştır.
8.Bu parçada söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Ali Ekrem Bolayır D) Ahmet Şuayb E) Mehmet Rauf

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun'da sembolist şiirle öne çıkmıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Halit Ziya
C) Cenap Şehabettin
D) Mehmet Rauf
E) Tevfik Fikret


Sembolizm akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Aralarında Paul Valery ve Proust’un da bulunduğu Fransız şair ve yazarlardan oluşan bir grubun merkezinde yer almıştır. Şiirlerinde sembolizm akımının etkisiyle nesneleri adlarıyla çağırmak yerine onları zihinde çağrıştırmayı daha uygun bulmuştur. Bu özelliklere sahip şiirleriyle dünya edebiyatında birçok şairi etkilemiştir. Şiirleri “Profil” adlı eserde toplanmıştır.
10.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mallarme B) Dante C) Goethe D) Montaigne E) Shakespeare

 

Klasikler, anlatımda akıl ve mantığa uygunluğu;
I
romantikler, hayal, heyecan ve duyguları; parnas-
II                                                            III
çılar dış dünyanın gerçekçi bir şekilde anlatımını;
sembolistler, birtakım simgelerle yüklü, kapalı,
IV
anlamı herkese göre değişen bir şiir anlayışını;
natüralistler ise bilinci ve aklı değil, bilinçaltını
V
anlatmayı benimsemişlerdir.
11.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Bu akım iki yüzyıl boyunca sanatçıyı dar sınırlar içine hapseden katı kurallara bir tepkiydi. Bu akımda kişilik ve sanatçının hürriyeti her şeyin üzerinde tutulur. Hayal ve duyguya büyük önem verilir. Eserlerde ideal insan yanında acayip, gülünç, kaba, kötü insan da anlatılır. Geniş hayallere, milli ruha, din duygusuna önem verilir.
12.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımın Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Yahya Kemal
C) Şinasi
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Namık Kemal

 

19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlamıştır. Geleneksel Fransız şiirini hem teknik açıdan hem tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başlamıştır. Şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmak, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemek amaçlanmıştır. Başlıca temsilcileri Charles Baudelaire’nin şiir ve görüşlerinden fazlaca etkilenen Fransız Stephane Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud’dur.
13.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Naturalizm
D) Realizm
E) Klasisizm

 

Servet-i Fünûn şairleri arasında en başarılı şiirleri yazan ve Servet-i Fünûn şiirini derinden etkileyen sanatçılardan Tevfik Fikret, ……………; Cenap Şahabettin ise…………. akımının etkisinde kalarak şiir yazmışlardır.
14.Bu parçadaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir?
A)dadaizm - fütürizm
B)klasisim - realizm
C)parnasizm - sembolizm
D)realizm - fütürizm
E)sürrealizm - natüralizm

 

Servet-i Fünûn şairleri "şiirde gerçekçilik" denen ………… akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır. .………….……..… akımının etkisiyle de şiirde musikiye önem vermişlerdir.
15.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Parnasizm – Romantizm B) Romantizm – Sembolizm  C) Sembolizm – Realizm D) Parnasizm – Sembolizm  E) Realizm – Sembolizm

 

16.Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Parnasyenler “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimsemiştir.
B) Tevfik Fikret, Türk edebiyatında sembolizm akımının öncüsü olmuştur.
C) Cenap Şahabettin’in “Elhan-ı Şita” adlı şiiri sembolizmin etkisiyle yazılmıştır.
D) Sembolizm akımında lirizmin öğeleri öne çıkar.
E) Parnasyenler bilim ve tekniği şiire sokmuştur.

 

Şiir anlaşılmak için değil duyulmak için yazılır. Şiirde her şeyden önce önemli olan, sözcüğün anlamı değil, cümledeki söyleniş değeridir. Ozanın amacı, her sözcüğün cümledeki yerini, öbür sözcüklerle değme ve çarpışmalardan ve gizemli birleşmelerden doğacak tatlı, gizli, uçarı ya da sert sese göre saptamak ve türlü türlü sözcük ahenklerini, dizenin genel dizisine uydurarak, dalgalı ve akıcı, ağır ya da hızlı, duygularla, sözcüklerin anlamı üstünde, dizenin musiki dalgalanmalarından, sınırsız ve etkili bir anlatım bulmaktır.
17.Bu görüşler aşağıdaki edebi akımların hangisine ait olabilir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Parnasizm D) Sembolizm E) Sürrealizm

 

Özellikle hayal, lirizm, sözden çok musikîye yaklaşma, güzelliği uyandırma, gölgecilik, sessizlik, alaca karanlıklar, serbest nazma kaçış, musikî gücü olmayan sözcükleri ayıklayış, sanatçının duyum güçlüğü ile okuyucunun sezişine bağlanış bu akımın en belirgin özelliklerindendir.
18.Bu parçada sözü edilen edebî akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm B) Sürrealizm C) Romantizm D) Klasisizm E) Parnasizm

 

I. Olaylara duygu ve düşüncelerini katmamak
II. Hayatın bütün çirkinliklerini gözler önüne ser¬mek
III. Eserin sonuna kadar bir hipotezi doğrulama¬ya çalışmak
IV. İnsan ve çevre betimlemelerine bol bol yer vermek
V. Daha çok hayali insanlara ve olaylara yer ver¬mek
19.Yukarıdakilerden hangisi natüralist bir yazarın eserlerinde görülmez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Türk edebiyatında naturalizmin etkisinde kalarak eser veren ilk sanatçılardandır. Özellikle Karabibik adlı romanı, kahramanların seçildiği çevrenin diliyle konuşturulması yönüyle önemlidir. Sanatçının ölümünden sonra yayımlanan Zehra adlı romanı ise, birçok teknik kusuruna rağmen önemli bir eserdir. Roman boyunca süren psikolojik çözümlemeler, özellikle kıskançlık psikolojisinin işlenmesi değişik toplumsal çevrelerin başarıyla betimlenmesi dikkate değer. Bu yönüyle Zehra, edebiyatımızda psikolojik içerikli ilk roman kabul edilir. Dönemindeki yaygın eğilimden dolayı entrika öğelerine aşırı yer verilmesi eleştirilmekle birlikte roman oldukça modern bir yapıttır.
20.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemseddin Sami
B) Mehmet Rauf
C) Nabizade Nazım
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Ahmet Mithat Efendi

 

Edebî kavram olarak adını Yunan mitolojisindeki "Parnas" dağından almıştır. Duygu ve hayale önem veren romantik şiire tepki olarak 19. yy.ın sonlarında Fransa'da doğmuştur. "Şiirde gerçeklik" diyebileceğimiz parnasizm aslında realizmin şiire yansımasıdır.
21.Bu parçaya göre aşağıdaki sanatçıların hangisinde parnasizm etkisi diğerlerinden fazladır?
A) Tevfik Fikret C) Yahya Kemal B) Cenap Şahabettin D) Muallim Naci E) Ahmet Haşim

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde parnasizmle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Şairler, tablo gibi şiir oluşturmaya önem vermiştir.
B) İçe kapanık, bireysel ve müzikaliteyi önemseyen şiirler ortaya çıkmıştır.
C) Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
D) Sone, nazım şekli oldukça yaygındır.
E) Resim altı şiir yazma tekniğine başvurulmuştur.

 

23.Aşağıdakilerden hangisi sembolistler için söylenemez?
A) Parnasyenlerin şiirden attığı duygu ve hayale çok önem vermişlerdir.
B) Şiiri duyulmak, hissedilmek için yazmışlardır.
C) Söyleyişte mükemmeli aramışlar, kelimelerin ahengini öne çıkarmışlardır.
D) Konu en az söyleyiş kadar önemsenmiş, somut konular ele alınmıştır.
E) Sanat için sanat anlayışıyla şiir oluşturmuşlardır.

 

24. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolist değildir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Cahit Sıtkı
E) Tevfik Fikret

 

- Klasik nazım biçimleri yerine sone, terzarima, triyole gibi yeni biçimleri kullanmışlardır.
- Şiiri "sezdirme" olarak görmüşler.
- Şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için yazmışlar.
25.Yukarıda özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm C) Realizm
B) Romantizm D) Sembolizm
E) Natüralizm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
E D E A E B D A C   A   E   E   A   C   D   B   D   A   C   C   A   B   D   E   D

 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

 

Üye Girişi