Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GARİP HAREKETİ TEST-1

İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
1.Biçim ve dil özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi içinde yer alan bir sanatçıya ait olduğu söylenebilir?
A) Tanzimatçılar
B) Servet-i Fünuncular
C) Fecr-i Aticiler
D) Birinci Yeniciler
E) Beş Hececiler


Halk söyleyişlerinden, deyimlerden geniş ölçüde yararlandığı şiirlerinde bir bakıma sözcüklerle resim çizer. Şiirinde sürekli bir arayışın, değişimin, yeniliğin peşinde olduğu görülür. “Yaşayıp Ölmek, Garip Güzelleme, Avarelik Üstüne Şiirler” gibi kitaplarındaki şiirlerde hem Garip akımının özellikleri hem de geleneksel şiir biçimleri göze çarpar. Son dönemlerde soyutlaşan bir şiir anlayışını benimser. Sanatçı ayrıca, çağdaş sanatla ilgili düşüncelerini ele alan yazılar yazmış, şiir çevirileri yapmış ve oyunlar kaleme almıştır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Edip Cansever
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Necati Cumalı
E) Orhan Veli Kanık


Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye nezaretine gideceğim.
Söylemezseniz size macun alırım,
Simit alırım, horoz şekeri alırım;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
Bütün zıpzıplarımı size veririm.
Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!
3.Biçim ve dil özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi içinde yer alan bir sanatçıya ait olduğu söylenebilir?
A)Servet-i Fünuncular
B)Tanzimatçılar
C) Fecr-i Aticiler
D) Birinci Yeniciler
E) Beş Hececiler


4.Aşağıdaki eserlerden hangisi Oktay Rifat Horozcu’nun oyunlarından biri değildir?
A)Birtakım İnsanlar
B) Güzelleme
C) Oyun İçinde Oyun
D)Kadınlar Arasında
E) Karga ile Tilki


5. “Garip Hareketi (I. Yeni)” anlayışıyla yazılan şiirlerde genellikle görülen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaizm
B) Sürrealizm
C) Fütürizm
D) Egzistansiyalizm
E) Ekspresyonizm


I.

Mehmet
Hazineler içindesin
Bu toprağın altında ne var ne yok
Kömür, bakır, altın, demir
Hepsi senin, hepsi senindir
Çıkar çıkarabildiğin kadar
Ne çıkarırsan hepsi benimdir
Melih Cevdet Anday

II.

Memleketim:
Çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini
seven alabalık
ve onun yarım kiloluğu
pulsuz gümüş derisinde, kızıltılarla
Bolu’nun Abant Gölü’nde yüzer
                       Nazım Hikmet Ran
6.Bu dizelerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuya bakış açıları
B) Biçimsel serbestlik
C) Nükteli anlatım
D) Kullanılan sanatlar
E) Yurt güzelliklerini işleme


7. Aşağıdakilerin hangisi “sürrealizm”in özelliklerinden biri değildir?
A) Bilinçaltı düşünceler sanata aktarılmalıdır.
B)Müzik dışında bütün alanlarda etkili olmuştur.
C) 20. yüzyılda Andre Breton tarafından S. Freud’un görüşleriyle ortaya konmuştur.
D) Şairin görevi, insanın iç dünyasını ortaya koymak olmalı, düşüncesindedirler.
E) Sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmayı tercih etmişlerdir.


Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde cımbız
Bir elinde ayna
Umurunda mı dünya
Orhan Veli Kanık
8.Yukarıdaki şiir Garip akımı ile ilgili aşağıdaki genellemelerin hangisine örnek gösterilemez?
A) Ölçüyü reddetmişler, serbest ölçünün yaygınlaşması için uğraşmışlardır.
B) Sosyal ve siyasal konulardan uzak durmuşlardır.
C) Nazım biçimi, nazım birimi gibi biçimsel kaygılar taşımamışlardır.
D) Sade bir dille yazarak günlük konuşma diline ait sözcük ve söyleyişleri şiire sokmuşlardır.
E) Şiirde yerleşik olan ciddi havanın aksine mizah ve ironiyi şiire sokmuşlardır.


Oktay Rifat, bir yazısında, “Gündelik hayatta bir olağanüstülük bulunduğunu ilkin onlar bize açıkça gösterdiler. Bizim ilk şiirlerimiz biraz da bu anlayışın bilinçaltına yönelmesinin etkisindedir."
9.Oktay Rifat’ın, arkadaşları ile birlikte ilk şiirlerinde etkisinde olduğunu düşündüğü edebî akım aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sembolizm
B) Egzistansiyalizm
C) Sürrealizm
D) Parnasizm
E) Empresyonizm

…………….Kolları Bağlı Odysseus adlı kitabı ile ilgili bir söyleşide, “Edgar Ailen Poe’den çok şey öğrendim. Sözcük tasarrufunu öğrendim. Ne kadar az sözcükle, ne kadar büyük ve bizi şaşırtan duygular uyandırabiliyor, bunu anladım. Bu da biliyorsunuz, şiirin en büyük sorunlarından biridir.” diyerek kurduğu yapı, dil ve üslûpla ilgili etkilenmeleri de belirtir. Bu onun şiirinin .......... bir anlatıma sahip olduğunu göstermektedir.
10.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Melih Cevdet Anday - özlü
B) Orhan Veli Kanık - özgün
C) Oktay Rifat Horozcu- evrensel
D) Cahit Sıtkı Tarancı - yalın
E) Edip Cansever - duru


Oktay Rifat’ın,………………., Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler adlı ilk eserleri, Garip hareketi sürecindeki poetik tutumunu; ikinci dönem şiirleri olan Güzellemeye Karga ile Tilki adlı eserleri folklorla ilişkilendirdiği şiirlerini; üçüncü dönem olarak adlandırılacak yeniden yapılandırma döneminde kaleme aldığı……………. ve Âşık Merdiveni adlı eserlerinde İkinci Yeni anlayışının etkilerini görürüz.
11.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Garip - Perçemli Sokak
B) Rahatı Kaçan Ağaç - Kolları Bağlı Odysseus
C) Telgrafhane - Ölümsüzlük Ardında Gılgamış
D) Yenisi - Karşı
E) Yaşayıp Ölmek - Vazgeçemediğim

Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta ta uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum
12.Yukarıdaki şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.
B) Serbest nazım kullanılmıştır.
C) Ahenk unsurlarına önem verilmiştir.
D) Garipçilerin şiir anlayışına uygundur.
E) Şaşırtmalı bir anlatım kullanılmıştır


Yapıtlarında kuralsızlığı kural olarak benimsemişlerdir. Süslü, şairane dile karşı, sade bir dil anlayışı benimsemişlerdir. Şiirde o güne kadar ele alınmamış konulara eğilmişlerdir.
13.Bu parçada tanıtılan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisarcılar
B) Birinci Yeniler
C) Yedi Meşaleciler
D) Beş Hececiler
E) İkinci Yeniler


14. Aşağıdaki eserlerden hangisi, Orhan Veli’ye ait değildir?
A) Vazgeçemediğim
B) Yenisi
C) Destan Gibi
D) Karşı
E) Perçemli Sokak


15.Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in özelliklerinden değildir?
A) Sanatçılar, 1940 yılına kadar gelen bütün şiir anlayışına karşı çıktılar.
B) Şiirde toplumsal yarar gözetilmemesi gerektiğini ileri sürdüler.
C) Her güzel şeyin şiire konu olabileceğini savundular.
D) Şiirden ölçü ve uyağı, her türlü şairane söyleyişi, söz sanatlarını, geleneği dışladılar.
E) Espriden ve şaşırtmadan yararlandılar.


(I) Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu; şiirde sürüp gitmekte olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini toplayarak I. Yeniler adında bir kitap yayımladırlar. (II) Onlara göre, şiire özgü bir dil yoktur, halkın dilinde ve yaşamında bulunan her sözcük şiire girebilir. (III) Şiirde önemli olan şey anlamdır bu şairler için. (IV) Bu anlayış önce alaya alınmış, tepkiyle karşılanmıştır. (V) Ancak bu alay ve tepki giderek azalmış, bu şiirin yandaşları çoğalmıştır.
16.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde Garipçiler’in şiir anlayışlarıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


17. Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Garip anlayışını yansıtan bir şiirden alınmış olabilir?
A) Şu karşıdaki delikli kutuya ev derler
    İnsanoğulları burada yer, burada içer
    Ve daha tuhaf işler görürler
    Bunların çoğu ayıp şeylerdir söylenmez
    Evlerimizin üstü kapalıdır
B) Bu vatan toprağın kara bağrında
    Sıra dağlar gibi duranlarındır
    Bir tarih boyunca onun uğrunda
    Kendini tarihe verenlerindir
C) Trrrum
    trrum
    trrrum!
    Trak tiki tak
    Makinalaşmak
    İstiyorum
    Mutlak buna bir çare bulacağım
D) Çıkamam aynalar, aynalar zindan
    Bakamam, aynada aynada vicdan
    Beni beklemeyin, o bir hevesti
    Gelemem aynalar yolumu kesti
E) Bir şüphe-i hissiyye ile dalgalanır dil
    Bir heykel-i gül-rû dikilir kalb üzerinde
    İnsan bütün ahzân ü meserrâta muâdil
    Bir tatlı dönüş hisseder âvâre serinde


I. Orhan Veli Kanık
II. Melih Cevdet Anday
III. Oktay Rıfat Horozcu
18.Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış sanatçıların ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Garip haraketlinin içerisinde yer almaları
B) Şiirde vezin ve kafiyeye önem vermemeleri
C) Günlük konuşma dilinin söz değerleriyle eser oluşturmaları
D) Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmaları
E) Şiir dışında diğer türlerde eser vermemeleri


I. 1955'ten sonra Perçemli Sokak ile II. Yeni şiirine yönelmiş, 1960'larda Elleri Var Özgürlüğün ile toplumcu şairlere yaklaşmıştır.
II. Garip Dönemi şiirlerinde şehirde yaşayan sıradan insanların, sıradan durumlarını alaycı, şaşırtıcı bir üslup ile dile getirir.
III. Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler, Güzelleme, Aşağı Yukarı, Karga ile Tilki onun Garip anlayışıyla yazdığı şiir kitaplarıdır.
IV. Aşk Merdiveni, Çobanıl Şiirler adlı şiir kitapları; Çil Horoz, Atlar ve Filler (Dirlik Düzenlik), Yağmur Sıkıntısı, Birtakım İnsanlar ve Kadınlar Arasında adlı oyunları da önemli eserleridir.
V. Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu, Bay Lear, Bir Cigara İçimi, Dilsiz ve Çıplak adlı eserlerinde denemelerini ve eleştirilerini bir araya getirmiştir.
19.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde Oktay Rıfat ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Damlara bakan penceresinden
Liman görünürdü
Ve kilise çanları
Durmadan çalardı, bütün gün
Tren sesi duyulurdu yatağından
Arada bir ve geceleri
Bir de kız sevmeye başlamıştı
20.Yapı, tema ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Ülkü Tamer
C) Orhan Veli Kanık
D) Ataol Behramoğlu
E) Cahit Külebi

I. Sokaktaki küçük insan ve sorunları şiirin merkezine alınmıştır.
II. Söz oyunlarına, gösterişli sözlere yer verilmeyerek halk dili kullanılmıştır.
III. İroni ve mizah yoluyla toplumdaki çarpıklıklar eleştirilmiştir.
IV. Mısracı zihniyete karşı çıkılmış vezin ve kafiye reddedilmiştir.
21.Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen şiir anlayışının temsilcilerinden birine ait değildir?
A) Lamelif
B) Destan Gibi
C) Perçemli Sokak
D) Teknenin Ölümü
E) Yenisi


I. Vazgeçemediğim
II. Destan Gibi
III. Yenisi
IV. Karşı
V. Yarenlik
22.Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi Orhan Veli Kanık’a ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir aydan beri iş arıyorum, meteliksiz
Ne üstte var ne başta
Onu sevmeseydim Belki de beklemezdim
İnsanlar için öleceğim günü
I. Ölçü ve uyağa yer verilmemiştir.
II. Ümitsizlik teması işlenmektedir
III. Somut, sıradan hayat şiirleştirilmiştir.
IV. Şairanelikten uzak bir anlatımı vardır.
V. Didaktik bir söylem hâkimdir.
23.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangilerinde yanlışlık vardır?
A) I. ile II. B) I. ile III. C) III. ile IV. D) II. ve V. E) IV. ve V.


(I) Toplumcu gerçekçilerin şirinine tepki olarak ortaya çıkan (II) 1941 yılından sonra Türk şiirinde görülen (III) I. Yeni şiirinin temsilcileri Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday’dır. (IV) Bu sanatçılar, şiirde sürüp giden aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkarak (V) şiirlerini Garip adında bir kitapta yayımlamışlardır. (VI) Garipçiler, en basit ve sıradan olayları şiirin konusu hâline getirmişlerdir.
24.Bu parçada, numaralanmış bölümlerin hangi ikisi arasında bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II. B) II. Ve III C) III. ile IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI.


25. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez?
A) Gündelik hayatı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
B) Şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden kurtarmıştır.
C) Gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur.
D) Şiirleri gerçeküstücü şairler gibi ölçüsüz ve uyaksızdır.
E) Şiir dışında fıkra, makale, çeviri, deneme, roman ve tiyatro türünde eserler vermiş üretken bir sanatçıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C D B B B E B C   A  E  C  B  E   C   A   A   E   E   C  A  E   D   A  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi