Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI SORULAR

 

LYS - SORULARI

Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve Bihter’in evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı karşıya kalırız. Bu roman; XIX. yüzyılın sonlarında oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini anlatıyor.

1.Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir?

A)    Hayal İçinde

B)    Yaprak Dökümü

C)    Bugünün Saraylısı

D)    Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

E)    Kırık Hayatlar

(2015-LYS)

 

2.Aşağıda verilenlerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Aşk-ı Memnû C) Bir Ölünün Defteri

B) Ferdi ve Şürekâsı D) Saray ve Ötesi

E) Kırık Hayatlar

(2014-LYS*)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir.

B) Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri denenmiştir.

C) Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır.

D) Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir. Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.

(2014-LYS)

 

Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmak, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamak, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.

4.Bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir?

A)    Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)    Abdülhak Hamit Tarhan

C)    Recaizade Mahmut Ekrem

D)    Ahmet Mithat Efendi

E)    Sami Paşazade Sezai

(2013-LYS)

 

I.    Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altındadırlar.

II.    Kendi kişiliklerini gizlerler.

III.    Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

IV.    Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.

V.    Çevre tasvirleri, eseri süslemek için değil, kahramanların kişiliklerinin oluşumunu tamamlayabilmek için yapılmıştır.

5.Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir?

A) Hayal İçinde    B) Pandomima

C) Kırık Hayatlar    D) Ferdi ve Şürekâsı

E) Genç Kız Kalbi

(2013-LYS)

 

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde........., Avrupai Türk şiirinin 1880’den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında, romantiklere bağlıdır. Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupai Türk şiirinin temsilcisidir.

6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Süleyman Nazif B) Tevfik Fikret 

C) Ali Canip Yöntem D) Şinasi 

E) Hüseyin Suat Yalçın

(2013-LYS)

 

7, Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. — gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

A)    Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)    Reşat Nuri Güntekin

C)    Aka Gündüz

D)    Refik Halit Karay

E)    Sabahattin Ali

(2012-LYS)

 

8.Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.

B) Fecr-i atinin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.

C) Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.

D) Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.

E) Millî Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Millî Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

(2012-LYS)

 

9.Romantik duyarlıktaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, ................  açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı Gustave Flaubert’in……… yaptığı gibi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)    Mai ve Siyah’ta - Madam Bovary’de

B)    Kırık Hayatlar’da - Salambo’da

C)    Bir Ölünün Defteri’nde - Duygusal Eğitim’de

D)    Aşk-ı Memnu’da - Üç Hikâye’de

E)    Nemide’de - Ermiş Antonius ve Şeytan’da

(2012-LYS)

 

10. Servetifünun Dönemi’nde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de……….. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servetifünunculardan ayrıdır. Servetifünuncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; iffet, Şıpsevdi ve Tesadüfte, Aksaray’daki yaşamı anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır

B)    Ahmet Râsim’dir

C)    Reşat Nuri Güntekin’dir

D)    Hüseyin Cahit Yalçın’dır

E)    Halit Ziya Uşaklıgil’dir

(2010-LYS)

 

11. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan………. adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Bir Tereddüdün Romanı

B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)    Mahşer

D)    Fatih-Harbiye

E)    Yalnızız

(2010-LYS)

 

12. Servetifünun şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. Fecr-i Âtî şiirinin  başlıca temaları, Servetifünun şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır(I). Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir(II).  Dilde Servetifünuncuların tuttuğu yol benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. Vezin, yine aruzdur(III). Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet Fünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur(IV).

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2010-LYS)

 

13.Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.

B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.

C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.

D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.

E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.

(2010-LYS)

 

Servetifünun Edebiyatını oluşturan şairler arasında ………, ………..; öykücü ve romancılar arasında ………, ……… adlarını sayabiliriz.

14.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Ziya Paşa’nın - Namık Kemal’in - Recaizade Mahmut Ekrem’in - Ahmet Mithat Efendi’nin

B) Tevfik Fikret’in - Cenap Sahabettin’in - Halit Ziya Uşaklıgil’in - Mehmet Rauf’un

C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın - Muallim Naci’nin-Şemsettin Sami’nin - Nabizade Nâzım’ın

D) Mehmet Emin Yurdakul’un - Mehmet Akif Ersoy’ un - Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Ahmet Râsim’in

E) Ahmet Hâşim’in - Yahya Kemal Beyatlı’nın -Halide Edip Adıvar’ın - Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

(2010-LYS)

SON EKLENENLER

Üye Girişi