Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

 

1.İnsan duygularının coşkulu biçimde ifade edildiği şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral B) Epik C) Lirik
D) Didaktik E) Dramatik

……….. halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hiciv adını alır.
2.Örnekleri verilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral şiir B) Satirik şiir
C) Epik şiir D) Lirik şiir
E) Dramatik şiir

Baktım ki gökyüzü baştanbaşa bulut
Unut diyor o güzel günleri unut
Baktım ki deniz her dalgasıyla düşman
Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
Yok, görünürde sığınacak bir ada
3.Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral B) Dramatik C) Epik
D) Lirik E) Didaktik


Su değilim akam akam durulam
Acep binem aşk atına yorulam
Yusuf gibi Zelha’sına sarılam
Satar kend’özünü kul eyler imiş
4.Bu dörtlükteki uyak türünün özdeşi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
A) Oklar uçup gider şahanlar gibi
    Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
B) Bekledim sabah akşam yollarını
    Uzat bana yalnız kollarını
C) Gâh eserim yeller gibi
    Gâh coşarım seller gibi
D) Evlerinin önü çardak
    Elifin elinde bardak
E) Aşkımın sönmüyor eyvah közleri
    Ne gecesi belli ne gündüzleri


Al yanağın elmas m’ola kar m’ola
Çapraz vurmuş düğmeleri dar m’ola
Acep mislin şu cihanda var m’ola
İnsem gitsem Hindistan’a Yemen'e
5.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zengin uyak vardır.
B) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
C) “m'ola” ifadeleri rediftir.
D) "aaab’’ uyak düzeniyle yazılmıştır.
E) Bir güzellemeden alınmıştır.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır?
A) İşte gözlerimizde bu suyun derinliği
    Bu şehre huzur üfleyendir serinliği
B) Gözler kör sanırsın, sağırdır kulaklar
    Yol kenarında dinlenmekte ayaklar
C) Öyle dalmışım ki bu akşamüstü
    Bakışımdan utanmış gökyüzü
D) Koşun çocuklar, koşun kızlar
    Avuçlarıma sığmıyor yıldızlar
E) Atımın kuyruğu cura saz gibi
    Divana durmuş da körpe kız gibi


7. Aşağıda verilen dizelerden hangisi 4 + 4 + 3 duraklı 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur?
A) Sabahtan kalktım ki ezan sesi var
    Ezan sesi değil burçak yası var
B) Sarı zeybek şu dağlara yaslanır
    Yağmur yağar silahları ıslanır
C) Karartısı çoktur ordusu fena
    Dövüşen yiğitler boyanır kana
D) Yaz gelip de beş ayları doğunca
    Bülbülün figanı gonca gülünen
E) Aman ne zor imiş burçak yolması
    Burçak tarlasına gelin alması


Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık
8.Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Epik B) Pastoral C) Lirik D) Didaktik E) Satirik


Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
9.Aşağıdaki dizelerden hangisinde kullanılan aruz ölçüsü, bu dizedekiyle özdeştir?
A) Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
B) Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin
C) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
D) Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
E) Her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter


10.Aşağıdaki dizelerin hangisinde kafiye(uyak) kullanılmamıştır?
A) Alıştım mihnete, türlü cefaya
    Kimseye kalmadı şu yalan dünya
B) Başlar kişide bitişin sıkıntısı
    Ne yürek kalır, ne yürek çarpıntısı
C) Dinmeden bu seven kalbin özlemi
    Geçti ömrümüzün en güzel demi
D) Çölünü bana ver göl senin olsun
    Benden sakındığın bal senin olsun
E) Düşmedi yıllardır adın dilimden
    Çok söyledim, anlamadın halimden


11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Kinim yoktur bir tek kula
    İster sağa ister sola
B) Hep fenalık, kötülüksün
    Sanırdım benden büyüksün
C) Sıçrarım uykumun bir yerinde apansız
    Yastığım sırılsıklam ve ben yapayalnız
D) Ne vardı onda bilmem beni bağlayan
    Ey gözlerim aşksızlığıma ağlayan
E) Önce sesindi beni çağıran aşka
    Gördüğüm bütün sabahlardan başka


12.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir imgeye yer verilmemiştir?

A) Gözyaşına batmış bir kadın
    Hâlâ emzirir ezikliğimi

B) Taşlara sesini veriyordu rüzgâr
    Eğildim telaşı önünde kertenkelenin

C) Kaldırımlarda kömür tozları
    Bacalarda koyu bir duman var

D) Kuşlardan öğrendim yuva yapmasını
    Ömrüne beton dökülen adamın içine

E) Denizden yeni çıkarmışlar yağmurun ölüsünü
    Mevsimlerden napalm, günlerden ilkbahar


Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım
13.Bu şiirin iletisi (mesaj / bildiri) aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların uysal görünmelerine aldanmamalıyız.
B) Yoksullara yardım elini uzatmalıyız.
C) Ulusal sorunlara ilgisiz kalmamalıyız.
D) Haksızlıklara seyirci kalmamalı, başkaldırmalıyız.
E) Kişisel çıkarlarımızı korumak için direnmeliyiz.


I. Şiirin üretilmesinde bir çıkış noktası olan konu, amaç değil, araçtır.
II. Günümüz şairleri de yararlanıyor tasavvuf kültüründen.
III. Yaşama sevinci, daha çok Cumhuriyet Döneminde görülen temalardan biri.
IV. Kimi şairler, dizede yoğunlaşmak, mükemmel bir dize kurmak kaygısını taşımaz.
V. İyi şairler, basmakalıp kafiyelerden uzaklaşarak özgün kafiyeler aramışlardır.
14.Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin içerik özellikleriyle ilgili değildir?
A) I. ve III. B) III. ve V. C) II. ve IV. D) I. ve II. E) IV. ve V.


Ne sabahtır bu mavilik ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram
15.Bu dizelerde aşağıdaki ahenk öğelerinden hangisi yoktur?
A) Redif
B) Kafiye
C) 6+5=11’li hece ölçüsü
D) Ritim ve ses akışı
E) Kelime tekrarı


Fabrika bacaları çatlayacak hırsından
Sefaletler, felaketler ve kötü niyet
Her gün götürüyor içimizden birini
Şu fabrika, şu vapur, lokomotif düdüğü
Şarkısını tekrarlıyor ezilmişler şehrinin
16.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cumhuriyet Dönemine aittir.
B) “Fabrika bacaları”, “vapur”, “lokomotif gibi sözcükler şiirin yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilgilidir.
C) Serbest nazım biçiminde yazılmıştır.
D) Tema, işçi sınıfının sorunlarıyla ilgilidir.
E) İmgelere yer verilmemiş, bütün sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.


Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam,
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak.
Gözlerime yavaşça, yavaşça doldu akşam.
Göklerin ateşini kalbime boşaltarak
Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam
Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam
17.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ahenk; hece ölçüsü, kelime tekrarı, uyak ve redifle sağlanmıştır.
B) Yapı bakımından halk şiiri geleneğine bağlı kalınmış, çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.
C) “Gözlere akşamın dolması”, göklerin ateşinin kalbe boşalması”, “akşamın kirpiklerde bir damla olması” imge özelliğinde söyleyişlerdir.
D) Tema “akşam” ve “sevgili” kavramları etrafında oluşturulmuş bireysel bir duyuşun ifadesidir.
E) Nesnel gerçeklik değiştirilerek şiire özgü düşsel bir âlem oluşturulmuştur.


Uçun kuşlar uçun!.. Doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.


Orda geçti benim güzel günlerim,
O demleri anıp bugün inlerim,
Destân-i ömrümü okur dinlerim,
İçimde oralı bir bülbül vardır.
18.Bu dizelerle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?
A) Tema sıla hasreti (yurt özlemi)dir.
B) Yapı, halk şiiri geleneğinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
C) Lirik bir söyleyiş vardır.
D) Ahenk, hece ölçüsüyle, kafiye ve redifle sağlanmıştır.
E) Dil göndergesel işlevle kullanılmıştır.


Aşk gönülde köz, dilde söz olur. Aşk âşıkta saz, güzelde naz olur. Âşık olan derde girer: aşk gözüne perde gerer, gözyaşları birer birer akar durur gözlerinden.
19.Bu parçadaki altı çizili söz ve sözcükler aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Aliterasyon B) Seci C) Asonans D) İmale E) Med


Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçen------ ölçüsünde uzun hecenin kısa okunmasına------, kısa hecenin uzun okunmasına......, kısa hecenin bir buçuk hece değerinde okunmasına......denir.
20.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisini getirilebilir?
A) aruz - imale - med - zihaf
B) aruz - takdi - imale - med
C) hece - zihaf - med - imale
D) aruz - zihaf - imale - med
E) aruz - zihaf - med - imale


I. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış
II. Bu eski heykelin yanaklarında
III. Yapraktan saçını yerlere yaymış
IV. Sonbahar ağlıyor ayaklarında
21.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) II. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.
C) Redif yoktur.
D) IV. dizede ulama vardır.
E) Çapraz uyak düzeni görülmektedir.

Dallarımda güneş uyur
Yaprak kızgın, istek kızgın
Sarı çiçek domur domur
Toprak kızgın, dilek kızgın
22.Bu dörtlüğün uyak çeşidi ve düzeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yarım - sarma
B) Tam - çapraz
C) Zengin - çapraz
D) Tunç - düz
E) Cinaslı - sarma


Birin bilir, birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yâr ismini desem olmaz
Düşer dillere dillere
23.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yarım uyak kullanılmıştır.
B) 8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Üçüncü dizede ulama yapılabilir.
E) Çapraz uyak düzeniyle söylenmiştir.


Kulak verdiğim sesten
Göz kaptırdığım renkten
Affet senden habersiz
Aldığım her nefesten
24.Bu dizelerdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam uyak
B) Yarım uyak
C) Tunç uyak
D) Cinaslı uyak
E) Zengin uyak


25. Aşağıdaki dizelerden hangisi Tanzimat Dönemi zihniyetinin bir yansımasıdır?
A) Yine sihretti Necati nice söz nice gazel
    Leb-i dilber sıfatında bir içim sudur bu
B) Ney gibi delindi ciğerim aşkın elinden
    Her dem iderim âh ü figan yandım elinden
C) Ahmedî gör ki saçın fikr ile uzun geceler
    Kimseye hâlin demez hemen ağlar oturur
D) Ne efsunkâr imişsin âh ey didar-ı hürriyet
    Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
E) Dostlar böyle mi olur dostluğun kaidesi
    Ki ağladığımı görünce yârinin, o yâr gülüyor


Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dûn için
Allah’adır tevekkülümüz, itimadımız
(Şu sefil dünya için birtakım alçak kimselere baş eğmeyiz ancak Allah’ın takdirine razı olur, Allah’a güveniriz.)
26.Bu dizelerde aşağıdaki anlayışlardan hangisi ağır basar?
A) Dinî bir bakış açısıyla Allah’a sığınma ve bağlanma
B) Sosyal bir zihniyet içinde toplumdaki alçak kişileri yerme
C) Ahlaksız kimselere karşı dinsel bir zihniyetle Allah’ın varlığını ve koruyuculuğunu kabul etme
D) Dinî ve tasavvufi bir anlayışla dünyaya ait unsurlardan kaçınma
E) Dinî bir anlayışla kaderine razı olup her şeyden el ayağı çekme

 

Yürü bre Bulgar dağı

Hemen dağlar sende m’olur

Yaylalı sümbüllü yurtlar

Büyük evler sende m’olur
27.Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk şiirinin zihniyet özelliklerini taşımaktadır.
B) Ahenk unsuru olarak hece ölçüsünden yararlanılmıştır.
C) Destan dönemi şiir yapısı özelliği göstermektedir.
D) Medrese kültürünü yansıtan bir dil özelliği göstermektedir.
E) Yiğitlik temasına sahiptir.


I. Yüce dağlar ne kararıp pusarsın
Aştı derler nazlı yâri başından
Oturmuş derdime derd mi katarsın
Âlem sele gitti didem yaşından
II. Mâni benim ezberim
Kan ağlayan gözlerim
Ben o yârin yolunu
Ölene dek gözlerim
III. Deniz ve dalgalar
Dimdik dağlar
Duruş sergilemekte
Dağlar uçsuz denizlere
IV. Sev seni seveni
Sevmese de sev seni sevmeyeni
V. Dalgalar aynı dalgalar
Su aynı su, kıyı gene aynı kıyı
Ben yine ben yine ben
Değişmeden
28.Numaralanmış cümlelerde verilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. de verilen dörtlükte “sarmal uyak” düzeni vardır.
B) II. de verilen dörtlükte ahenk unsuru olarak yedili hece ölçüsü ve tam uyaktan yararlanılmıştır.
C) III. de verilen dörtlükte ahenk unsuru olarak aliterasyondan yararlanılmıştır.
D) IV. verilen dizelerde ahenk unsuru olarak hem aliterasyon hem de asonanstan yararlanılmıştır.
E) V. de verilen dörtlükte ahenk unsuru olarak sözcük tekrarı yani ‘tekrir” yapılmıştır.


I. Seherde uğradım ben bir geline
II. Bal bulaşmış dudağına diline
29. I. ve II. dizelerin ölçü ve durağı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 6 + 5 = 11
6 + 5 = 11
B) 6 + 5 = 11
4 + 4 + 3 = 11
C) 4 + 4 + 3 = 11
7 + 4 = 11
D) 6 + 2 + 2 = 11
8 + 3 = 11
E) 4 + 4 + 3 = 11
4 + 3 + 4= 11


30.Aşağıdaki dizelerin hangisinde uyak örneklenmemiştir?
A) Babamın bir atı olsa binse de gelse
    Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse
B) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
    Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
C) Ben bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
    Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri
D) Şu dağın ardında redif sesi var
    Varın bakın çantasında nesi var
E) Hasret mektubunu yazdığın zaman
    Yanıyor yüreğim halim pek yaman


Zorbaya rüşvettir “Nur ol, çok yaşa!”
Mabutlar, kıbleler değişti haşa,
İnsanın kâğıda, demire, taşa
Secdeye vardığı çağa dayandık
31.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li kalıpla yazılmıştır.
B) Koşma tipi uyak dizilişine sahiptir.
C) Zengin uyak kullanılmıştır.
D) Redif vardır.
E) Taşlama türünde bir şiirden alınmıştır.


Derya coşar, inci saçar kenara
Aşk ehli dayanır ateşe kora
Bülbüller gül için giymişler kara
Seherler uyanır bülbül zârından
32.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır
B) Redif ve kafiye vardır.
C) Kişileştirme sanatı yapılmıştır.
D) Koşma türünün özelliklerini göstermektedir.
E) Düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.


33. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi hece ölçüsü ile yazılmış olamaz?
A) Ürküp uzak durma cancağızım
    Sanma ki hâlâ yaramazım
B) Ve birden kalbe çırpınışlar veren hatıra
    Çekmede beni saadet dolu dünyalara
C) Olsamdı ben sema, olsandı sen hava
    Alsamdı ben seni dem dem, nefes nefes
D) Payın sadası gelse de sen hiç gelmesen
    Ben beklerim kıyameti vuslat istemem
E) Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana
    Ben ta senin yanında dahi hasretim sana


34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya
    Yavaşça dalacağım o kalkılmaz uykuya
B) Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan
    Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan
C) Bir gün sönük göğsüme düştüğü vakit başım
    Benden ayrılıyormuş gibi bir can yoldaşım
D) Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime
    Bir eski çıban gibi işliyor içerime
E) Güzellikleri alır satarım, gelişim bu
    Güzel tellalıyım ben; alan var mı? neşem bu.


Elifin kaşları çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
35.Bu dörtlüğün uyak türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Cinaslı uyak
E) Tunç uyak

36. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tunç uyak vardır?
A) Bilmezsin ovalar nasıldır bizde
    Kağnılar yollarda, yoncalar dizde
B) Bir şey görürüm mezâra benzer
    Baktıkça alır, o yâra benzer
C) Kristal çiçekler açan fıskiye
    Ayıklık saçar düş gören bahçeye
D) Açılmış çiçektir, her gülen dudak
    Kılıfta tomurcuk, zor gülen dudak
E) Tütünsüz bacalar olmasın engel
    Hangi doruktaysan artık in de gel


37. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif ve zengin kafiye vardır?
A) Durgunluğu var, baş koyacak diz geceler
    Düş perdesidir, kavuşturan iz geceler
B) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Meydanda bütün oyuncular, belli konu
    Son perde için bağlayabildim oyunu
D) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli
    Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli
E) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
    Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler


38. Aşağıdaki dizelerin hangisi 4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır?
A) Kız saçların örmezler
    Seni bana vermezler
B) Sarı kavunu dildim'
    Çamura düştü sildim
C) Kahve Yemen’den gelir
    Bülbül çemenden gelir
D) Gözlerin mavi mine
    Vuruldum perçemine
E) Sağ derken sola düştüm
    Açık bir kola düştüm


39. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinaslı kafiye vardır?
A) Selâm benden eşe dosta
    Karım yorgun, oğlum hasta
B) Bildir bana nerde, nerde
    Yarab Kim attı beni bu derde Yarab
C) Eyvâh ne yer ne yâr kaldı
    Gönlüm dolu âh u zâr kaldı
D) Haydi git, yurduna erkenden var
    Sonra de, benim bir sevdiğim var
E) Ak nergis açtıran bayır al gül de açtırır
    Göz görmedik çiçekleri eylülde açtırır


Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
40.Yukarıdaki dizelerle,
I. büyülenmiş bir ceylan gibi
II. sessizlik dökülüyor
III. bakıyor zaman
IV. bir yerde yaprak yaprak
sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) II. ve IV. B) I. ve III.
    I. ve III.     II. ve IV.
C) IV. ve I. D) IV. ve II.
    III. ve II.    III. ve I.
E) III. ve I.
    II. ve IV.


1  2 3 4 5 6 7 8 9
C B D E A A B C E

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 B  E  C  D  E  C  E  B  E

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 E   D  C   B  E  A  D  C  D

28 29 30 31 32 33 34 35 36
 B   B  A  D   B  A  A  A  E

37 38 39 40
 B  A  D  B

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-2

BATI EDEBİYATI TEST-1

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

HALK EDEBİYATI-TEST-2

DİVAN EDEBİYATI TEST-2

ANADOLU TÜRKÇESİ İLK ÜRÜNLER TEST-2

ANADOLU TÜRKÇESİ İLK ÜRÜNLER TEST-2

İSLAM ÖNCESİ ve GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi