Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

1. Servet-i Fünun edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıdan alınan yeni nazım şekillerinin kullanılması
B) Tiyatronun bir eğitim kurumu olarak görülmesi ve tiyatro eseri yazmaya özel önem verilmesi
C) Dilde sadeleşmenin ilke olarak benimsenmesi ve özellikle düzyazıda sade bir dil kullanılması
D) Şiirin, fikirleri yaymakta bir araç olarak görülmesi, faydacılığın ön plana alınması
E) Düzyazıya önem verilmesi, özellikle roman ve hikâye türüne özel ilgi gösterilmesi

2. Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tiyatro, Tanzimat döneminden daha ileriye götürülmüş, çok başarılı tiyatro eserleri verilmiştir.
B) Halit Ziya Uşaklıgil dönemin romancılarından, Tevfik Fikret ise şairlerindendir.
C) Sone, terzarima gibi Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.
D) Toplumsal konulardan çok, bireysel konuların ele alındığı şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Parnasizmin etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiştir.

3. Servet-i Fünun edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özellikle düzyazıda halkın kullandığı dilin kullanılması
B) Tiyatronun bir eğitim kurumu olarak görülmesi ve tiyatro eseri yazmaya özel önem verilmesi
C) Düzyazıya önem verilmesi, özellikle roman ve hikâye türüne özel ilgi gösterilmesi
D) Şiirin, fikirleri yaymakta bir araç olarak görülmesi, faydacılığın ön plana alınması
E) Sone, terzarima gibi Batıdan alınan nazım biçimlerinin kullanılması

4. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Servetifünun Döneminde roman, hikâye ve şiire göre tiyatro pek gelişmemiştir.
B) Sultan Abdülhamit Dönemindeki sıkı idare sebebiyle sanatçılar, sahneye tiyatro koymayı sakıncalı bulmuşlardır.
C) Sahneye konan eserler, dönemin idaresini rahatsız etmeyecek tuluat tiyatroları, farslar ve diğer basit komedilerdir.
D) Birtakım Servetifünun sanatçıları 1908'de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra sanatsal değer taşıyan tiyatrolar yazmaya yöneldiler.
E) Tevfik Fikret, Meşrutiyet sonrasında dönemin havasını yansıtan başarılı tiyatrolar yazmıştır.

I. İstanbul Şehir Tiyatroları 1914 yılında Darülbedayi adıyla kurulmuş ve 1934’te bu ismi almıştır. (D)
II. Hüseyin Suat Yalçın’ın Fransız Emile Fabre'den çevirdiği Çürük Temel, Muhsin Ertuğrul’un da rol almasıyla Darül Bedai’de oynanan ilk tiyatro olmuştur. (D)
III. Muhsin Ertuğrul’un Yusuf Ziya Ortaç’ın Binnaz adlı tiyatrosunu sahneye koyması ise tiyatro için büyük bir atılım olmuştur. (Y)
IV. Tiyatro binalarının sık sık kapatıldığı Servetifünun Döneminde basit medodramlar ve farslar sahnelenebilmiştir. (D)
V. Servetifünun Döneminde tiyatro, Tanzimat’ın I. Dönem anlayışına uygun yazılmıştır. (Y)

5.Yukarıda numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangisinin doğru (D) ve yanlış (Y) olarak kodlanmasında yanlış yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Eser                            Sanatçı                     Tür
Haralambos Cankiyadis     Saffeti Zıya                 ……..    
Gönül Hanım                   ………                   Roman
……….                            Halit Zıya Uşaklıgil  Tiyatro
Payitahtın Kapısında         Faik Ali Ozansoy         ………
6.Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tiyatro - Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Kâbus - Tiyatro
B) Roman - Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Fare - Oyun
C) Oyun - Ahmet Vefik Paşa - Füruzan - Oyun
D) Hikâye - Ahmet Rasim - Sefile - Oyun
E) Oyun - Ahmet Kutsi Tecer - Nemide - Oyun

Tiyatroya büyük önem veren Ahmet Vefik Paşa’nın görevden alınması, Ahmet Mithat’ın Çerkez Özdenleri adlı oyununun oynanması sebebiyle Gedik Paşa Tiyatrosu’nun binasının yıktırılması gibi baskıcı uygulamalardan dolayı Servetifünun sanatçıları tiyatrodan uzak durmuşlar ancak bu dönemin sanatçıları 1908 sonrası yani II. Meşrutiyet'ten sonra bazı tiyatro eserleri yazmışlardır…………
7.Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lale Devri adlı oyunlarıyla Faik Ali Ozansoy bunlardan biridir.
B) Hüseyin Suat Yalçın’ın “Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi”, “Kirli Çamaşırlar”, “Ahirette Bir Gün”, “Dava-yı Aşk”, “Çifteli Mikroplar”, “Hülle”, “Yamalar”, “Kayseri Gülleri”, “Küçük Kedi” ve ‘Tayyare” adlı eserleri bunlar arasındadır.
C) Fare, Kâbus ve Füruzan adlı oyunlarıyla Süleyman Nazif de bu anlamda büyük bir sanatçıdır.
D) Mehmet Rauf da “Pençe”, “Sansar”, “Cidal”, “Diken”, “İki Kuvvet”, “Yağmurdan Doluya”, “Pembe Köşk” gibi oyun denemeleri yazmıştır.
E) Yalan, Körebe ve Küçük Beyler adlı oyunlarıyla Cenap Şehabettin’i de bu gruba örnek gösterebiliriz.


I. Çürük Temel
II. Yalan
III. Haralambos Cankiyadis
8.Yukarıdaki eserlerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Abdülhamit Döneminde yazılmış eserler olmaları
B) Aynı sanatçıya ait öyküler olmaları
C) Meşrutiyet sonrası tiyatro eserleri olmaları
D) Hüseyin Suat Yalçın’ın tiyatrosu olmaları
E) Mehmet Rauf’a ait tiyatro eseri olmaları

Servetifünun yıllarında siyasi havanın izin verdiği nispette basit dramlar, komediler, farslar oynanmıştır. Seyirlik eser ihtiyacını karşılayan kurumlardan biri Yıldızdaki Saray Tiyatrosu olmuş ve her şey kontrol altında tutulmuştur. Mınakyan, Abdürrezzak, Kel Hasan gibi çok tanınmış oyuncular ve tuluat kumpanyaları seyirlik eserlerle halkı buluşturmuş, tiyatro eseri yazma konusunda ise………..
9.Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) dönem sanatçıları hayli başarılı olmuşlardır.
B) dönem sanatçıları, oldukça özgün örneklere imza atmışlardır.
C) dönem sanatçıları, çok üretken bir yapı içindedirler.
D) dönem sanatçıları, ancak II. Meşrutiyet sonrası ürün vermeye başlamışlardır.
E) dönem sanatçıları hayli cesur ve özgürlükçü adımlar atmışlardır.

10. Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Parnasizm’in etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğine değer verilmiş, sanat için sanat görüşüyle şiir, ideolojik bir anlatım yolu olmaktan çıkarılmıştır.
B) Realizm’in etkisi altındaki Servet-i Fünun romanında olaylar hep İstanbul’da geçer.
C) Gerek dil anlayışları, gerek istedikleri sanatın icra edilebileceği bir tiyatro göremeyişleri onları bu dalda eser vermekten uzak tutmuştur.
D) Aruzu şiirin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmüşler, Divan edebiyatı nazım şekillerini yeni bir anlayışla kullanmışlardır.
E) Batı edebiyatı nazım şekillerinden sone, triyole ve terzarima ilk defa kullanılmıştır.

11. Servetifünun tiyatrosu için aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?
A) Tiyatro eserlerinde kadınların medeni hakları, boşanma, evlenme gibi konular işlenir.
B) Servetifünun Dönemi’nin tiyatroyla en çok ilgilenen ismi Hüseyin Suat’tır.
C) Piyeslerdeki dil romana göre daha sadedir.
D) Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Halit Ziya bu türde örnekler vermiştir.
E) Gerek sahne başarısı gerek üretilen eserler bakımından tiyatro, altın çağını yaşamıştır.

12. Servetifünun Dönemi’yle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?
A) Tiyatro eserlerinde toplumsal sorunlar işlenmemiştir.
B) Eleştiride sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin verilerinden yararlanılmaya çalışılmıştır.
C) Üsluptaki aşırılıkları Ahmet Mithat Efendi’nin bile tepkisine yol açmış; ünlü Dekadanlar yazısındaki eleştirinin muhatabı olmuşlardır.
D) Bu dönem sanatçılarının çoğu daha sonradan Fecriati’de yer alır.
E) Divan edebiyatında bile kullanılmayan Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.

(I) Servetifünuncular tiyatro türünde denemeler yapabilmek için ister istemez siyasi sansürün değişmesini beklediler. (II) Bu denemelere katılanlar arasında Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf isimleri hatırlanabilir. (III) Teknik bakımdan şüphesiz bu denemelerin kusursuz olduğu söylenemez. (IV) şiirlerinde ve romanlarındaki yapma dil ve üsluptan kurtulmaya çalıştılar. (V) Ancak tiyatro dilinin olumsuzluklarına rağmen halkın meselelerine gidebilmeleri tiyatronun artılarından biri oldu.
13.Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II C) III. D) IV. E) V.

Servetifünun Dönemi’nde şiir ikinci planda
                                    I
kalmış; roman ve tiyatro türünde ağırlıklı
                II          III
olarak eser verilmiştir. Şiirde parnasizm ve
                                              IV
sembolizm etkisi söz konusudur. Bu dönemde
parnasizmin en önemli temsilcisi Tevfik Fikret:
                                                    V
sembolizmin en önemli temsilcisi ise Cenap Sahabettin’dir.
                                                            VI
14.Numaralanmış yerlerden hangilerinin yerleri değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ile II B) II. ile III. C) I. ile III. D) IV. ile V. E) V. ile VI.

15. Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dönemin siyasal baskıları nedeniyle toplumsal konular işlenmemiştir.
B) Romanda realizm, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisi görülür.
C) Müstezat serbestleştirilmiş; sone, terza-rima gibi Batılı nazım biçimleri denenmiştir.
D) Tiyatro, teknik bakımdan güçlenmiş; bu alanda önemli eserler verilmiştir.
E) Şiirde beyit bütünlüğü kırılmış, anlam dizeden dizeye taşınmıştır.

(I) Edebiyat-ı Cedide şairleri, şiirlerinde sanat için sanat ilkesine bağlı olarak parnasizm ve sembolizmin etkisindedir. (II) Bu dönemde Tanzimat’ın birinci döneminde başlayan dilde sadeleşme çabaları gittikçe gücünü kaybetmiştir. (III) Şiirde Batı edebiyatı nazım şekillerinden olan sone ve terzarima gibi yeni nazım şekilleri kullanılmıştır. (IV) Edebiyat-ı Cedideciler toplumu eğitmede bir araç olarak gördükleri tiyatroya büyük önem vermişler ve bu türü geliştirip yaygınlaştırmışlardır. (V) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
16.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının nesirleri için söylenemez?
A) Düz yazıda en başarılı oldukları türler hikâye ve romandır.
B) Tiyatro türüne ilgi göstermemişler, bu alanda hiç eser vermemişlerdir.
C) Özel gazetenin yerini dergicilik almış, sanat ve edebiyat dergilerinde sanat konulu yazılar yazmışlardır.
D) Sanatçılar düz yazıda Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenmişlerdir.
E) Halktan kopuk, o dönemin aydınlarına seslenen bir üslup anlayışıyla eser vermişlerdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatında daha az örnek verilen bir tür olmuştur?
A) Tiyatro B) Şiir C) Hikâye D) Roman E) Eleştiri


19. Aşağıdakilerden hangisi hem Tanzimat edebiyatı hem de Servet- i Fünun edebiyatı için doğrudur?
A) Tiyatro önemli bir eğitim aracı olarak görülmüş, tiyatro eseri yazmaya büyük önem verilmiştir.
B) Batı edebiyatı dikkatle izlenmiş, özellikle Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) Parnasizmin etkisinde kalınmış, sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
D) Sanatçılar içe dönük yaşamışlar, toplumsal konularda eser vermemişler.
E) Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmış, eski türler içinde yeni fikirler anlatılmıştır

I. Şermin
II. Hayat ve Kitaplar
III. Körebe
IV. Siyah İnciler
V. Çağlayanlar
20.Yukarıdaki eserlerle aşağıdaki türlerden hangisi eşleştirilemez?
A) Şiir B) Roman C) Tiyatro  D) Eleştiri E) Hikâye

21. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Türk edebiyatının Batı etkisindeki en kısa, buna rağmen en etkili dönemi olması
B) Batı edebiyatı standartlarında başarılı tiyatro eserlerinin yazılması
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in çevresindeki yenilikçi genç edebiyatçılar tarafından oluşturulması
D) Dergiciliğin gazeteciliğin önüne geçmesi
E) Sanat için sanat anlayışının döneme egemen olması

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E C E E C A C C D    D  E   D   E   C   D   D   B   A   A   B  B

 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi