Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SAF(ÖZ) ŞİİR TESTİ-1


1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’e ait değildir?
A) Şiirlerinde hece ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
B) Mistisizmin etkisinde kalmıştır.
C) Öykülerinde, iç konuşma gibi anlatım tekniklerini başarıyla kullanmıştır.
D) Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır.
E) Yapıtlarında Batı uygarlığına karşı eleştirel bir tavır takınmıştır.


Hem resimde hem edebiyatta görülen iki akımdan biridir. Bu akımın sanatçılarına göre, varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı etki önemlidir. Bu nedenle anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiş, anlamın yoruma uygun olması sağlanmıştır. Tepki olarak ortaya çıktığı akımın aksine şiirde ölçü ve uyak önemini kaybetmiş, şiire serbest ölçü egemen olmuştur.
2.Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Sürrealizm
D) Ekspresyonizm
E) Kübizm


3. Ziya Osman Saba’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “ Yedi Meşaleciler”in kurucularından olan şair, küçük hikâye türünde de eserler vermiştir.
B) Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940’tan sonra serbest şiir yazmaya başlamıştır.
C) Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak'ta toplamıştır.
D) Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu tek öykü kitabıdır.
E) Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işlemiştir.


4. Aşağıdakilerden hangisi, Öz Şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir?
A) Yeni Lisan
B) Edebiyat ve Hukuk
C) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
D) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
E) İntibah Mukaddimesi


5. Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir’in özellikleri arasında değildir?
A) Şiir dilinin her şeyin üstünde görülmesi
B) Kendine ait bir imge düzeninin olması
C) Realizm akımının izlerinin görülmesi
D) Şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi
E) Bireysellik, ruh, ölüm temalarının yoğun olarak işlenmesi


Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında bir araya gelen edebî bir topluluktur. Yeni bir edebiyat kurmak, Batı edebiyatını takip etmek, özgün şiir oluşturmak adına ortaya çıkmışlar ancak kendinden önceki grubun taklitçisi olmaktan öteye gidememişlerdir. Temsilcileri arasında Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba gibi sanatçılar bulunmaktadır.
6.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Maviciler
D) Garipçiler
E) Toplumsal Gerçekçiler


1928 yılında, memleket edebiyatının sanatı geliştirmediğini, bu sanatçıların zorlama bir memleketçilik yaparak eser oluşturduklarını söyleyen…………. öz şiir anlayışından beslenen bir sanat anlayışına sahiplerdir.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garipçiler B) Yedi Meşaleciler C) Beş Hececiler D) II. Yeniler E) Hisarcılar


Şiir çizgisini Baudelaire’den önce ve sonra olmak üzere ikiye ayıran……… , büyük sorunların ya da sosyal meselelerin şairi olmamıştır. O, insanın günlük yaşamını, acılarını, ümitlerini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini dile getirmiştir. Şiirlerini, Otuz Beş Yaş, Sonrası, …… adlı eserlerinde toplamıştır.
8.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükût
B) Necip Fazıl Kısakürek, Çile
C) Yaşar Nabi Nayır, Onar Mısra
D) Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler
E) Vasfi Mahir Kocatürk, Tunç Sesleri


9. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sabri Esat Siyavuşgil, derin bir lirizmle birleştirdiği imgelerle yazdığı şiirlerini Odalar ve Sofalar adıyla kitaplaştırmıştır.
B) Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşalecilerin diğer sanat­çılarından farklı olarak şiir yazmamıştır.
C) Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi adlı araştırma eserinin yanı sıra şiirler de yazmıştır.
D) Ziya Osman Saba, ev içi şiirleriyle kendisinden daha kabiliyetli olan Behçet Necatigil’e örnek olmuş; aralarındaki mektuplaşmalar Ziya’ya Mektuplar adıyla yayımlanmıştır.
E) Muammer Lütfi Bahşi, Yedi Meşalecilerden çok erken ayrılmış, bu sebeple de şiirleri kitap olarak yayımlanmamıştır.


10. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir sanat anlayışına uygun olarak yazılmıştır?
A) Gurbet heybemdir meşinden
Dar gelir, çıkmaz başımdan
Ben kaçarım, o peşimden
Tutar memleket memleket
B) Ben Antepliyim Şahin Ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük
C) Bırak aydınlığa kendini, sarhoş
Ve hülyalı bu renk deryasında yüz
Bak, mücevher kanatlı bir kuş olmuş
Kuru yaprakların telaşında güz
D) Sırtında kırbaçlar şaklamayan
Hür insanlarla dolu
iliklerine kadar hür Anadolu
Orda
E) Cümle dertler tükenir bir gün
Türkiye’m gök maviliğince rahat
Rüzgâr gibi savruluyor harmanlar
Çalmak üzere özlenen saat


11. Aşağıdaki dizelerden hangisi öz şiir anlayışıyla yazılmış şiire örnek olamaz?
A) Beyaz, beyazdı bulutlar
Gölgeler buğulu, derin
Ah o hiç dinmeyen rüzgâr
Ve uykusu çiçeklerin
B) Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi
C) Bir gül bu karanlıklarda
Sükûta kendini mercan
Bir kadeh gibi sunmada
Zamanın aralığından
D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere
Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti
Narin kanatlarıyla uçar orman, dağ, dere
Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti
E) Ey sürüden arkaya kalmış yiğit
Arkadaşın gitti haydi sen de git
Bak ne diyor ceddi şehidin işit
Haydi, git evladım uğurlar ola


Mavi, maviydi gökyüzü
Bulutlar beyaz, beyazdı
Boşluğu ve üzüntüsü
İçinde ne garip yazdı
12.Yukarıdaki dizelerin yazılmış olduğu şiir anlayışıyla aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat anlayışı örtüşür?
A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Nazım Hikmet Ran
C) Ercüment Behzat Lav
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Nihat Behram


Yedi Meşalecilerin öncü isimlerinden biri olan ….. öykü, şiir, roman, oyun, biyografi, inceleme gibi edebiyatın hemen her alanında eser vermiş olmasına karşın edebiyat tarihimizde yer almasını sağlayan asıl özelliği, ölümüne dek 48 yıl boyunca yayımını sürdürdüğü ……………dergisi ile olmuştur. Cumhuriyet devrimlerine ve Atatürk’e gönülden bağlılığını ifade eden eserleri de dikkat çeken nitelikleri arasındadır.
13.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ali Canip Yöntem - Genç Kalemler
B) Necip Fazıl Kısakürek - Ağaç
C) Yaşar Nabi Nayır - Varlık
D) Mehmet Çınarlı - Hisar
E) Kenan Hulusi Koray - Yedi Meşale


Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle Her anını, her rengini, her şiirini hazdan Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde Mehtap... iri güller... ve senin en güzel aksin Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
14.Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmıştır.
B) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
C) Uyak ve redife yer verilmiştir.
D) Öz şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.
E) İmge ve söz sanatlarına yer verilmiştir.


Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar

Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme artık neye yarar
15.Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) dörtlük “abab”, II. dörtlük “aaab” şeklinde uyaklan-mıştır.
C) Redif ve tam uyak kullanılmıştır.
D) İmgeler kullanılarak anlam pekiştirilmiştir.
E) Kapalı, anlaşılmaz bir dil söz konusudur.

 

Yedi Meşale topluluğunun şiire en sadık şairidir. Ev, aile sevgisi, anılar şiirlerinde işlediği temalardır. Daha çok heceyle ve sade dille yazmıştır. 1940’tan sonra serbest şiirler de yazmıştır. Öykülerinde ise genellikle anılarına yer vermiştir.
16.Bu parçada özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk  
B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Ziya Osman Saba

E) Yusuf Ziya Ortaç

 


İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
17.Bu dizeler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine örnek gösterilebilir?
A) Dadaizm
B) Fütürizm
C) Sembolizm
D) Kübizm
E) Sürrealizm


18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Bir Adın Kalmalı
C) Necip Fazıl Kısakürek - Örümcek Ağı
D) Cahit Sıtkı Tarancı - Odalar ve Sofalar
E) Ziya Osman Saba - Nefes Almak

 

  • Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
  • “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini çıkarmıştır.
  • Soyut konuları metafizik ürpertiyi anlatmakta başarılıdır.
  • Mistik bir anlayışı benimsemiştir.

19.Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen sanatçıya ait değildir?
A) Çile
B) Geçen Zaman
C) Ben ve Ötesi
D) Bir Adam Yaratmak
E) Kaldırımlar


Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
Gözünün yaşına bakmadan gider
20.Bu dizeler dil, anlatım özelliği ve konusu düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Sezai Karakoç
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Necip Fazıl Kısakürek

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A D C C B B A D  C  E  D  C  A  E  D  C  D  B  D

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi