Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ AKIMLAR TEST-1


1. Aşağıdakilerin hangisi romantizmle ilgili doğru bir yargı değildir?
A) İnsan gerçeği klasisizmdeki gibi soyut değildir.
B) İnsan çevresiyle, fiziğiyle, ruhsal durumuyla ele alınmıştır.
C) Soylu, seçkin kişilere değil, halktan insanlara yer verilmiştir.
D) Kişiler ya hep iyidir ya da hep kötüdür; akla karanın çatışması öne çıkarılır.
E) Sanatçılar akıl ve mantığa değil, duygu ve hayallerine bağlı kalmıştır.


2. Aşağıdakilerin hangisi romantizmin özellikleriyle bağdaşmaz?
A) Ulusal tarihin, halk hikayelerinin önem kazanması
B) Duyguya, hayale önem verilmesi
C) Yazarların yapıtlarında kişiliklerini yansıtmaları
D) Bireyin değil, toplumun düzeltilmesinin öne çıkarılması
E) Dış doğanın klasisizmde olduğu gibi ihmal edilmesi


3. Aşağıdakilerin hangisi romantizme ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Yazarlar uzak ülkelerin, yerli ve yabancı törelerin tasvirine önem vermişlerdir.
B) Yapıtlarda yazarların iyiden, güzelden yana tavır koyduğu görülebilir.
C) Üslup, gösterişli ve yer yer kapalıdır; dil çok özensizdir.
D) Olayların anlatımında tesadüflerden ve olağanüstülüklerden kaçınılmıştır.
E) Yaşamın karşıtlıklarla örüldüğü düşünüldüğünden drama önem verilmiştir.


4. Aşağıdakilerin hangisi romantizm akımı için söylenemez?
A) Akımın kurallarını, Cromwell adlı yapıtının önsözünde Voltaire belirlemiştir.
B) Sanatçılar süslü, sanatlı söyleyişi önemsediklerinden yapıtlarında benzetmeler, mecazlar göze çarpar.
C) Doğa manzaralarının betimlenmesine değer verilmiştir.
D) Trajedi ve komedi kuralcı yönlerinden dolayı bırakılmış, dram öne çıkarılmıştır.
E) Sanatçılar kendi ülkelerini anlatmışlar, yabancı toplumların yaşamlarına ilgi duymamışlardır.


5. Aşağıdakilerin hangileri romantizmin etkisinde kalmış sanatçılar değildir?
A) Montesguieu - Jean Jacques Rousseu - La-martine - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Victor Hugo - Voltaire - Schiller - Namık Kemal - Ahmet Mithat
C) Goethe - Chateubriand - Lord Byron - Shelly
D) Puşkin - Alexandre Dumas - Alfred de Vigny - Alfred de Musset
E) La Fontaine - Racine - Corneille - Moliere


Nesnel gerçekliğin olduğu gibi yansıtılmasına karşı olan sanatçılar realizme ve natüralizme dolayısıyla pozitivizme tepki gösterirler. Ayrıca empresyonizmin “dıştan içe” algılama biçimine de karşı çıkarlar. Onlar için “içten dışa” bir yansıtma işidir sanat. Önemli olan içsel gerçekliğin dışa yansıtılmasıdır. Dış dünyanın önemsenmediği bu akım, antirealist ve antinatüralist bir anlayışla “modernizm” anlayışının da hareket noktası olmuştur. Bu bağlamda geleneksel anlatımların yerine yeni anlatım biçimleri geliştirmişlerdir. “Serim, düğüm, çözüm” planını bozan sanatçılar “fantastik” anlatımlardan, “soyutlama”lardan yararlanmışlardır. Avusturyalı büyük sanatçı Franz Kafka’nın “Dava”, “Şato” ve “Dönüşüm” gibi eserleri bizim modern ve postmodern romancılarımızı çok etkilemiştir. Ayrıca İngiliz romancı James Joyce’un “Ulysses” romanı, imgeli anlatımın başyapıtı olarak bunların beslenme kaynağıdır. O’Neill ve Eliot ise Amerikan edebiyatında bu akımın öncüleridir.
6.Bu parçada anlatılan ve 20. yüzyılın başlarında egemen olan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kübizm (somculuk)
B) Ekspresyonizm (dışa vurumculuk)
C) Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)
D) Sürrealizm (gerçeküstücülük)
E) Dadaizm (kuralsızlık)


İtalyan sanatçı Marinetti’nin başlattığı ……. akımı, geçmişten kopuşu, sanayileşme ve makineleşmenin hızına yetişmeyi sanata taşıma anlayışıdır. Rus şair Mayakovski’nin büyük atılım yaptırdığı bu akımın sanatçıları, şiirden ölçüyü ve uyağı kaldırırlar. Kolektivizm anlayışına dayanırlar. Makine, hız ve dinamizm üçlüsüne uygun bir söyleyiş yakalamak için makine seslerinden, piston gürültülerinden ve yansıma sözcüklerden yararlanırlar. Mekanik işleyişi şiire taşırlarken dize kırılmalarına ve simetrik dizelere yönelirler. Bu akım, bizde Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir anlayışının öncüsü …… ile 1920’lerde şiirimize taşınmıştır.
7.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) fütürizm (gelecekçilik) - Nazım Hikmet
B) dadaizm (kuralsızlık) - Orhan Veli Kanık
C) sembolizm - Ahmet Haşim
D) parnasizm - Tevfik Fikret
E) neoklasisizm - Yahya Kemal Beyatlı


I. Dünya Savaşı’nın yarattığı hayal kırıklığının ve karamsarlığın doğurduğu bu akım, fütürizmden yola çıkarak bütün kurallara isyan edişin sanattaki ifadesidir. Kurucusu Tristan Tzara’dır. Bu akımla adını duyuran Luis Aragon ve Paul Eluard sürrealizme geçecek hatta Andre Breton sürrealizm akımının kurucusu olacaktır. Bizim edebiyatımızda Orhan Veli ve Garip akımında kısmen etkisi görülen bu akım toplumun kalıplaşmış kurallarına ve ahlak ilkelerine karşı olduğu kadar sanatta da ölçü, uyak gibi bütün geleneksel kurallara isyanın ifadesidir ve serbest çağrışıma dayanır.
8.Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kübizm
B) Letrizm
C) Postmodernizm
D) Egzistansiyalizm
E) Dadaizm


Şiir, tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur. Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
9.Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) J.J. Rousseau
B) Lamartine
C) Goethe
D) Victor Hugo
E) Stendhal


1827″de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler. Fransız edebiyatında Hernani Savaşı”na yol açan Hernani oyunu, yazarın Fransız Akademisi”ne üye olmasını sağlamıştır.
10.Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Tolstoy
B) Dante
C) Racine
D) Moliere
E) V. Hugo

Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros”tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir.
11.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasso
B) Çiçero
C) Eflatun
D) Aristophanes
E) Ariosto

“Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir. Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.
12.Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Cervantes
B) Racine
C) Moliere
D) Corneille
E) Balcac

Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna karşı 1885-1900 yılları arasında bir tepki olarak doğan, yaygınlaşıp bir edebiyat okulu niteliğini kazanan bir edebiyat akımıdır. Bu akıma bağlı sanatçılar, açıklığa değil kapalılığa, anlatmaya değil, sezdirme ve telkine yöneldiler. Duygulan sözcüklerin ses değeriyle sezdirme onların şiirlerinin başat özelliğidir. Bu akımın ilkelerini, Charles Baudelaire'in Kötülük Çiçekleri adlı kitabındaki şiirlerinde değişik yönleriyle görmek mümkündür.
13.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Natüralizm


Kendisinden önceki akımın katı kuralcılığına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklere bir başkaldırı niteliğindedir. Doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, düş gücüne, duygusallığa, kişiselliğe ve coşkuya önem verir. Dil ve anlatımda kusursuz, görkemli, katı, soylu, idealize edilmiş bir anlatım biçimi yerine, daha yalın, içten ve doğal bir anlatım biçimi tercih edilmiştir. Bu akımın en önemli habercisi Fransız filozof ve yazar J. J. Rousseau'dur.
14.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Natüralizm

Dış dünyayı, dış gerçekliği duyularımız aracılığıyla algılarız. Bunun için de gerçeği olduğu gibi kavrama, anlatma olanağından yoksunuz. Çünkü dış dünyayı, duyularımız bize ulaştırırken değiştirir. Dış dünyadan algıladıklarımız, dış gerçekliğin kendisi değil, onlarla ilgili birtakım izlenimlerdir. Bu da kişiden kişiye değişen bir olgudur. Bu nedenle biz, gördüklerimizi iç dünyamızda kendimizce devşirir, sonra da onları simgelerle anlatırız.
15.Bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlıdır?
A) Sembolizm
B) Natüralizm
C) Realizm
D) Klasisizm
E) Romantizm


16. Aşağıdakilerin hangisi realizm için doğru bir yargı değildir?
A) Gerçekliğin iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmasına önem verilmiştir.
B) En çok roman ve hikâye türlerinde gelişme göstermiştir.
C) Dilin sağlamlığına, anlatımın yalınlığına önem verilmiştir.
D) Biçim yetkinliğine önem verilmiş, sanat eserinin kusursuz olmasına özen gösterilmiştir.
E) Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlemişlerdir.


17. Aşağıdakilerin hangisi realizm için söylenemez?
A) Çevrenin insan kişiliğini belirleyen en önemli etken olduğu kabul edilmiştir.
B) Sanatçılar bilim adamının çalışmasını örnek almıştır.
C) Gözleme önem verilmiş, belge ve anketlerden yararlanılmıştır.
D) Tasvirler kişilerin iç ve dış özelliklerini daha iyi anlatabilmek için kullanılmıştır.
E) Sanat toplum içindir, görüşü benimsenmiştir.


18. Aşağıdakilerin hangisi realizmin özelliklerinden değildir?
A) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğması
B) Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek tutan anlayışa dönülmesi
C) Ortaya çıkmasında August Comte’un pozitivizm (olguculuk) felsefesinin etkili olması
D) Olayları gözleyerek, onları yöneten yasaları bulma yönteminden yararlanılması
E) Kahramanların günlük yaşamda her zaman rastlanan insanlardan seçilmesi


19. Aşağıdakilerin hangisi realizmin özelliklerinden değildir?
A) Gözlem ve araştırmanın öne çıkması
B) Kimi yazarların anket yönteminden yararlanması
C) Üslubun çok fazla önemsenmemesi
D) Olağanüstü kişi ya da olaylara değer verilmemesi
E) İnsanın, yaşadığı çevreyle birlikte ele alınması


20. Aşağıdakilerin hangileri realizmin etkisindeki sanatçılar değildir?
A) Balzac - Stendhal - Flaubert - Sami Paşazade Sezai
B) Dostoyevski - Tolstoy - Çehov - Halit Ziya Uşaklıgil
C) Gorki - Daniel de Feo - Charles Dickens -Mehmet Rauf
D) Emest Heminqway - Jack london - Mark Twain - Yakup Kadri
E) Alfred de Musst - Alexandre Dumas - Puşkin - Abdülhak Hamit Tarhan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C E D E E B A E C E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 A   A   D   B   A  A   E   B  C  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi