Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

1908’li yıllara kadar daha çok şiir yazan sanatçı bu tarihten sonra, ara sıra yine şiir yazmakla birlikte, daha çok nesir alanında eser vermiş, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladığı günlük sanat ve siyaset sorunları üzerindeki birçok makaleden başka, gezi mektupları yazmış, başarı kazanamayan üç de piyes kaleme almıştır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim B) Mehmet Rauf C) Tevfik Fikret D) Cenap Şahabettin E) Hüseyin Cahit Yalçın

2. Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Servet-i Fünun döneminde yazdığı şiirleri kişisel ve sanatlıdır, bu dönemden sonraki şiirlerinde ise aşırı toplumcu bir şiir anlayışına dönmüştür.
B) Şiirlerinde ölçü, kafiye gibi ses unsurlarıyla oluşturulmuş bir musiki sezilir.
C) Şiiri düzyazıya yaklaştırmış, birkaç dize süren cümlelerden oluşan şiirler yazmıştır.
D) Şiirlerinde aruzu kusursuz bir biçimde uygulamış, çocuklar için yazdığı Şermin adlı şiir kitabındaki şiirlerini heceyle yazmıştır.
E) Devletin birçok kademesinde memurluk yaptığından, devletin aksayan yönlerini görmüş ve şiirlerinde bunları işlemiştir.


Servetifünun edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Şiirlerin konusunu daha çok aşk ve doğadan almış, Türk edebiyatında sembolizmin öncülerinden biri olmuştur. Şiirlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmış, kullandığı kimi deyim ve imgelerle, dönemin sanat dünyasında önemli tartışmalara neden olmuştur. 1908’den sonra daha çok, düzyazı türünde eser veren sanatçının “Hac Yolunda”, “Tiryaki Sözleri”, “Avrupa Mektupları”, “ Nesr-i sulh ” gibi yapıtları vardır.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Hüseyin Suat Yalçın
E) Abdülhak Hamit Tarhan

I. Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.
II. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla “varlık”ın anlamının araştırılmasını da içerir.
III. Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliğin karşıtıdır.
IV. İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir “dünyada var olma”dır.
V. Amacı, duygularla olayları birbirine karıştırmak, ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda olanları aynı anda oluyormuş gibi aktarmaktır.
4.Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine karşı çıkan bir sanat akımıdır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebî eserlerde kusursuz biçimcilik ön plandadır. Bu yüzden teknik kusursuzluk ve ayrıntılı betimlemeler tercih edilir.
5.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naturalizm B) Sembolizm C) Empresyonizm D) Parnasizm E) Sürrealizm

Batı edebiyatında ortaya çıkan bu türün ilk örneğini Fransız şair Baudelaire 19.yy. da yazmıştır. Türk edebiyatında ise Servetifünun'da ilk defa ortaya çıkmıştır. Cümleler ve paragrafların oluşturduğu bu şiir türü aslında düz yazının şiirsel şeklidir.
6.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen anlatımın örneği değildir?
A) Siyah inciler B) Mensur Şiirler  C) Elhanı Şita D) Erenlerin Bağından  E) Mezardan Sesler

7.Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Türk edebiyatında şiirin, Batı şiirinden en fazla etkilendiği dönemdir.
B) Tanzimat sanatçılarından farklı olarak Batılı nazım biçimlerine yönelim olmuştur.
C) Şiirin Batılılaşmasında birçok bakımdan ilkler dönemidir.
D) Fransız şiirindeki biçim ve üslup özelliklerinin etkisin-dedir.
E) Aruz ölçüsünün, yerini serbest nazma bıraktığı ilk dönemdir.

Duygu ve hayallerin öne çıktığı bir dönemdir. Mensur şiir ilk defa bu dönemde yazılmıştır. Dilin ağırlaştığı görülür.
8.Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat I B) Tanzimat C) Servetifünun D) Fecriâti E) Milli edebiyat

9. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Sembolizmin ve parnasizmin yanı sıra romantizmin etkisi de hâkimdir.
B) Karamsarlığın ve bireyselliğin şiiridir.
C) "Ah, of, ey, oh" gibi şairin acısını, iç sıkıntısını ifade eden ünlemlere nerdeyse her şiirde rastlanır.
D) Sanatçılar aşırı duygulu, kırılgan, hayalci ve çoğu kez umutsuzdur.
E) Biçimsel yeniliğin en yaygın olduğu dönemdir.

I. Zarif ve ahenkli bir şiir dili oluşturulmuş, mecazlara çokça yer verilmiştir.
II. Fransızca söyleyişi yakalamaya çalışmışlardır.
III. Fransızcanın ahengini Arapça ve Farsça sözcüklerde bulmaya uğraşmışlar.
IV. Aruz, gazel, terkibibend gibi eski edebiyat özelliklerinden kaçınmışlardır.
V. Batılı yeni nazım biçimleriyle yazmışlardır.
10.Servetifünun Dönemi şiirine ilişkin numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Şiirlerini kırık bir saza benzeten Tevfik Fikret’in ilk şiirleri Batılı parnasyenler ile romantiklerin etkisini taşıyan karamsar, bireysel şiirlerdir. Daha sonra yoksullara, ezilenlere acıma duygusunu dile getiren Balıkçılar, Nesrin, Verin Zavallılara, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk gibi manzum hikâye tarzı şiirleri geldi. 1901’den sonra ise Sis, Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim gibi toplumcu, kavgacı; yönetimi ve düzeni eleştiren şiirlere imza attı. O artık Yağmur, Ufuk, Hilal gibi tasvirci şiirlerin çok uzağında bir şairdi ve topluma yol göstermek için sürekli öyküler yazıyor ve Haluk için kaleme aldığı şiirlerde gençliğe duyduğu inancı dile getiriyordu.
11.Bu parçadaki bilgi yanlışını saptamak aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine bağlıdır?
A) Tevfik Fikret öykü türünde eserler yazmamıştır.
B) Tevfik Fikret, manzum hikâye değil mensur şiir yazmıştır.
C) Tevfik Fikret ilk şiirlerinde karamsar ve bireyci değildir.
D) Tevfik Fikret parnasyenlerden değil sembolistlerden etkilenmiştir.
E) Tevfik Fikret’in “Sis” şiiri bireyci ve doğayı anlatan bir şiirdir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’le ilişkilendirilemez?
A) Pitoresk (resimsi) şiir
B) Serbest ve ölçüsüz şiir
C) Bireyci ve toplumcu dönemler
D) Hece ölçüsüyle çocuk şiirleri
E) Şiiri düzyazıya yaklaştırma


13. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
A) Aruzu, musiki değeri açısından ilk defa değerlendiren ve Türkçeye uygulayan odur.
B) Genellikle karamsar bir ruh hâli vardır, bunu şiirlerine yansıtmıştır.
C) Din ve vicdan özgürlüğünden yana olan sanatçı, bilime ve fenne önem vermiştir.
D) Şiiri düzyazıya yaklaştıran şair, bu konuda öncülük yapmıştır.
E) Bazı tiyatrolarını manzum olarak kaleme almıştır.


Sarmış yine âfâkını bir dud-ı muannit
Bir zulmet-i beyza ki peyapey mütezayit
(Sarmış yine ufuklarını bir inatçı duman /
Bir beyaz karanlık ki gittikçe artan)

Tazyikinin altında silinmiş gibi eşbah
Bir tozlu kesafetten ibaret bütün elvah
(Onun baskısının altında silinmiş gibi cisimler ve vücutlar /
Bir tozlu yoğunluktan ibaret bütün tablolar ve portreler)

Ey sahn-ı mezalim... Evet ey sahne-i garra
Ey sahne-i zi-şaşaa-i hâile-pirâ
(Ey zulümler meydanı, evet ey parlak sahne /
Ey facialarla donanan parıltılı ve gösterişli sahne)

Ey mai Marmara’nın der-agûşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde
(Ey Marmara’nın mavi kucağı içinde /
Ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın)

Ey köhne Bizans, ey koca fertût-i musahhir
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir
(Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak /
Ey binkocadan arta kalan el değmemiş dul)

Örtün evet ey hâile... Örtün, evet ey şehr
Örtün ve müebbet uyu, ey fâcire-i dehr
(Örtün evet ey trajedi sahnesi, örtün evet ey şehir /
Örtün ve ebediyyen uyu, ey dünyanın kahpesi)
14.Tevfik Fikret’in “Sis” adlı şiirinden alınan bu bölüm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karamsar bir ruh halinin ifadesidir.
B) İçerik olarak toplumsal sorunlardan uzak bir şiirdir.
C) Ölçüye ve biçime düşkünlük göze çarpmaktadır.
D) “Sis” imgesi ile dönemin baskıcı yönetimi arasında ilişki kurulmuştur.
E) İstanbul’a seslenilen bölümlerde bir öfke patlaması, bir lanetleme dikkat çekmektedir.

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tevfik Fikret, 1908 sonrası yazdığı Rücu şiirinde “Sis” şiirindeki lanetleyici tutumundan pişmanlık duyduğunu dile getirir.
B) Yahya Kemal, çok sevdiği İstanbul’a lanetler yağdıran “Sis” şiirinden duyduğu üzüntüyü “Siste Söyleniş” şiiriyle dile getirir.
C) Tevfik Fikret, şekle ve resme düşkün bir kişiliğe sahip olduğunu şiirlerinde de hissettirmiştir.
D) Tevfik Fikret, Fransız parnasyen şair François Coppe’den etkilenmiş ve esinlenmiştir.
E) Tevfik Fikret, biçime düşkün olduğu için şiirin düzyazıya yaklaştırılmasına karşı çıkmıştır.

Fransız sembolizminden etkilenmiştir. Şiirde kelimeleri müzikal değerlere göre seçerek kullanmıştır. “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirlerinde daha önce hiç duyulmamış Arapça - Farsça kelime ve tamlamalara yer vermiştir. Duygu ve hayal yüklü tamlamalar kurmuştur. Serbest müstezadı çok kullanmıştır. “Hac Yolunda” adlı eseri ise 19. yüzyıla kadar gezi yazısı türünde pek birikimi az olan Türk edebiyatına kazandırılmış önemli bir yapıttır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmed Şuayb B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Hüseyin Suat Yalçın D) Süleyman Nazif
E) Cenap Şahabettin

17. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların şiir getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A) Divan geleneğinin aynı türden sözcüklerle kafiye yapma anlayışını terk etmişlerdir.
B) Aynı şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanmışlardır
C) “Kulak için kafiye” anlayışını benimsemişlerdir.
D) Hece ölçüsünün kullanılmasını teşvik etmişlerdir.
E) Kullandıkları aruz kalıplarını şiirin temasına göre belirlemişlerdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’le Ali Ekrem’in ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Servet-i Fünûn dergisinde yazmaları
B) Tenkit türünde yazılar kaleme almaları
C) Hece ölçüsüyle çocuk şiirleri yazmaları
D) Servet-i Fünûn’da yöneticilik yapmaları
E) Şiirlerinde sosyal konuları da işlemeleri

19. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şairlerinden biri değildir?
A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ali Ekrem D) Hüseyin Sîret E) Cenap Şahabettin

Recaizade M. Ekrem, 1896’da Ahmet İhsan’ın çı-
karmakta olduğu Serveti Fünûn’u yenilik yanlılarının
yayın organı olabilecek en uygun dergi olarak
düşünür ve Tevfik Fikret’i derginin başyazarlığı-
na getirir. Bu tarihten sonra Cenap Sahabettin,
                                              I
Hüseyin Suat,  Ali Ekrem, Mehmet Rauf, Faik Ali
II                      III                  IV         V
gibi genç şairlerle; Halit Ziya, Hüseyin Cahit,
                                   VI   VII
Saffeti Ziya, Süleyman Nazif, Ahmet Suayp gibi
VIII                  IX                       X
genç yazarlar bu dergi aracılığıyla Edebiyatı
Cedîde topluluğunun oluşumuna katkı yaptılar.
20.Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış sanatçılardan hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve VI. B) II. ve VII. C) III. ve VIII.  D) IV. ve IX. E) V. ve X.

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Olur dembedem nevhager, nağmesâz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...
21.Tevfik Fikret'in bir şiirinden alınan bu dizeler sanatçıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini örneklendirir nitelikte değildir?
A) Biçime önem vermiştir.
B) Bireysel konuları işlemiştir.
C) Döneminin eleştirisini yapmıştır.
D) Ahenk unsurlarından yararlanmıştır.
E) Yabancı kökenli sözcükler kullanmıştır.

Onun ilk şiir kitabı “Tamat” adıyla basılır. Türk edebiyatında şair olarak tanınmakla birlikte o aynı zamanda, mektup şeklinde yazdığı “Hac Yolunda”, “Suriye Mektupları”, “Avrupa Mektupları” adlı gezi notlarıyla; “Evrakı Eyyam”, “Nesri Harp”, “Nesri Sulh”, “Tiryaki Sözleri” adlı makale, söyleşi, deneme ve özdeyişlerle kişisel görüşlerini süslü bir dille anlatan bir yazardır. Onun aynı zamanda "Körebe" adlı küçük bir piyesi de basılmıştır.
22.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir
B) Süleyman Nazif
C) Ahmet Şuayp
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şahabettin

I. Servetifünun şairleri, yabancı sözcüklerden kaçınmamışlardır.
II. Cenap Şahabettin, şiirde musiki ve ahengi küçümser.
III. Mehmet Rauf, Cumhuriyet Dönemi sanatçısıdır.
IV. "Sone”yi ilk olarak Tevfik Fikret kullanmıştır.
23.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.  D) II. ve IV. E) III. ve IV.

Edebiyatıcedide’nin (Servetifünun), genel özelliği umutsuzluk, karamsarlık ve gerçeklerden kaçıştı. …….. de genel olarak bu çizgide şiirler yazıyordu. Ama “Ramazan Sadakası”, “Balıkçılar”, “Haluk’un Bayramı” gibi şiirlerinde, yoksul halk tabakalarından insanların hayat koşullarını da bir acıma duygusu içinde dile getirdi.
24.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Cenap Şahabettin
C) Ziya Paşa
D) Tevfik Fikret
E) Ahmet Haşim

I. Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş, sadece kişisel konuları işlemiştir.
II. Şiirlerindeki karamsarlık ve iç ahenk, ondaki sembolizmin bir göstergesidir.
III. Şiire gönül vermiş, düz yazı alanında bir eser ortaya koymamıştır.
IV. Şiirlerinde ahenge ve musikiye büyük önem vermiş; ahenk oluşturacak kelimeleri özenle seçmiştir.
V. Dil bakımından Servet-i Fünûn anlayışına bağlıdır, sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır.
25.Cenap Şahabettin ile ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

26. Aşağıdaki Servet-i Fünûn sanatçılarından hangisi şiir türünde bir eser vermemiştir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın B) Tevfik Fikret C) Cenap Şahabettin  D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Mehmet Rauf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
D E A E D C E C A  D   A   B   E   E   B   E   D   D   B   D   C   E   C   D   C   A


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi