Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3
(I) Namık Kemal, edebiyat eleştirisini Türkiye'ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. (II) En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip'tir. (III) Tahrib-i Harâbât, Şinasi’nin Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. (IV) Takip de yine aynı güldestenin ikinci cildini eleştirir. (V) Mukaddeme-i Celal’de ise Namık Kemal, Batı edebiyatı ile Doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Bu şairimiz, aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulayan üç büyük sanatçıdan biridir. Sanat yaşamı, iki ayrı dönem içerisinde incelenebilir. Bi­rinci dönem Servetifünun hareketinin içinde bulunduğu dönemdir. Bu dönemde “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla ürünler vermesine karşın, yine de toplumsal konuların sınırını zorlamıştır. İkinci dönemde ise toplumsal konulara yönelmiş, “Sanat toplum içindir.” anlayışıyla ürünler vermiştir. Şiirleri hem biçim hem de içerik olarak yenidir. Parnasizmden etkilendiği açıkça görülür. Nazmı düzyazıya yaklaştırmış, beyitin, aruzun egemenliğine son vermiştir. Çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Şermin adlı kitabında toplamıştır.
2.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Ziya Paşa C) Ahmet Haşim D) Namık Kemal E) Cenap Şehabettin

………………… , 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan şiir akımıdır. “Sanat için sanat, plastik güzelliklere bağlılık, şiirde biçim sağlamlığı, tarihsel olaylara yönelme” bu akımın ilkelerindendir. Bu akıma göre dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim çok önemlidir. Gautier, bu akımın önemli temsilcilerinden biridir.
3.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Egzistansiyalizm B) Sembolizm C) Natüralizm D) Empresyonizm E) Parnasizm

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolist sanatçılar arasında gösterilemez?
A) A. Camus B) P. Verlaine C) C. Baudelaire D) S. Mallarme E) A. Rimbaud

Şiir alanında ilkin Muallim Naci yolunda gazeller, Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit tarzında manzumeler yazmış, öğrenim için gittiği Fransa’da Batı edebiyatını yakından tanıyarak, Parnasyenlerin, özellikle Sembolizm akımının etkisine kapılmıştır. Bu okulların “sanat için sanat” görüşünü benimseyerek “Edebiyattan maksat ancak edebiyattır.” ve “Edebiyat için güzellikten başka gaye tanımam. Bana göre, güzel bir eser vücuda getirerek okuyucuda tatlı bir hülya uyandıran şair başarılı olmuştur.” diye düşünmüş ve Fikret’in aksine olarak, şiirde hiçbir toplum sorununa dokunmayarak sadece aşk ve doğa şiirleri yazmakla yetinmiştir.
5.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Haşim
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Mehmet Rauf

6.Aşağıdaki kavramların hangisinin Servetifünun şiiriyle doğrudan ilgisi yoktur?
A) Anjamban B) Serbest nazım C) Parnasizm D) Sembolizm E) Pitoresk

7. Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun şiiri için bilgi yanlışı vardır.
A) Aruzun dize hâkimiyeti kırılarak temaya göre bir şiirde birden çok kalıp kullanılmıştır.
B) Aruz ölçüsü ve süslü dil dışındaki niteliklerde divan şiirinden uzaklaşmışlardır.
C) Fransız edebiyatının sone, terzarima, triyole gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsü hiç kullanılmamış, ahengi sağlayan aruzun gücü devam etmiştir.
E) Söyleyişin öne çıktığı bir şiir oluşturulmuştur.

8. Servetifünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Şiir resme yaklaştırılmış, resim yapar gibi şiir yazılmıştır.
B) İçerik ve biçimin eşit öneme sahip olduğu şiirler yazılmıştır.
C) Beyit birimin ağırlığı kırılmış yerini dize ve bent almıştır.
D) Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.
E) Şiirde ilk defa noktalama işareti kullanılmıştır.

9. Aşağıdakilerin hangisinde cümle, parantez içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Şiirde bir cümlenin mısra ortasında başlaması veya bitmesidir, (anjabman)
B) Şiirsel anlatımın düz yazıda kullanılmasıdır, (mensur şiir)
C) Şiirde söyleyişin, müzikalitenin önemsenmesidir. (ahenk)
D) Divan edebiyatındaki müstezatın biçimsel yeniliğidir. (Serbest müstezat)
E) Şiirde, kendisi dışında bir anlam taşıyan simgesel sözlerdir. (Tevriye)

Duygu ve hayallerin; nazım biçimi, ölçü, nazım birimi gibi unsurlara bağlı kalınmadan şiirsel bir üslupla düz yazı şeklinde dile getirilmesine....................... denir.
10.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) anjanbman B) mensur şiir C) serbest şiir D) sembolist şiir  E) yeni şiir

11. Tevfik Fikret’e ait olan şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) Tarih-i Kadim: Milletimizin şanlı mazisine ve kurduğu büyük medeniyete özlemini dile getirir.
B) 95’e Doğru: Osmanlı - Rus savaşlarının bahane edilerek Meclis-i Mebusan’ın süresiz kapatılmasına duyduğu öfkeyi dile getirir.
C) Balıkçılar: Manzum hikâye tarzında olup yoksul insanların hayat mücadelesini anlatır.
D) Rübab-ı Şikeste: Genel anlamda üzüntünün hâkim olduğu, hatta bütün amacının okuyucuları ağlatmak olduğunu belirttiği şiirlerden oluşan kitaptır.
E) Millet Şarkısı: 1908 II. Meşrutiyet sonrası yeniden umutlu olduğu ve bir diriliş havası taşıyan Namık Kemal’in söyleyişini andıran şiirdir.

Rübab-ı Şikeste adlı şiir kitabında da adı geçen Haluk, Tevfik Fikret’in gençlere yol göstermek için örnek gösterdiği bir kişiliktir ve oğlunun adıdır. Şair bu ismi kullandığı şiirlerde Avrupa’nın ilmini, fennini alıp ülkemizin geriliğine son vermek gerektiğini öğütleyen………. havasındaki şiirlerine yer verir. Haluk’un Defteri, Haluk’un Amentüsü, Haluk’un Vedası adlı kitaplar hep Batıcı, devrimci fikirlerle donatmak istediği gençlere yöneliktir. Mehmet Akif ise bu tipe karşı yerli, dindar, millî ve manevi değerlerin savunucusu bir genç portresi çizer, onun…… tipi, işte bu duyguların timsalidir.
12.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıda- y kilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) söylev-Asım
B) nutuk - Haluk
C) destan-Ömer
D) ağıt - Hasta Çocuk
E) marş - Mustafa

  Nazım
birimi
Nazım
Biçimi
Nazım
Ölçüsü
Dil
Divan
edebiyatı
……. Gazel
Kaside
Murabba
Aruz  Ağır
Süslü

Tanzimat
Edebiyatı
Beyit Gazel
Kaside
Murabba
 …….. Sadeleşme
Çabası Var
Servetifunun Dize …… Aruz Sadeleşme
Çabası
Yok

13.Yukarıdaki tabloya aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Beyit - aruz - sone, terzarima, serbest müstezat
B) Dörtlük - hece - gazel, kaside, murabbaa
C) Beyit - serbest - sone, terzarima
D) Beyit - aruz - şarkı, murabbaa
E) Bent - aruz - terkib-i bent

I. Konuyla ölçü arasında uyum gözetilmiş ve bir şiirde farklı ölçüler bir arada kullanılmıştır.
II. Genellikle siyasal baskılara isyan eden hicivci şiirler ve kavgacı bir üslup benimsenmiştir.
III. Musikiye, kapalılığa, imgeye önem vermişler ve sembolizmi benimsemişlerdir.
IV. Canlı, tablo gibi, plastik sanatları andıran aynı zamanda biçimci bir şiire ve parnasizme yönelmişlerdir.
V. Şairanelik, süslü ve sanatlı söyleyiş, aruz ölçüsü ve bireycilik bakımından divan şiirine benzerler.
14.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde Servetifünun şiiriyle ilgili yanlış bir değerlendirme yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


15 ve 16 soruları aşağıdaki şiire göre yanıtlayınız.

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Olur dembedem nevha-ger, nağme-sâz
Kafeslerde, camlarda pûr-ihtizaz
Küçük, mutterid, muhteriz darbeler

Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır

(Küçük, birbirini izleyen, çekingen darbeler / kafeslerde, camlarda titreyerek durmadan yaslı şarkılar söyler. / Kafeslerde, camlarda, titreyiş dolu / Küçücük, birbirini izleyen darbeler / Sokaklarda seller ağlaşır / Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır)
Tevfik Fikret’in Yağmur adlı şiirinden alınan bu şiir "Pitoresk şiir, tablo altına yazılan şiir, resimsi şiir” gibi adlandırmalara konu olmuştur.

15. Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Sanat, sanat içindir.” anlayışına uygundur.
B) Şiirde musikiye önem verilmiştir.
C) Şiirde konu bütünlüğüne önem verilmemiştir.
D) Anjanbmanlar yardımıyla bir dize, diğer dizeye bağlanmıştır.
E) Tekrir, teşhis ve aliterasyonlardan yararlanılmıştır.

16. Bu şiir aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin etkisiyle kaleme alınmış olabilir?
A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Empresyonizm
D) Realizm
E) Parnasizm

(I) Servetifünun döneminde şiirin konusu genişletilmiştir. (II) Bu dönemde kişisel duygu ve hayallerin yanı sıra “aşk, tabiat, aile hayatı” başlıca temaları oluşturmuştur. (III) Toplumdan ve gerçeklerden kaçılmış, ferdiyetçi sanat anlayışı şiire egemen olmuştur. (IV) Hayal-gerçek çatışması en çok işlenen konuların başında yer almış, şairler, hayal dünyasına ve tabiata sığınmışlardır. (V) Anadolu’nun gerçekleri de şiire ilk kez bu dönemde girmiştir.
17.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


18.Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünuncuların “serbest müstezat” nazım biçimini kullanmalarının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A) Nazmın nesre yaklaşması
B) Geleneksel aruz kalıplarının kırılması
C) Türkçe sözcüklerin şiirde daha fazla yer bulması
D) Anlatımda monotonluğun aşılması
E) Şiirde bütün güzelliğinin öne çıkması

(I) Tevfik Fikret’e göre, alışılagelmiş Divan edebiyatının mısra yapısı, şiirlerde, rahatsız edici bir monotonluk yaratmaktaydı. (II) Bu nedenle Tevfik Fikret, Divan edebiyatında var olan “müstezat” nazım biçimini geliştirerek “serbest müstezat”ı kullanmıştır. (III) Onun bu denemelerine daha sonra arkadaşları da katılmışlardır. (IV) Bu alanda ondan farklı düşünen tek kişi, Cenap Şahabettin olmuştur. (V) Cenap Şahabettin, şiiri her şeyden önce bir ahenk sanatı kabul ettiği için, doğanın seslerini taklit eden bir şiir dili kullanmaya özel çaba göstermiştir.
19.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
Geçen eyyâmı nevbaharı arar...
Ey kulübün sürûdi şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dembedem ağlar.
20.Cenap Şahabettin’in “Elhanı Şita” adlı şiirinden alınan bu dizelerden hareketle Serveti Fünûn şiiri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni biçimler kullanılmıştır.
B) Hecenin kısa kalıpları kullanılmıştır.
C) Tabiattan alınan izlenimler dile getirilmiştir.
D) Yabancı sözcüklerle yapılmış tamlamalara yer verilmiştir.
E) Şekil, ölçü ve sözcük tekrarlarıyla bir musiki sağlanmıştır.

I. Gurp                        II. Grup
I. Siyah İnciler             Tevfik Fikret
II. Kırık Hayatlar           Mehmet Rauf
III. Kavgalarım             Cenap Şahabettin
IV. Tarihi Kadim           Hüseyin Cahit
V. Tiryaki Sözleri
21.Yukarıda I. grupta verilen yapıtlardan hangisi, II. grupta verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malini
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağı halini, olanca şevki balini
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu hanı iştiha sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin
22.Tevfik Fikret'in “Hanı Yağma” adlı şiirinden alınan bu dizeler Serveti Fünûn şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişmektedir?
A) Biçime önem verilmiştir.
B) Konu bütünlüğü sağlanmıştır.
C) Eleştiri aracı olarak görülmemiştir.
D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Yabancı kökenli tamlamalar kullanılmıştır.

Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma
Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş
Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş
Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma
(Cenap Şahabettin)
23.Yukarıdaki dörtlükten yola çıkılarak şairin şiir anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşsel öğeleri kullanmıştır.
B) Müzikal yapıya önem vermiştir, bunu da uyaklarla sağlamıştır.
C) Sözlerle resim çizmiştir yani tablo gibi şiir yazmıştır.
D) Düşüncelerini, farklı yollara sapmadan vermeyi düşünmüştür.
E) Sembollerle anlatımı denemiştir.

24. Aşağıdakilerin hangisinde “mensur şiir” ile “şiir” arasındaki karşılaştırmada bilgi yanlışlığı vardır?
A) Ahenk, şiirde önemliyken mensur şiirde önemini yitirir.
B) Her ikisinde de edebî sanatlara yer verilir.
C) Benzer temalara sahiptirler.
D) Dilin en iyi biçimde kullanılması iki biçim için de geçerlidir.
E) Duygular mensur şiir de düzyazı cümleleriyle, şiirde ise mısralarla ifade edilir..

Servetifünuncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması sağlamıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan…………… türünün doğmasına yol açmıştır.
25.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) serbest müstezat B) sone C) mensur şiir D) manzum hikâye E) serbest nazım

Servetifünun sanatçılarının ilk hedefi Tanzimat Dönemi'nde Türk şiirini modernleştirmek için ortaya konulup tamamıyla gerçekleşmemiş esasların kesin olarak gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu esaslar arasında en önemli olanı ise şiirin dış görünüşüydü. Bir geçiş dönemi olarak kabul edilebilecek olan Tanzimat edebiyatında şiir hem Doğu hem de Batı edebiyatının geleneklerine bağlıydı. Divan şiirini acımasızca eleştiren Tanzimat sanatçıları, aynı zamanda divan edebiyatının nazım şekillerini kullanmaya devam ediyorlardı. Bununla birlikte bazı sanatçılar da Fransız edebiyatından aldıkları nazım şekilleriyle şiirler yazmışlardı. Bu durumun en önemli nedeni, sanatçıların Doğu felsefesi ve divan edebiyatını öğrenerek büyümüş olmalarıydı. Ancak Servetifünun sanatçıları Tanzimatçılardan farklı olarak tamamen Batılı bir eğitim almışlardı. Bu yüzden de Türk şiirini kendi zevklerine göre tekrar tasarladılar. Batı edebiyatında şiirin şekli ve iç-dış ögelerinin birbiriyle uyumlu olması önemliydi. Batı edebiyatında şeklin önemini gören Servetifünun sanatçısı, eserlerinin şekil özelliklerini büyük bir titizlikle düzene sokmuştur.
26.Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Servetifünun edebiyatında şiirin Batılı bir görünüm aldığı
B) Tanzimat şiiriyle Servetifünun şiirinin biçim bakımından farklı olduğu
C) Servetifünun döneminde şiirin içeriğinin değiştiği
D) Tanzimat şiirinin hem Doğu hem Batı özellikleri taşıdığı
E) Servetifünun sanatçılarının şiirin estetiğine önem verdikleri

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
C A E A B B B E E    B  A   A   A   B   C   E   E    C   D   B  B   C   D   A   C   C


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi