Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

(I) Edebiyat-ı Cedide şairleri, şiirlerin de sanat için sanat ilkesine bağlı olarak parnasizm ve sembolizmin etkisindedir. (II) Bu dönemde Tanzimat’ın birinci döneminde başlayan dilde sadeleşme çabaları gittikçe gücünü kaybetmiştir. (III) Şiirde Batı edebiyatı nazım şekillerinden olan sone ve terzarima gibi yeni nazım şekilleri kullanılmıştır. (IV) Edebiyat-ı Cedideciler toplumu eğitmede bir araç olarak gördükleri tiyatroya büyük önem vermişler ve bu türü geliştirip yaygınlaştırmalardır. (V) Nazım birimi olarak beyit kullanılmaya devam edilmiştir.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdaki şâir ve yazarlardan hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının bir temsilcisi değildir?
A) Cenap Şehabettin B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Rauf

3. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının sanat anlayışına uymaz?
A) "Sanat için sanat" anlayışına bağlanmak
B) Toplumsal sorunlardan kaçmak
C) Sade bir dil kullanmak
D) Sanatta Batılı ölçülere uymak
E) Değişik sanat akımlarına bağlanmak

4.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının özelliklerinden biridir?
A) Toplumdan kaçış psikolojisini yaşarlar.
B) Romantizm akımının takipçisidirler.
C) Toplum için sanat görüşünü benimserler.
D) Hemen hepsi fakir kitleye dâhil insanlardır.
E) Devletin yüksek kademelerinde görev yaparlar.

II. Abdülhamit devrinde, Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların Batı edebiyatı yolunda meydana getirdikleri bir edebiyat hareketidir.
5.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Fecr-i Ati edebiyatı
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Milli Edebiyat
E) Beş Hececiler

1876’da Meşrutiyet ilan edilmiş, ilk anayasa hazırlanmış iken 1877 - 1878’de Osmanlı ile Rusya savaşa tutuşur ve meclis kapatılır; İstibdat Dönemi denen baskıcı, sansürcü bir dönem başlar. Birçok sanatçı, özgürlük istediği için cezalandırılır. Sürgünler, hapisler yaşanır. Bir taraftan da Osmanlının başkenti olan İstanbul’a kadar Rus donanmaları yaklaşır ve top atışlarının yarattığı korku ve panik havası herkesi sarar. Küçücük Balkan devletleri dahi aldıkları desteklerle Osmanlıya kafa tutar. Tam bir acziyet içinde olan devlet, dışarıya karşı tavizler verirken içeride de karışıklığı, fitneyi önlemek adına tiyatroları kapatmakta, yazıları sansürlemekte, yazarların hürriyetini kısıtlamaktadır. İşte Servetifünuncuların büyük çoğunluğu çocuk yaşta bu manzaralara şahit olmuştur.
6.Yukarıdaki parçada anlatılanların Servetifünuncuların hangi özelliği üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A) Siyasi konulardan uzak durmaları
B) Göstermeye bağlı edebi metinlere fazla yönelmemeleri
C) Karamsar hatta melankolik bir kişiliğe sahip olmaları
D) Düş - gerçek çatışması ve toplumdan kaçış psikolojisine sahip olmaları
E) Roman ve hikâyede realizme ve natüralizme büyük önem vermeleri


I. “Kavgalarım” - polemikçilik - Servetifünun’a yapılan saldırılara yanıt verme (Hüseyin Cahit Yalçın)
II. Popüler yazarlık - halkçılık - Servetifünun’a aşırı yabancılaşma suçlaması (Ahmet Mithat)
III. Servetifünuncu kuşağa hocalık yapma - yenilikçilerin önderi ve kuramcısı olma (Abdülhak Hamit Tarhan)
IV. Romancılığın gerçek anlamda kurucusu - ilk teknik romanlar - süslü ve artistik anlatım (Halit Ziya Uşaklıgil)
V. Servetifünun’un en büyük şairi - şiiri düzyazıya yaklaştırma - anjanbman (Tevfik Fikret)
7.Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde verilen özellikler ile ayraç içindeki sanatçı uyumlu değildir?
A) I. B) II C)III D) IV E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazılması sırasında hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Servetifünun Dönemi metinlerinde sosyal problemler üzerinde pek fazla durulmamıştır. (Y)
B) Bu dönemde “Sanat, sanat içindir.” görüşü benimsenmiştir. (D)
C) Tanzimat sonrası dönemde eski edebiyatı savunanlar, Abdülhak Hamit Tarhan’ın sanatçılığını örnek almışlardır. (Y)
D) Yenilikçiler, Recaizade’yi üstat kabul edip onun çevresinde toplanmışlardır. (D)
E) Servetifünuncular anlatılanlardan çok anlatımı önemsemişlerdir. (D)

Edebiyatıcedide……. demektir. Bu adı almalarının asıl sebebi, divan edebiyatına karşı olan ve onu yıkmak isteyen Tanzimatçıların…….. düşüncesini gerçekleştirmek ve edebiyatımıza Avrupai bir kimlik kazandırmak istemeleridir. Bunu da başarmışlar ve Avrupa edebiyatını günü gününe takip ederek çok hızlı davranmışlardır.
9.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek kavramlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Avrupai edebiyat - Osmanlıcılık
B) Yeni edebiyat - yenilikçilik
C) Yerli edebiyat - gelenekçilik
D) Ilımlı edebiyat-sentezcilik
E) Bireyci edebiyat - hürriyetçilik

“Fenlerin hâzinesi” demek olan “servetifünun” kavramının bu edebiyata ad yapılması derginin kurulduğu zaman…….. ağırlıklı konulara yer vermesinden dolayıdır. Derginin edebiyat ağırlıklı çıkması……. isteğiyle dergide edebiyat kısmının açılması ve bu kısmın yönetimini Tevfik Fikret’in üstlenmesiyle……. yılında bu edebiyat başlamıştır.
10.Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) bilim ve fen - Recaizade Mahmut Ekrem’in - 1896
B) magazin - Ahmet Mithat’ın - 1891
C) fen - Recaizade Mahmut Ekrem’in - 1891
D) tarih - Muallim Naci’nin - 1876
E) Fransızca - Hüseyin Cahit’in - 1901

I. 1876 ile başlayan Yeni Osmanlılar ile onların hürriyet isteklerine karşı çıkan yönetim arasındaki siyasal çatışmalar edebiyatı bireyci ve karamsar bir yapıya sokmuştur. ( )
II. 1870’li yıllardan sonra giderek toplumculuktan uzaklaşıp bireyci ve karamsar bir edebiyata yönelen Tanzimat’ın ikinci dönem sanatçıları Servetifünuncuları da etkilemiştir. ( )
III. 1901’de derginin kapatılmasından sonra Servetifünun’un bütün büyük sanatçıları, sosyal ve siyasal kavgalara yönelip toplumculuğu benimsemişlerdir. ( )
IV. Servetifünun’un iki büyük romancısı Halit Ziya ve Mehmet Rauf, iki büyük şairi Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin bu dönemin en etkili sanatçılarıdır. ( )
11.Yukarıdaki numaralanmış cümlelere doğru (D) ve yanlış (Y) kodlaması yapılacak olursa sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Y, D, Y, D
B) D, D, Y, D
C) D, Y, Y, D
D) D, Y, Y, Y
E) Y, D, D, D


….., Recaziade Mahmut Ekrem’in o sırada Ahmet İhsan tarafından çıkarılmakta olan…… dergisinin başyazarlığına……….. getirmesiyle başlar; 1901 yılında …. aynı dergide yayımlanan…….. adlı makalesi yüzünden derginin kapatılmasıyla sona erer.
12.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edebiyat-ı Cedide - Servet-i Fünûn - Tevfik Fikret’i - Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Yeni Lisan
B) Edebiyat-ı Cedîde - Servet-i Fünûn - Hüseyin Siret’i - Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Şiir ve İnşa
C) Edebiyat-ı Cedîde - Servet-i Fünûn - Tevfik Fikret’i - Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Edebiyat ve Hukuk
D) Tanzimat edebiyatı - Hazine-i Fünûn - Cenap Şahabettin’i - Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Edebiyat ve Hukuk
E) Edebiyat-ı Cedîde - Hazine-i Fünûn - Tevfik Fikret’i - Hüseyin Cahit Yalçın'ın - Edebiyat ve Hukuk

13. I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat’ın ilk dönem sanatçıları dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuş, Servet-i Fünûncular ise ağır bir dil kullanmışlardır.
B) Tanzimat sanatçıları tiyatroya önem vermişler, Servet-i Fünûn sanatçıları ise tiyatroyu geri plana itmişlerdir.
C) Tanzimat’ın ilk dönem sanatçıları divan şiiri nazım biçimlerini kullanmayı sürdürmüş, Servet-i Fünûncular ise geliştirdikleri serbest müstezatın yanında Batı kaynaklı nazım biçimleri de kullanmışlardır.
D) Tanzimat’ın ilk döneminde roman ve hikâyelerde romantizm, Servet-i Fünûn Döneminde ise realizm ve natüralizm etkili olmuştur.
E) Servet-i Fünûncular, Tanzimatçıların şiirde benimsedikleri parça güzelliği anlayışını terk ederek şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır.

Onların ana karakteri Çağdaş Fransız edebiyatına benzer eserler vermektir. Örnek aldıkları Fransız sanatçılar, roman ve hikâyede realizm ve natüralizmin; şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisinde oldukları için onların yapıtlarında da aynı nitelik görülür. Devrin koşullarının etkisiyle toplumsal konulara uzak durmuşlar; hak, adalet, hürriyet gibi konuları işlemekten büyük ölçüde çekinmişlerdir. Onların en çok işlediği konular aşk, üzüntü, tabiat güzellikleri, şahsi hayaller ve melankolidir.
14.Bu parçada tanıtan sanatçılar aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Aticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Beş Hececiler


15. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının özellikleri arasında yer almaz?
A) Batı dillerini iyi bilen ve Batılı eserleri orijinallerinden okumuş gençlerden oluşur.
B) İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeyi arzu etmişlerdir.
C) Sosyal konumları bakımından yüksek tabakadan çıkmış kişilerdir.
D) İstibdat yönetiminin özgürlükleri kısıtlaması onları bunalıma itmiştir.
E) Estetik değerleri önde tutan bireyci bir sanat anlayışını benimsemişlerdir.

 

16. Servet-i Fünûn sanatçılarının toplumdan kopuk bir edebiyat oluşturmalarının nedenleri, aşağıdakilerin hangi-sinde doğru verilmiştir?
A) İstibdat yönetiminin uyguladığı sansür– Batı edebiyatının etkisi
B) Devrin siyasî koşullarının ağırlığı – Estetik zevkin ön planda tutulması
C) Batılı yaşam sürme arzusu – "Sanat için sanat" anlayışının benimsenmesi
D) Divan edebiyatının örnek alınması- Sanat anlayışında birlik olmaması
E) Eski- yeni ikiliğinin yarattığı ortam – Genç yaşta sanata atılmaları

 

17. Servet-i Fünûn dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Dönemin ürünlerinde devrin sosyal problemleri üzerinde pek durulmamıştır.
B) Dönemin temsilcileri “ sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.
C) Servet-i Fünün dönemi adını Servet-i Fünûn dergisinden almıştır.
D) Tanzimat’ta başlatılan yenilik hareketi bu dönemde büyük aşama kaydetmiştir.
E) Dönemin sanatçıları Batı’yı örnek almakla birlikte Doğu’dan da kopmamışlardır.

 

Dilde daha önce başlayan yalınlaşma eğilimleri şiirlerinde yerini daha kapalı, soyut, anlaşılmaz bir söyleyişe bırakmıştır. Şiirlerinde Fransızcadan aldıkları sözcükler de kullanmışlardır. Fransızcanın söz diziminden etkilenerek, Arapça ve Farsçanın kurallarıyla oluşturdukları yeni söz ve tamlamaları şiire sokmuşlardır.
18.Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Aticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Millî Edebiyatçılar

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Batı kültürünü ve yaşam biçimini benimsemeleri
B) Fransız edebiyatını yakından izlemeleri
C) Divan edebiyatı geleneğine karşı çıkmaları
D) İçine kapanık, karamsar ve kırılgan bir ruh hâline sahip olmaları
E) Dilde sadeleşme hareketini başlatmaları

 

Tanzimatçıların tersine, onların büyük bir kısmı orta tabakadan gelmiştir. Batı medeniyetini ve bu medeniyetin sanat ve edebiyat anlayışını öğrenme olanağını bulmuşlardır. Düzenli eğitim görmeleri, okudukları Batı tarzı okullarda, Avrupalı edebiyatçıları yakından izlemeleri, onlarda ortak bir sanat zevkinin doğmasını sağlamıştır.
20.Bu parçada sözü edilen edebî gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat-ı Cedîdeciler
B) Fecr-i Aticiler
C) Beş Hececiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Millî Edebiyatçılar

 

Ahmet İhsan Tokgöz uzun yıllar Batı'da kalmış ve oradaki teknik ve bilimsel gelişimi yakından takip etmiştir. İstanbul'da da bir matbaa kurarak ki bu hiç kolay olmaz, yayın dünyasında var olmaya çalışmıştır. Ancak çıkardığı...................... adlı fen dergisi, edebiyat dergisine dönüşünce adı tarihe yazılır.
21.Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servetifünun B) Malumat C) Demdeme D) Zemzeme E) Takdiri Elhan

 

1896 ile 1901 arası edebiyat tarihinde...................... ya da...................... olarak anılır. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı tarihinde...................... döneminin en ağır zamanıdır, diğer yandan...................... yalılara kadar ulaştığı ilginç bir dönemdir.
22.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Servetifünun B) roman ve tiyatronun C) istibdat D) Batılı yaşamın E) Edebiyatıcedide

 

Servetifünun dergisinin, edebiyat dergisine dönüşmesinin öncüsüdür. Eski-yeni tartışmasında "yenilikçi" olarak tarafını belirler. Öyle ki bu tartışmalarda "kulak için uyak" görüşünü savunanlar referans olarak hep onu gösterirler.
23.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Şinasi
C) Halit Ziya
D) Ihsan Tokgöz
E) Cenap Şahabettin

 

……….. sanatçıları Batı uygarlığına, özellikle Fransa'ya hayranlık göstermişler, Türkiye'nin Avrupalılaşma yoluyla yükseleceğine inanmışlar; orada sanat, bilim, ne buldularsa Türkiye'ye aktarmaya çalışmışlardır. Devlet ve siyaset konularına dokunmak, vatan, hürriyet, istiklâl, inkılap vb. gibi, sözcük ve kavramları kullanmak yasak olduğu için, açıkça toplumsal yazılar yazmak olanağı bulamamışlar; ancak aşk, merhamet gibi suya, sabuna dokunmayan temalar üzerinde durmuşlardır. Çağdaş Fransız edebiyatını örnek almışlar, hikâye ve romanda Realizm ve Natüralizm, şiirde Parnasizm ve Sembolizm akımlarının etkisi altında kalmışlar; Parnasyenlerin etkisiyle, “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimsemişlerdir.
24.Bu paçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat B) Servet-i Fünun C) Milli Edebiyat D) Garip Akımı E) Fecr-i Ati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
D C C A C E C A B   A   B   C   E   B   C   B   E   B   E   A   A   B   A   B


İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi