Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2


1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Hikâye ve romanlarında çoğunlukla hüsranla ve hayal kırıklığıyla biten aşk temasını yansıtmıştır. (Mehmet Rauf)
B) Yeni bir söz dizimini kullanan yazar, Fransız cümle yapısını Türkçeye uygulamayı başarır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
C) Öteki Servet-i Fünûncular gibi şiirlerini aruzla yazmıştır, “Cenk Türküsü” adlı şiirinde ise heceyi denemiştir. (Süleyman Nazif)
D) Eleştiri ve makale alanında başarılı eserler vermesine karşın hikâye ve romandan uzak durur. (Hüseyin Cahit Yalçın)
E) Hem Türk edebiyatı hem Fransız edebiyatı üzerine incelemeler yapar, ayrıca eleştirileriyle Servet-i Fünûn edebiyatının eleştiri alanında önemli bir ismi olur. (Ahmet Şuayb)


2. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Safvet Nezihi - Kadın Kalbi
B) Mehmet Rauf - Karanfil ve Yasemen
C) Ali Ekrem Bolayır - Ordunun Defteri
D) Halit Ziya Uşaklıgil - Hayat-ı Muhayyel
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım

 

I. Hikâye, roman, mensur şiir vb. türlerde eser veren sanatçı, çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin Servet-i Fünûn dergisinde yayınlanmasıyla dergi kapatılır. (Hüseyin Cahit Yalçın)
II. Divan şiiri geleneğinden uzaklaşarak yenilikçi şiirler yazmış olmasına karşın aruz veznini kullanmayı sürdürmüştür. (Tevfik Fikret)
III. Türk edebiyatında ilk psikolojik romanı kaleme alan sanatçı, “Siyah İnciler”de de mensur şiirlerini bir araya getirir. (Halit Ziya Uşaklıgil)
IV. Şiirlerinde konuşma dilinden uzak bir anlatım kullanan sanatçı, "saat-i semen-fam, berf-i zerrin” gibi alışılmadık tamlamalar kullanmasıyla dikkat çeker. (Cenap Şahabettin)
V. Türk romanının önemli isimlerinden olan sanatçı “Bir Yazın Tarihi, Hepsinden Acı, Kadın Pençesi” gibi hikâyeler yazmıştır. (Mehmet Rauf)
3.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

4. Aşağıda verilen eserlerden hangisi, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Son Yıldız
B) Kadın İsterse
C) Aşka Dair
D) Hayat-ı Muhayyel
E) Haristan ve Gülistan

 

I. Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler adlı eserleriyle mensur şiirin ilk olgun örneklerini vermiştir. (Halit Ziya)
II. Servetifünun Dönemi’nde yaşadığı hâlde Ahmet Mithat’ın “halkçı roman” geleneğine bağlanmış, natüralist, bağımsız romancıdır. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
III. Halas romanında İzmir’in kurtuluşunu ve Millî Mücadele’yi, diğer romanlarında psikolojiyi ve aşkı işleyen sanatçıdır. (Mehmet Rauf)
IV. Haristan ve Gülistan adlı hikâyesinde Servetifünun anlayışını, Çağlayanlarda Millî edebiyat anlayışını temsil eden sanatçının bir de Gönül Hanım adlı romanı vardır. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
V. Servetifünun Dönemi’nde bağımsız kalmış, cep romanları da yazmış ise de İstanbul’un elli yılına ışık tutan fıkraları ve anılarıyla tanınmıştır. (Ahmet Haşim)
5. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisiyle ayraç içinde verilen sanatçı uyumlu değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

İlk hikâyesi “Onların Ruhu” dur. Servetifünun’da Hanım Mektupları adlı küçük hikâyeleriyle tanındı. İlk romanı “Salon Köşelerinde” döneminin sosyete yaşamına ayna tutar. “Kadın Ruhu”, “Silinmiş Çehreler”, “Bir Safha-i Kalp” onun hikâyeleri; Haralambos Cankiyadis ise onun oyunudur.
6.Servetifünun Döneminin yukarıda tanıtılan sanatçısı bir eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar
B) Saffeti Ziya - Salon Köşelerinde
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
D) Mehmet Rauf - Eylül
E) Süleyman Nazif - Malta Geceleri

Bir aralık Bihter, Beşir’le Ada’yla ilgili görüşmek istedi:
- Ada’da üşümüş olacaksın, dedi.
Beşir, donuk, beyaz gözleriyle ona bakarak hiçbir cevap vermedi. Beşir’in bu bakışında öyle bir düşmanlık vardı ki Bihter, devam etmek istemedi. Bu katran kokularıyla dolu odada daha ziyade duramadı, bunalıyordu. Onu gittikçe daha ziyade istila eden bir heyecan içinde idi, o itiraf dakikasına kadar böyle hummalar içinde kayıtsız kalmak icap edecekti. Bu ne müthiş bir işkence idi. Fakat bir kere itiraf ettikten sonra o zaman artık müsterih olacaktı.
7.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halit Ziya’nın en başarılı romanı kabul edilen Aşk-ı Memnu’ya aittir.
B) İlahi bakış açısından (tanrısal, hâkim bakış açısı) yararlanılmıştır.
C) Dıştan içe bir yöntemle kahramanların iç dünyalarına ilişkin saptamalarda bulunulmuştur.
D) Gerçeği kurgulamaksızın, dolaysız yansıtmayı amaçlayan bir metindir.
E) Sanatsal haz oluşturma amacıyla oluşturulmuş bir anlatıma dayanmaktadır.

 

I. İlk psikolojik romanımız olan Eylül’ün konusu, evlilik ahlakı ile aşk arasında bocalayan bir kadının ruh çatışmalarıdır.
II. Eylül’ün başkahramanı Suat Hanım’dır. Kocası Süreyya Bey ile kendisine âşık olan aile dostları Necip diğer önemli kişilerdir.
III. Fransız realizminden, özellikle psikolojik romanın öncüsü Paul Bourget ile Halit Ziya’dan etkilenen Mehmet Rauf’un Siyah İnciler’i mensur şiir türündedir.
IV. Halit Ziya, hep seçkin insanları anlattığı hâlde, Mehmet Rauf daima halktan kimseleri anlatır.
V. V. Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Son Yıldız, Ferda-yı Garam, Define, Halas gibi romanları vardır.
8. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Mehmet Rauf için doğru bir bilgi değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Öykülerinde halka yer verir ve öyküleri Maupassant
I                                                        II
tekniğine uygundur. Plana bağlı, serim - düğüm – çözüm
şeklinde örgülenen olayların anlatımına dayanan bu
   III
öykülerinden Ferhunde Kalfa, Sade Bir Şey, Mahalleye
Mevkuf, Ali’nin Arabası gibi öykülerde halktan insanları
             IV
anlatan Halit Ziya’nın romanlarında ise Anadolu’dan
İstanbul’a ekmek parası için gelen insanlar çokça konu edilir.
                V
9.Yukarıdaki parçada altı çizili bölümlerden hangisinde Halit Ziya ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Kahramanların iç dünyalarını, duygularını ayrıntılı olarak tahlil eden, insan-çevre ilişkisine önem veren, kompozisyon bütün-lüğü olan, sağlam bir teknikle yazılmış, Batılı tekniğe uygun ilk romanları kaleme almıştır. Romanlarında âdeta bir dantel gibi sabırla, titizlikle işlenmiş, süslü, sanatlı, şiirsel bir üslup vardır. Romanlarında kullandığı dil, günlük konuşma dilinin sadelik ve doğallığından bir hayli uzaktır. Konuşma dilinde yer alma-yan Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların yoğun bir şekilde kullanıldığı, ağır, süslü ve sanatkârane bir dil kullanır. Yazar, ağır bir dil kullandığını kendisi de sonradan kabul etmiş, ölme-den bir süre önce eserlerini bizzat kendisi sadeleştirmiştir.
10.Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Ahmet Mithat Efendi

 

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in yanlış Batılılaşma konu-sunu işlediği bir yapıtıdır. Romanın baş kahramanı Bihter’dir ve roman o döneme özgü romanlarda olduğu gibi, kötü sonla biter.
11.Yukarıdaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?
A) Eserin adı Aşk-ı Memnu değil, Kırık Hayatlar’dır.
B) Eseri Halit Ziya Uşaklıgil değil, Mehmet Rauf yazmıştır.
C) Eserde yanlış Batılılaşma değil, yasak aşk konusu işlenmiştir.
D) Eserin baş kahramanı Bihter değil, Nihal’dir
E) Eser kötü değil, mutlu sonla biter.

 

12. Servet-i Fünûn hikâye ve romanlarının dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Halka seslenmek amaçlandığından konuşma diline yakın bir anlatıma başvurulmuştur.
B) Cümledeki söz dizimi kuralları kırılarak yüklem başa ya da ortaya alınmıştır.
C) Ara cümlelere yer verilmiş; cümle içinde "ve" bağlacı "ah, oh" gibi ünlemler çokça kullanılmıştır.
D) Fransızcanın dil kuralları Türkçeye uygulanmaya çalışılmıştır.
E) Fiil cümlelerinde farklı kipler kullanılarak tekdüze bir anlatımdan kaçınılmıştır.

 

13. Mehmet Rauf’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman, öykü, tiyatro, mensur şiir türlerinde eser veren sanatçı, Halit Ziya'nın etkisinde kalmıştır.
B) Eserlerinde romantik duygular, hayaller, hüzünler, karamsarlık, aşk gibi konuları işlemiş; sosyal yaşama pek yer vermemiştir.
C) Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’ün yazarıdır.
D) Süslü, şiirsel bir anlatımı olmakla birlikte dil ve üslubu çağdaşlarına göre sadedir.
E) Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini vererek ün kazanmıştır.


Birkaç tiyatro denemesi dışında hep hikâye ve roman yazdı. Romanlarında seçtiği çevreler daha çok, üst tabakadandı. Bunun yanında hikâyelerinde küçük insanlara, halktan kişilere de yer verir. Yüksek zümreden Adnan Bey’i, Babıâli’den Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi ve Raci’yi tanırız onun kaleminden. Bir Yazın Tarihi’nde en çok, kimsesiz ve öksüz kızı bize tanıtmak ister. Tanzimat’ta silik olarak çıkan kadın kahramanlara inat Bihterleri, Nihaileri çıkarır karşımıza.
14.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

Bu romanın ana teması aslında Rus aile yapısıdır. Yazar bu romanında dürüst bir evlilikle yasak aşkı karşılaştırmakta, evlilik dışı ilişkilerin kişileri ve toplumu felakete sürüklediğini anlatmaktadır. Romanın kahramanı üst kademedeki bir memurun eşidir. O, evliliğindeki mutluluğu yeterli bulmayarak Vronski ile yasak aşk yaşar. Bunun ortaya çıkması sonucu kendi yaşamına son verir.
15.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaş ve Barış B) Suç ve Ceza C) Anna Karanina D) Telemak E) İki Şehrin Hikâyesi

 

Romanın kahramanı Emma, zevklerini çağın hissi roman ve şiirlerinden almış romantik biridir. Evlilikte, okuduğu romanlarda olduğu gibi hissi bir bağlılık arar. Charles ile evlenirken de bunu düşlemiştir. Fakat bu evlilikte aradığını bulamaz. Vurdumduymaz, ihtirassız, sönük bir kişilik taşıyan Charles, ona rüyalarındaki evliliği vermez. Bunun üzerine hava değişimi için gittikleri kasabada önce Leon’a aşık olur, daha sonra Rodophe adındaki bir çiftçiyle gizli ilişi yaşar. Bu ilişkiler onu felakete sürükler.
16.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anna Karanina B) Madam Bovary C) Suç ve Çeza D) Savaş ve Barış E) Karamazov Kardeşler

 

17. Aşağıdakilerden hangisi roman türünde değildir?
A) Hayal İçinde B) Nesl-i Ahir C) Eylül D) Sefile E) Heyhat

 

Ünlü bir eleştirmen Halit Ziya’nın…….. romanı için “Yazar, kişilerini ıssız bir adada bırakır gibi toplumdan soyutlamış ve bir yalıda toplamıştır.” der. Bu durum………… romanı için de geçerlidir. Roman boyunca Süreyya’nın sayılı kişilerden oluşan ailesi dışında hiç kimseye rastlanmaz. Romanın asıl bölümü ise üç kişi arasında, Boğaziçi’nde geçer.
18.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşk-ı Memnu - Eylül
B) Mai ve Siyah - Ferda-yı Garam
C) Eylül - Mai ve Siyah
D) Kırık Hayatlar - Mai ve Siyah
E) Ferdi ve Şürekası - Menekşe

 

19. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hayal İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ferdi ve Şürekası - Mehmet Rauf
D) Haluk’un Defteri - Tevfik Fikret
E) Solgun Demet - Mehmet Rauf

 

Çok yönlü bir gözlemci olan sanatçı, bizde roman ve hikâye türünün ilk ve gerçek temsilcisidir. Hikâyeleri romanlarına göre daha yerlidir. Ayrıca hikâyelerinde kullandığı dil ve anlatım romanlarındakine göre daha yalın ve akıcıdır. Roman ve hikâyeleri dışında en önemli eserleri anılarıdır. Edebiyatımızda anı türünde onun kadar zengin ürün veren sanatçı fazla yoktur.
20.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D) Süleyman Nazif E) Mehmet Rauf

 

21. Mehmet Rauf’a ait olan aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Define B) Pençe C) Halas D) Genç Kız Kalbi E) Karanfil ve Yasemin

 

Sanatçının ............ adlı eseri, Servetifünun edebiyatının beyannamesi hükmündedir. Sanatçı eserinde basın hayatını işlemiş, edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini ortaya koymuş, diğer romanlarından farklı olarak orta kesimi ele almıştır. Ayrıca roman kahramanı ............ ile Servetifünun topluluğunun oluşturmak istediği edebiyat anlayışını sosyal çevre ile birlikte değerlendirmiştir. Bu da esere sosyal bir karakter kazandırmıştır.
22.Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kırık Hayatlar - Ömer Behiç
B) Eylül - Necip
C) Hayal İçinde - Nezih
D) Mai ve Siyah - Ahmet Cemil
E) Menekşe - Hüseyin Bülent


23.Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Mithat’ın halk için roman anlayışını sürdürmüştür.
B) Hiçbir topluluğa bağlanmamış, bağımsız bir sanatçıdır.
C) Eserlerinde İç Anadolu Bölgesi halkının töresel yönlerini alaycı bir anlatımla vermiştir.
D) Türk edebiyatının güçlü natüralist yazarlarından biridir.
E) Eserlerinde meddah türü anlatıcıyı sıkça kullanmıştır.

I. Yalan
II. Nemide
III. Bir Acı Hikâye
IV. Son Emel
V. Genç Kız Kalbi
24.Yukarıdaki eserlerden hangi ikisi aynı türde yazılmıştır?
A) I. Ve II. B) IV. ve V. C) I. ve III. D) III. ve IV. E) II. ve V.

 

25. Halit Ziya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Romanlarında belli bir kesimi ele alarak daha çok aile içi çatışmaları işlemiştir.
B) Fransız cümle yapısının hâkim olduğu dil ve üslubu, oldukça ağır ve ağdalıdır.
C) Romanlarında, romantizmden aldığı aşk ve duygusal temleri realizmden gelen gözlemcilikle işlemiştir.
D) Eserlerinde oluşturduğu karakterleri yaşadığı toplumdan, özellikle de kendi çevresinden seçmiştir.
E) "Hikâye" adlı araştırması alanında ilk ve tek eser olsa da yazar sadece roman türünde eser vermiştir.

 

I. Makale ve eleştirileriyle öne çıkmış, Servetifünun sanatçılarının aksine Namık Kemal gibi sözünü sakınmayan bir sanatçıdır.
II. Önceleri aşk ve evlilik konularını işlerken daha sonra Türkçülük düşüncesine uygun hikâyeler yazmıştır.
III. İnsan ruhuna ait betimlemelerin inceliğinde usta olan sanatçı, psikolojik romanın ilk örneğini vermiştir.
IV. ilk modern romanı yazmasına rağmen Fransız cümle yapısı hâkimiyeti romanlarının akıcılığını zedelemiştir.
26.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Safveti Ziya
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Rauf

 

I. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünun döneminde yazdığı hikâyelerini Hayat-ı Muhayyel adlı eserinde toplamıştır.
II. Hüseyin Cahit; Tanin ve Ulus gazetelerini ve Fikir Hareketleri adlı bir dergi çıkarmıştır.
III. Servet-i Fünuncular içinde Hüseyin Suad’tan sonra, tiyatroyla en çok ilgilenen Mehmet Rauf’tur. Sanatçının ilk tiyatro denemesi “Pençe” adını taşır.
IV. Cenap Şehabettin’in biri dram (Yalan) biri de komedi (Körebe) olmak üzere iki tiyatro eseri vardır.
V. Mehmet Rauf, “Sanata Dair” adlı eserinde eleştiri türündeki yazılarını toplamıştır.
27.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

1925’te yayınlanan …………………., ilk büyük Türk romanı kabul edilir. Sağlam bir kurgusu ve tekniği olan bu romanda, genç ve güzel bir kadının, zengin ama yaşlı kocasına sadık kalma kararına karşın, elinde olmaksızın yasak bir aşka sürüklenmesi, olayın psikolojik nedenleri üzerinde de durularak gerçekçi bir yaklaşımla anlatılır. Romanda olay, kişiler arasındaki maddi ve manevi bağlantılarla ustaca örülmüş, hareket, betimleme ve ruh •çözümlemeleri ölçülü ve dengeli olarak işlenmiştir.
28.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşk-ı Memnu B) Mai ve Siyah
C) Sergüzeşt D) Eylül
E) Şıpsevdi

 

29. “…………………. Edebiyatını örnek alan Servet-i Fünun şair ve yazarları büyük ölçüde …………… akımının etkisi altında kaldılar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Fransız - Realizm
B) İngiliz - Realizm
C) Alman - Romantizm
D) Fransız - Sembolizm
E) Fransız – Naturalizm

 

…………….., “Hikâye” adlı incelemesinde çağdaş romanın ülkemizde tanınmadığından yakınır. On yedi yaşında iken Balzac, Stendhal, Flaubert ile başlayarak Zola, Daudet ve Goncourtlar’ı okuduğunu söyleyen romancı, Batıdaki gerçekçi yazının aşamalarını özümlemiş, bir bileşime varmıştır. Onun yazdığı romanlarla kendi bireysel yaşamını sürdüren insanlar girer Türk yazınına. Düş ve gerçek çatışmasının temel alındığı “Mai ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu”ya oranla coşumculuğun etkisinden kurtulamazsa da, gerek bir roman dilinin gerçekleştirilebilmiş olması, gerekse dönemin aydınlarının ruh durumunu yansıtması açısından, yine de gerçekçi çizgide yer alır.
30.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret B) Mehmet Rauf C) Yakup Kadri D) Halit Ziya E) Cenap Şehabettin


I. Ben sokağın aynasıyım, ne görürsem onu yazarım.
II. Kahramanlarımı özgür bırakırım, onlara müdahale etmem.
III. Anadolu’yu bilmem ama İstanbul’un seçkin semtlerini ve ailelerini iyi tanırım.
IV. Yabancı dillerden tamlama ve sözcüklere sık yer veririm çünkü Türkçe, bana biraz kısır gelir.
V. Şiirlerimde parnasizm ve sembolizmin izlerini görürsünüz.
31.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerde özelliği verilen Türk edebiyatı dönemlerinden birinde yer alan bir sanatçıya ait değildir?
A) Siyah İnciler B) Sefile C) Elhan-ı Şita D) Eylül E) Paris’te Bir Türk

 

32. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun edebiyatı olay çevresinde oluşan edebî metinlerden biri değildir?
A) Nemide B) Gizli Figânlar
C) Gönül Hanım D) Eylül
E) Hayal İçinde


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
D D D A E B D D E  B   C   A   E   D   C   B   E   A   C   B   B   D   C   E   E   A   E   A   A   D   E   B


 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi