Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

…………., Servet-i Fünûncular içinde anı türünde eser verenlerden biridir. Sanatçının “Siyasal Anılar”ı 1908-1918 yılları arasını yani Meşrutiyet döneminin ilginç olaylarını açıklar. Sanatçının bu eserinde odaklandığı diğer konular arasında İttihat ve Terakki Partisi’nin idealizmi; yenilik ve gericilik çatışmaları; reform denemeleri; azınlıkların yıkıcı faaliyetleri; parti kavgaları; iç isyanlar; Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Osmanlı politikası yer alır.
1.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmed Şuayb B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Tevfik Fikret D) Süleyman Nazif
E) Cenap Şahabettin


Servet-i Fünûn edebiyatında yazılan hatıra türündeki eserler arasında “Bir Acı Hikâye”, “Matbuat Hatıralarım”, “Edebî Hatıralar”, “Edebiyat Anıları” ve “Siyasal Anılar” adlı kitaplar sayılabilir.
2.Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin eseri sayılmamıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Ahmet İhsan Tokgöz
C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Mehmet Rauf E) Cenap Şahabettin


Cenap Şahabettin’in “…………..” adlı kitabı, 1917-1918 yılları arasında Tasvir-i Efkâr gazetesi adına yaptığı Avrupa gezisi gözlemlerini içerir. Eser, 1919 yılında yayımlanmıştır. Cenap Şahabettin bu kitabında, Avrupa’da gezip gördüğü ülkeleri Doğulu bir sanatçı gözüyle değerlendirir. Batı ile Osmanlı’yı karşılaştırır.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Avrupa Mektupları B) Hac Yolunda C) Âfâk-ı Irak D) Suriye Mektupları E) Evrak-ı Eyyam


4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Türk Edebiyatında yazınsal değeri olan anıları ilk o yazmıştır. (Halit Ziya)
B) “Edebiyat Anıları” adlı eserinde II. Abdülhamit döneminin baskılarını anlatmıştır. (Hüseyin Cahit)
C) “Hac Yolunda” adlı eseri yolculuk yazı türünün en güzel örneklerini içerir. (Cenap Şahabettin)
D) Hafif bir lirizmin yansımalarını taşıyan şiirlerini “Lane-i Melal” adlı eserinde toplamıştır. (Hüseyin Suat)
E) “Gizli Figânlar” adlı eserinde istibdat döneminin eleştirisini yapmıştır. (Tevfik Fikret)


(I) Servet-i Fünûn döneminde edebiyata sansür uygulanmıştır. (II) Bu dönemde seyahat özgürlüğü de kısıtlanmıştır. (III) Bu nedenle Servet-i Fünûn döneminde gezi yazısı türü pek gelişememiştir. (IV) Buna rağmen, gerek sürgüne gönderilen gerekse II. Abdülhamit yönetiminin baskılarından kaçan sanatçıların gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları yazılardan oluşan gezi yazısı türünde eserler vardır. (V) Cenap Şahabettin’in “Avrupa’da Ne Gördüm” adlı kitabı da bu türdedir.
5.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Halit Ziya Uşaklıgil’in anı türündeki eserlerinden biridir. Bu kitapta yazar, “İstibdat” diye anılan II. Abdülhamit döneminden sonra gelen ve büyük ümitlerle beklenen özgürlük ortamında gelişen olayları, beklentilerin boşa çıkmasından doğan hayal kırıklıklarını, saray insanlarını anlatır.
6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Saray ve Ötesi B) Kırk Yıl
C) Bir Acı Hikâye D) Mai ve Siyah
E) Aşk-ı Memnu

I. Öğretici metinler kişisel konulara veya edebiyat tartışmalarına ilişkindir.
II. Bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil gezi yazılarında en başarılı isimdir.
III. Edebiyat ve Hukuk, Fransız Devrimi’nden ve özgürlüklerden bahseden bir anıdır.
IV. Bütün edebiyat çalışmalarını bilimsel eleştiri alanında toplayan kişi Ahmet Şuayip’tir.
V. Cenap Şehabettin gezilerini, süslü anlatımla ve mektuplar biçiminde kaleme almıştır.
7.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde Edebiyatıcedide ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.

Servetifünun Dönemi, anı yazarları bakımından oldukça zengindir……….
8.Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) Cenap Şehabettin’in Tiryaki Sözleri de bu açıdan önemli bir eserdir.
B) Hüseyin Cahit Yalçın, Edebî Hatıralar ve Siyasî Anılar ile döneminin aynası olmuştur.
C) Halit Ziya dokuz ciltte topladığı anılarının ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
D) Mehmet Rauf’un da Edebî Hatıralar adıyla anıları kitaplaştırılmıştır.
E) Ahmet İhsan’ın Matbuat Anılarım adlı eseri, dönemin basın üzerindeki baskılarını yansıtır.

Sadeleştirilerek verilen aşağıdaki metne göre 9 ve 10 soruları çözünüz

Bir taze saflık ile mavi bir sema altında çöl, ruha denizden çok bir hülya, genişlik bırakarak ufkun firuze renkli çizgisine kadar devam ediyor. Kumların sabit dalgalarından oluşan bir kuruluk ummanı, bir çağlayan deniz olmak için ancak bir rüzgâr darbesine muhtaçtır. Bir şiddetli üfleme esnasında bütün bu çukurlar, bu tepeler, bu toz yığınları altüst olur, yerinde kalmaz; rüzgâr velvelesi içinde yeni çukurlar, yeni tepeler vücuda gelir. Bu kuruluk denizinin manzarası durmaksızın değişir.
9. Bu parça, aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır?
A) Hac Yolunda - Cenap Şehabettin
B) Demdeme - Muallim Naci
C) Kavgalarım - Hüseyin Cahit
D) Kırk Yıl - Halit Ziya
E) Sahra - Abdülhak Hamit Tarhan

10. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğretici metin olmasına rağmen sanatsal bir dil kullanılmıştır.
B) Bir gezi yazısından alınmıştır.
C) Betimlemelere kişisel yorumlar eklenmiştir.
D) imgeli ve çağrışımsal anlatımlar vardır.
E) Anlatmaya bağlı edebî metin örneğidir.

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Avrupa Mektupları
B) Avrupa’da Ne Gördüm
C) Suriye Mektupları
D) Afak-ı Irak
E) Kırk Yıl


12. Aşağıdaki yargıların hangisinde doğru (D) ve yanlış (Y) kodlaması hatalı yapılmıştır?
A) Servetifünun Dönemi’ndeki eleştiriler, daha çok, kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap verme şeklindedir. (D)
B) Bu dönemin en yaygın olan öğretici metni gezi yazısıdır. (Y)
C) Cenap Şehabettin’in Tiryaki Sözleri, sanatçının özdeyişlerini içeren önemli bir eserdir. (D)
D) Tevfik Fikret’in yazdığı bazı makaleler, Edebiyatıcedide’nin kapanmasına yol açmıştır. (Y)
E) Şiir kadar olmasa da Servetifünuncular, öğretici metinlerde dahi edebî bir üslup kullanmışlardır. (Y)


13. I. Gurp II. Grup
I. Hac Yolunda Şiir
II. Tiryaki Sözleri Hatıra
III. Kırk Yıl Gezi yazısı
IV. Kadın Pençesi Özdeyiş
V. Doksanbeşe Doğru
Yukarıda I. grupta verilen yapıtlardan hangisi, II. grupta verilen türlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

14. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır?
A) Afak-ı Irak
B) Hac Yolunda
C) Saray ve Ötesi
D) Suriye Mektupları
E) Avrupa’da Ne Gördüm

15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?
A) Yalan - dram
B) Kavgalarım - eleştiri
C) Hac Yolunda - gezi yazısı
D) Tiryaki Sözleri - makale
E) Avrupa'da Ne Gördüm - gezi


I. grup                             II. grup
Edebiyat ve Hukuk (I)         Anı (A)
Edebî Hatıralar (II)             Gezi (B)
Hac Yolunda (III)               Makale (C)
16.Yukarıda I. grupta verilen eserler, II. grupta verilen türlerle eşleştirildiğinde doğru sıralama hangisi olur?
   I II III
A) A B C
B) B C A
C) C B A
D) C A B
E) A C B

Anı türü Türk edebiyatında Batılılaşma ile görülen türlerden değildir. Divan edebiyatında da bu türün örnekleri vardır ancak Batı'da olduğu gibi bir "edebiyat çevresi" ve "edebiyat geçmişine" dair olması Tanzimat'la başlamıştır. Bu tür Tanzimat'tan sonra çok sevilmiş ve pek çok örneği verilmiştir.
17.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Batılılaşmayla oluşturulan anı türü eserlerden değildir?
A) Tiryaki Sözleri B) Kırk Yıl
C) Magosa Hatıraları D) Edebî Hatıralar
E) Bir Acı Hikâye

Yazarın genç yaşta intihar eden oğlu Halit Vedat'ın anılarını canlandırmak için yazdığı eseridir. Eser daha çok oğlunu kaybeden bir babanın acısını dile getirir.
18.Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Acı Hikâye B) Saray ve Ötesi
C) Kırk Yıl D) Heyhat
D) Kâbus

İstanbul Lisesi II. sınıf öğrencisiyken yayımladığı Nadide adlı romanıyla edebiyat dünyasına girdi. Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra, bir süre Fransızca ve Türkçe öğretmenliği yaptı. Edebiyatla ilgisini kesmeyen sanatçı “Rönaka” adlı bir hikâyesini Tevfik Fikret yönetimindeki Servet-i Fünun dergisine gönderdikten kısa bir süre sonra Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Tevfik Fikret’in dergiden ayrılması üzerine derginin yönetimini üstlendi. Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesinden dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatılmış ve böylece Servet-i Fünun edebiyatı da sona ermiştir.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Şemsettin Sami
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Nabizade Nazım

Tüm yaşamını Türkçeye adadı. Dilin sorunlarını inceledi, Türkçenin yabancı sözcük ve kurallardan arındırılmasına çalıştı. En önemli çalışmalarını dil konusunda yaptı. Türkçeye Osmanlıca denilmesine karşı çıktı. Ona göre Türkçe konuşan kavmin adı Türk’tü. Arapça ve Farsça sözcükler yüzyıllarca kullanılmalarına rağmen Türkçeyle kaynaşmamış, yabancı kalmışlardı. Doğu Türkçesi, söyleyiş kabalığına karşın sözcük dağarcığı bakımından Batı Türkçesinden zengindi. Bu nedenle Batı Türkçesine tercih edilmeliydi. Kamus-ı Türkî adlı çalışması Türkçenin en önemli sözlüklerinden biridir.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Nabizade Nazım
B) Şinasi
C) Şemseddin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Muallim Naci

“Hüseyin Fellah bir gece İstanbul’da düşmanları tarafından bıçaklanarak karanlık bir köşeye atılır. O gece kendisine yardım eden Hüsna Hanım ve kızı Şehlevend’le Hüseyin Fellah’ın yolları tekrar Cezayir’de, garip bir biçimde kesişir...” İyiyle kötünün mücadelesini, ‘aşk’ ekseninde konu alan Hüseyin Fellah ‘tek başına bir okul’ olarak tanımlanan, sade bir dille, halkın zevkine göre ve halk için faydalı yazılar yazan………….. en başarılı roman denemelerindendir.
21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nabizade Nazım’ın
B) Şemseddin Sami’nin
C) Ahmet Mithat Efendi’nin
D) Namık Kemal’in
E) Recaizade Mahmut Ekrem’in

Sabah gazetesinde Dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “dekadanlık” sözü yoktu. Dekadanlar makalesini yazan zat “Bizde birtakım genç edipler var; bunlar, lisanı berbat ediyorlar, bunlara ‘Dekadan’ denir çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulunun taraftarları vardır ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara ‘dekadan’ derler; işte bizde yeni peyda olan bu edipler de ‘Dekadan’dır.” diyordu. Acaba kendilerine böyle “dekadanlık” isnat edilen zatlar bunu kabul ve tasdik ettiler mi? Burasını arayalım.
22.“Biraz Daha Hakikat” adlı yazıdan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Parça Süleyman Nazif’in “Çal Çoban Çal” adlı eserinden alınmıştır.
B) Öğretici metin örneğidir, eleştiridir.
C) Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Kavgalarım” eserindeki bir metinden alınmıştır.
D) Ahmet Mihat Efendi’nin saptamasıyla ilgili eleştiri vardır.
E) Dekadanlar sözüyle Servetifünuncular kastedilmektedir.

“Saray ve Ötesi”, “Kırk Yıl”, “Bir Acı Hikâye” adlarıyla yayımladığı anılarıyla bu türe, edebiyatımızdaki saygın yerini kazandıran ........... olmuştur. ...........ise “Zoraki Diplomat” (diplomatlık anıları); “Anamın Kitabı” (çocukluk anıları); “Politikada 45 Yıl” (politika anıları) gibi kitaplarıyla bu türün Cumhuriyet Dönemi’ndeki ustaları arasında seçkin bir yer almıştır.
23.Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla getirilecek iki ad, aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Halit Ziya - Yakup Kadri
B) Reşat Nuri - Halide Edip
C) Halide Nusret - Yakup Kadri
D) Yakup Kadri - Refik Halit
E) Halit Ziya - Hüseyin Rahmi

Tanzimat Döneminde düzyazı türlerinin gelişmesinde önemli yer tutan gazete, Servet-i Fünûn Döneminde yerini dergilere bırakmıştır. Servet-i Fünûn dergisinin yanında edebiyat, sanat konularında, kültürel konularda didaktik yazıları içine alan, tenkit ve tartışmalara yer veren önemli dergilerden biri de……………..
24.Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İbret’tir
B) Mektep’tir
C) Malumat’tır
D) Hazine-i Fünûn’dur
E) Musavver Malumat’tır

I. Cenap Şahabettin gezi türünde Hac Yolunda aldı bir yapıt vermiştir.
II. Halit Ziya anılarını Kırk Yıl, Saray ve Ötesi adlı yapıtlarında toplamıştır.
III. Hüseyin Cahit Yalçın’ın eleştiri türünde Kavgalarım adlı bir yapıtı vardır
25.Bu bilgiler Servet-i Fünûn sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturur?
A) Öğretici metin türlerinde yapıtlar vermişlerdir.
B) Realizm ve sembolizmin etkisinde kalmışlardır.
C) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanmışlardır.
D) Batı edebiyatından aldıkları yeni nazım biçimleriyle şiirler yazmışlardır.
E) Devrin koşullarının ağırlığı nedeniyle toplumsal konuları işlemekten kaçınmışlardır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 B E A E E A B A A   E   E   E   D   C   D   D   A   A   D   C  C   A   A   A   A


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi