Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-2

Şairlik anlayışı değişik dönemlere ayrılarak incelenmesi gereken sanatçı, Parnasçılar olarak anılan şairlerden, özellikle de François Coppe’den etkilenmiştir. Şiirlerindeki biçim mükemmelliğinin nedenini burada aramak gerekir. 1907’de çıkan Rübab-ı Şikeste'de topladığı şiirlerinde görülen şiir anlayışında ve ses arayışında bu şairlerin etkisi olduğu düşünülebilir. Servet-i Fünuncuların çoğunda görülen dil seçkinciliği, onun şiirinin de özelliğidir. Osmanlıca-Türkçe sözlüklerde sözcük kullanımına örnek verilirken çoğunlukla onun şiirlerinden alıntı yapılması da bunun kanıtıdır. Onun, şirini zedeleyen bu tutumu, müzikal anlatımı öne çıkartmış, ama bazı şiirlerini de yer yer söylev havasına sokmuştur.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Tevfik Fikret

 

2.Aşağıdakilerin hangisinde Servet-i Fünun nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hikâye ve romanda olaylar, genellikle İstanbul ve çevresinde geçer.
B) Tiyatro türünde önemli bir eser verilmemiştir.
C) Yeni düşünce ve kavramlar Arapça ve Farsça sözcüklerle anlatılmıştır.
D) Teknik bakımdan sağlam romanlar yazılmıştır.
E) Romanda, romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.

 

Sembolizmin etkisindedir. Duygularını ifade ederken seçkin sözcükler ve orijinal tamlamalar kullanır, betimlemelere ve imgelere yer verir. Günü gününe takip ettiği Batı edebiyatının etkisiyle şiirde yeni biçim arayışlarına girer, çoğunlukla serbest müstezatı kullanır.
3.Yukarıdaki parçada sözü edilen ve Hac Yolunda, Yalan, Evrak-ı Eyyam gibi eserleri bulunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Ahmet Haşim C) Hüseyin Cahit D) Halit Ziya E) Cenap Şahabettin

 

(I) Servetifünun’da toplanan gençler, büyük bir sanat aşkına sahiptirler. (II) Onlar da Türk edebiyatını Batılılaştırmaya çalışan Tanzimatçılar gibi Fransız edebiyatını örnek aldılar. (III) Ancak Tanzimatçıların büyük ölçüde romantizm, kısmen realizmden etkilenmelerine rağmen bunlar ekspresyonizm ve fütürizm akımlarının etkisinde kaldılar. (IV) Dergi kısa zamanda gerek şekil ve gerekse duyuş ve hayal bakımından Avrupai şiirler, hikâyeler ve romanlar ile dolmaya başladı. (V) Türk şiirine yeni hayaller getirildi; bunları ifade için yeni tamlamalar kullanıldı, böylece konuşma dilinden uzaklaşıldı.
4.Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Parnasyenler şiiri salt şiir olarak görürler. Bu bağlamda şiirde ışık, gölge, renk ve çizgiyi öne çıkarırlar.
5.Aşağıdaki şairlerimizden hangisi bu anlayışa şiirler yazmıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Süleyman Nazif
D) Namık Kemal
E) Ali Canip Yöntem

 

Parnasizmden etkilenen sanatçı Türk şiirine birçok yenilik getirmiştir. Aruzun temel kurallarını yıkmış, aruzla yeni tarzlar getirmiştir. Batı edebiyatı nazım biçimlerinden olan “sone”yi ilk defa o kullanmıştır. Son dönemlerinde hece ölçüsüyle yazdığı ve “Şermin” adlı kitapta topladığı çocuk şiirlerinde, konuşulan Türkçeyi kullanmıştır.
6.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Tevfik Fikret B) Süleyman Nazif C) Namık Kemal D) A. Hamit Tarhan E) Fuat Köprülü

 

7.Aşağıdakilerin hangisinde verilen akımlar, Servet-i Fünun edebiyatı üzerinde daha çok etkili olmuştur?
A) Klasisizm, realizm
B) Sembolizm, klasisizm
C) Parnasizm, romantizm
D) Parnasizm, realizm
E) Realizm, natüralizm

 

Servetifünun edebiyatında sürrealizm akımının et-
                                           I
kileri görülür. Bu yolla şiirde yeni bir duygu, hayal ve
estetik anlayışı oluşturulur. Servetifünun edebiyatının
sanatçıları dili sadelikten uzaklaştırmışlardır.
                       II
Aruz ölçüsünü, kullandıkları dile başarıyla uygulama-
III
ları, onların bir başka özelliğidir. Batı edebiyatında
gelişen sone, terzarima gibi nazım şekillerini kullan-
               IV
mış, ayrıca klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan
                        V
müstezadı değiştirerek “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
8.Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I.nin yerine “parnasizm ve sembolizm akımlarının” getirilmeli.
B) II. nin yerine “dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır” getirilmeli.
C) III. nün yerine “hece ölçüsünü” getirilmeli.
D) IV. nün yerine “tuyug, bent getirilmeli.
E) V. nin yerine “halk şiiri” getirilmeli.

 

Fransa'ya gittiğinde parnasyenlerin biçim kusursuzluğuna önem veren şiirleri ve pitoresk anlayışla yazılmış şiirleri okudu. Sembolistlerin ise sese, ahenge ve anlam kapalılığına yönelen şiirlerinden zevk aldı. Şiirlerinde bu iki unsuru da kullandı. Şiirin amacının yalnızca güzellik yaratmak olduğunu savunan şair, özdeyiş ve gezi yazısı türlerinde de örnekler verdi.
9.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) A. Hamit Tarhan D) R. Mahmut Ekrem E) Ahmet Haşim

 

Türk şiirinde sembolizmi ilk uygulayanlarındandır. Toplumsal sorunlara hiç ilgi duymamıştır. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece ölçüsünü "parmak hesabı" diye nitelendirir. Şiirlerini "Tamat" adlı kitapta toplamıştır.
10.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret   C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Tahsin Nahit  E) Ahmet Haşim

 

11. Tanzimat edebiyatı ile Servet-i Fünûn edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat'ın birinci dönem sanatçıları "toplum için sanat", Servet-i Fünûncular ise "sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.
B) Tanzimat Dönemi'nde tiyatro, halkın eğitiminde okul gibi düşünülmüş, Servet-i Fünûn döneminde ise tiyatro önemini yitirmiş, edebî yazı ve eleştiri yaygınlaşmıştır.
C) Tanzimat Dönemi'nde yeni konular (ulus, yurt sevgisi, özgürlük) eski biçimlerle anlatılmıştır. Servet-i Fünûn'da ise genellikle bireysel konular işlenmiş ve Batı nazım        biçimleri olan "sone, terza-rima" kullanılmıştır.
D) Tanzimat sanatçıları parnasizmin, Servet-i Fünûn sanatçıları ise romantizm ve realizmin etkisinde kalmışlardır.
E) Her iki edebî dönemde de "toplum için sanat" eğilimi gösteren sanatçılar ortaya çıkmıştır.

 

……….., dış dünyanın görüntülerini somut ve nesnel gerçeklikleriyle değil, bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktardılar. Duyguların, dış dünyayı ancak olduğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler. Onların şiirlerindeki doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar oluşturur: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler... Mecazlarla yüklü, kapalı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabilecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler. Şiiri sözcüklerle yapılmış bir beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem verdiler.
12.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sembolistler B) Romantikler C) Parnasyenler D) Klasikler E) Egzistansiyalistler

 

Seyreyledim eşkâl-i hayatı
Ben havz-ı hayalin sularında
Bir aks-i mülevvendir onunçün
Arzın bana ahçar ü nebatı
Şair bu dizede dış dünyayı gördüğü gibi değil sezdiği gibi anlatmış; tabiatı değil onun izlenimlerini vermiştir.
13.Bu dizelerden hareketle Fecr-i Âti şiirinde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Sembolizm B) Kübizm C) Romantizm D) Sürrealizm  E) Dadaizm

 

Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir akımını geliştirirken Batıyı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerinde. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
14.Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Beş Hececiler B) Tanzimatçılar C) Yedi Meşaleciler D) Servetifünuncular E) Millî Edebiyatçılar
                                                                                                              (1987-ÖYS)

Servetifünun Dönemi Edebiyatı, Fransız edebiyatını örnek almıştır. Şiirde, ............ ve............ akımlarının etkisindedir. Cenap Şahabbettin............ anlayışını benimsemiş, ............ ölçüsünü başarıyla kullanmıştır. Fransız şiirinden............ biçimini almıştır.
15.Aşağıdakilerin hangisi bu parçada boş bırakılan yerlere getirilebileceklerden biri değildir?
A) Parnasizm B) Sembolizm C) Sanat için sanat D) Hece E) Sone

 

Edebiyatımızda parnasizmin ilk izleri Tanzimat şiir-
                          I                           II
terinde görülür. Bu akımı bizde ilk olarak tanıtan ve
temsil eden Cenap Şahabettin’dir.  Nazım biçimlerin-
                       III                           IV
den olan terzarima da edebiyatımıza bu akımı be-
                      V
nimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir.
16.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) III. B) V. C) II. D) IV. E) I.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyatıcedide’nin (Servetifünun) genel özelliklerinden değildir?
A) Klasik şiirin nazım biçimlerinden “müstezat”ı alıp Fransız şiirleriyle karıştırarak “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
B) Şiirde genellikle aruzu kullandılar, dili aruza başarıyla uyguladılar.
C) Şiirde klasisizm ve empresyonizm akımlarının etkisini sürdürmüşlerdir.
D) Var olan Osmanlıcayı yeterli bulmayıp yeni sözcükler, yeni deyim ve tamlamalar kullanarak dili sadelikten uzaklaştırmışlardır.
E) Şiiri düzyazıya yaklaştırmışlar, düşünceyi bir dizede bitirmeyip diğer dizelere taşımışlardır.

 

Servet-i Fünûn şiirinde ........ ve ..........; romanında ise ........... ve ........... akımlarının etkisi görülür.
18.Bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) realizm - romantizm - klasisizm - fütürizm
B) sembolizm - parnasizm - realizm - natüralizm
C) dadaizm - sürrealizm - romantizm - realizm
D) romantizm - realizm - natüralizm - dadaizm
E) sembolizm - sürrealizm - romantizm - klasisizm

 

(I) Servet-i Fünûn sanatçılarının eserlerinde klasisizm ve romantizm akımlarının etkisi görülmektedir. (II) Gözlemlerle ortaya konan kişilerin, özellikle ruhsal durumları incelenmiştir. (III) Geniş çevre betimlemeleri yapılarak, çevre ile kişiler arasında bağlantılar kurulmuştur. (IV) Bu dönemde yazılan romanlarda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan ve aydın çevrelerden seçilmiştir. (V) Öykülerde ise az da olsa halktan kişilere ve bunların sorunlarına yer verilmiştir.
19.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

 

20. Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun şiirinin bir özelliği değildir?
A) şiirde empresyonizmin ve klasisizmin etkili olması
B) Serbest müstezatın kullanılması; Cenap’ın ve Tevfik Fikret’in bu türde göze çarpan isimler olması
C) Aruz kalıplarının şiirin konusuna göre seçilmesi
D) şiirin konusunun genişletilmesi en basit olayların, düşünce ve duyguların şiire girmesi
E) Anjambman tekniği kullanılarak nazmın nesre yaklaştırılması

 

19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. "Bilimsel deney"e dayanmasıyla tanınmıştır. Bu akımın doğuşunda bilimin gelişmesinin etkisi hâkimdir. Onlar roman yazmayı laboratuvarda deney yapmaya benzetirler.
21.Bu parçada sözü edilen edebî akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm C) Natüralizm B) Realizm D) Parnasizm E) Sembolizm

 

Bu akımın sanatçıları gerçeğin yansıtılmasını son derece önemserler. Bunun için uzun uzun gözlem yaparlar. Eserlerin gerçekçiliğine gölge düşürmemesi için sanatçı, kişisel tutumlarını kahramanlarında yansıtmamaya, onları tarafsız ele almaya çalışır. Kötü-iyi ayrımı olmadan kahramanlarını her yönüyle anlatmaya çalışır.
22.Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm B) Realizm C) Parnasizm D) Sürrealizm E) Klasisizm

 

Gustave Flaubert, Madam Bovary romanında, Bovary'yi tüm yönleriyle ele alır; hırsları, mutsuzlukları, istekleri, eşine ihaneti ve bu ihaneti tekrarlayışı, içindeki tutkuları...
Bu yüzden Bovary, Fransız edebiyatında deprem etkisi yapmış; kimilerine göre bir zavallı, kimilerine göreyse günahkâr bir kadındır. Flaubert içinse romanının kahramanidir. O, kahramanını yargılamadan ortaya koymuştur.
23.Bu parçaya göre Madam Bovary, hangi akımın ürünüdür?
A) Realizm B) Romantizm C) Parnasizm D) Natüralizm E) Klasisizm

 

Türk edebiyatına Servetifünun'la girmiştir. Duygu ve hayale önem veren romantik şiirin aksine gözleme yer vermiştir. Şiirde gerçekliği önemseyen bu akım insan, toplum, hayat ve tabiat karşısında objektif davranmaya özen göstermiştir.
24.Bu parçada sözü edilen edebî akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm B) Realizm C) Parnasizim D) Sembolizm E) Natüralizm

 

"Natüralizm"e bilimsel realizm olarak da bakılabilir. Realizme tepki olarak doğmamış, ondan beslenmiştir. Realizmin anket ve gözlem yöntemine deneyi de ekleyen natüralistler toplumu ..................., insanı .................... sanatçıyı da...................olarak görmüşlerdir. Natüralistler
...................faktörünün kişiliğin şekillenmesindeki etkilerini romanda göstermeye çalışmışlardır.
25.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) büyük bir laboratuvar
B) deney konusu
C) bilim insanı
D) toplumsal çevre
E) kişisel farklılıklar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
E E E C A A D A B   A   D   A   A   D   D   C   C   B   A   A   C   B   A   C   E

 

 

 İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİ AKIMLAR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TİYATRO TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI HİKÂYE ve ROMAN TESTİ-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi