Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2


1896'da başlayan…………… üslûp bakımından romana yeni kuvvetler ekler. Halit Ziya, tam anlamıyla Ba­tılı ilk romancımızdır. Ancak, bu dönemin roman ve hikâyecileri, "Sanat, sanat içindir." tezine sadık kaldıkları için süslü, külfetli yazdılar.
1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli edebiyat B) Genç Kalemler  C) Tanzimat edebiyatı D) Cumhuriyet Dönemi edebiyatı  E) Servet-i Fünûn edebiyatı

 

(I) Edebiyat-ı Cedide şairleri, şiirde sembolizmle parnasizmi benimserlerken; yazarları klasisizmle romantizmin etkisinde kalırlar. (II) Dönemlerinin siyasi baskısından dolayı Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, “sanat için sanat” anlayışında eserler ortaya koyarlar. (III) Tanzimat dönemindeki dilde sadeleşme çabası Edebiyat-ı Cedide sanatçılarında görülmez. (IV) Edebiyat-ı Cedideciler, Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü ağır ve süslü bir dil kullanırlar. (V) Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin, şiir alanında; Halit Ziya ve Mehmet Rauf, roman türünde başarılı eserler vermiştir.
2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

3. Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) “Sanat sanat içindir.” anlayışına bağlı kalınmıştır.
B) Şiirde Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekilleri kullanılmıştır.
C) Batı edebiyatı, özellikle de Fransız yazarlar örnek alınmıştır.
D) Toplumsal sorunlar dışında her şey şiirde konu olarak işlenmiştir.
E) Dilde yalınlaşma çabaları hız kazanmış, İstanbul halkının kullandığı dil esas alınmıştır.


Servet-i Fünun Edebiyatı, 1896’dan 1901’e kadar
                                     I
sürmüştür. Recaizade Mahmut Ekrem. 1895 so-
                            II
nunda, Malûmat adlı bir dergide yazan Muallim
Naci izleyicileriyle kafiyenin göz için mi, kulak için
 III
mi olduğu tartışmasına girişmiş ve bu gazeteye
karşı cevaplarının bir kısmını Servet-i Fünun
dergisinde yayımlamıştır. Servet-i Fünun,
Recaizade’nin Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi
olan Ahmet İhsan tarafından 1891 yılından
beri çıkarılmakta idi. Recaizade, bunu bir
edebiyat dergisi hâline getirmek için Ahmet
İhsan’la anlaşmış ve kendisinin Mekteb-i
Sultanî’den öğrencisi olan Halit Ziya Uşaklıgil’i
                                          IV
derginin “kısm-ı edebî sermuharrirliği”ne getirmiştir.
O sırada Mektep ve başka dergilerde yazan
ve Recaizade tarafını tutan başka gençlerin
de 1896’da bu dergi çevresinde toplanmasıyla
“Edebiyat-ı Cedide” topluluğu meydana gelmiştir.
            V
4.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Onlar, kendilerinden önceki Batı tarzı Türk edebiyatını hem ilkel, hem yetersiz buluyorlardı. Onlara göre, Tanzimat edebiyatı, J. J. Rousseau’dan beş on sayfa, La Fontaine’den birkaç efsane, Vefik Paşa’nın Moliere adaptasyonları, sanat bakımından hiç de başarılı sayılamayacak birkaç hikâyeden ibaretti. Onlar Türkiye’ye tam anlamıyla Avrupa tarzı bir edebiyat getireceklerine inanıyorlardı. Ancak halka seslenemediler. Dili ağır olan bir salon edebiyatı oluşturdular.
5.Bu parçada “onlar” diye sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler B) Beş Hececiler C) Milli edebiyatçılar D) Fecr-i Aticiler E) Servet-i Fünûncular

 

• Tanzimat I. Dönem
• Tanzimat II. Dönem
• Servetifünun Edebiyatı Dönemi
Bu üç dönem için,
I. Aruz ölçüsünün kullanımı
II. Batı’dan alınan nazım biçimlerinin kullanımı
III. Sanat için sanat anlayışı
IV. Batı edebiyatını ve yenilikçi edebiyatı savunma
6. özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I. ve IV. B) I. ve III. C) I. ve II. D) II. ve IV. E) I. II. ve IV.

 

7. Tanzimat I. Dönem ile Servetifünun Edebiyatı’nın (Edebiyatıcedide) karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat sanatçıları toplumcu, Edebiyatıcedide sanatçıları bireyci anlayışla yapıt verir.
B) Tanzimat halka, Edebiyatıcedide seçkin tabakaya seslenmeye çalışır.
C) Tanzimatçılar siyasal ve toplumsal konulara, Edebiyatıcedideciler bireysel ve sanatsal konulara ağırlık verirler.
D) Tanzimatçılar; vatan, millet, hürriyet, eşitlik, adalet; Edebiyatıcedideciler; aşk, doğa, toplumdan kaçış gibi konuları işlerler.
E) Tanzimatçılar, Batıyı değil yerli kültürü ve edebiyatı benimsemişler; Edebiyatıcedideciler Tanzimatçıların yolunda gitmişlerdir.


Bu dönemde sansür ve baskı, devleti ayakta tutmanın bir yolu olarak görülmüştür.
8.Bu durum içe dönük, yılgın ve hasta bir edebiyat a meydana getirmiştir yargısı,
I. Tanzimat’ın ilk kuşağı
II. Tanzimat’ın ikinci kuşağı
III. Servetifünun Dönemi Edebiyatı
dönemlerinden hangileri için tam olarak geçerlidir?
A) I., II. ve III. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II. ve III E) I. ve II.

 

9. Servetifünuncular için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Abdülhak Hamit’e hayrandırlar, onun biçimde ve içerikte yaptığı yenilikleri geliştirmişlerdir.
B) Görülmemiş tamlamalar ve imgeler kullanmışlar, çok süslü ve bol sanatlı bir dile yönelmişlerdir.
C) Kişisel acılar, aşk, doğa, düş-gerçek çatışması, karamsarlık en çok göze çarpan temalardır.
D) Roman ve hikâyede şiirin aksine şairanelikten uzak, doğal bir dil kullanmaya çabalamışlardır.
E) Kafiyenin kulak için olduğunu savunmuşlar, şiiri düzyazıya yaklaştırmışlar, aruz ölçüsünü kullanmışlardır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyatıcedide’nin genel özelliklerinden biri değildir?
A) "Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla eser verme
B) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ikinci büyük topluluğu olma
C) İlk defa bir dergi etrafında bir araya gelme
D) Arapça ve Farsça sözcüklerin ve tamlamaların yerine Fransızcalarını kullanma
E) Batı’yı özellikle Fransız edebiyatını günü gününe izleme

 

II  III

Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Süleyman Nazif
Hüseyin Siret Özsever
Ali Ekrem Bolayır
Faik Ali Ozansoy
İsmail Safa Celal
Sahir Erozan

……….

Hüseyin Cahit Yalçın
Ahmet Şuayb
…………..
Halit Ziya
Mehmet Rauf
Safveti Ziya
Hüseyin Cahit
Ahmet Hikmet
………..

 

11.Yukarıdaki tabloda adları verilen Servetifünun sanatçılarının verdikleri eser türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Roman - eleştiri - şiir
B) Şiir - eleştiri - roman
C) Anı - gezi - eleştiri
D) Şiir-anı-gezi
E) Şiir - anı - tiyatro

 

Edebiyat-ı Cedîde, romanla öyküde Halit Ziya
I                                                II
ve Mehmet Rauf, şiir alanında ise Tevfik Fikret ve
        III                                       IV
Muallim Naci gibi önemli sanatçılar yetiştirmiştir.
         V
12.Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dergisindeki yazılarıyla Edebiyat-ı Cedîde topluluğunun oluşmasında pay sahibi olmuş yazarlardan biri değildir?
A) Halit Ziya B) Mehmet Rauf C) Hüseyin Cahit D) Ahmet Şuayp E) Nabizade Nazım

 

14.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dergisindeki yazılarıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşmasına katkı yapmış sanatçılardan biri değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Şuayp
D) Şemsettin Sami
E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

I. Tanzimat Dönemi edebiyatçıları, Doğu kültürü içinde yetişip Batı kültürünü sonradan tanırken Servet-i Fünûncular Batı kültürü içinde yetişmiştir.
II. Tanzimat Dönemi'nde halk yeniliklere yabancıyken Servet-i Fünûn bazı yeniliklerin toplum tarafından benimsenmesinden sonra ortaya çıkmıştır.
III. Tanzimat Dönemi'nde ortaya konan ürünler ilk olmanın etkisiyle teknik bakımdan kusurludur; Servet-i Fünûn Dönemi'ndeyse bu kusur ortadan kalkmıştır.
IV. Tanzimat sanatçılarının çoğunun Batıyla tanışmaları ileriki yaşlarda gerçekleşmişken Servet-i Fünûn sanatçıları Batı'yı daha küçük yaşlarda tanımışlardır.
V. Tanzimat sanatçıları Arapça- Farsçayla yüklü oldukça ağır bir dil kullanırken Servet-i Fünûn sanatçıları eserlerini sade bir dille yazmışlardır.
15.Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünûn sanatçılarının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun sanatçıları arasında yer almaz?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Rauf

Servet-i Fünûn sanatçıları; Servet-i Fünûn dergisi etrafında
                                          I
toplanmış, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yılların-
                                II
da Batı dillerini öğrenmiş, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmiş,
                                                III
edebiyatta faydayı ön planda tutmuş, yenilikçiliği temel almış
IV                                                             V
sanatçılardır.
17.Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Batılılaşma sürecine giren Türk edebiyatının yenileşme süreci içinde ikinci büyük aşama sayılan “…………” geleneği, kısa sürmüştür. ………… yönetiminde yayımlanan “Servet-i Fünûn” adlı dergi çevresinde oluştuğu için “Servet-i Fünûn edebiyatçıları” olarak adlandırılmışlardır.
18.Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edebiyat-ı Cedîde - Tevfik Fikret
B) Facr-i Âti - Ahmet Haşim
C) Yeni Lisan - Ömer Seyfettin
D) Beş Hececiler - Faruk Nafiz
E) Yedi Meşaleciler - Ziya Osman Saba

 

II. Abdülhamit dönemindeki siyasal baskılar yüzünden gerçekçilikten kaçarak karamsar ve bezgin bir edebiyat oluşturmuşlardır. Eserlerinde içe dönük davranmışlar; kişisel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını, tabiat güzelliklerini, hüznü ve üzüntüyü işlemişlerdir; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir. Âdeta bir “yüksek zümre edebiyatı” oluşturmuşlardır.
19.Bu parçada sanat anlayışlarından söz edilen edebî grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Servet-i Fünûncular
C) Fecr-i Aticiler
D) Millî Edebiyatçılar
E) Beş Hececiler

 

………. edebiyatında, Tanzimat’tan farklı olarak, bir siyasi ve aktif bir fonksiyon yoktu. “Devlet ve siyaset” konularına girmek, “vatan, hürriyet, istiklal, inkılap” gibi, sözcük ve kavramları kullanmak yasak olduğu için, açıkça toplumsal yazılar yazmak olanağı bulamamışlardı. Ancak “aşk, merhamet” gibi suya sabuna dokunmayan temalar üzerinde durmuşlardı. Bu yüzden, daha sonraki devirlerde, memleketi yansıtmamak ve ulusal olmamakla suçlanmışlardı.
20.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Divan B) Halk C) Fecr-i Âti D) Cumhuriyet E) Servet-i Fünûn

 

21. Servetifünun edebiyatının oluşumu ile ilgili aşağıdakileri hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tevfik Fikret'in Servetifünun dergisinin yazı işleri müdürü olmasıyla dergi kısa sürede tanınmıştır.
B) Derginin etrafında toplanan gençler arasında Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif de vardır.
C) Servetifünun dergisi uzun süredir devam eden Tanzimat II'nin devamı niteliğindedir.
D) Derginin, edebiyat dergisine dönüşmesinde Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisi büyüktür.
E) Batılı şiirle divan şiirini birleştiren dergi, divan şairlerinin nazım biçimlerini överek kullanmaya devam etmiştir.

 

22. Servetifünun edebiyatının oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Servetifünun dergisi 1901'de Ahmet İhsan'ın bir makalesi yüzünden kapatılmıştır.
B) Yeni edebiyat olarak adlandırılan Servetifünun dönemi hem roman hem de şiirde yenilikçidir.
C) Baskı döneminin etkisiyle dönem şairlerinde karamsarlık oldukça yaygındır.
D) Topluluk dağıldıktan sonra kimileri aynı anlayışla yazmaya devam etmiştir.
E) Bu dönem dergilerin ve tüm diğer yayınların sıkı bir sansürden geçtiği bir zaman dilimidir.

 

.................. dergisini hazırladıktan sonra teftiş kuruluna götürürdük. Dergi burada her kelimesiyle incelenir, sakıncalı bulunan sözcükler kırmızı mürekkeple işaretlenir, bu sözcükler çıkarıldıktan sonra tekrar teftişe götürülür ve basımına onay verildikten sonra yayımlanırdı.
23.Bu parçada sözü edilen dergi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvimi Vakayi B) Diyojen C) Servetifünun D) Fecriâti E) Genç Kalemler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
E A E D E A E D D   D   B   E   E   D   E   B   D   A   B   E   E   A   C


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi