Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

1. Aşağıda verilen yazar ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
          Yazar        Akım
A) Boileau          Klasisizm
B) V. Hugo        Romantizm
C) Stendhal       Realizm
D) E. Zola         Natüralizm
E) M. Rilke       Ekspresyonizm


Güneşi gördüm, alçakta, kanlı bir ayinde
Sermiş parıltısını uzun mor pıhtılara
Eski bir dram oynuyor gibiydi, enginde
Ürperir uzaklaşan dalgalar, sıra sıra
Bu şiirde doğa gerçekte olduğu gibi değil, ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatılmıştır.
2. Bu şiir aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisinde yazılmıştır?
A) Empresyonizm
B) Parnasizm
C) Kübizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm


3. “Biz duyguları, tutkuları, düşünce ve davranışları toplumbilim ve soyaçekim yasalarıyla açıklamaya çalıştık. Bunun için de insanı ve toplumu determinizm yöntemiyle inceledik. Kişiliğin oluşumunda çevrenin etkisi olduğuna inandığımız için sosyal çevreyle ilgili betimlemelere geniş yer verdik. Yaşamı iyi ve kötü ayrımı yapmadan her yönüyle ele aldık.” diyen sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisindedir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sürrealizm


4. Aşağıdakilerden hangisi parnasyen şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A) “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalmışlardır.
B) Greko-Latin kaynaklarına dönüş eğilimi göstermişlerdir.
C) Ölçüye, uyağa, ritme ve iç ahenge önem vermemişlerdir.
D) Şiirde duyguyu değil, betimlemeyi ve düşünceyi önemsemişlerdir
E) Şiiri saf güzellik olarak ele almışlar, güzeli faydalıyı tercih etmişlerdir.


Toplum gerçeklerini his ve hayale kapılmadan anlatmayı amaç edinmiş, bu amacı uygulama alanı olarak da kendine hikâye ve romanı seçmiş; Gustave Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski gibi büyük sanatçılarla önemli eserler vermiş edebi akım……. dir.
5. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) romantizm B) realizm C) natüralizm D) sürrealizm E) sembolizm

  • Romantizmin duygusallığına tepki olarak doğmuştur.
  • Bu akım daha çok hikâye ve romanda uygulanır.
  • Temsilcileri Honore de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski, Ernest Hemingway ve Steinbeck’tir.
  • Türk edebiyatındaki temsilcileri; Recaizade Mahmut, Yakup Kadri, R. Halit Karay'dır.

6.Yukarıdaki özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm B) Sembolizm C) Realizm D) Natüralizm E) Klasisizm


Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. ............... determinizmi topluma uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sembolistler B) Realistler C) Klasikler D) Natüralistler E) Romantikler

  • Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur.
  • Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.
  • Temsilcilerinden bazıları Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Guy de Maupassant ve Alphonse Daudet’tir.
  • Bu akıma göre insan davranışları, sosyal çevrenin etkisiyle ve soyaçekim ile açıklanır.

8.Yukarıdaki özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm B) Klasisizm C) Realizm D) Empresyonizm E) Sürrealizm


Önceden hiçbir konusu olmayan, rastlantı ürünü “otomatik şiirler” de yazdılar. Onlara göre sanat eseri, aklın ürünü değil, rastlantının ve otomatizmin ürünüydü. Hatta onlar şiirde akışı engellediği için noktalama işaretlerine de karşıydılar. Türk edebiyatında özellikle İkinci Yenicilerin etkilendiği bu akım Aragon ve Eluard ile hayat bulmuştur.
9.Parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Empresyonizm B) Kübizm C)Dadaizm D) Sürrealizm E) Sembolizm


Hayatta her şeyin sürekli bir hareket ve değişme halinde oluşu göz önünde bulundurularak sanata da bunun yansıması gerektiği düşünülür. Bu akım, şiirde kalıplaşmış nazım biçimlerini bir yana bırakarak, hayatın hareketine uygun yeni biçimler bulmak; dinamizmi, makineyi ve hızı sanata sokarak geleceğe yönelmek amacını gütmüştür. En önemli temsilcisi İtalyan şair Marinetti’dir.
10.Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kübizm B) Dadaizm C) Parnasizm D) Fütürizm E) Egzistansiyalizm


Var olma, özden önce gelir, yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra kendi özünü kendisi oluşturur ve olmak istediği gibi olur. İnsan, kendi değerlerini kendi yaratır. Dünyada kendisine yol gösterecek sadece kendisidir. Fransız düşünür ve romancı Sartre, bu felsefeyi edebiyata uygulayarak akımın öncülerinden olmuştur.
11.Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm B) Empresyonizm C) Sürrealizm D) Klasisizm E) Egzistansiyalizm


(I) Klasisizmin ilkeleri Aristotales’in “Poetika” adlı eserine dayanır. (II) Buna göre gerçek, yalnızca akıl yoluyla bulunur. (III) Edebiyatta akıl, mantık ve sağduyu yol gösterici olmalıdır. (IV) Olayların gerçek olması gerekmez, gerçeğe uygun olması yeterlidir. (V) Sanatçı, eserinde kendisini hissettirmeli, duygularını eserine yansıtmalıdır.
12.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde klasisizmle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sanatçı, gözlem yaparak doğayı taklit eden kişi olamaz; zira taklit hiçbir zaman aslı kadar güzel değildir. İnsan ve yaşam çok boyutludur; bu nedenle yaşam ve insan bütün duygulardan soyutlanarak anlatılamaz. Sanatçı, eser oluştururken taklit yoluna gitmemelidir. Örneğin, insan figürü çizen bir ressam geometrik şekillerden faydalanabilir.
13.Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir sanatçı, aşağıdaki edebi akımlardan hangisine mensuptur?
A) Realizm B) Kübizm C) Natüralizm D) Egzistansiyalizm E) Romantizm


Parnasizm 19. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Klasisizmin şiirdeki yansıması savılan bu akım, “Çağdaş Parnas” adlı derginin etrafında toplanan 
I                                                                                  II                                                                    III
şairlerce kurulmuştur. Şiirde kişiliklerini gizlemişler ve romantizm akımına tepki göstermişlerdir.
                                           IV                                          V
14.Bu cümlede geçen numaralanmış bölümlerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sanat eseri ahlaka uygun olmalıdır. Buna göre aşırı tutkular akıl yoluyla frenlenmiş ve erdeme her şeyin üstünde bir değer verilmiştir. Bu akımda sanatçılar, Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almışlardır. Bunun için de konu değil, konunun işleniş biçimi önem kazanmıştır.
15.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sürrealizm


I. XX. yüzyılın başlarında Fransa’da her şeye muhalif olmayı öne çıkaran görüşüyle tanınmıştır.
II. Sanatın ve toplumun tüm kurallarına başkaldırmışlardır.
III. Sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanmışlardır.
IV. Alaycı bir anlatımı benimsemişlerdir.
16.Numaralanmış cümlelerde özellikleri belirtilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaizm B) Kübizm C) Sürrealizm D) Ekspresyonizm E) Egzistansiyalizm


Bir bakarsın, göklerin maviliğini; bir bakarsın, yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da kalkıp bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu?
17.Yukarıdaki açıklamaya uygun düşen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm B) Letrizm(Harfçilik) C) Klasisizm D) Sembolizm E) Natüralizm


18.Aşağıdakilerin hangisinde realizmle klasisizmin ortak yönü belirtilmiştir?
A) Üç birlik kuralına uyma
B) Sadece insanı ele alma
C) Akıl ve sağduyuyu öne çıkarma
D) Biçimsel güzellik ve doğal anlatım
E) Seçkin bir dil kullanma


Ekspresyonizm, dışavurumculuk anlamına gelir. 20. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Duygular ve iç dünya kavramları öne çıkarılmıştır. 
                           I                                              II                                                                 III
Çizgilerin ve renklerin kullanımına önem vermişlerdir.  Başlıca temsilcileri Corneille ve Racine’dir.
IV                                                                                                            V
19.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Gözlemle birlikte bilimsel deneyi uygulayan edebi-tu yat akımıdır. Sanatı doğanın bir kopyası olarak alır. Neden-sonuç (determinizm) ilişkisinin edebiyata da uygulanacağını öne sürer. İnsanın kişiliğinin, yetiştiği çevrenin içinde oluştuğuna inanır. Yazar kendi kişiliğini gizler, yalnızca olayları gözlemlemekle yetinir. Yaşamın iğrenç ve çirkin yönleri olduğu gibi anlatılır. Aşırı gerçekçidir. Çevre ve insan betimlemelerine geniş yer verilir. Batı edebiyatında Emile Zola ve Guy de Maupassant bu akımın en önemli temsilcileridir.
20. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm B) Romantizm C) Natüralizm D) Realizm E) Klasisizm


21. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz?
A) J. J. Rousseau B) Chateaubriand C) Schiller D) La martine E) Racine
(1995-ÖYS)


(I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransa’da sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romatizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servetifünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Sahabettin olmuştur.
22. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1994-ÖYS)


Baudelaire, şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, kapalılığa yönelmiş.
I             II                                                                                                                                                                III
duyguları, sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle sezdirerek  romantizm akımının  öncüleri arasında yer almıştır.
                                                                                                      IV            V
23. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1993-ÖYS)


24. Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
C) Aynı türden eserler vermeleri
D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları
(1988-ÖYS)


Yazar, roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdüleridir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.
25. Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sürrealizm
(1988-ÖYS)


Yazar, romanını yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.
26. Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Romantizm B) Natüralizm C) Klasisizm D) Sembolizm E) Realizm
(1987-ÖYS)


Şairlerin müzikle, müzisyenlerin de şiirle ilişkileri her zaman çok ilgimi çekmiştir. Şiirde anlamdan çok ezgiye önem veren şairlerin yapıtları, neredeyse bir dil araştırması niteliğindedir. Dilin kendi ezgilerini bulmak, sözcüklerin tınılarına önem vermek elbette tüm yazarların alanına girer. Paul Verlaine “Şiir Sanatı” adlı şiirinde hem kendi şiirini hem de ezgiyi ön plana alan şiirin gücünü şöyle anlatır: “Musiki, her şeyden önce musiki / Onun için tekli mısradan şaşma” Verlaine’in şiirlerinin en çarpıcı özelliği olan ezgi, belki onun şiirlerinin çok sayıda besteci tarafından şarkı haline gelmiş olmasını da açıklar.
27. Bu parçaya göre Paul Verlaine aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisini benimsemiştir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sürrelizm E) Sembolizm


20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Marinetti'nin 1909'da Paris'te Le Figaro gazetesinde yayınladığı bildiri bu akımın manifestosu oldu. Bildiride, "Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız." deniyordu. Bu, geçmişin bütünüyle reddi demekti. Aynı bildiride, "Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz." sözleri, siyasal alanda o dönemde gelişen faşizmden yana bir tavrın da açık göstergesiydi.
28. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm B) Empresyonizm C) Fütürizm D) Sembolizm E) Egzistansiyalizm


29. Aşağıdakilerden hangisi Realizm’in özelliklerinden biri değildir?
A) Olay ve kişiler gerçek yaşamdakilerin benzerleridir.
B) Gözlem ve belgelere dayanılır.
C) Yazar, yapıtında gerçekleri anlatan bir gözlemcidir.
D) Romandaki kişilerin gözüyle betimlemeler yapılır.
E) Sanatçı topluma yararlı olmayı amaç edinir.


Din her şeyin gelip geçiciliğini gösterdiği için bu akıma bağlı sanatçılar üzüntü, kötümserlik ve kuşku içindedir. Bu yüzden tabiata yönelirler. Çoğunlukla aşk, ölüm, tabiat konularını işlerler. İnsan ruhuna önem vererek iyi - kötü, güzel - çirkin gibi karşıtlıklardan, ikiliklerden yararlanırlar. Sanatın ortaya koyduğu, insan hayatı dediğimiz dram, bu karşıtlıklardan doğmuştur. Gerçek şiir de karşıtlıkların uyumundan başka bir şey değildir.
30. Yukarıda sözü edilen sanatçıların bağlı olduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Kübizm E) Empresyonizm


31. Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm’in özelliklerinden değildir?
A) Akıl ve sağduyuya dayanma
B) İnsandaki tabiata, insanın iç dünyasına, saygı gösterme
C) Şekilde, dil ve anlatımda en olguna yarma
D) Konuları eski Yunan ve Latin kaynaklarından seçme
E) Hayale ve rüyaya önem verme


32. Aşağıdakilerden hangisinde aynı akımı temsi eden sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Raoine, Moliere, Dante
B) Bernard Shaw, Geothe, Verlaine
C) Paul Valery, Mallerme, Rimbaud
D) Flaubert, Balzao, J. P. Sartre
E) Petraroa, Homeros, Rabelais


33. Realizm’le ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözcük ve cümlelerin yerli yerine oturmasına, üslubun açık, sağlam yapmacıksız olmasına önem verilmiştir.
B) İnsanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisinin olduğuna inanılmış, çevre ve töre betimlemelerine çok önem verilmiştir.
C) Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olanağı bulunan olay ve durumların anlatılmasına özen gösterilmiştir.
D) Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişler, kendi dışlarındaki olay ve kişileri tarafsız bir gözle inceleyerek anlatmışlardır.
E) Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelendiğinden sanatçılar hayatın çirkin ve iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmemişler tersine bunu ilke edinmişlerdir.


1 2 3 4 5 6  7  8 9
E A D C B C D A D

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 D  E   E   B   B  E   A  E  D

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 A  C   E  A  E   B  D  B  E

28 29 30 31 32 33
 C  E   B  E  E  E

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-2

BATI EDEBİYATI TEST-1

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi