Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR TESTİ-1

1. Toplumcu Gerçekçilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtmışlardır.
B) Özellikle şiir, hikâye ve roman türlerinde başarılı olmuşlardır.
C) Daha çok, sosyal olayları, gelenek ve görenekleri ele almışlardır.
D) Toplumun dinî inançlarına ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.
E) Ülkenin sorunlarını toplumcu bakış açısıyla yansıtmaya çalışmışlardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’in eserlerinden biri değildir?
A) Kafatası
B) Anayurt Oteli
C) Kan Konuşmaz
D) Güneşi İçenlerin Türküsü
E) Memleketimden İnsan Manzaraları


Önceleri ölçülü, uyaklı şiirler yazan şair, zamanla serbest tarzda toplum sorunlarını anlatan şiirler yazmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği’nde kaldığı ilk yıllarda, hem hece ölçüsünün kalıplarını kırarak serbest tarzı denemiş, hem de yeni biçim arayışlarına girmiştir. “Satır” adlı ilk kitabı yayımlandığında, bu kitaptaki şiirler, sanat çevrelerince önce eleştirilmiş, sonra da umulmadık övgüler almıştır. Ahmet Haşim, Yakup Kadri gibi sanatçılar bile şairliğini övmüştür. Bu şekilde serbest şiirin, diğer şairlerce de benimsenmesini sağlamıştır. Sanatçının öykü, oyun, masal, mektup türünde de çalışmaları vardır. Ayrıca “Yeşil Elmalar, Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” adlı romanları da vardır.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Nazım Hikmet
C) Edip Cansever
D) Orhan Veli Kanık
E) Cahit Sıtkı Tarancı


I. Siyasi inançları yüzünden birçok kez tutuklanmış ve yaşamının önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirmiştir.
II. Şiirleri dünyanın pek çok diline çevrilmiş, eserleriyle birçok ödül almıştır.
III. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmasına karşın daha sonraları tümüyle hece ölçüsüne yönelmiştir.
IV. Toplumcu şiirin Türkiye’deki en önemli ismi olarak kendisinden sonra gelen sanatçıları derinden etkilemiştir.
V. UNESCO tarafından 2002 yılında ilan edilen Nazım Hikmet Yılı dolayısıyla bütün dünyada adına etkinlikler düzenlenmiştir.
4. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi Nazım Hikmet’e ait özelliklerinden biri değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


……… şiirde sanatın topluluğu harekete geçirme işlevi bütün imkânlarıyla kullanılmış, bu nedenle bu tarzda verilen eserlerin hemen hemen tümünde …………. bir amaç güdülmüştür. Bu yönüyle eleştirilere muhatap olan bu sanat anlayışında halk, uyarılması, uyandırılması gereken bir kitle olarak görülmüştür.
5.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Garip tarzı - mizahi
B) İkinci Yeni tarzı - imgesel
C) Bireysel anlayışla yazılan - sanatsal
D) Toplumcu - ideolojik
E) Milliyetçi - faydacı


Genç bayraklar vardır
Barış düşünür
Kuyularda işçi mavilikleri
Ben hepsini düşünürüm
Yirmi dört saat
Ve seni düşünürüm
Karanlık, hırslı
Seni, cihanların aziz meyvesi
İlanıaşk makamından bir mısra
Yeşerip kımıldar içimde
Düşer aklıma gözlerin
6.Yukarıdaki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz sanatlarından ve imgesel anlatımdan yararlanılmıştır.
B) Serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışıyla oluşturulmuştur.
C) Halka tepeden bakan ve onu bilinçsiz bir kitle olarak gören bir bakışı vardır.
D) Toplumcu dünya görüşü lirik bir söylemle dile getirilmiştir.
E) Sade ve halk diline yakın bir üslupla yazılmıştır.


Cumhuriyet’in ilanından sonra özellikle 1930’dan itibaren Türk şiiri yeni temalar, yeni arayışlar peşine düşer.
7.Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şairlerin ele aldıkları temalardan biri değildir?
A) Kolektif birlik
B) İnsan, toplum ve üretim ilişkileri
C) Millî ve dinî bağlılık
D) Sosyalist bireysellik
E) Geleceğe bağlanan ümit

1930 ve sonrasında pek çok şair, toplumcu gerçekçi şiirin en önemli temsilcisi kabul edilen …………. etkisiyle toplumcu şiirler kaleme almıştır. Türk edebiyatında daha çok hikâye ve romanlarıyla özellikle de Kuyucaklı Yusuf adlı romanı ile tanınan ………, bu dönem içerisinde Dağlar ve Rüzgâr adlı bir şiir kitabı yayımlamıştır.
8.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Mayakovski’nin - Aziz Nesin
B) Nazım Hikmet’in - Ercüment Behzat Lav
C) Marinetti’nin - İlhami Bekir Tez
D) Nazım Hikmet’in - Sabahattin Ali
E) Mayakovski’nin - Rıfat İlgaz


Nazım Hikmet, hece ölçüsünde yazdığı ilk şiirlerinde, toplumsal ve bireysel düşüncelerini dile getirmiştir. Kimi zaman işgal altındaki bir ülkede, halkı işgalcilere karşı bilinçlendiren şiirler yazan bir direnişçidir, kimi zaman bir sokakta gezen delikanlı. Bolu’dan Moskova’ya "hececi" bir şair olarak gitmiş; dönüşünde, özellikle 1920’lerin ikinci yarısında yazdıklarıyla Türkçede "yepyeni bir şair" olarak nitelenmeye başlanmıştır.
9.Aşağıdaki dizelerden hangisi Nazım Hikmet’in “yepyeni bir şair” olarak nitelendirilmesine sebep olan şiirlerinin birinden alınmış olabilir?
A) Yol görünür onun garip serine
Analar, babalar umudu keser
Kahpe felek ona eder oyunu
Çarşamba’yı sel alır
Bir yar sever El alır
B) Memleket mi, yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak
Kayınların arasında
Bir pencere, sarı, sıcak
C) Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
D) İnsan olan vatanını satar mı
Suyun içip ekmeğini yediniz
Dünyada vatandan aziz şey var mı
Beyler bu vatana nasıl kıydınız
E) Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında


I.
Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
II.
Makineleşmek
           İstiyorum!
Beynimden, etimden, iskeletimden
                    geliyor bu!
10.Verilen şiirler şairlerinin şiir anlayışları, biçim ve içerik açısından karşılaştırıldığında sırasıyla aşağıdaki anlayışlardan hangilerine uygundur?
A) Saf (öz) şiir - Serbest nazım toplumcu şiir
B) Halk şiiri - 1980 sonrası şiir
C) Saf (öz) şiir - I. Yeni anlayışı
D) II. Yeni anlayışı - Serbest nazım ve toplumcu şiir
E) Serbest nazım ve toplumcu şiir - Saf (öz) şiir


11. Aşağıdaki kavram ve ifadelerden hangisi Nazım Hikmet Ran’ın benimsediği edebî akıma özgü değildir?
A) Makineleşmek
B) Hız
C) Ataklık
D) Savaş
E) Gizemlilik


12. Aşağıdakilerden hangisi “serbest nazım ve toplumcu şiir (1920 -1940)” anlayışı için söylenemez?
A) İyimser bir bakış açısı söz konusudur.
B) Duyulmak, hissedilmek amacıyla yazmışlardır.
C) Politik bir içerik vardır.
D) Söylev üslubundan faydalanılır.
E) Toplum için sanat anlayışı söz konusudur.


Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
      Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
           bu memleket bizim
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
           ve ipek bir halıya benzeyen toprak
              bu cehennem, bu cennet bizim
                                Nazım Hikmet Ran
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
             Orhan Şaik Gökyay
13.Verilen şiirler biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde her iki şiirde de ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest nazmı kullanma
B) Benzer konuları işleme
C) Ölçü ve uyağa önem verme
D) Aynı şiir anlayışıyla yazılma
E) Fütürizme özgü anlatımı kullanma


14. Nazım Hikmet’in aşağıdaki edebî türlerden hangisinde eseri yoktur?
A) Şiir
B) Roman
C) Mektup
D) Biyografi
E) Tiyatro


15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nazım Hikmet Ran’ın farklı türde yazdığı bir eserdir?
A) Güneşi İçenlerin Türküsü
B) Benerci Kendini Niçin Öldürdü
C) Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
D) Memleketimden İnsan Manzaraları
E) Kuvayı Milliye Destanı


…….. şiirlerinde yeni bir ses, kendine özgü bir duyarlılık dikkati çeker. Bireyselle evrensel olanı başarıyla kucaklaştırır. Şiirlerinde noktalamaya ve yazım kurallarına uymayan sanatçı, farklı pek çok türde eser vermiştir. Toplumcu gerçekçi olmasına rağmen yer yer romantizmin etkisinde de kalmıştır. “Ben sana mecburum bilemezsin / adını mıh gibi aklımda tutuyorum.” dizeleri çok ünlüdür.
16. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nâzım Hikmet
B)Haydar Ergülen
C) Attila İlhan
D)Ferit Edgü
E) Orhan Duru


İlk şiirlerinde toplumsal sorunlar karşısında ezilen kent insanını anlatmış, 1955 sonrasında ise kapalı bir şiir anlayışına yönelmiştir. Karamsar bir ruh halini yansıtan şair, sembollerle konuşmayı seçmiştir. “Ev ve çevre şairi” olarak bilinir. Kapalı Çarşı, Çevre, Evler gibi eserlerinde zengin benzetmeli bir dil kullanmıştır.
17. Bu parçada özellikleri ve eserleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Zeki Ömer Defne
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ahmet Oktay
E) Atilla ¡Ihan


Bu akıma bağlı sanatçılar, şiirde akla ve mantığa yer vermeyip bilinçaltını ön plana çıkardılar. Noktalama işaretlerinin gereksiz olduğunu savundular. Sürrealizmden etkilendiler.
18. Aşağıdaki şairlerden hangisi, bu anlayışa uygun yapıt vermemiştir?
A) Attila İlhan
B)Edip Cansever
C) İlhan Berk
D)Cemal Süreya
E) Ece Ayhan


20. yüzyılın başlarında, büyük siyasi ve askerî olayların meydana gelmesiyle yeni bir edebiyat akımı doğar. Sanayi ve medeniyetin şekillendirdiği modern hayat ortamında doğan akımın amacı; bu hayatın en belirgin niteliği durumundaki yenilikleri, dinamizmi, hızı, değişimi, heyecanı, sanata taşımak ve sanatın diliyle İfade etmek; dolayısıyla sanat - hayat arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmaktır. Duygunun yerini makine, çark ve fabrika gürültüleri almıştır. Korkusuzluk, gözü peklik, başkaldırı, şiirdeki başlıca öğeler olmuştur. Kolektivizm (ortaklaşacılık), pragmatizm (faydacılık), halkçılık, köycülük, materyalizm ve marksizm temeline dayanan, sınıf çatışmalarını işleyen şairlerin şiirlerinde dize kırılmaları, basamaklı ve simetrik dizeler görülür.
19.Bu parçada sözü edilen akımın öncüsü olan Nazım Hikmet’in şiir kitapları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 835 Satır
B) Şeyh Bedrettin Destanı
C) Benerci Kendini Niçin Öldürdü
D) Hasretinden Prangalar Eskittim
E) Kuva-yı Milliye Destanı


O, her zaman, emekçilerin hayatına ve beklentilerine yönelik şiiri tercih etmiştir. Jokond ile Sİ-Ya-U, Sesini Kaybeden Şehir, Güneşi İçenlerin Türküsü, Varan 3, Gece Gelen Telgraf ve Taranta Babuya Mektuplar gibi bu döneme ait eserlerinde güncel siyasî meseleleri tartışmıştır. Yer yer gerçek kişilere de göndermelerde bulunan şair, söz gelimi Jokond ile Si-Ya-U’da, kapitalist bir toplumda sanatın yabancılaşmasını ele alırken geniş bir siyasî arka plân kurmuş ve buna yabancı kalan sanatın yalnızlığını vurgulayarak kapitalizm ve emperyalizm karşıtı bir sanata duyduğu özlemi dile getirmiştir. Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, Yeşil Elmalar adlı eserleri roman; Yusuf ile Menofis, Kafatası adlı eserleri oyun; Sevdalı Bulut adlı eseri masal türündedir.
20.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Durbaş
B) Melih Cevdet Anday
C) Nazım Hikmet
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Oktay Rıfat

  • Geleneksel tema ve şekilleri bir yana bırakarak modern çağın, tekniğin, makine gücünün sağlayacağı bolluğu, refahı ve huzuru savunmuşlar.
  • Sanatın görevi hayattaki dinamizmi sanata yansıtabilmektir, anlayışını benimsemişlerdir.
  • Ölçü ve uyağı kaldırmışlar, belli bir mısra tekniği olmayan, tabii bir şiiri savunmuşlardır.

21.Bu özellikler aşağıdaki edebiyat topluluklarının hangisiyle ilişkilendirilir?
A) Hisar Topluluğu
B) Birinci Yeni
C) Yedi Meşaleciler
D) İkinci Yeni
E) Toplumcu Gerçekçiler


Acayipleşti havalar,
bir güneş, bir yağmur, bir kar.
Atom bombası denemelerinden diyorlar.

Stronsium 90 yağıyormuş
ota, süte, ete,
umuda, hürriyete,
kapısını çaldığımız büyük hasrete.

Kendi kendimizle yarışmadayız, gülüm.
Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,
ya dünyamıza inecek ölüm.
22.İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Behçet Necatigil
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Nazım Hikmet Ran


Bazı olayların da etkisiyle tüm sanatını tekrar sorgular ve giderek şiirine sinmiş olan, kabadayı ağzını terk ederek konularında güncel ve siyasî olandan uzaklaşıp tarihî ve İnsanî olana yönelir. 1930’lar Türkiye’sinde neredeyse yalnız kalan şair, ilk örneğini, “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı” adlı şiir kitabıyla verdiği yeni bir şiire yönelir.
23.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreyya Berfe
B) Hasan İzzettin Dinamo
C) Cahit Külebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Nazım Hikmet Ran


24. Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiiri benimseyen şairlerin özelliklerinden değildir?
A) Şiirler “Sanat, toplum içindir.” anlayışıyla yazılmıştır.
B) Şiir aracılığıyla geniş halk kitlelerini harekete geçirmek istemişlerdir.
C) Yoksul, işçi, köylü, varoşlarda yaşayan ve ezilen insanların dünyaları şiire yansıtılmıştır.
D) Biçim kaygıları yoktur; nasıl söylendiğini değil ne söylendiğini önemsemişlerdir.
E) İmgesel, çağrışım yüklü kapalı bir anlatım benimsenmiştir.


I. İlk şiirini 1940’ta Edirne’de Akşam adıyla henüz beş yaşındayken yayımladı. 1951’de yöneticisi olduğu Yeryüzü dergisinde “Dayanılmaz” adlı şiiri yayımlanınca gizli örgüt üyeliğinden iki yıl hapis yattı. 1956’da Günden Güne adlı şiir kitabı çıktı ve toplatıldı. Barikat, Eve Ovalı gibi takma adlar da kullandı. İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, Ay Ayakta Değildi, Saat Sekizi Geç Vurdu, Yoksulluk Dünyayı Sevdik, Alıcı Kuşu Kardeşliğin, Acı Ertelenirken, Seslerin Ayak Sesleri, Ay Kar Toplamaz ki, Eski Yağmurları Dinliyorum şiir kitaplarıdır. 1985’te Melih Cevdet ile birlikte Yağmurlu Sokak romanını yazmıştır.
II. Serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından olan şair; dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarından yararlandı. S.O.S., Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu onun şiir kitaplarıdır. Altın Gazap adlı trajedi ile Karagöz Stepte adlı manzum eser ise tiyatrolarıdır. Sosyal gerçekçi çizgide kimseye benzemeden şiirler yazan özgün bir sanatçıdır.
25.Yukarıda I. ve II. sırada tanıtılan sanatçılar, aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?
              I                        II
A) Arif Damar                     Ercüment Behzat Lav
B) Ahmet Arif                     Ercüment Behzat Lav
C) Arif Damar                     Nazım Hikmet
D) Ercüment Behzat Lav       Nazım Hikmet
E) Hasan İzettin Dinamo      Nazım Hikmet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D B B C D C C D A  A  E  B   B   D   C   C  A   A   D  C  E   E   E  E  A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi