Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BATI EDEBİYATI VE EDEBİYAT AKIMLARI

TEST 1

 

1. 17. yüzyıl Avrupa’sının yönetim yapısı olan mutlak krallık, edebiyata da yansımış ve dönemin hiyerarşik yapısına uygun kuralcı bir edebiyat akımı olan Klasisizm doğmuştur. Eleştiri alanında Boileau,  fablleriyle La Fontaine,  komedyalarıyla Moliere, tragedyada Racine ve Corneille,

                                                               I                                II                                      III                           IV

romanlarıyla da Lamartine klasik akımın önemli sanatçılarıdır. 
                                 V

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

2. Aşağıdakilerden hangisinde aynı edebiyat akımından etkilenmiş sanatçılar birlikte verilmiştir? 
A) J.J. Rousseau - Stendhal - E. Zola 
B) V. Hugo - Goethe - Lamartine 
C) Goethe - Baudelaire - E. Zola 
D) G.Flaubert - Stendhal - Mallarme 
E) Tolstoy - Verlaine - La Fontaine 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Sembolizm’e bağlı değildir
A) Mallarme B) Baudelaire C) Verlaine D) M. Twain E) Rimbaud

 

4. Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bu akıma bağlı sanatçılar biçime çok önem verdiler ve uyağı şiirin altın çivisi olarak kabul ettiler. Romantizm’le terk edilen eski Yunan ve Latin kaynaklarına yeniden bir dönüşün sağlandığı bu akımın sanatçıları sanatın, ancak sanat için olabileceği ilkesini benimsediler. 
Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Sembolizm D) Empresyonizm E) Parnasizm

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir? 
A) Racine - Moliere - V. Hugo 
B) Dostoyevski - Tolstoy - Turgenyev 
C) Dostoyevski - Stendhal - G. Flaubert 
D) Baudelaire - Maupassant - G. Flaubert 
E) Balzac - E. Zola - Schiller 

6. Marinetti, E.Zola ve Jean Paul Sartre’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Natüralizm akımına bağlı olmaları 
B) Aynı dönemde yaşamış olmaları 
C) Roman alanında ünlü olmaları 
D) Değişik edebiyat akımlarının kurucuları olmaları

E) Şairlikleriyle tanınmaları

 

7. ----, hayatta her şeyin sürekli bir hareket halinde olduğu, bir biçimden bir başka biçime geçtiği göz önünde bulundurularak, sanatta da bunun yansıması gerektiği görüşünü benimseyen; sanatın her dalına dinamizmi, makineyi ve hızı sokarak geleceğe yönelmek amacını güden sanat akımıdır. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Fütürizm B) Sebolizm C) Romantizm D) Naturalizm E) Empresyonizm

 

8. ----, kişiyi aklın tutsaklığından ve aklın kurduğu düzenden; sanatı dil, ölçek, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak; kalıplaşmış bütün sistemleri, kuralları, gelenekleri yıkmak; kuralsızlığı kural olarak benimsemek üzerine kurulan akımdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fütürizm

B) Dadaizm

C) Ekspresyonizm 
D) Kübizm

E) Egzistansiyalizm

 

9. Fransa’da 1 830’Iu yıllarda klasisizme tepki olarak gelişmiş bir edebiyat akımıdır. V. Hugo bu akım için, edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir, derken klasisizmin katı kurallarının kırıldığını da müjdeliyordu. 
Su parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Romantizm B) Realizm C) Parnasizm D) Natüralizm E) Sembolizm 

10. I. Eugenie Grandet’de cimrilik gibi bir ahlak kusuru yüzünden insanlık duygularının nasıl köreldiği, insanların nasıl mutsuz olduğu gösterilmiştir. 
II. Germinal’de maden kuyusunda çalışan insanların içinde bulundukları durum anlatılmaktadır. 
III. Wilhelm Tell’de 14. yüzyılda İsviçre’nin Avusturya yönetimine karşı ayaklanarak bağımsızlığa kavuşması anlatılmıştır. 
IV. Madam Bovary’de hayalperest bir kadın olan Emma Bovary’nin aşkları, hayalleri anlatılmaktadır. 
V. Sefiller’de yoksulluk yüzünden ekmek çalarken yakalanıp kürek cezasına çarptırılan Jean Valjean’ın serüveni anlatılmaktadır. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, adı geçen eserin türü diğerlerinden farklıdır? 
A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

11. Aşırı bir gerçekçilik olan -----‘in kurucusu Emile Zola’dır. Bu akıma bağlı sanatçılar soyaçekime, tiyatroda kostüm ve dekora önem verir. Yapıtlar- da yönetim ve toplum baskısının yarattığı kötümserlik sezilir. Determinizm ilkesinden yararlanan sanatçılar, toplum için sanat ilkesini benimser. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm D) Romantizm E) Sembolizm

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Realizm’in özelliklerinden biri değildir? 
A) Olay ve kişiler gerçek yaşamdakilerin benzerleridir. 
B) Gözlem ve belgelere dayanılır. 
C) Yazar, yapıtında gerçekleri anlatan bir gözlemcidir. 
D) Romandaki kişilerin gözüyle betimlemeler yapılır. 
E) Sanatçı topluma yararlı olmayı amaç edinir. 

13. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır? 
A) Gülünç Kibarlar       B) Cimri           C) Hastalık Hastası      D) Tartufte     E) Horace

 

14. Din her şeyin gelip geçiciliğini gösterdiği için bu akıma bağlı sanatçılar üzüntü, kötümserlik ve kuşku içindedir. Bu yüzden tabiata yönelirler. Çoğunlukla aşk, ölüm, tabiat konularını işlerler. İnsan ruhuna önem vererek iyi - kötü, güzel - çirkin gibi karşıtlıklardan, ikiliklerden yararlanırlar. Sanatın ortaya koyduğu, insan hayatı dediğimiz dram, bu karşıtlıklardan doğmuştur. Gerçek şiir de karşıtlıkların uyumundan başka bir şey değildir. 
Yukarıda sözü edilen sanatçıların bağlı olduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Kübizm E) Empresyonizm 

15. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir? 
A) Madame Bovary - Gustave Flaubert 
B) Vadideki Zambak - Balzac 
C) Savaş ve Barış - Tolstoy 
D) Parma Manastırı - Stendhal 
E) Kırmızı ve Siyah - Victor Hugo

 

CEVAP ANAHTARI:

1.E        2.B       3.D       4.E       5.B       6.D       7.A       8.B       9.A       10.C      11.C      12.E      13.E     14.B      15.E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi