Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1


(I) Servetifünûncular Batı tenkidini tanıtmaya önem verdikleri gibi, Batıdaki edebî akımlardan ve Batılı sanatçılardan da söz etmişlerdir. (II) Parnasizm, sembolizm ve dekadizmi anlatmışlardır. (III) Eserlerine bıkkınlık ve aşırı duygusallık egemendir. (IV) Hep aşka ve doğaya yönelik konulara yönelmişlerdir. (V) Kendileri bu durumun asla farkında olmamışlar ve gittikleri yolun doğru olduğunu hep savunmuşlardır.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

………… tenkit anlayışı, çağdaşları olan………… tenkidine, özellikle Hippolyte Taine’e dayanır. Onlar Türk edebiyatındaki tenkit anlayışını, birçok noktada kusurlu bularak edebiyatımızda yeni bir tenkit anlayışı geliştirmek istemişlerdir. Batılı tenkitçilerin tenkit türündeki eserleri ile yakından ilgilenmemişlerdir. Onlar, bir araya geldikleri dergide, Batılı yazarların eserlerini daha büyük bir dikkatle inceledikleri gibi, Batının tanınmış tenkitçilerden de geniş ölçüde yararlanmışlardır.
2.Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimatçıların - Alman
B) Edebiyat-ı Cedîdecilerin - Fransız
C) Fecr-i Âtîcilerin - İngiliz
D) Milî edebiyatçıların - İtalyan
E) Beş Hececilerin - Rus

3. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûncuların tenkit anlayışı ile ilgili değildir?
A) Edebî eserde estetik bir amaç aramışlardır.
B) Edebî zevkin zamana bağlı olarak değiştiğini söylemişlerdir.
C) Edebiyatın nasıl olduğundan çok, ne olduğunu bilmek gerektiğini savunmuşlardır.
D) Her edebî çevrenin, bir öncekinin tenkidiyle hazırlandığını düşünmüşlerdir.
E) Tanzimatçıların tenkit anlayışını aynen benimsemişlerdir.

……………, edebî tenkitte “tarihçi tenkit” metodunun ilkelerine bağlı kalmaya çalıştılar. Bu tenkit metodu, 19. yüzyılın başında Madame de Stael (Madam dö Stöel) ile başlayan, Sainte Beuve (Sen Bov) ile devam eden ve Hippolyte Taine (İpolit Ten) tarafından sistemleştirilen ve “ırk, muhit, zaman” formülüyle özetlenen bir tenkit anlayışıdır. Onlar, Servetifünûn dergisinde bu anlayışa uygun tenkitler kaleme almışlardır.
4.Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimatçılar B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Aticiler D) Millî Edebiyatçılar
E) Yedi Meşaleciler

Servetifünûn döneminde Batılı tenkidin ilkelerini tanıtmak amacıyla kaleme alınmış yazılar arasında “Müsâhebe-i Edebiye”, “Biraz Psikoloji”, “Müntekid-i Hakîkî”, “Şu Tenkid Meselesine Dair”, “Münâkaşâtımızda Ne Eksik”, “Modern Roman Tekniği” sayılabilir. Servetifünûncular bu yazılarıyla Batılı tenkit anlayışına uygun örnekler vermişlerdir.
5.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yoktur?
A) Ahmet Şuayb B) Cenap Şahabettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Tevfik Fikret E) Mehmet Rauf

Servetifünûn edebiyatının temel esaslarını topluma açıklamak amacıyla yazılan pek çok yazı vardır. Servetifünûncular arasında olmasına rağmen, bu edebiyat topluluğunun şiir anlayışını eleştiren ilk sanatçı…………… olmuştur. Ayrıca ………, “Şiirimiz” adlı öz eleştirisi ile bu sürece katkı yapmıştır. Sanatçı bu yazısında Servetifünûn şiirini değerlendirmiş, içinde bulunduğu edebiyat topluluğunun şiir anlayışını eleştirmiştir.
6.Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Şuayb - Ali Ekrem
B) Cenap Şahabettin - Ahmed Şuayb
C) Ali Ekrem - Ahmed Şuayb
D) Süleyman Nazif - Ali Ekrem
E) Hüseyin Cahit Yalçın - Tevfik Fikret

7. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir yanlışlık bulunmaktadır?
A) Hüseyin Cahit, Cenap Şehabettin ve Ahmet Şuayib, bu dönemin eleştirmenleridir.
B) Cenap Şehabettin’in edebî bir üslupla yazdığı gezileri mektup biçimindedir.
C) “Bir Acı Hikâye” adlı eser, Halit Ziya’nın yoksulluğu anlattığı gerçekçi bir öyküsüdür.
D) Saray ve Ötesi, Kırk Yıl edebî değer taşıyan anılardır ve Halit Ziya’ya aittir.
E) Hayat-ı Hakikiye Sahneleri adlı eser, küçük öykü ve fıkra niteliği taşıyan bir eser olup Hüseyin Cahit Yalçın’a aittir.

Saat beşe doğru Bükreş Garı’na girdik. Bundan yetmiş sene önce yine bu saatte aynı şehre giden Fransız seyyahı diyor ki:
- Kurumuş deve dikenlerinden müteşekkil bir çit önünde durduk. Çitin ortasında manivela ile hareket eden bir sırık kalktı: Burası Bükreş’in kapısı idi. Ulahlar elli sene bu virane üstünde küçük bir Viyana kurdular. Bükreş, Viyana gibi şık, Viyana’dan ziyade şen ve şuhtur; küçüklüğü gençliğine bağışlanabilir.
8.Bu parça Servetifünun Dönemi eserlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Kırk Yıl - Halit Ziya
B) Kavgalarım - Hüseyin Cahit
C) Halas - Mehmet Rauf
D) Gizli Figanlar - Süleyman Nazif
E) Avrupa Mektupları - Cenap Şehabettin

9. Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi öğretici metin türü içinde yer almaz?
A) Edebî Hatıralar - Mehmet Rauf
B) Siyasî Anılar - Hüseyin Cahit Yalçın
C) Hac Yolunda - Cenap Şehabettin
D) Kırık Hayatlar - Halit Ziya
E) Hayat ve Kitaplar - Ahmet Şuayb

"Sanata Dair” adlı deneme ve söyleşi kitabında…….. dönemindeki edebiyat hareketlerini çok iyi takip ettiğini göstermiş. Ama onun………... ve…… alanındaki büyük başarısının gölgesinde kalan bu yönü çok dikkat çekmemiştir.
10.Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın - eleştiri - makale
B) Cenap Şehabettin - roman - gezi
C) Halit Ziya Uşaklıgil - roman - hikâye
D) Mehmet Rauf - roman - hikâye
E) Tevfik Fikret - şiir - manzum hikâye

Sadeleştirilerek verilen aşağıdaki metne göre 11 ve 12. soruları çözünüz

Bir kolu sarayın gerici ve geleneksel eğilimleriyle kuruntulu siyasetine uzanan, öteki kolu ülkede eskiliğe, medrese anlayışına, Arap ve İran bulaşığı şiirlere bağlı ne kadar eleman varsa - ki pek sınırlı bir azınlığa karşılık büyük bir çoğunluktu - onu kucaklayan, sırtını da Sirkeci’deki Ebussuut Caddesi’nin bir yazı fabrikasına yani Ahmet Mithat’ın çıkardığı Tercüman-ı Hakikat’e dayayan bu güç, öyle bir etkinlik kazanmıştı ki Tanzimat Edebiyatının ve Batı sanatını savunanların İstanbul’da tek temsilcisi olan Recaizade Ekrem Bey’i üstelik Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Mülkiyedeki mesleğinden de attırarak okul kürsülerinde onun yerine geçmişti.
11. Bu parça aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır?
A) Kırk Yıl - Halit Ziya
B) Avrupa Mektupları - Cenap Şehabettin
C) Rübab-ı Şikeste - Tevfik Fikret
D) Siyah İnciler - Mehmet Rauf
E) Ömer’in Çocukluğu - Muallim Naci

12. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A) Dönemin zihniyeti yansıtılmıştır.
B) Kişisel yaşamı dile getiren öğretici metindir.
C) Dönemin edebî çekişmelerinden söz edilmektedir.
D) Eski edebiyatı savunanların siyasi engellemelerle karşılaştığından bahsedilmiştir.
E) Anı türünde bir eserden alınmıştır.


13. Servetifünûn Dönemi tenkit anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebî eserlerde estetik bir amaç aranmıştır.
B) Edebî tenkitte “tarihçi tenkit” metodunun ilkelerine bağlı kalmaya çalışılmıştır.
C) Tanzimat’ta başlayan eski-yeni tartışması zaman zaman kişiselliğe dökülmüştür.
D) Edebiyat-ı Cedîde’nin edebiyat anlayışını topluma açıklamak amacıyla yazılan pek çok tenkit yazısı yazılmıştır.
E) Tanzimatçılardan farklı olarak, kendilerini ifade etmek yerine, divan edebiyatını kötülemeyi tercih etmişlerdir.

Makale, deneme, mektup, röportaj ve eleştiri ga-
I            II            III         IV             V
zete çevresinde gelişen; hatıra, gezi yazısı, fıkra,
                                    VI       VII       VIII
günlük ve biyografi da kişisel hayatı konu alan
IX                   X
öğretici metin türlerindendir.
14.Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış türlerden hangileri yer değiştirilmelidir?
A) I. ve VI. B) II. ve VII. C) III. ve VIII.
D) IV. ve IX. E) V. ve X.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünde yapıt veren sanatçılardan biri değildir?

A) Halit Ziya B) Ahmet İhsan
C) Mehmet Rauf D) Hüseyin Cahit
E) Tevfik Fikret

 

Halit Ziya, daha çok romanlarıyla özellikle de Aşkı Memnu ile gündeme gelmiştir. Ancak Halit Ziya'yı edebiyat ve tarih açısından önemli kılan asıl eserleri.................... ve.................... dir. II. Abdülhamid Döneminin en yakın tanıklığını yapan bu eserler.................... türünün kıymetlileri arasındadır.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir?
A) Pençe - Cidal - anı
B) Kırk Yıl - Saray ve Ötesi - anı
C) Hac Yolunda - Kırk Yıl - gezi
D) Şehir Mektupları - Eşkâli Zaman - fıkra
E) Gecelerim - Falaka - fıkra

Servetifünun Dönemi'nde gezi türünde başarılı örnekler verilmiştir. Ancak bu türün ilk örnekleri bu dönemde yazılmamıştır. Divan edebiyatında da Tanzimat, Servetifünun ve hatta Cumhuriyet Dönemi'nde de "gezi" her zaman sevilen bir tür olmuştur.
17.Buna göre aşağıdakilerden hangisi gezi türüne örnek değildir?
A) Tarihi Kadim B) Suriye Mektupları
C) Hac Yolunda D) Seyahatname
E) Avrupa'da Bir Cevelan

Servetifünun ile Tanzimat edebiyatı arasındaki belirgin farklardan biri de "yayıncılık"tır. Tanzimat I. Dönem özellikle gazetecilikte çok büyük bir başarı elde etmişken Servetifünun Dönemi daha çok dergiler üzerinden gelişmiştir. Bunda elbette baskı döneminin de sansürü etkilidir.
18.Aşağıdaki dergilerden hangisi Servetifünun Dönemi dergilerinden değildir?
A) Servetifünun B) Malumat
C) Mirsad D) Çocuk Bahçesi
E) Varlık

Servetifünûn roman ve öykücülerinden biri olarak ün kazanan sanatçı özellikle 1908’den sonra siyasi yazılarıyla dikkat çekti. Servetifünûn dönemindeyken yazdığı bir makaleden dolayı derginin kapanmasına ve Servetifünûn edebiyatının bitmesine neden oldu. Zaman zaman gözleme dayalı roman, öykü, fıkra ve mensur şiirler yazdı. Yapıtlarında süslü bir üslup görülür. Hayal İçinde, Nadide adlı romanları en tanınmış yapıtlarıdır.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı


Büyük bir sanat aşkına sahiptirler. Fransız edebiyatını yakından takip ediyorlar ve onu örnek tutarak Türk edebiyatını büyük bir hızla Batılaştırmaya çalışıyorlardı. Fransız edebiyatından alınma yeni bir hayal dünyası ve halktan ayrı bir söz dizimi kurma çabası içindeydiler. Aşırı bireysellikten doğma konu darlığı, hep bireysel hayallerin ve duyguların, özellikle aşk duygularının işlenmesi, siyasi şartların baskısından ileri gelen bir cansızlık ve melankoli cemiyet hayatına yönelmeyiş başlıca özellikleridir.
20.Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet- i Fünûncular B) Tanzimatçılar
C) Milli Edebiyatçılar D) Fecr- i Aticiler
E) Beş Hececiler

…………… ; Tanzimat edebiyatının birçok türünde eserler vermiş yazarlarından……….. tarafından 1872’de kaleme alınmıştır. Acıklı bir aşk hikâyesini içeren bu eser, Türk romanının ilk örneğidir. Romanda daha sonraları da sıklıkla işlenen kadın eğitimi ve görücü usulüyle evlenme ile bunun doğurduğu acıklı sonuçlar en belirgin temalardır.
21.Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat - Şemseddin Sami
B) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
C) Terceme-i Telemak - Yusuf Kamil Paşa
D) Şair Evlenmesi - Şinasi
E) İntibah - Namık Kemal

Servetifünun yazarıdır. Roman, hikâye, tenkit, fıkra, makale, anı türünde eserleri olan yazarın 1901’de yazdığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı Fransız ihtilalini ima eden bir yazısı dolayısıyla Servetifünun dergisi kapatılmış böylelikle Servetifununcular bir daha toplanamamak üzere dağılmışlardır. Servetifünun’a yönelik hücumları karşılayan polemik yazılarını “Kavgalarım” adı bir kitapta toplamış, Servetifünun Dönemi’ni en iyi anlatan “Edebî Hatıralar” adlı kitabı kaleme almıştır.
22.Bu parçada tanıtılan Servetifünun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Suat Yalçın
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Celal Sahir Erozan
E) Hüseyin Cahit Yalçın

23. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi öğretici metinler için söylenemez?
A) Bireysel ve edebî konular işlenmiştir.
B) Konuşma diline yakın, yalın bir anlatım kullanılmıştır.
C) Servetifünun Edebiyatı’nın tanıtılmasına yönelik metinler yazılmıştır.
D) Tenkit türü yazılar tenkitlere cevap niteliğindedir.
E) Gezi, tenkit, anı türünün örnekleri verilmiştir.

24. Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi öğretici bir metin türü değildir?
A) Cenap Şahabettin - Afak-ı Irak
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Saray ve Ötesi
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Kavgalarım
D) Ahmet Şuayip - Hayat ve Kitaplar
E) Süleyman Nazif - Firâk-ı Irak

25.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi gezi türüne ait bir eserdir?
A) Avrupa’da Bir Cevelan
B) Suriye Mektupları
C) Tuna Kıyıları
D) Malta Mektupları
E) Frankfurt Seyahatnamesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
E B E B C A C E D   C   A   D   E   C   E   B   A   D   C   A  A   E   B    E   B
 

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi