Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3


Halit Ziya’nın bütün romanlarını sadeleştirilmiş baskılarından okudum. Bu baskılardaki dil bugün artık eskimiş olmakla beraber sağlam bir dildir. Gerçi, yaşadığı dönemin ağır, durgun, cansız havası Halit Ziya’nın üslubuna sinmiş gibidir. Yapıtlarını okumanın kimi okurlara güç gelmesi yazarın dilinden çok, üslubunun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın, romancılığımız hakkında konuşabilmek için Halit Ziya’yı okumak şarttır. Yalnız onun için değil, usta işi roman okumuş olmak için de Halit Ziya’yı okumak şarttır.
1.Bu parçadan Halit Ziya’yla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Dönemine göre, durmuş, oturmuş bir dili vardır.
B) Genç kuşaklarca yeterince tanınmaktadır.
C) Türk romancılığının önemli adlarından biridir.
D) Yapıtları dili yalınlaştırarak yeniden basılmıştır.
E) Durgun, okunması güç bir anlatımla yazmıştır.
                                                    (1997-ÖYS)

Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdir. Uç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikâye ve roman edebiyatımızın, geleneksel temalarından biri olan aşırı batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.
2.Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi
B) Kiralık Konak - Y. Kadri Karaosmanoğlu
C) Fahim Bey ve Biz - A. Şinasi Hisar
D) Şıpsevdi - H. Rahmi Gürpınar
E) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Ş. Esendal
                                           (1995-ÖYS)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, sosyal didaktik bir yapıttır.
B) Cihannüma adlı eserin sahibi Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.
C) Realizm ve Natüralizm roman ile hikâyede, Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel’in şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta bir araya getirilmiştir.
                                                                                                                                              (1995-ÖYS)

4. Divan edebiyatı ile Servetifünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına, özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.
                                                                                                                          (1994-ÖYS)

5. Aşağıdaki şairlerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır?
A) Recaizade M. Ekrem
B) Tevfik Fikret
C) Abdülhak Hâmit
D) Cenap Sahabettin
E) Ahmet Hâşim
                   (1994-ÖYS)

Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
6.Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servetifünun - Cenap Sahabettin
C) Garipçiler - Orhan Veli Kanık
D) Millî Edebiyat - M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel
                                                  (1993-ÖYS)

O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
7.Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil
                        (1993-ÖYS)

 

Şiirle ilgili görüşlerini, “Piyale” adlı şiir kitabının ön sözünde ortaya koymuştur. Bu şair şiirlerinde dış dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek şiire aktarmıştır. Şiirde anlam kapalılığından yanadır. Ona göre şiiri herkes nasıl anlıyorsa şiirin anlamı odur. Şiirlerinin yanı sıra fıkra, söyleşi, gezi yazısı türlerinde de başarılı eserler vermiştir.
8.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Nazif B) Cenap Şahabettin C) Ahmet Haşim D) Namık Kemal E) Ali Ekrem Bolayır

 

(I) Servetifünuncular, yaş ortalaması yirmi beş civarında olan genç sanatçılardan oluşuyordu. (II) Fransızca biliyor, Fransızca eserleri asıl nüshalarından okuyorlardı. (III) Buna rağmen Fransız edebiyatının anlatım ve biçim özelliklerinden etkilenmemişlerdir. (IV) Doğu kültüründen ve edebiyatından uzak kalmışlar, Doğulu yaşam biçimini reddetmişlerdir. (V) Servetifünun sanatçılarının çoğu ruhen birbirine yakın, içe kapanık, gelecek konusunda karamsar, ağırlaşan siyasi şartlar karşısında bıkkın, doğrudan mücadeleyi göze alamayacak kadar çekingen insanlardı.
9.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

NOT 10. ve 11. soruları aşağıdaki şiire göre yanıtlayınız.

ELHAN-I ŞİTA
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş
Gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar...

Ey kûlubün sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar
Seni solgun hadîkalarlada arar.
10.Bu şiir, aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazif
D) Ahmet Haşim
E) Yahya Kemal Beyatlı


11.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsim ve sıfat tamlamaları kullanıldığı
B) Kışın baharla ve bahara ait unsurlarla karşılaştırıldığı
C) Serbest müstezat nazım biçimiyle yazıldığı
D) Sembolist akımın özelliklerini yansıttığı
E) Hece ölçüsüyle yazıldığı


1910 Mayıs’ında Halley kuyruklu yıldızının Dünya’ya çarparak hayatı alt üst edeceği haberi, İstanbul’da panik yaratmıştır. Roman, bir kenar mahallede kadınların kendi arasında bu konuyu tartışmalarıyla başlar. Aksaray’da oturan, oldukça zengin ruhça Batılı olan bir delikanlı İrfan Galip, verdiği uyarma-açıklama konferansı üzerine “kadın doğurduğu için üzgün olan bir zavallıdan bir mektup alır. Mektubun bilinmeyen yazarı, kadınların, kızların dar ve kapalı hayatlarından şikâyetçidir. İrfan Galip mektubu yazan kıza hayalen âşık olur, mektuplaşma devam eder. Sonunda gıyabi sevgilinin Feriha Davut adında ve İrfan Galip’in aradığı niteliklerde, okumuş, kibar bir kız olduğu ortaya çıkar. İki genç, Halley yıldızının görünüp geçtiği gece evlenirler.
12.Bu parçada bahsedilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya. Uşaklıgil


(I) Cenap Şahabettin 1908 yılından sonra şiir yazmamıştır. (II) Mensur eserler de yazmamıştır. (III) Nesir dili de nazım dili gibi süslü ve sanatlıdır.(IV) Daha sonraki yıllarda göreceli bir sadelik göze çarpar. (V) Gözlem ve çözümleme gücü ve sağlam mantığı ile Cenap, usta bir nesir yazarıdır.
13.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Servetifünuncular edebiyatta zevki ve estetiği ön planda tutmuşlardır.
B) Tevfik Fikret, “Şermin” isimli kitabındaki çocuk şiirlerini hece vezniyle yazmıştır
C) “Serbest Müstezat” divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir.
D) Cenap Şahabettin’in şiirlerinde parnasizmin ve sembolizmin etkileri görülür.
E) Servetifünun romanlarında olaydan çok kişiler ön plandadır.


15.Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Hüseyin Siret - Kıvılcımlı Kül
B) Mehmet Rauf - Son Emel
C) Süleyman Nazif - Fırak-ı Irak
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Siyah İnciler

 

16.Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Aşka Dair
B) Son Emel
C) Niçin Aldatırlarmış
D) Kırık Hayatlar
E) Sepette Bulunmuş

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

Ki semadan düşer düşer ağlar
….
Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar
Cenap Şahabettin “Elhan-ı Şita” adlı şiirinde aruz ölçüsünün farklı kalıplarını kullanmıştır.
17.Bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ölçünün konuya uygun olarak seçilmesi
B) Aruzla ilgili yeni arayışlara girmesi
C) “Sanat için sanat” ilkesine bağlı olması
D) İlk doğa şiirini onun yazması
E) Sembolizmin etkisinde kalması


18. Divan edebiyatı ile Servetifünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konu ile ölçünün uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.
B) Uyağın göz için değil, kulak için olması yeğlenmiştir.
C) Arap ve Acem (Fars) edebiyatından alınan kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D) Dil, yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklüdür.
E) Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.


19. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Söyleyiş güzelliği bu dönemde şiirin vazgeçilmezi olmuş, bu amaçla dil iyice ağırlaşmıştır.
B) Tanzimat'la başlayan Batılılaşma sürecinin en yoğun yaşandığı edebî dönemdir.
C) Nazım biçimlerinde Fransız şiiri örnek alınmış, yeni biçimler kullanılmıştır.
D) Divan edebiyatı geleneği tamamen reddedilmiş, Batı şiirine yönelinmiştir.
E) Toplumsallık gözetilmemiş, bireysel konularda şiir oluşturulmuştur.

 

....................Tevfik Fikret'in ikinci şiir kitabıdır. Sanatçı, hayal ettiği neslin özelliklerini bu eserde şiir yoluyla anlatmıştır. Bu nesil bilimsel düşünce yanlısı, çalışkan, öğrenmeyi seven ve hiçbir korkusu olmayan gençlerden oluşmaktadır. Oğlu aracılığıyla gençlere seslendiği bu eserde oğluna bilimin yolundan ayrılmaması gerektiğini ve özgürlüğe ulaşmaktan korkmanın yenilgi olacağını, hiç durmadan yeni dünyalar keşfetmesi gerektiğini öğütler.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sis B) Haluk'un Defteri C) Rübabı Şikeste D) Şermin E) Tarihi Kadim

 

Seni seyrettikçe kalbimde hüzünler hissediyordum. Şu anda hayalhanenin acı acı fikirlerle meşgul olduğundan emin idim. Yapraklar bitinceye kadar hiç tavrını ve vaziyetini değiştirmeyerek hazin hazin sükût ediyordu.
21.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Servetifünun Dönemi dil anlayışını taşımaktadır.
B) Ses uyumuna dikkat edilmiş.
C) Yazıda ahenkli söyleyiş havası hakimdir.
D) Mensur şiirden alınmış olabilir.
E) Gözlemin öne çıktığı gerçekçi bir anlatımı vardır.

 

Fransız edebiyatının özelliklerini Türk edebiyatına adapte etmeye çalışmışlardır. Fransız realizmini örnek almışlardır. Tanzimat’ın ikinci dönemindeki sanatçılar gibi “Sanat, sanat içindir.” prensibi ile hareket etmişlerdir. Bu topluluğun üslûbu süslü ve sanatlı; ruh ve ifade tarzı ise Avrupai’dir. Şiirde aruz veznini kullanmakla birlikte, nazım şekillerinde ve konularda büyük yenilikler yapmışlardır. Nazmı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğünü esas almışlardır.
22.Bu parçada sözü edilen edebî grup aşağıdakilerin hangisidir?
A) Servet-i Fünûncular
B) Fecr-i Aticiler
C) Millî Edebiyatçılar
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler

 

Servet-i Fünûn Dönemi, ............. etkisinde gelişen Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında kısa; fakat yoğun bir değişim yaşadığı dönemdir.
23.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) İslamiyet
B) Divan edebiyatı
C) Halk edebiyatı
D) Batı edebiyatı
E) Tanzimat edebiyatı

 

24. Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun Dönemi eserlerinden değildir?
A) Kırık Hayatlar
B) Pençe
C) Hayal İçinde
D) Gönül Hanım
E) Nemide

 

25. Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun ile ilgili doğru bir açıklama değildir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim bu dönemin bağımsız sanatçılarıdır.
B) Cenap Şahabettin bu dönemin gezi türünde eserler veren ismidir.
C) Tevfik Fikret’in şiir türü dışında eseri yoktur.
D) Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikâye bu dönemin öykü türü örnekleridir.
E) Kavgalarım, Hüseyin Cahit Yalçın’ın edebiyat eleştirilerini topladığı kitabıdır.

 

26. Aşağıdakilerin hangisi doğru bir açıklama değildir?
A) Servetifünun Dönemi’nde sadece eleştiri üzerinde yoğunlaşan tek yazar Ahmet Şuayip’tir.
B) Roman türünün başarılı örneklerini verenlerden biri Cenap Şahabettin’dir.
C) Siyah İnciler, Mehmet Rauf un mensur şiir örneklerini topladığı yapıtıdır.
D) Halit Ziya eserlerinin dilini daha sonraları sadeleştirmiştir.
E) Ahmet Hikmet, daha sonradan Millî edebiyat anlayışını benimseyen tek Servetifünun sanatçısıdır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
C B D A B B E C C   B   E   B   B  C    E   D   A   D   D   B  D  A   D   D   D  B

 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi