Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR, MENSUR ŞİİR TESTİ-1

Edebiyat-ı Cedide’nin hem şiir, hem de düzyazı alanında eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin kelimelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği hâlinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri olduğunu gösterir.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Muallim Naci C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim E) Cenap Şehabettin

Şiirlerinde hem parnasizmin hem sembolizmin etkileri görülür. Sembolizmin musikisi, sözcüklerin ahengine verdiği değer, parnasizmin sözcüklerle tablo çizme sanatı onun şiirlerinde de hissedilebilir. Serbest müstezat nazım şeklini ilk ve en iyi kullanan odur. Eski dil mantığını hiçe sayan, tamamıyla Batılı bir söyleyişle yazması şiddetli eleştirilere uğramıştır. Nesir dili, şiir dilinden daha sadedir.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Rauf
E) Ahmet Haşim

3. Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Roman türünde eser vermemişlerdir.
B) Servet-i Fünun topluğu sanallarındandır.
C) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
D) Şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür.
E) Çocuklar için hece vezniyle şiirler yazmışlar­dır.

I. Temel kuramı “sanat sanat içindir” diye özetlenebilir.
II. Daha çok şiirde kendini gösterir.
III. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır.
IV. Parnas şiir için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir.
V. En önemli temsilcileri Paul Valery, Rimbaud ve Verlaine’dir.
4.Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)

Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bu akıma bağlı sanatçılar biçime çok önem verdiler ve uyağı şiirin altın çivisi olarak kabul ettiler. Romantizmle terk edilen eski Yunan ve Latin kaynaklarına yeniden bir dönüşün sağlandığı bu akımın sanatçıları sanatın, ancak sanat için olabileceği ilkesini benimsediler.
5.Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm B) Realizm C) Sembolizm D) Empresyonizm E) Parnasizm

Yüzünde hasta-i sevda gibi melâhet var
Nedir bu hâl-i perişânın ey hilâl-i seher
(Tahsin Nahit)
6.Buna göre Servetifünun ve Fecriâti şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz?
A) Anlatımda ağır dilin hâkim olduğuna
B) Şiirsel söyleyişin önemsendiğine
C) Söyleyiş güzelliğinin esas alındığına
D) Ölçü, biçimi önemseyen şiirlerin yazıldığına
E) Servetifünun şairlerinden daha somut konuları yazdıklarına

Batı edebiyatından geçen bu nazım şekli, Türk edebiyatında çok yaygınlaşmamıştır, ilki iki, diğerleri dörder dizelik bentlerden oluşan on mısralık nazım biçimidir, ilk ikiliğin ikinci mısrası birinci dörtlüğün son mısrasında tekrarlanır.
7.Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sone B) Balad
C) Terzarima D)Triyole
E) Serbest müstezat

8. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebî türü diğerlerinden farklıdır?
A) Nağmeli Bahar B) Mezardan Sesler
C) Balıkçılar E) Hanı Yağma
E) Kış Ezgileri


9. Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir örneğidir?
A) Rübabı Şikeste B) Sis
C) Tiryaki Sözler D) Okun Ucundan
E) Tam at


10. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Divan edebiyatı nazım biçimlerinin yerini Batı edebiyatı nazım biçimleri almıştır.
B) Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalan sanatçılar ahenk ve müzikaliteye ağırlık vermişlerdir.
C) Şiirin dili son derece ağır, benzetmeler alışılmadık, kelimeler Arapça veya Farsçadır.
D) Aruz ölçüsü ahengi sağlayan en önemli unsur olarak görülmüştür.
E) Baskıya başkaldıran şiirler yüzünden dönem edebiyatı sonlanmıştır.

11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle ayraç içindeki kavram uyumlu değildir?
A) İki dörtlük iki üçlükten oluşan on dört dizelik nazım biçimi olup “abba / abba / ccd / ede” şeklinde kafiyelenir. (sone)
B) Üç üçlük bir teklik bölümden oluşan on dize “aba /bcb / cdc / e” şeklinde kafiyelenir. (terzarima)
C) Belirli bir kafiye düzeni olmayan uzunlu - kısalı Y mısraların düzenli veya düzensiz sıralandığı şiirdir. (serbest müstezat)
D) Cümlelerin dize ya da beyitte tamamlanmayıp aşağıdaki dizelere, beyitlere kayması biçimidir, (anjanbman)
E) Bir olay örgüsüne sahip anlatmaya dayalı metin özelliği taşıyan ama şiirin biçimsel özellikleriyle oluşturulan eserdir, (mensur şiir)

Fransız şiirinde Baudelaire’in en güzel örneklerini verdiği……. ölçü ve uyak koşuluna bağlı kalınmadan düzyazı biçimiyle ama şiirsel bir söylemle yazılır. Ahenkli, ritimli, armonili bir söyleyişin, imgeli ve mecazlı anlatımın yoğun olduğu sanatsal amaçla yazılan bu eserlerde bireysel konular ağır basar. İlk başarılı örneklerini ise……. vermiştir.
12.Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilebilir?
A) manzum hikâye - Tevfik Fikret
B) mensur şiir - Halit Ziya
C) sone - Cenap Şehabettin
D) terzarima - Süleyman Nesip
E) manzum hikâye - Mehmet Akif Ersoy

I. Triyole: On mısralı bir nazım şekli olup “ab aaaa bbbb” şeklinde uyaklanır.
II. Balad: Şiirin müziğe dönüştürülmüş hâli olup günümüzde dans şarkısı olan yavaş müziklere karşılık gelir.
III. Stili - artist: Sanatlı, mecazlı, süslü anlatımlar ve özentili bir üslupla yazma tarzıdır.
IV. Düş - gerçek çatışması: İstenilen, hayal edilen hayat ile yaşanmak zorunda kalınan hayat arasındaki farkın yarattığı psikolojik gerilim.
V. Pitoresk şiir: Toplumsal eleştirileri üstü kapalı iğnelemelerle ve mizahî bir üslupla yapan şiir tarzı.
13.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde verilen kavramla karşısındaki açıklama uyumlu değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Gençlik şiirlerini Tamat adıyla kitaplaştırmış, olgunluk çağı
                         I
şiirlerini ise Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı tasarlamış
                       II
olan Cenap Şehabettin, Yalan, Körebe, Küçük Beyler
                                        III
adlı sahne diline aykırı tiyatroların da yazarıdır.
Ayrıca mektup tekniğiyle yazdığı Hac Yolunda, Avrupa Mek-
Tupları, Afak-ı Irak adlı eserlerinde Batılı anlamda ilk
            IV
gezi örneklerini yazdığı kabul edilen sanatçının vecize-
leri ise Evrak-ı Eyyam’da toplanmıştır.
               V
14.Bu parçadaki altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılırsa bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

………işlediği doğa……….. biraz farklıdır. O, manzaranın tasvirini yapmaktan daha çok, onunla ilgili izlenimlerini, duygularını sunmak ister. Divan şiirinde olduğu gibi gerçek tabiattan soyutlanmış; mecazlarla, hayallerle, imgelerle, şairaneliklerle süslenmiş, mehtapla aydınlatılmış, renklerle döşenmiş manzaralar çizer. Onun şiirlerinde doğadaki her şeyin bir ruhu vardır. Toprak, hayal görür; ağaçlar, düşlere dalar; karlar ilkbaharı arayan kuşlar gibidir, semanın eli ise yere konfetiler saçar; karla toprağa beyaz bir elbise giydirir. Yakazat-ı Leyliye ve Elhan-ı Şita şiirleri ise bu düşünceleri somutlaştıran iki ünlü şiirdir.
15.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir?
A) Cenap Şehabettin’in - Tevfik Fikret’inkinden
B) Tevfik Fikret’in - Cenap Şehabettin’inkinden
C) Halit Ziya’nın - Mehmet Rauf’unkinden
D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Ahmet Hikmet’in
E) Cenap Şehabettin’in - Ahmet Haşim’in

16.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin dil özellikleri arasında ver almaz?
A) Dili, bir musiki ve ritim aracı olarak görmüşlerdir
B) Zarif, ahenkli ve süslü bir dil kullanmışlardır.
C) Fransızcanın söz dizimini örnek almışlardır.
D) Anlatımı zenginleştirmek amacıyla halk söyleyişlerinden yararlanmışlardır.
E) O güne dek kullanılmayan Arapça ve Farsça tamlamalar kullanmışlardır.


.…….., sözlüklerde rastladıkları hatta özellikle arayıp buldukları ses yönüyle zengin kelimeleri kullanmışlardır. Bu sözcüklerin Türkçede daha önce kullanılıp kullanılmamasına bakmamışlardır. Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri kullanarak bu dillerde yer almayan yeni sözcükler icat etmekten çekinmemişlerdir. Amaçları musiki gücü yüksek sözcükler bulmak, bunları şiirlerinde kullanmak ve musiki değeri yüksek şiirler oluşturmaktı. Bu tutum, onların dilini anlaşılmaz hâle getirmiştir.
17.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garipçiler
B) Servet-i Fünûncular
C) Fecr-i Aticiler
D) Millî Edebiyatçılar
E) Garipçiler

18. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Bir taraftan zengin bir hayal gücüne, diğer taraftan da çok disiplinli bir şiir mimarisine yaslanarak şiir yazmışlardır.
B) O zamana değin Batı anlayışına en uygun şiirleri kaleme almışlardır.
C) Divan şiiri yerine Fransız şiirinin özelliklerinden yararlanmışlardır.
D) Şiirlerinde resim ve müzik sanatlarının etkisi vardır.
E) “Göz için kafiye” anlayışını benimsemişlerdir.

Hem Doğu’ya, hem de Batı’ya ait bir edebî kültürle yetişmiştir. Servet-i Fünûn şairleri içinde, heceyi ilk kullanan sanatçılardan biridir. Çocuk şiirlerinin dil ve üslubunda, “Şermin”in açık etkisi açıktır. Nazımda vezne büyük bir değer vermesi, onu, aruzun kalıpları arasında yeni birtakım bileşimler yapmaya, yeni aruz vezinleri icadına kadar sürüklemiştir. 1908’den sonraki şiirlerinde “sosyal duygulanmalara daha fazla yer vermiştir. Osmanlıcanın koyu bir savunucusu olarak kalmıştır. Lisân-ı Osmânî isimli eserinde, Osmanlıcanın güzelliğini savunmuştur.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin
C) Ali Ekrem D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Sîret

(I) Edebiyatı Cedîde şairleri, Abdülhak Hamit’in şe kilde yaptığı yeniliği daha da genişlettiler. (II) Fransız şiirinden “sone” ve “terzarima” gibi nazım türlerini aldılar. (III) Kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkarak serbest müstezatı yaygın ölçüde kullandılar. (IV) Aruzu Türkçeye büyük bir ustalıkla uyguladılar. (V) Şiirde biçimi göz ardı edip sokak dilinin tüm sıcaklığını ve sadeliğini şiire yansıttılar.
20.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

21. Serveti Fünûn şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ahenge önem verilmiştir.
C) Dize bağımsızlığına önem verilmiştir.
D) Düzyazıya özgü cümle yapısından yararlanılmıştır.
E) Göze göre değil, kulağa göre uyak anlayışı benimsenmiştir.

6. Yuva sevgi yuvasıdır
Ninelerdir onu yapan
Ama yavrum senin yuvan
Bir beceri yuvasıdır

Koş yuvana koş yavrucak
O beceri yuvasıdır
Ve erdemler ocağıdır
Orda aklı uyanacak
22.Tevfik Fikret’in İthaf (Armağan) adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir dil kullanılmıştır.
B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Didaktik bir nitelik taşımaktadır.
D) Uyak ve rediften yararlanılmıştır.
E) Yeni terkip ve tamlamalara yer verilmiştir.

I. Nazmın nesre yaklaştırılması
II. Sanat için sanat anlayışının egemen olması
III. Şiirde konu bütünlüğüne yer verilmesi
IV. Ağır bir dil kullanılması
V. Uyağın göz için değil kulak için olması
23.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde divan şiiri ile Servetifünun şiirinin ortak yönleri verilmiştir?
A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve V.

(I) Tevfik Fikret, Edebiyatıcedide şairlerindendir.(II) Haluk’un Defteri’ndeki şiirlerinde oğluna ve Osmanlı gençliğine çalışkanlık, yurtseverlik gibi erdemleri öğütlemiştir. (III) Rübabın Cevabı’ndaki “Sis” şiirinde ise acı, zorbalık ve baskılara sahne olduğu için İstanbul’a lanet etmiştir. (IV) “Tarih-i Kadime Zeyl” şiirlerinde ise Mehmet Akif’in eleştiri ve suçlamalarına cevap vermiştir. (V) Çocuklar için yazdığı Şermin ise onun aruzu en kusursuz olarak kullandığı eseridir.
24.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Temâşâ-yı Hazân
Gel bugün de, sükût ile güzelim
İhtizâr-ı hazânı seyredim

Ey benim, ey hazan-likâ güzelim
Bir dimâğî vedâd ü re’fetle
Kalalım ser-be-ser tabîatle.

Elem-i arza iştirak edelim
Mevsimin kâinat-ı ye’sinde
Olalım biz de bir gam-ı zinde...
25.Cenap Şahabettin’e ait bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Daha önce kullanılmamış tamlamalarla dil ağırlaşmıştır.
B) Şiir aruz ölçüsüyle yazılmış olup uyak ve redife yer verilmemiştir.
C) Biçim olarak eski edebiyata uymayan bir yapı kullanılmıştır.
D) "Sanat için sanat" anlayışıyla oluşturulmuştur.
E) Tabiatın sanatçı üzerinde bıraktığı izlenimlerden söz edilmiştir.

26. Tanzimat şiiri ile Servet-i Fünûn şiirinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tanzimat Dönemi'nde ve Servet-i Fünûn Dönemi'nde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde hece vezni kullanılmıştır.
B) Tanzimat'ta "toplum için sanat" düşüncesi, Servet-i Fünûn'da "sanat için sanat" düşüncesi vardır.
C) Tanzimatçılar divan edebiyatı nazım biçimlerini, Servet-i Fünûncular Batı’dan aldıkları veya kendi geliştirdikleri biçimleri kullanmışlardır.
D) Tanzimat şiirinde dil ve üslup, Servet-i Fünûn’a göre daha sade ve anlaşılırdır.
E) Tanzimatçılar parnasizmden, Servet-i Fünûncular ise sembolizm akımından etkilenmişlerdir.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
E A E E E E D B D   E   E   B   E   E   A   D   B   E   C   E   C   E   D   E    B   E


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi