Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-1


1. Aşağıdaki yazar, eseri ve eserin türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Rauf-Son Emel-hikâye
B) Saffet Nezihi-Zavallı Necdet-roman
C) Cenap Şahabettin-Hac Yolunda-deneme
D) Süleyman Nazif-Gizli Figânlar-şiir
E) Halit Ziya Uşaklıgil-Nemide-roman

 

Türk edebiyatında 1896’da yeni bir edebî dönem başlar. Bu dönemde Türk edebiyatı gerek zihniyet gerekse içerik ve teknik bakımlarından tümüyle Batı edebiyatını model alınır. Özellikle roman ve hikâyede Batı tekniğine uygun eserler verilir. Roman ve hikâyelerde genellikle İstanbul’da geçen olaylar anlatılır. Kimi hikâyelerde yer yer Anadolu da anlatılır.
2.Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat
B) Fecr-i Âti
C) Millî Edebiyat
D) Yedi Meşaleciler
E) Edebiyat-ı Cedide

 

…………., Servet-i Fünûn edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Sanatçının hikâyeleri, anlatım ve teknik özellikler bakımından romanlarıyla aynı çizgidedir. Çok kuvvetli iç ve dış gözlem yeteneği olan sanatçının hikâyeleri romanlarına oranla daha doğaldır. Hikâyeleri üslup bakımından daha zengin, lirizmle iç içedir. Yazarın hikâyelerindeki dili, romanlarından daha sadedir. Hikâyelerinde halktan kişilere yer verir. Kimi hikâyelerinde mekân olarak Anadolu da yerini almıştır. “Mahalleye Mevkuf, Dilhoş Dadı, Raife Molla, Altın Nine, Keklik İsmail, Kar Yağarken, Ali'nin Arabası” hikâyelerinden bazılarıdır.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Şuayb
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

Edebiyat-ı Cedide topluluğu İçinde yer almakla birlikte Namık Kemal’in etkisi altında kalan bir sanatçıdır. Eserlerini verirken Namık Kemal geleneğini sürdürür. Türk yurdunun çektiği sıkıntıları özellikle şiirlerinde dile getirir. “Gizli Figanlar” adlı kitabında bu türden şiirler vardır.
4.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Hüseyin Suat Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Süleyman Nazif

 

…….. elli yaşlarında, zengin, sosyete takımından bir duldur. Nihal adında genç bir kızı, Bülent adında küçük bir oğlu vardır. Bu beyefendinin genç, çapkın, maceraperest yeğeni Behlül konağın müdavimidir. Şuhluğu ve serbestliği ile tanınan Firdevs Hanım ise iki kızıyla birlikte gezinti yerlerinde Melih Bey Takımı diye ün yapmıştır. Firdevs Hanım’ın büyük kızı……. para ve gösteriş için bu beyefendiyle evlenir ama asıl aradığı şeyin “sevgi” ve “aşk” olduğunu evlendiği adamın yeğeni Behlül ile tanıştıktan sonra anlar. Bir yasak aşk başlar. Behlül’ün Nihal ile nişanlanması, Nihal’in Behlül’ün ilişkisini öğrenmesi, Behlül’ün kaçması, genç kadının intiharı gibi olaylarla gelişen bu roman Boğaziçi yaşamına ayna tutan realist ve psikolojik tahlilleri ve çevre betimlemeleri çok güçlü bir romandır.
5.Halit Ziya’nın “Aşk-ı Memnu” romanının anlatıldığı bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Adnan Bey - Bihter
B) Ahmet Cemil - Lamia
C) Süreyya Bey - Suat
D) Mehmet Tolun - Gönül Hanım
E) Ömer Behiç - Neyyire

 

Balzac’tan, Zola’dan, Dickens’ten en çok da Gustave Flaubert’ten beslenen Halit Ziya, realizmi edebiyatımıza tam uygulayan ve romanda kompozisyonu, iç ve dış dengeyi koruyan, roman dili denilebilecek anlatıyı Batı tarzına yükselten, bu yönüyle romancılığımızın gerçek anlamda kurucusu sayılan sanatçıdır. Sefile, Nemide, Ferdi ve Şürekâsı ile Bir Ölünün Defteri romanlarından sonra asıl büyük romanlarını ortaya koymuştur. Bunlar …….., ……….. ve…………
6.Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Böğürtlen - Ferda-yı Garam - Eylül'dür.
B) Solgun Demet - Hepsinden Acı - Bir Yazın Tarihidir.
C) Mai ve Siyah - Aşk-ı Memnu - Kırık Hayatlar’dır.
D) Bir Acı Hikâye - Kırk Yıl - Saray ve Ötesi’dir.
E) Fare - Kâbus - Füruzan’dır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi için söylenemez?
A) Romanlarda yalnızca üst tabakayı, hikâyelerde yer yer halkı konu ederler.
B) Gözlemlerde nesnel bir yaklaşım sergilerler.
C) Romantik aşkları ve romantik tipleri, realizm akımına bağlı olarak anlatırlar.
D) Farklı kiplerde fiiller, devrik cümleler, süslü ve sanatlı bir dil bir arada kullanılır.
E) Romanlarda toplumsal yarar sağlama amacıyla pragmatik bir tutum sergilenir.

 

“Mai ve Siyah” romanında birçok kavramın ve kişinin alegorik bir anlamı vardır ve bir düşünceyi yahut bir kesimi temsil eder.
8.Buna göre verilen kavramlarla temsil ettiği değerler bakımından aşağıdakilerden hangisinde uyum yoktur?
A) Mai (mavi) - Düşler, özlenen hayat
B) Siyah - Acı gerçekler
C) Ahmet Cemil - Mutlu gelecek
D) Raci - Eski şiirin savunucusu
E) İkbal - Yanlış evlilik ve kadın sorunları


9. Aşağıdakilerden hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil’in verilen eserleriyle ayraç içinde belirtilen türü arasında uyum yoktur?
A) Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekâsı, Bir Ölünün Defteri (roman)
B) Solgun Demet, Sepette Bulunmuş, Onu Beklerken, Aşka Dair, Bir Yazın Tarihi (hikâye)
C) Kâbus, Fare, Füruzan (tiyatro)
D) Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikâye (anı)
E) Hepsinden Acı, Hikâye-i Sevda, Bir Muhtıranın Son Yaprakları (mensur şiir)

 

10. Servet-i Fünûn hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Teknik bakımdan olgun hikâye örnekleri verilmiştir.
B) Kısa hikâye türünün ilk örneği bu dönemde kaleme alınır.
C) Hayatta görülen ve görülmesi mümkün olan olay ve kişiler anlatılır.
D) Hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar, hikâyede işle-nen temalardır.
E) Hikâyeler, Tanzimat Dönemi hikâyelerine göre daha sade bir dille yazılmıştır.

 

Firdevs Hanım, "Melih Bey takımı" diye adlandırılan bir ailedendir. Peyker ve Bihter adlı iki kızı vardır. Firdevs Hanım, dönemin zenginlerinden Adnan Bey ile evlenmek istemektedir. Ama Adnan Bey Bihter’i ister. Firdevs Hanım bu evliliğe başta karşı çıkar, ancak daha sonra kabul etmek zorunda kalır. Bihter iki yıl içinde evliliğinden sıkılır. Çünkü Adnan Bey ile aralarındaki yaş farkı büyüktür ve Bihter ona âşık olmadığını hissetmektedir. Zamanla Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile aralarında yasak bir ilişki başlar. Romanın sonunda her-kes ilişkilerini öğrenir. Bihter odasında intihar eder. Behlül ise evden kaçar. Bir zaman sonra Adnan Bey ve kızı Nihal eski mutlu günlerine geri dönerler.
11.Yukarıda tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar B) Şıpsevdi
C) Eylül D) Aşk-ı Memnu
E) Ferdi ve Şürekası

 

Servet-i Fünûn Dönemi'nde hikâye ve romanda teknik yön-
                                                                       I
den gelişme gözlenir. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşma-
lar başarılı bir biçimde verilir. Eserde, yazar kişiliğini gizler.
                                                                II
Realist ve natüralist çizgiye yaklaşılır. Romanda, sosyal da-
III                                                                    IV
valara yer verilir. Konularını İstanbul’daki seçkinler tabakası
                                                        V
-dan, Batılı çevrelerden alırlar.

12.Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

       

      Sanatçı            Eser                Tür
I. Mehmet Rauf        ………………       Roman
II. Hüseyin Cahit     Hayat-ı Muhayyel        ………………
III. ………………        Çağlayanlar              Öykü
13.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ferda-yı Garam – roman – Halit Ziya Uşaklıgil
B) Genç Kız Kalbi – öykü – Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Hayal İçinde – roman – Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Eylül – öykü – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Aşk-ı Memnu – öykü - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 

Edebiyat-ı Cedîde’nin sanat anlayışı doğrultusunda yeni bir dil yaratmaya çaba gösteren…………, bol bol Farsça ve Arapça sözcük ve tamlamalara yer vermiştir. Sade dilden çok ayrı, süslü ve yapay bir sanat dili oluşturmuştur. Ama sonradan dil konusundaki görüşleri değişmiştir. Edebi-yat-ı Cedîde’nin yarattığı dili aşırı süslü, ağdalı ve yapay bulduğu için “Kırık Hayatlar”ı yalın bir dille yazmaya karar vermiştir. Daha sonraki yıllarda romanlarının yeni baskıları yapılırken de bunların dilini bir ölçüde yalınlaştırmak gereğini duymuştur.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Samipaşazade Sezai

 

Servet-i Fünûn romancıları Tanzimat’la başlayan halk iç yazma geleneğini bırakmış, Arapça ve Farçsa kelime tamlamalarla yüklü sanatlı bir dil kullanmışlardır. Romanlarda karşılıksız aşklar, hayal- hakikat çatışması, kıskançlık, kötümserlik, toplumdan kaçış gibi bireysel temalar işlenmiştir. Yazarlar olaydan çok, kişilere önem vermiş, kişileri psikolojik yönleriyle işlemişlerdir. Romanlarda bir önceki neslin kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikleri ve tekrarlar görülmez.
15.Bu parçadan Servet-i Fünûn romancılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Romanlarında yabancı sözcüklere çok yer verildiğine
B) Kahramanların, iç özellikleriyle anlatıldığına
C) Romanların teknik olarak başarılı olduğuna
D) Romanlarda toplumsal temalardan uzak durulduğuna
E) Romanlarda konuların daha çok, İstanbul’da geçtiğine

 

Varlıklı ve kibar biri olan Adnan Bey, genç yaştaki Bihter’le evlenir. Bihter, zamanla kocasının yeğeni Behlül’e âşık olur. Behlül’ün gözü ise Nihal’dedir. Bihter bu evliliği engellemeye çalışır. En son Behlül’le arasındaki ilişkiyi anlattığı mektubun Nihal’in eline geçmesi üzerine Behlül’le yaşadığı yasak aşkları ortaya çıkar. Bunun üzerine Bihter intihar eder, Behlül ise evden kaçar.
16.Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki romanların hangisinde geçmektedir?
A) Mai ve Siyah B) Nemide
C) Ferdi ve Şürekâsı D) Kırık Hayatlar
E) Aşk-ı Memnu

 

17. Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının özelliklerinden değildir?
A) Konuların gerçek yaşamdan alınması
B) Anlatılanların gözleme ve bilgiye dayanması
C) Yazarların okuru eğitme amacı gütmesi
D) Yazarların, eserlerini yazarken kişiliklerini gizlemesi
E) Olayların ve davranışların, kişilerde bıraktığı izlenimlerin ruhsal çözümlemelerle anlatılması


Tanzimat yazarı……….., halk için dönemine göre yalın bir dille romanlar yazmış, bu romanlarıyla halka okuma alışkanlığı kazdırmayı, halkın eğitim düzeyini yükseltmeyi amaçlamıştır. Servet-i Fünûn yazarı ………. ise süslü ve sanatlı bir dille, ……….. tarzda romanlar yazmış, bu romanlarda kendi kişiliğini gizleyerek kahramanlarını iç özellikleriyle anlatmıştır.
18.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Ahmet Mithat - romantik
B) Samipaşazade Sezai - Mehmet Rauf - realist
C) Ahmet Mithat - Hüseyin Cahit Yalçın - natüralist
D) Ahmet Mithat - Halit Ziya Uşaklıgil - realist
E) Nabizade Nazım - Halit Ziya - romantik

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya’nın farklı türde bir eseridir?A) Kırık Hayatlar
B) Ferdi ve Şürekâsı
C) Sefile
D) Bir Ölünün Defteri
E) Solgun Demet

 

…………., Servet-i Fünûn dergisinde yayımladığı Mai ve Siyah ile acemilik dönemini geride bırakır. Daha önceki yapıtlarında ön planda gelen acıklı aşk serüveni, burada ikinci plana atılmıştır. Hem o dönemin Babıâli dünyasını, hem de bu dünyanın gerçekleri karşısında yaşamda yenik düşen Ahmet Cemil’in hayalci kişiliğinde bütün bir Edebi-yat-ı Cedîde kuşağının bakış açısını yansıtır. 1898-1900 arasında yazdığı………… ise ilk büyük Türk romanı kabul edilir. Sağlam bir yapısı ve tekniği olan yapıtta zengin bir adamla evlenen genç ve güzel bir kadının yaşlıca kocasına sadık kalmak kararına karşın, elinde olmayarak yasak bir aşka sürüklenişi, olayın psikolojik nedenleri üstünde de durularak, gerçekçi bir biçimde anlatılmıştır.
20.Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
B) Mehmet Rauf - Böğürtlen
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Hayal İçinde
D) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırık Hayatlar
E) Mehmet Rauf - Eylül

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun hikâyelerinde işlenen konulardan biri değildir?
A) Özgürlük B) İhanet C) Yalnızlık  D) Kıskançlık E) Hastalık

 

I. Tanzimat sanatçıları "toplum için sanat" anlayışıyla eserlerinde evlilik, esaret, töre gibi konuları işlerken Servetifünun sanatçıları "sanat için sanat" görüşüyle aşk, yalnızlık, ümitsizlik gibi konuları işlemiştir.
II. Tanzimat sanatçıları klasisizm, romantizm ve realizmden etkilenirken Servetifünun sanatçıları romanda realizm; şiirde parnasizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
III. Her iki dönemde de eserlerde mekân İstanbul’dur ve kahramanlar İstanbul’un aydın çevrelerinden seçilmiştir.
IV. Tanzimat'ta düz yazıda teknik hatalar bulunurken Servetifünun'da bu sorunlar ortadan kalkmıştır.
V. Tanzimat sanatçıları eserlerde tesadüfle gelişen olaylara çok sık yer verirken Servetifünun sanatçıları, olayları karakterlerin yaşantıları ve seçimleriyle belirlemiştir.
22.Yukarıda Tanzimat ve Servetifünun romanlarıyla ilgili yapılan karşılaştırmada kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

 

23. Mehmet Rauf’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bazen kendi hayatından kesitler yansıtmış bazen de duygu ve düşüncelerini anlatmıştır.
B) "Halas" adlı romanının dışında bütün eserlerinde bireysel konuları işlemiştir.
C) Romantizmden etkilendiği için eserlerindeki tipler idealize edilmiştir.
D) Yazınsal başarısı insan ruhuna ait betimlemelerinin inceliğinden kaynaklanmaktadır.
E) Eserlerinde mekân hep İstanbul, karakterler alafrangadır.

 

24. Hüseyin Cahit Yalçın’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Döneminin diğer sanatçılarına göre dil ve üslubu daha açık ve yalındır.
B) Eleştiri, roman, tiyatro, şiir gibi pek çok türde eser vermiştir.
C) Şiirleriyle toplumsal sorunlara yönelmiş, gençlere seslenmiştir.
D) Edebiyatın halka seslenmesi gerektiği görüşünde olan Servetifünun'un nadir sanatçılarındandır.
E) Servetifünun’dan sonraki dönemde yazdığı eserlerinde Türkçülük fikrini işlemiştir.

 

Ben gittikçe kızararak, hatıratımın arasından sarahaten çıkamayan bu sîmâ ile bu sesi arayarak, zamanın sür’at-i güzeranına dair serd olunan bu nazariyât-ı hikmetin bitmesine muntazırdım. Birden o tebdîl-i lisân etti. Biraz itâb-âmiz bir sesle, hâlâ tanılamadığına delâlet eden vaz-ı içtinabıma bir hisse-yi serzeniş efrâz eyleyerek, bir edâ-yı muâheze ile: - Sen beni tanımadın mı, bakayım?
25.Halit Ziya’nın "Râife Molla" adlı hikâyesinden alınan bu parça, Servetifünun Dönemi’nin hangi dil özelliğine örnek olabilir?
A) Art arda eksiltili cümleler kullanılır.
B) Bağlaç ve ünlemler sıkça kullanılır.
C) Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça kullanılır.
D) Kurallı cümle yerine devrik cümle tercih edilir.
E) Fiillerde farklı kipler kullanılarak anlatıma hareketlilik kazandırılır.

 

26. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle diğerlerin den farklıdır?
A) İntizar B) Çağlayanlar C) Hayatı Muhayyel D) Körebe E) Solgun Demet

Güçlü tekniği ve yarattığı roman diliyle yalnız Servet-i Fünun döneminin değil, bütün Türk edebiyatının en kuvvetli romancısı sayılan sanatçı Fransız realist ve natüralistlerinin etkisinde yazdığı realist - psikolojik romanlarıyla ün kazandı. Öykü ve romanlarını yazarken çevresinde gördüğü olaylardan ve kişilerden yararlanmış, betimlemelerle kişilerin ruhsal durumlarını yansıtmıştır. Dilde sadeleşme hareketleri gerçekleştikten sonra çoğu romanını kendisi sadeleştirmiştir.
27.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Mehmet Rauf


Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah romanında Batılı hayat tarzını benimsemiş zengin bir aile olan Adnan Bey’in ailesinin hayatı ile birlikte, zengin olmamakla beraber modern hayata özenen bir başka ailenin, Bihter Hanım ve ailesinin özellikleri, yaşayışı veriliyor.
28.Bu parçada görülen bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde düzeltilmiştir?
A) Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil’in değil Stendhal’in romanıdır.
B) Sözü edilen konu Mai ve Siyah’ın değil Aşk-ı Memnu’nun konusudur.
C) Romanın konusu Adnan Bey’in değil, Ahmet Cemil’in ailesidir.
D) Batılı hayat tarzını benimseyen aileler Mai ve Siyah’ta değil Kiralık Konak’ta işlenmiştir.
E) Halit Ziya Uşaklıgil Mai ve Siyah’ı değil Eylül romanını yazmıştır.

 

29. Aşağıda belirtilen gazetelerden hangisi Edebiyat-ı Cedide döneminde görülmez?
A) Tercüman-ı Hakikat B) Vakit C) İkdam D) Servet-i Fünun E) Tasvir-i Efkâr

 

30. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Servet-i Fünun edebiyatının olduğu kadar Türk romancılığının da kurucularından ve en önemli roman ve hikâye yazarlarındandır.
B) Roman ve hikâyelerinde sanatlı bir üslubu, çok kuvvetli bir iç ve dış gözlem yeteneği vardır.
C) Edebiyatımızda realist ve psikolojik roman çığırını açarken teknik açıdan Batılı örneklerini aratmayacak olgunluğa da ulaşabilmiştir.
D) En çok eleştirilen yönü dilidir. Yabancı sözcüklere, tamlamalara çok yer vermiştir; ancak hayatının sonuna doğru birçok eserini kendisi sadeleştirmiştir.
E) Bir Yazın Tarihi adlı eserinde edebiyat bilgilerine yer vermiş ve oldukça sade bir dil kullanmıştır.

 

I. Aydın çevrelerde geçen olaylar, aile içi ilişkiler işlenen başlıca konulardır.
II. Fransızcanın etkisiyle söz diziminde bazı değişiklikler yapılmıştır.
III. Realizmin yanında romantizm edebî akımının da etkisi görülür.
IV. Romanlarda seçkin kişilere, hikâyelerde halktan kişilere daha çok yer verilmiştir.
V. Yazarlar; eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olaylara karakterlere müdahale etmiştir.
31.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde Servetifünun roman ve öyküsüyle ilgili yanlış bilgi vardır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, Halit Ziya’nın yapıtlarından biri değildir?
A) Sefile B) Genç Kız Kalbi C) Kırık Hayatlar D) Kırk Yıl E) Kadın Pençesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
C E C E A C E C E   E   D   D   B   A   E   E   C   D   E   A    A   C   C   B   C   D  A   B   E   E   C   A


 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi