Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TESTİ-2

1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler arasında yer almaz?
A) Ziya Osman Saba
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cevdet Kudret Solok
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Vasfi Mahir Kocatürk

………………, şiir yazmaya lise yıllarında başlar. Şiire yoğunlaşan şair, öteki yazın türlerine pek ilgi duymaz. Romantizmden sembolizme kadar, pek çok akıma açık bir şiir görüşü vardır. Fransız şiirini çok iyi inceler. Az sözle çok şey anlatmayı ister. Şiirlerinin başlıca teması ölümdür. Kimi şiirlerinde karamsar bir hava görülür. Rahat, akıcı bir söyleyişi olan şair, heceyi kalıplaşmış duraklara bağlı kalmaksızın kullanır. “Düşten Güzel” şairin şiir kitaplarındandır.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Cahit Külebi
E) Ziya Osman Saba


Türk edebiyatında şiir üzerine en çok düşünen şairlerde biri olan Cahit Sıtkı’nın Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektupları şurada burada çıkmış söyleşileri ve bir bütünlük arz etmeyen yazıları, şiir kaynakçası bağlamında anılması, gereken ürünlerdir. Cahit Sıtkı'nın düşünceleri, daha çok kendi şiiri üzerinde yoğunlaştığından yazıldığı dönemde ve sonraki yıllarda gereken etkiyi gösterememiştir geleneğe aykırı görüşlerle ve keskin çıkışlarla şiir ortamını deyim yerindeyse altüst ettiği bir zamanda Cahit Sıtkı'nın söyledikleri adeta güme gitmiştir
3.Bu parçada boş bırakılan yere Türk şiirinin tarihsel ve içeriksel gelişimi dikkate alındığında aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) Attila İlhan'ın
B) Ece Ayhan'ın
C) Orhan Veli'nin
D) Cemal Süreya'nın
E) Behçet Necatigil’in


Yalnızca şairlik yaratılışı ve yeteneğiyle yetinmeyen, Doğu ve Batı kültür, din ve felsefeleriyle donanımlı bir kültür şairidir, özellikle Doğu ve İslam kültürlerinden beslenerek oralardan aldığı bazı motifleri şiirine sindirmeye çalışmıştır. O, mistisizmden tasavvufa kadar her türlü Doğu kültürünü sanatı için önemli bir kaynak olarak görmüştür. Hiç şüphesiz yalnızca Batı kültür ve medeniyetine eğilimin yoğun olduğu bir dönemde geleneksel ve tarihi olana modernliği eklemleme çabası onu, çağdaşları arasında özgün bir şair konumuna getirmiştir.
4.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Cahit Külebi
D) Asaf Halet Çelebi
E) Salah Birsel


Şiir aslında bir şey söylemez Çağımızın şiiri bir şey söylemek için yazılmıyor artık Bir hiçtir şiirin konusu bir hiçten doğar. Biz anlatılmayan şiirden yanayız Bir fay anlamak atayanlar düzyazı okusunlar Konusuz, öyküsüz olması gerek şiirin.
5. diyen bir sanatçı aşağıda verilen edebi toplulukların hangisini savunmuştur?
A) Tanzimatçılar
B) Hisarcılar
C) İkinci Yeniciler
D) Yedi Meşaleciler
E) Beş Hececiler

I. Sizi şaşırtacak veya duygulandıracak, eğlendirecek veya düşündürecek bir hikâye anlatayım.
II. Size inanacağınız veya şüphe edeceğiniz ama mutlaka bir şeyler öğreneceğiniz bir hikâye anlatayım.
III. Size hem karakterlerinin hem de içindeki hayvan ve eşyaların sesi olacağım bir hikâye anlatayım.
6.Bu sözleri dinleyen bir izleyicinin aşağıdaki oyunlardan hangisine gittiği söylenebilir?
A) Orta Oyunu
B) Meddahlık
C) Karagöz ile Hacivat
D) Tuluat
E) Köy Seyirlik Oyunları


Cumhuriyet Dönemi'nin kendine özgü bağımsız şairlerinden biri olan Asaf Halet, şiirde…….. yaptığı gibi vezin, kafiye, teşbih gibi şiir unsurlarına karşı çıkarken………. savunduğu “saf şiir" anlayışına da yakın bir tutum içinde olmuştur.
7.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışlığı ortaya çıkmaz?
A) Garipçilerin - Ahmet Haşim'in
B) İkinci Yenicilerin - Arif Damar’ın
C) Hisarcıların - Yahya Kemal'in
D) Birinci Yenicilerin - Özdemir İnce'nin
E) Beş Hececilerin - Ahmet Haşim'in

8. ve 9. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda onun yeri farklıdır Çünkü o kendi dönemine kadar üzerinde pek durulmamış hatta çoğu zaman hakir görülmüş halk kültürü unsurlarından yola çıkarak yeni bir sentez oluşturmaya çabalayan bir sanatçımızdır. O. Türk halk edebiyatı ve halk bilimi üzerine önemli çalışmalar yapmış olup aynı zamanda tiyatro yazan ve şairdir Sivas’ta Âşık Veysel’i keşfederek Türk kültürüne kazandırmıştır Ayrıca, Sivas’ta ilk defa Halk Şairleri Derneği’ni kurmuştur
8. Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necmettin Halil Onan
B) Şukufe Nihal Başar
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Muhip Dıranas


I. Milli duygulara ağırlık verme
II. Sade dille yazma
III. Bütün şiir geleneklerimizden yararlanma
IV. Dörtlük şiir birimini yeğleme
V. Uyağı ve ölçüyü önemseme
9.Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak söz konusu sanatçımızla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Türk edebiyat tarihinde şiirleri, tiyatro eserleri ve Türk halk bilimindeki çalışmalarıyla ön plana çıkmış bir sanatçıdır Kaynağını halktan alarak milli bir şiir meydana getirmek istemiştir. Batı tekniği ile folklor ve halk malzemesini başarıyla birleştirmiştir. Yapıtlarında daima Anadolu ve memleket sevgisini işlemiştir. Folklor ve âşık şiirinin Türkiye'de yayılışında büyük katkılarda bulunmuş, Âşık Veysel'i bütün ülkeye tanıtmış, köylü temsillerini incelemiştir.
10.Bu parçada tanıtılan yazar ile aşağıda verilenlerin hangisi arasında ortaya koyduğu sanat görüşü ve ürünleri açısından bir yakınlık kurulamaz?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Kemalettin Kamu
D) Ahmet Oktay
E) Zeki Ömer Defne


“……….. Onun şiirleri de birer oyundur Kitabe-i Seng-i Mezar diye tumturaklı bir eda ile başladığı Süleyman Efendi’sini nasır derdi ile bitirir, göklerde musiki ve şiirle alışveriş ederken birden rakı şişesinde balık olmak ister, kuşçudan yüz liralık bulut isteminde bulunur, gökyüzünü maviye boyar, yırtılan denizleri diker, ceketi ile dertleşir kedilerin gebeliği ne üzülür Hep bir sürpriz karşısındasınız. ’Neler yapmadık bu vatan için!’ diye başlar, arkasından 'Kimimiz öldük; / Kimimiz nutuk söyledik." deyiverir Bedava yaşıyoruz bedava!' diye bir sevinç çığlığı koparır"
11.Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı olduğu topluluk aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Orhan Veli - Garıpçiler
B) Faruk Nafiz - Beş Hececiler
C) Cemal Süreya - İkinci Yeniciler
D) Haldun Taner - Toplumsal Gerçekçiler
E) Ziya Osman Saba - Yedi Meşaleciler


I. ….. döneminin önemli şair ve yazarlarındandır.
II. Şiirlerinde……. kavramlarına geniş yer vermiştir.
III. ….., öykü, şiir, edebiyat tarihi, makale, deneme, biyografi türünde eserler vermiştir.
IV. …………..’de deneme niteliği taşıyan yazıları yer alır.
12.Yukarıda Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili olarak verilen bilgilerde belirtilen boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
A) zaman, rüya, hayal
B) Cumhuriyet
C) Roman
D) Beş Şehir
E) saf şiir


Onun şiiri yeni olan anlatımı, imgelerinin zenginliği, ses ve uyum tazeliği, yapısının sağlamlığıyla belirir. Baudelaire, Verlaine sembolizminden yola çıkarak geleneksel biçimleri yoğurup kendine özgü bir şiir kurar. Toplumsala, günün sorunlarına değil; insan duygularının sonsuzluğuna yönelir. Biçim, vazgeçilmez bir öğesidir şiirinin. Kendi deyişiyle, içine yüklenen bir gemidir. “Fahriye Abla” adlı şiiriyle ünlenen şairin, “Şiirler” adlı yapıtının yanında “Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar” adlı tiyatroları vardır.
13.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Orhan Veli Kanık
E) Melih Cevdet Anday


Yedi Meşale Topluluğu’nun üyelerindendir. Şiir yazmaya çok küçük yaşlarda başlamıştır. Şiirin yanı sıra, öykü türünde eserler de vermiştir. Öykülerinde daha çok anılarını yansıtmıştır. Genç yaşta vefat eden sanatçı bir de roman çevirmiştir.
14.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Ziya Osman Saba
D) Orhan Veli Kanık
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca


“Her akşam seninle / Yeşil bir zeytin tanesi / Bir parça mavi deniz /Alır beni” diyen şairi anlayamıyorum. Bu şairler, duygularını neden anlayacağımız biçimde yazmazlar ki? Âşık Veysel “Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” derken ne güzel anlatmış aşkı. Ben; Veysel, Karacaoğlan tarzı şiirleri seviyorum.
15.Bu parçada geçen “Bu şairler” sözüyle aşağıdaki oluşumlardan hangisi kastedilmektedir?
A) II. Yeni
B) I. Yeni
C) Hisarcılar
D) Mavi Topluluğu
E) Fecriati

Rusya’daki öğrenim yıllarında fütürist şair Maya-kovski’nin sanat görüşünü benimseyerek öz, biçim ve tema bakımlarından yeni şiirleriyle serbest nazmın ve toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü sayılan şair, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye, Sesini Kaybeden Şehir gibi şiiir kitaplarıyla tanınır.
16.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet Ran
B) Hasan İzzettin Dinamo
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Ömer Faruk Toprak
E) İlhami Bekir Tez


1940’lı yılların toplumsal gerçekçi şiir anlayışını benimsedi. Bu anlayışı güldürü öğesiyle harmanlayarak şiiri bir arayış hâline getirdi. 1950’lerden sonra öykü ve roman türünde yoğunlaşan yazar, yapıtlarındaki mizah öğesi sayesinde kısa sürede halkın sevdiği bir yazar oldu. “Hababam Sınıfı” ile kitlelerin en çok okuduğu bir yazar hâline geldi. Yapıtlarındaki pek çok söyleyiş ve espri halkın diline girdi. Yaşadıkça, Üsküdar’da Sabah Oldu, Güvercinim Uyur mu... gibi şiir kitapları vardır.
17.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Rıfat Ilgaz
C) Muzaffer İzgü
D) Aziz Nesin
E) Necati Cumalı

Türkiyenin II. Dünya Savaşı’na girmediği fakat toplumumuzun dünyadaki savaşla daha da ağırlaşan yoksulluk koşullarının yaşandığı 1940’lı yıllarda barış, özgürlük, eşitlik temalarını ideolojik bir yaklaşımla, serbest nazmın olanaklarıyla işleyen şairlerin oluşturduğu anlayış, o dönem Türk şiirinin pek çok şairinin ürününde belli ölçüde duyumsanır. İlhami Bekir Tez, Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat İlgaz, Cahit Irgat, Ömer Faruk Toprak gibi şairler bu anlayışın dikkate değere isimleridir.
18.Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
B) Serbest nazım ve toplumcu şiir
C) Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
D) Garip dışında yeniliği sürdüren şiir
E) İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir


Tamamı hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerinde yurt sevgisi, Kurtuluş Savaşı, aşk, hayatla ilgili düşünceler, gurbet gibi tema ve konuları işler. Bazı şiirleri küçük c bir manzum öykü gibidir. Lirik ve epik bir anlatımı vardır. Ölümünden sonra bir araya getirilen şiirleri arasında önemli bir yeri olan “Bingöl Çobanları” Türk şiirinin önemli pastoral şiir örneklerindendir.
19.Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Kemaiettin Kamu


Şairliğinden çok edebiyat araştırmalarıyla tanınmıştır. Mercimek Ahmet-Kâtip Çelebi gibi müelliflerin eserlerini yayına hazırlamış, Dede Korkut Hikâyeleri adlı kapsamlı çalışmasıyla dikkati çekmiştir. İlk şiirleri aruz ölçüsüyledir. Hece ölçüsüyle yazdığı halk şiir geleneğine yaslanan güzelleme ve koçaklamaları vardır. “Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğruna/ Kendini tarihe verenlerindir.” dörtlüğüyle başlayan “Bu Vatan Kimin” şiiri çok sevilmiştir.
20.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Abdülbaki Gülpınarlı
C) Zeki Ömer Defne
D) Ömer Bedrettin Uşaklı
E) Necmettin Halil Onan


I. Halk edebiyatı kaynaklarından yola çıkarak yazdığı şiirleri vardır. Folklor ve halk kültürüyle olan yakın ilişkisi dolayısıyla bunlar “Memleketçi Şiir” anlayışına bağlanır.
II. Şiirlerini çoğunlukla dörtlükler hâlinde ve hece ölçüsüyle yazar.
III. Şiirleri dışında araştırmaları, derlemeleri, oyunları da vardır.
21.Numaralanmış cümlelerde özellikleri sıralanmış sanatçı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Necati Cumalı
C) Enis Behiç Koryürek
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Attila İlhan


Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş
Maviliklerde sefer etmek
Bir sahilden çözülüp gitmek
Düşünceler gibi başıboş

Her gün aheste mavnaların
Görsem açıktan geçişini
Ve her akşam dizilişini
Ufukta mermer adaların


Ne hoş ey Tanrım, ne hoş
İller, göller, kıtalar aşmak
Ne hoş deniz deniz dolaşmak
Düşünceler gibi başıboş

Versem kendimi bütün bütün
Bir yelkenli olup engine
Kansam bir an güzelliğine
Kuşlar gibi serseri ömrün
                Orhan Veli Kanık
22.Yukarıdaki şiirden Garip akımına ait özelliklerden hangisi çıkarılabilir?
A) Şairanelikten kaçınmışlar, mizahi bir söylemi yaygınlaştırmışlardır.
B) Ölçüye, nazım birimine karşı çıkmışlardır.
C) Söz sanatlarından ve imgeden uzak durmuşlardır.
D) Uyak ve uyak düzeni gibi ahenk unsurlarına değer vermemişlerdir.
E) Şiirde günlük, sade bir dil kullanmışlardır.

I. Grup                                  II. Grup
I. Sezai Karakoç                   Çoban Çeşmesi
II. Faruk Nafiz Çamlıbel         835 Satır
III. İsmet Özel                    Destan Gibi
IV. Nazım Hikmet                 Hızır’la Kırk Saat
V. Orhan Veli Kanık
23.Yukarıda I. grupta verilen şair adlarından hangisi, II. grupta verilen eser adlarından herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V


Şiirde Garip hareketinden sonra ilk güçlü topluluk olan……..., Garipçilerin şiirden kovduğu şairaneliği yeniden eve davet ettiler. Öyle ki………. ve arkadaşlarının şiirinde lirizm, neredeyse edebiyatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü bir sesle geri döndü. Topluluğun adını hayalle eş anlamlı bir renkten alması da lirizme yaptığı güçlü bir vurgu kabul edilebilir.
24.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Maviciler - Attila İlhan
B) Hisarcılar- İlhan Geçer
C) İkinci Yeni - İlhan Berk
D) Toplumcu şiir anlayışı - ismet Özel
E) Halk şiir-Âşık Veysel


25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İkinci Yeni Şiiri ile ilgili “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Halktan uzaklaşılmış, bununla paralel olarak folklorun şiire düşman olduğu kabul edilmiştir. (D)
B) Toplumsal sorunlara ve onların çözüm yollarına neredeyse hiç değinilmemiştir. (D)
C) Dilbilgisi kuralları dikkate alınmamış, cümle yapısının sağlam olması gibi bir endişe taşınmamıştır. (Y)
D) İmgeden ve söz sanatlarından olabildiğince kaçınılmış, yalın bir anlatım tercih edilmiştir. (Y)
E) Ahlaki ilkeler, toplumsal değerler önemsenmiş, özgürlüğün mensup olunan toplumla sınırlı olduğu savunulmuştur. (Y)


Şiirde düşünceden ziyade duyuşa ve musikiye yaklaşması, dilde mükemmeliyet araması, psikanalistlerle buluşma, rüyaya yöneliş, zamanda sonsuzluk kavramlarına ulaşma ve sonuçta zıtlıkları bir dengede buluşturmasıyla bütün kuşakların her defasında yeni bir zenginlik keşfettiği tükenmez bir madendir. Sanatçı, şiir hakkındaki görüşlerini Edebiyat Üzerine Makaleler isimli kitapta toplamıştır.
26.Aşağıdaki şiirlerden hangisi yukarıda sözü edilen şaire ait değildir?
A) Bir Adın Kalmalı
B) Mavi Maviydi Gökyüzü
C) Ne İçindeyim Zamanın
D) Takvimdeki Deniz
E) Bursa’da Zaman


Her şey araya giriyor, aradan çıkıyor
Arada çocuklar doğuyor, büyüyor, yürüyor
Arada evler, evlenmeler, ölümler duruyor
Arada yaz kış bahar, dünya dönüyor
27.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki dizeleri kaleme alan sanatçıya aittir
A) Sevgilerde
B) Bu Vatan Kimin
C) Han Duvarları
D) Gemiciler
E) Aruza Veda

Şüphesiz ki yeni ve hiç olmazsa o zamana kadar Türk şiirine girmemiş bir içeriği işlemek zorunda kalınca yeni şekil aramak zorunda kaldım. Bu bütün iddialara rağmen Mayakovski'nin şekli değildi yahut hiç olmazsa sadece Mayakovski'nin ve umumiyetle Rus serbest nazmının şekli değil, ondan aynı zamanda başka bir şeydir. Benim anladığım manada serbest nazım, ne bir reformdur ne de bir anarşi, bir devrimdir. Yani ne eskinin ıslahı ne de bütün kıymetlerin topyekûn inkârı."
28.Yukarıdaki cümleler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Nazım Hikmet
D) Ebubekir Eroğlu
E) Erdem Bayazıt


Millî Edebiyat Dönemi zevk ve anlayışına sahip ve Beş Hececiler olarak adlandırılan sanatçılardan biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel,
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine
dizeleri ile devam eden Çoban Çeşmesi şiirinde yol boyunca gördüklerini fotoğraf realizmiyle canlı bir şekilde aktarmıştır. Sarı ve çorak renkler, Anadolu insanını temsil eder. Bitmeyen yollar ve dağlar ise sonsuzluğu çağrıştırır.
29.Parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çoban Çeşmesi şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel’e değil, Orhan Seyfi Orhon’a aittir.
B) Çoban Çeşmesi şiirinde konu edilen mekân Anadolu değil, İstanbul’dur.
C) Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerini Millî Edebiyat zevk ve anlayışı ile değil saf şiir anlayışı ile kaleme almıştır.
D) Faruk Nafiz Çamlıbel Beş Hececilerin değil, Yedi Meşalecilerin temsilcisidir.
E) Sözü edilen şiir, Çoban Çeşmesi değil Han Duvarları'dır.


30.Aşağıdakilerden hangisi, hece ölçüsü ve millî şiir geleneğine sahip çıkan sanatçıların şiirlerini yayımladığı dergilerden biri değildir?
A) Kültür Haftası
B) Ağaç
C) Çınaraltı
D) Yaprak
E) Hisar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B C D C B A C C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 A  E  A  C  A  A  B  B  E  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  E  C  A  C  D  A  C  E  D

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi