Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1


Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen Romantik duyarlıktaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, ................ açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı Gustave Flaubert’in……… yaptığı gibi.
1.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Mai ve Siyah’ta - Madam Bovary’de
B) Kırık Hayatlar’da - Salambo’da
C) Bir Ölünün Defteri’nde - Duygusal Eğitim’de
D) Aşk-ı Memnu’da - Üç Hikâye’de
E) Nemide’de - Ermiş Antonius ve Şeytan’da

(2012-LYS)


Servetifünun Dönemi’nde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de……….. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servetifünunculardan ayrıdır. Servetifünuncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; iffet, Şıpsevdi ve Tesadüfte, Aksaray’daki yaşamı anlatır.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır
B) Ahmet Râsim’dir
C) Reşat Nuri Güntekin’dir
D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır
E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

(2010-LYS)


Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan………. adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Mahşer
D) Fatih-Harbiye
E) Yalnızız

(2010-LYS)


Servetifünun şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca
özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki
birlik dikkati çeker. Fecr-i Âtî şiirinin
             I
başlıca temaları, Servetifünun şiirinde olduğu gibi, aşk
ve doğadır. Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle
II
özneldir.  Dilde Servetifünuncuların tuttuğu yol
                           III
benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni
sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.
Vezin, yine aruzdur.  Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-
IV                                    V
Fünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.
4.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2010-LYS)

5.Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.
B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.
D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.

(2010-LYS)

Servetifünun Edebiyatını oluşturan şairler arasında ………, ………..; öykücü ve romancılar arasında ………, ……… adlarını sayabiliriz.
6.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ziya Paşa’nın - Namık Kemal’in - Recaizade Mahmut Ekrem’in - Ahmet Mithat Efendi’nin
B) Tevfik Fikret’in - Cenap Sahabettin’in - Halit Ziya Uşaklıgil’in - Mehmet Rauf’un
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın - Muallim Naci’nin-Şemsettin Sami’nin - Nabizade Nâzım’ın
D) Mehmet Emin Yurdakul’un - Mehmet Akif Ersoy’ un - Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in - Yahya Kemal Beyatlı’nın -Halide Edip Adıvar’ın - Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

(2010-LYS)

…………………. idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta haili bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. ………. Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. …………. orta haili, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.
7.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Araba Sevdası’nda - Muhsin Bey’de - Şemsa’da
B) Yâdigarlarım’da - Zavallı Kız’da - Karabibik’te
C) Handan’da - Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta - Hüseyin Fellah’ta - Paris’te Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta - Aşk-ı Memnû’da - Kırık Hayatlar’da

(2009-ÖSS)


8. Aşağıdakilerin hangisinde Cenap Şahabettin ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) “Elhan-ı Şita” adlı şiirinde kış manzaralarından bahsetmiştir.
B) Ahenk ve musiki yaratacak sözcüklerle şiir yazdığı için sembolisttir.
C) Biçim güzelliğine önem verdiği, “tablo gibi şiir” yazdığı için parnasyendir.
D) Şiirde toplumsal sorunları işlemiş, bireysel duygulara yer vermemiştir.
E) Serbest müstezat biçimini başarıyla kullanmış, Fransız şiirinden “sone”yi almıştır.


9. “Edebiyat ve Hukuk” adlı makale çevirisiyle Servetifünun Dönemi’nin kapanmasına sebep olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


10.Cenap Şahabettin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirde işlediği konuya uygun birden fazla vezin kullanıldığı
B) Sembolizmin etkisiyle şiirde anlamdan çok ahenge ve kelimelerin müzikalcesine önem verdiği
C) Makaleler, şiirler yazan sanatçının gezi türünde eser vermediği
D) “Sanat için sanat-güzellik için sanat” anlayışında olduğundan sosyal konulu şiir yazmadığı
E) Düz yazı alanında eser vermiş olsa da asıl başarısını şiirde gösterdiği


1896’da yola çıkan............ sanatçıları birkaç yıl sonra kendi aralarında bazı anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar. Bazı eksiklikleri, yanlışlıkları dile getirdiler. İçeriden gelmeye başlayan bu eleştirilere önceleri tahammül gösterildiyse de, Ali Ekrem’in “Şiirimiz” adlı eleştirisi, ç0k sert ve fazla kişisel bulunduğundan, derginin Kasım-Aralık 1900 sayısında bazı değişikliklerle basıldı. Bu yazısından dolayı arkadaşlarından sert tepkiler alan Ali Ekrem, dergiden ayrıldı. Onu Ahmet Reşit, Samipaşazade Sezai ve Menemenlizade Tahir takip etti. Böylece topluluk büyük bir yara almış oldu.
11.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat B) Tanzimat II. Dönem C) Servetifünun D) Fecriati E) Millî Edebiyat


1901 yılının başlarında yönetimle ilgili bir konu yüzünden Ahmet İhsan ile Tevfik Fikret’in dergiden ayrılması üzerine, Servetifünun ciddi bir bunalımın içine düştü. Tevfik Fikret’in yerine yazı işlerini yürüten Hüseyin Cahit, durumu bir süre idare etti. Ancak ............’ın Fransız İhtilali’ni konu alan “............” adlı çevirisinin 16 Ekim 1901’de “Servet-i Fünûn”da yayımlanması üzerine, dergi II. Abdülhamit tarafından kapatıldı ve sorumlular mahkemeye verildi. Mahkeme tarafından suçsuz bulunan Servet-i Fünûn, kapatılmasından bir ay sonra, 5 Aralık 1901'de tekrar yayımlanmaya başlandı. Ancak Hüseyin Cahit yazı işleri müdürlüğünden ayrıldı.
12.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın - Edebiyat ve Hukuk
B) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa
C) Ali Ekrem Bolayır - Malta Geceleri
D) Celal Sahir Erozan - Ordunun Defteri
E) Süleyman Nazif - Çal Çoban Çal


………………… Galatasaray’da hocalık ve müdürlük, Darülfünun (üniversite) ve Robert Kolejde hocalık yapmıştır. Ömrü boyunca İstanbul dışına çıkmamış, herhangi bir yabancı ülkeye gitmemiştir. Hayatında doğal sayılması gereken yakınlarının ölümü hariç, önemli dalgalanmalar, hapis, sürgün vb. olaylar yoktur. Kendisi asabi ve son derece duygusaldır. Bu yüzden düşünce ve duygu bunalımları, öfkeleri, gazapları, iyimserlik ve ümitleri, inkâr ve tasdikleri çok olmuş, şairimiz bu karşıt duygular arasında gelgitler yaşamıştır. Şiire küçük yaşta başlar, ilk denemeleri divan şiiri tarzındadır. Divan şairlerini taklit eden şiirler yazmıştır. Daha sonra divan geleneğini devam ettiren çağdaşlarından Muallim Naci ve Muallim Fevzi etkisinde şiirler yazmıştır. Bu birinci döneminin son aşamasında Abdülhak Hamit ve Recaizade Ekrem’in, yani Avrupai Türk şiirinin etkisine girmiştir. Bu ilk şiirlerinde aşk ve tabiat temaları hâkimdir. “Rübab-ı Şikeste” adlı eseri “sanat için sanat” görüşüne bağlı iken yazdığı şiirleri içerir.
13.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Süleyman Nazif


14.Ahmet Haşim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Tâmât”, “Avrupa Mektupları”, “Tiryaki Sözleri” en önemli eserleridir.
B) Roman ve hikâye tarzında eser yazmamıştır.
C) “Sanat için sanat” görüşüyle şiir yazan Haşim, sembolizmin edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir.
D) Hece ölçüsünü hiç kullanmamış, tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
E) Şiir dışında, fıkra, gezi türünde de eserleri vardır.


Şiire küçük yaşlarda başlayan şair, adından ancak 1896 yılından sonra söz ettirir. Şiirlerinde aşk, tabiat ve aile temalarına ağırlık verir. Tabiatı şiirlerinde bir fon olarak kullanır. Siyasetle uğraşmasına rağmen bireysel şiirler yazar. Servet-i Fünûn topluluğunun en lirik şairi olarak dikkati çeken, elem ve hüzün yüklü şiirlerini ince hayallerle süsleyen şair, sese ve ahenge verdiği değerle başarıya ulaşır. “Leyal-i Girizan”, “Bağ Bozumu” önemli şiir kitaplarıdır.
15.Bu parçada sözü edilen Servet-i Fünûn şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Sîret Özsever
D) Cenap Şahabettin
E) Celal Sahir Erozon


16. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dönemi romanlarında değildir?
A) Hayal İçinde
B) Ferdi ve Şürekâsı
C) Genç Kız Kalbi
D) Araba Sevdası
E) Nemide


17.Tanzimat ve Servetifünun şiirini karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisinde, bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılırken Servetifünun’da bu nazım biçimlerini yer verilmemiştir.
B) Tanzimat şiirinde romantizm, Servetifünun şiirinde ise sembolizm ve parnasizmin etkileri görülür.
C) Servetifünun şiirinin dili Tanzimat şiirinden daha ağırdır.
D) Her iki dönemde de nazım nesre yaklaştırılmıştır.
E) Tanzimat şiirinde olduğu gibi Servetifünun şiirinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.


18. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin iç ahengini koruyarak nazmı nesre yaklaştırmaları
B) Öteki türlerde olduğu gibi şiirde de “toplum için sanat” ilkelerini benimsemeleri
C) Arapça, Farsça sözlük ve tamlamaları Fransız şiirinden aldıkları imgelerle birlikte kullanmaları
D) Şiirin konusunu en küçük günlük olaylara değinerek genişletmeleri
E) Şiirde aruz ölçüsüne yer vermeleri


I. Hüseyin Siret, Tevfik Fikret'in etkisinde kalmış, Bağbozumu, Leyaii Girizan adlı şiirleriyle tanınmış, tasavvufla ilgilenmiştir. ( )
II. Bir Zambak'ın Hikayesi adlı eseri ahlaka aykırı bulunan Mehmet Rauf, bu eseri yüzünden askerî kaptanlık görevinden atılmış, Eylül adlı eseriyle de tanınmıştır. ( )
III. Hüseyin Suat Yalçın, Servetifünun'un akıl babasıdır. "Kavgalarım" yüzünden dergi kapanınca bu edebî dönem bitmiştir. ( )
19.Numaralanmış yargılardan doğru olanın yanına "D", yanlış olanın yanına "Y" yazıldığında sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
     I II III
A) Y  D  D
B) D  D  Y
C) D  D  D
D) Y  Y  Y
E) D  Y  D

Tanzimat'la başlayan, edebiyatın Batılılaşma sürecinde ........................... ve ........................... kendi dönemlerinin en fazla iz bırakmış şairleridir. Onları bu kadar öne çıkaran, şiirlerindeki başarı kadar toplumsal duyarlılıklarıdır. Her ikisi de toplumun üzerindeki baskıya olabildiğince itiraz etmiş ve yaşamları boyunca haksızın yanında onurlarıyla var olmayı seçmişlerdir.
20.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Şinasi - Ziya Paşa
B) Namık Kemal - Tevfik Fikret
C) Muallim Naci - Ahmet Mithat Efendi
D) Semipaşazade Sezai - R. Mahmut Ekrem
E) Ahmet Vefik - Direktör Ali Bey


I Ruhi Bikayd      Tahsin Nahit    Servetifünun    sembolist
II Gecelerim        Ahmet Rasim     bağımsız        düz yazı
III Safahat         Mehmet Akif       bağımsız        realist
IV Gizli Figanlar   SüleymanNazif    bağımsız      realist
V Gulyabani       Hüseyin Rahmi    bağımsız       natüralist
VI Kavgalarım   Hüseyin Cahit       Servetifünun     makale
21.Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve III. de B) III. ve IV. de C) I. ve IV. de D) V. ve VI. de E) Yalnız I. de


……………. döneminde dergiler önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde Servet-i Fünûn dergisinin yanında “Malûmat”, “Mekteb”, “Musavver Malûmat” gibi dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerde edebiyat, sanat konularında öğretici yazılar yayımlanmıştır. Eleştirilere yer verilmiş ve tartışmalar yapılmıştır.
22.Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Edebiyat-ı Cedîde
C) Millî Edebiyat
D) Divan edebiyatı
E) Halk edebiyatı

Bu dönem şairleri eserlerinde duygu ve hayal unsurlarını kullanmayı gerçeklere tercih ettiler. Aşk ve doğa gibi bireysel konuları işlediler. Genel anlamda, toplumsal sorunların ve güncel siyasetin dışında kaldılar. Parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde kalarak “sanat için sanat” anlayışını benimsediler.
23.Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?
A) Tanzimatçılar
B) Beş Hececiler
C) Millî Edebiyatçılar
D) Yedi Meşaleciler
E) Servet-i Fünûncular


24. Servetifünun şiiri için aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
B) Aruzun Türkçeye uygulanmasında başarı olunamamıştır.
C) şiirde musikiye önem verilmiş, ahenk öğelerinden geniş ölçüde yararlanılmaya çalışılmıştır.
D) Anlamın beyitle sınırlandırılmaması bütün güzelliğine verilen önemle ilgilidir.
E) Kafiyenin kulak için olduğu düşüncesi benimsenmiştir.


25. Servetifünun şiiriyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
B) Aşk ve doğa gibi konular işlenmiştir.
C) Sembolizm ve parnasizmin etkileri vardır.
D) Sone, balad, terzarima gibi nazım şekilleri bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Dönemin beyit anlayışı mesnevi nazım şekliyle örnek vermeye engel olmuştur.


26. Servetifünun Dönemi roman ve hikâye anlayışı için aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?
A) Tanzimat romanının teknik aksaklıkları giderilerek Batı tekniğine yakışan romanlar yazılmıştır.
B) Gereksiz betimlemeler, akışı keserek okuyucuya bilgi vermeler yoktur.
C) Klasizm ve hümanizm etkileri göze çarpar.
D) Yazarlar yapıtlarında kişiliklerini gizlemiş, gözleme değer vermişlerdir.
E) Roman ve öykünün konusunu oluşturan olaylar İstanbul’da geçer.


27. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tevfik Fikret’e uygun değildir?
A) Tevfik Fikret Servetifünun edebiyatının en ünlü şairidir.
B) Tevfik Fikret din ve vicdan özgürlüğüne önem vermiştir.
C) Tevfik Fikret bizde ilk toplu çocuk şiirleri yazan kimsedir.
D) Tevfik Fikret toplum sorunlarına da eğilmiş bir şairdir.
E) Tevfik Fikret eserlerinde genellikle karamsardır.

(1968-ÜSS)

28. Tevfik Fikret’le Mehmet Akif’in edebî kişiliklerinde en çok ortak bulundukları yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkisi de vatan ve millet için yazmışlardır.
B) İkisi de Türkçeyi ve aruz veznini en iyi uygulayan iki şairdir.
C) İkisi de din konusunda eserler vermiştir.
D) İkisi de “Hasta Çocuk” konulu birer manzume yazmışlardır.
E) İkisi de ‘Toplum için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.

(1968-ÜSS)

29. Servetifünun devrinde yaşadığı hâlde bu topluluğa giremeyen romancımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi B) Ahmet Rasim C) Ahmet Hikmet D) Hüseyin Cahit E) Mehmet Rauf

(1967-ÜSS)

30. Kafiyeyi şiire serperek klâsik nazım şekillerinden ayrı ilk numuneleri veren şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret C) Recaizade Ekrem D) Orhan Veli E) Abdülhak Hamit

(1967-ÜSS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A A D E C B E D B   C  C   A   A   A   C   D   B   B   B   B   E   B   E   B   E   C   E   B   A   B


 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi