Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-1

Sanat hayatına şiirle başlayan ……………….., öykü yazmaya Sait Faik’in “Semaver” adlı kitabını okuduktan sonra başlamıştır. Yazın çevrelerinde büyük yankı yapan “Önce Ekmekler Bozuldu” adlı ilk kitabını 1946’da çıkarmıştır. Onu, 1949’da “Aşksız İnsanlar” izlemiştir. Onun öyküleri kendi yaşadıklarından, çocukluk anılarından yola çıkan duygulu hikâyecikler şeklindedir. Bu öykülere belli konular çevresinde oluşan anılar toplamı olarak da bakılabilir.
1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Oktay Akbal
B) Ahmet Oktay
C) Orhan Asena
D) Salah Birsel
E) Orhan Hançerlioğlu


Nurettin Topçu tarafından 1939 yılında yayımlanmaya başlayan ........ dergisi, millî ve dinî kimliği birleştirmiş, vatan ve din duygusuna bağlı Anadolu milliyetçiliğini ve İslam ruhçuluğunu savunmuştur. 1975’te vefat eden Topçu’dan sonra aralıklarla çıkan derginin yazarları arasında Cemil Meriç, Orhan Okay, Mustafa Kutlu gibi isimler yer almıştır.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hisar
B) Dergah
C) Mavera
D) Hareket
E) Türk Edebiyatı


3.Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Drina’da Son Gün
B) Küçük Ağa
C) Tütün Zamanı
D) Bu Ülke
E) Karartma Geceleri


4. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ........ örneğidir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fabl B) Mektup C) Eleştiri D) Otobiyografi E) Anı

Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
5.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Anı B) Makale C) Söyleşi D) Eleştiri E) Röportaj

Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
6.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Roman B) Öykü C) Trajedi D) Fabl E) Anı

7.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Ahmet Haşim
C) Evliya Çelebi
D) Reşat Nuri Güntekin
E) F. Rıfkı Atay

8.Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?
A) Makale B) Eleştiri C) Anı D) Gezi yazısı E) Deneme

“Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
9.Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale B) Deneme C) Fıkra D) Söyleşi E) Eleştiri

10.Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
A) Roman B) Hikâye C) Tiyatro D) Masal E) Makale


11.Cumhuriyet Dönemi öğretici metinleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yenilenme ve gelişme sürecine giren Türk halkına bilgi verme ve onları düşünmeye sevk etme amacıyla yazılar kaleme alınmıştır.
B) Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılmasıyla daha fazla okura ulaşılması amaçlanmıştır.
C) Metinlerde Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiş, millî kültüre değinilmiştir.
D) Metinlerde halk söyleyişinden yararlanılmış ancak Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun bir biçimde kullanımına devam edilmiştir.
E) Açıklayıcı anlatım kullanılmış; metnin yapısı, dili ve anlatımında kullanılan motifler buna uygun seçilmiştir.


12. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kırk Ambar adlı eseriyle Türkiye Millî Kültür Vakfı Ödülü'nü alan Cemil Meriç'in günlükleri Jurnal I ve Jurnal II olarak yayımlanmıştır.
B) Edebî yaşamına Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan Abdülhak Şinasi Hisar, geçmişi ve yalılarda geçen hayatı Geçmiş Zaman Köşkleri ve Boğaziçi Yalıları adlı eserlerinde anlatmıştır.
C) Suut Kemal Yetkin, edebiyat yaşamının ilk yıllarında "Suut Saffet" adıyla şiirler yazmış; deneme alanında Türk edebiyatının önemli sanatçılarından biri olmuştur.
D) Sabahattin Eyüboğlu; Nurullah Ataç ve Melih Cevdet Anday’la birlikte Tercüme dergisini çıkarmış, denemelerini Mavi ve Kara adlı eserinde toplamıştır.
E) Dilde özleşmeyi savunan Salah Birsel, denemelerini Karalama Defteri, Sözden Söze eserlerinde yayımlamıştır.


13. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Mavi ve Kara
B) Karalama Defteri
C) Bu Ülke
D) Düşün Payı
E) Yurttan Yazılar


Sanatçı edebiyatımızda mensur şiir, şiir, mülakat, hatıra, sohbet, gezi, deneme, öykü türlerinde yapıtlar verir. Edebiyatçılara; divan edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun edebiyatı, Millî Edebiyat hakkında sorular yöneltir ve bu görüşleri Diyorlar ki adıyla yayımlar. Bu eser, edebiyatımızın ilk edebî mülakatıdır. Mütareke Dönemi'nde, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eseri de beğeni toplar. Bu röportaj 19300da kitap hâline dönüştürülür.
14.Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Ruşen Eşref Onaydın
C) Halide Edip Adıvar
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Refik Halit Karay


Edebiyatın farklı türlerinde eser veren……………, özellikle edebiyat tarihini geniş kitlelerin ilgisine sunan………. isimli eseri ile tanınmıştır. Başlangıçtan günümüze Türk edebiyatını bir bütün hâlinde ve kronolojik sıra gözeterek ele alan bu eserde dönemler, anlayışlar, sanatçılar görsel malzemenin de desteği ile derli toplu incelenmiştir. İki ciltten oluşan eser bu yönleriyle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın öğretici metin türünde klasik kabul edilen kitapları arasına girmiştir. Yazarın gazetelerde kaleme aldığı dil ve edebiyat yazıları çok sevilmiş, bu yazıların bir kısmından oluşan Türkçenin Sırları yayımlandığı tarihten bugüne aynı ilgi ve beğeni ile okunmaya devam etmiştir.
15.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar - XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
B) Cemil Meriç - Ümrandan Uygarlığa
C) Nihat Sami Banarlı - Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
D) Fuat Köprülü - Edebiyat Araştırmaları
E) İsmail Habip Sevük - Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi


ESER                       TÜR
I. Çankaya                Anı
II. Yurttan Yazılar      Gezi yazısı
III. Dağ Yolu            Söylev
IV. Mağaradakiler       Deneme
V. Eşref Saat             Makale
16.Yukarıdaki eserlerden hangisi, karşısında verilen türle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


17. Cumhuriyet Dönemi öğretici metinleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğretici metinlerde genel olarak günlük yaşantılar, tarihsel olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınmıştır.
B) Amaç öğretmek ve bilgi vermek olduğu için söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.
C) Bu dönemdeki öğretici metinlerin gerçeklikle ilişkisi sanatsal metinlerle aynıdır.
D) Daha çok gazetelerde, haber ve düşünce dergilerinde, ansiklopedilerde, bilimsel kitaplarda ve ders kitaplarında yer alan örneklerden oluşur.
E) Bu metinlerin ortak özelliklerinden biri de dilin genel ve ağırlıklı olarak göndergesel işlevi ile kullanılmış olmasıdır.


Gezi yazısı türünde Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı’nda zengin bir külliyattan söz edilebilir.
Hem yurt dışına çıkışların kolaylaşması hem de
ufku eğitimle genişlemiş birçok yazar bu türde
eşsiz örnekler vermiştir. Azra Erhat’ın Mavi
Yolculuk. Oktay Akbal’ın Hiroşimalar Olmasın.
I                                                 II
Falih Rıfkı Atay’ın Denizaşırı. Attila İlhan’ın
                             III
Bizim Akdeniz. Haldun Taner’in Düşsem Yollara
IV                                               V

Yollara adlı eserleri bu türde yazılmış önemli eserler
arasında sayılabilir
18.Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Edebiyata şiir, makale ve tiyatro ile başladı. Asıl başarılı olduğu alanlar deneme ve eleştiridir. Aynı zamanda çevirmenlik de yapmış ve birçok dünya klasiğini edebiyatımıza kazandırmıştır. Türkçenin özleşmesine büyük katkıları olmuştur. Kendisine özgü biçemi ve devrik cümleleriyle de edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yeri vardır.
19.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerin hangisidir?
A) Sabahattin Eyüboğlu
B) Suut Kemal Yetkin
C) Haldun Taner
D) Nurullah Ataç
E) Necati Cumalı


Eleştirileri ve denemeleri ile Türkçeye, Türk edebiyatına yön vermiştir. Sanatçı, dilin değişmesi olgusunu çağdaşlaşmanın gereği kabul etmektedir. Cemal Süreya, onu “ Anadolu’nun Sokrates”i olarak niteler. Sanatçı tüm yapıtlarında aklı, temel kavram olarak alır. Yazılarını Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Okuruma Mektuplar adlı yapıtlarda toplamıştır.
20.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Mehmet Kaplan
C) Suut Kemal Yetkin
D) Cemil Meriç
E) Nurullah Ataç


21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin başına parantez içinde­ki kavram getirilirse bilgi yanlışı olur?
A) -—. yazarların diledikleri konularda kişisel görüşlerini okurlarıyla sohbet eder gibi yansıttıkları yazılara denir. (Deneme)
B) —, gazete ve dergilerde sıkça yer alan, bir görüşü açık­lamak. bir düşünceyi belirtmek veya desteklemek için yazılan nesnel yazılardır. (Makale)
C) — . bir yazarın gezip gördüğü yerlerle ilgili gözlem ve izlenimlerini anlatan yazı türüdür. (Gezi yazısı)
D) — , bir insanın kendi başından geçenleri ya da tanık olduğu olayları anlattığı esere denir. (Anı)
E) — , genellikle güncel konuları çeşitli yönlerden inceleyip yorumlayan başlıklı, kısa yazılardır. (Fıkra)


Edebiyatımızın önemli edebiyat tarihçilerindendir. Geniş bir tarih birikimine sahip olan sanatçı, bunu sanatıyla ustaca birleştirmiştir. Sanatçının en başarılı örnekleri gezi yazısı türündedir. Tuna’dan Batı'ya adlı eseriyle tanınmıştır.
22.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Habib Sevük
B) Suut Kemal Yetkin
C) Cemil Meriç
D) Nurullah Ataç
E) Sabahattin Eyüboğlu


23.Makale ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
B) Gazete ve dergilerde yayımlanan günübirlik yazılardır.
C) Konu bilimsel yöntemle ele alınır.
D) Her konuda makale yazılabilir; fakat yazar alanında uzman olmalıdır.
E) Makalede terimsel söyleme dayalı nesnel bir anlatım kullanılır.


Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek ya da bilgiler çerçevesinde bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazısıdır. Konu bilimsel yöntemle ele alınır; öne sürülen yargı ve düşünceler nesnel verilerle temellendirilir. Edebiyatımızda bu türün ilk örneğini Şinasi "Mukaddime" adlı yazısıyla vermiştir.
24.Yukarıdaki parçada açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale B) Fıkra C) Deneme D) Röportaj E) Sohbet


......... bir kişinin günlük yaşamını türlü ayrıntılarla yansıttığı yazı türüdür. Günü gününe yazılır ve yazıldığı günün tarihi yazının başında, sağ köşede belirtilir. Direktör Ali Bey'in "Seyahat Jurnali" (1898) ilk örnek sayılır. Asıl gelişimini 1950'den sonra göstermiştir. Nurullah Ataç'ın "Günce"si, Salah Birsel'in............ ilk önemli örnekler olmuştur.
25.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) Anı – Günlük
B) Anı - Geçmişin Kuşları
C) Günlük – Günlük
D) Deneme - Ramazan Sohbetleri
E) Fıkra - Eşref Saati


Terimsel anlamıyla….. bir kimsenin kendi başından geçen ya da kendi döneminde ortaya çıkan olay ve olguları gözlemlerine, bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüdür. Öbür yazınsal türlerde olduğu gibi…… da insanoğlunun yaşantılarını başkaları ile paylaşma gereksiniminden doğmuştur. Daha doğrusu, geçmişi akıyla karasıyla yeniden yaşama, yeniden kurma etkisinin ürünüdür.
26.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki türlerden hangisi getirilebilir?
A) Otobiyografi B) Anı C) Fıkra D) Günlük E) Mektup


I. Düşünce ve araştırma yazıları bizde Tanzimat’la birlikte gelişmeye başlar.
II. İlk makaleyi Şinasi, ilk eleştirileri Namık Kemal yazar.
III. Gazeteciliğin gelişmesiyle fıkra türü Ahmet Rasim’le boy gösterir.
IV. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde deneme ve eleştiri türü Nurullah Ataç, Cemil Meriç gibi yazarlarla örneklendirilir.
V. Cumhuriyet Dönemi’nde anı, gezi yazısı gibi türler Yakup Kadri, Falih Rıfkı gibi birkaç yazar dışında rağbet görmez.
27.Bu parçada numaralandırılmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Köyden büyük şehirlere göç, gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumun şehrin görünümünü bozduğunu, sıkışıklık meydana getirdiğini düşünerek köylüleri suçlarız. Onlar, evlerini ve yuvalarını şehirliyi rahatsız etmek için mi terk etmektedirler? Onları büyük şehirlere sürükleyen ana sebepler nelerdir? Bence bu sebeplerin başında Türkiye’nin Batılılaşma sorunlarının ana damarlarından biri yatmaktadır.
28.Yukarıdaki parça, aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Fıkra B) Deneme C) Söyleşi D) Röportaj E) Eleştiri


Yazarlığa çeviri ile başlayan sanatçı mülakat, mensur şiir ve anı türündeki eserleri ile tanındı. “Diyorlar ki” adlı eseri, sanatçılarla konuşmalar türünün ilk ve en ünlü örneğidir. Ayrıca “Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal’le Mülakat” da Türk basınında Mustafa Kemal’le ilk ayrıntılı konuşmadır.
29.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Ruşen Eşref Ünaydın
C) C) Şevket Rado
D) Pertev Naili Boratav
E) Suut Kemal Yetkin


30. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Cumhuriyet Dönemi’nde bir birikime kavuşan denemenin en önemli temsilcisi Nurullah Ataç’tır.
B) Cumhuriyet Dönemi’nde yazarlar, gazete ve dergilerde başyazarların sütunlarında makaleler yayımlar.
C) Cumhuriyet Dönemi’nde gezi yazısı türünde büyük ilerlemeler olmuştur, özellikle Falih Rıfkı Atay bu türün en önemli isimlerindendir.
D) Önceki dönemlere göre Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde çok sayıda eser söz konusudur, Salah Birsel, Oktay Akbal... bazı önemli isimlerdir.
E) Peyami Safa, Burhan Felek gibi isimler Cumhuriyet Dönemi’nde daha ağır dille fıkra yazarlığı yapmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D D A C D A E A E  D  E  E  B  C  E  C  D  D  E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  A  B  A  C  B  E  A  B  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi