Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

I. Yapıtlarındaki konuların İstanbul'un yoksul semtleri ile İstanbul’a yakın kentlerde geçmesi
II. Anlatımdaki coşkunluk, betimlemedeki renklilikle dikkati çekme
III. Hikâyeleriyle topluma millî tarih bilinci aşılama
IV. Eserlerinde masal ve efsane dilini çağdaşlaştırarak kullanması
V. Ağa-köylü, patron-işçi, varlıklı-yoksul arasındaki çatışmaları ele alma
1.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri Yaşar Kemal’le ilişkilendirilemez?
A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. Ve V.

 

I. Devlet Ana adlı romanda, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi, Osmanlı kurulmadan önceki Batı ve Doğu’daki yönetimlerin durumu, insana bakışı, Anadolu’nun görünümü ve Anadolu insanının özlemleri, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyaç dile getirilmiştir.
II. Yılanların Öcü adlı romanda, Karataş köyünde oğlu Kara Bayram, gelini Haçça ve torunları Ahmet ve Şerife ile yaşayan Irazca’nın köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırışı anlatılır. Filme de aktarılan romanda Deli Haceli ve köyün muhtarının işbirliği yaparak Irazcalara yaptıkları haksızlıklar ile Irazca ve oğlu Kara Bayram’ın bu haksızlıklara göz yummayıp haklarını aramaları işlenir.
2.Bu yapıtlar, sırasıyla aşağıda verilen sanatçılardan hangisine aittir?
A) Yaşar Kemal - Samim Kocagöz
B) Samim Kocagöz - Sabahattin Ali
C) Faik Baysal - Mahmut Makal
D) Kemal Tahir - Fakir Baykurt
E) Fakir Baykurt - Sadri Ertem


Yeni İstanbul gazetesi ve New York Herald gazetesinin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikâye Yarışması’nda Sam Amca adlı hikâyesiyle birincilik kazandı. “Sanat sanat içindir." görüşüne bağlı kalarak içinde doğup büyüdüğü çevreyi, daha çok, hayatını emeğiyle kazanan insanları, toprak sorunlarını, toplumsal çatışmaları hikâye romanlarında yansıttı. Yılan Hikâyesi romanında demokrasiye geçiş sürecinde topraksız köylülerle ağaların mücadelesini anlattı.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Samim Kocagöz
C) Faik Baysal
D) Kemal Tahir
E) Fakir Baykurt


Yaşar Kemal’in bu romanında, borçları olan köylüler bir gün Adil Ağa’nın kapılarına dayanmalarından korkarak, ermiş gözüyle baktıkları Taşbaş’a sığınırlar. Tüm hastalıkları ve her şeyi bir dokunuşuyla iyileştireceğine, düzelteceğine inandıkları Taşbaş, onlar için peşlerine takıldıkları bir “umut”tur. Oysa Taşbaş, köylüleri bu düş dünyasından kurtarmak için çaba sarf eder. Ama onları inandıramaz. Ve bir süre sonra Taşbaş da köylülerin tuzağına düşüp kendini gerçek bir ermiş gibi görmeye başlar.
4.Bu parçada özeti verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce Memed
B) Ala Geyik
C) Orta Direk
D) Ölmez Otu
E) Yer Demir Gök Bakır


5. Kemal Tahir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Konularını Çankırı-Çorum dolaylarından seçmiştir.
B) Sosyal gerçekçi, tarihsel roman yazarıdır.
C) Tezli romancılığımızın gelişmesinde etkili olmuştur.
D) Eskici ve Oğulları adlı romanıyla yazın çevresinde büyük yankı uyandırmıştır.
E) Eserlerindeki kişileri daha çok, temsil ettikleri yörelerin ağzıyla konuşturmuştur.


Yaşar Kemal, eserlerinde özellikle Çukurova köylüsü ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu insanını çeşitli yönleriyle anlatmıştır. Anlatımında halk türkülerinden, masal ve efsanelerinden faydalanmış: bu yüzden de destansı, lirik bir üslup kullanmıştır. Destansı romanlarına…………. ve……………. örnek gösterilebilir
6.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yılan Hikâyesi -- İkinci Dünya
B) Rezil Dünya Sarduvan
C) Ağrı Dağı Efsanesi Üç Anadolu Efsanesi
D) Çıkrıklar Durunca -- Yılanların Öcü
E) Kuyucaklı Yusuf- Sırça Köşk


7.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki eserle ilgili değildir?
A) Kuyucak köyünde ailesi eşkıyalar tarafından öldürülen Yusuflu kaymakam Salahattin Bey, evlatlık alır. Yusuf, yeni evinde analığı Şahinde ve Salahattin Bey'in kızı Muazzezle birlikte yaşamaya başlar. (Kuyucaklı Yusuf)
B) Anadolu'nun yoksul bir köyünde yaşayan, toprağı olmayan İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan çalışmak için Çukurova'ya giderler. Fabrikatör hemşehrilerinin fabrikasında işe başlarlar. (Bereketli Topraklar Üzerinde)
C) Olaylar İç Anadolu'nun fakir, susuz, kıraç bir köyü olan Tozak'ta geçmektedir. Köylüler köyün öğretmeni Rıza'nın yol göstermesiyle köyün yakınlarındaki düzlük bir alanı kısa sürede herkesi mutlu eden, kaplumbağaların bile güneşten kaçarak gölgesinde barındığı, yemyeşil bir bağ hâline getirirler. Fakat köye gelen kadastro ekibi köylünün "Purluk" dediği bu arazinin devlete ait olduğunu söyler. Böylece devlet ile köylü arasında bir çekişme başlar. (Drina'da son Gün)
D) Eser, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki aydınların durumunu konu edinir. Ülkesinin sorunlarına duyarsız bir aydının, duyarlı hâle gelmesi anlatılır. Kamil Bey, Nedime Hanım eserin başkahramanlarındandır. (Esir Şehrin İnsanları)
E) Romanda, Osmanlı Devleti'nin mütarekeyi imzalamasından 1920 ortalarında Millî Mücadele'nin güçlendiği döneme kadar olan olaylar, bir Osmanlı yüzbaşısı ve İttihat ve Terakki üyesi olan Yüzbaşı Cemil'in hikâyesi üzerinden anlatılır. (Yorgun Savaşçı)


8.Sabahattin Ali’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiirler yazmış, çeviriler yapmış olmasına rağmen asıl ününü romanları ve hikâyeleriyle kazanmıştır.
B) Kaşağı, Diyet gibi öyküleriyle UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü’nü kazanmıştır.
C) Konularını toplumsal eşitsizlerden almış, ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirmiştir.
D) Öykülerinde insanın zavallılığını ve gücünü başarılı bir üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir biçimde yansıtmıştır.
E) Olayların anlatımında çevre betimlemelerine yer vererek okuru sıkılmaktan kurtarmıştır.


I. Toplumsal çatışmaların birey üzerindeki etkileri konu edilip iç çözümlemelere ağrılık verilmiştir.
II. Ülke sorunları sosyalist ve siyasi bir bakış açısı ile yansıtılmıştır.
III. Okuyucu yönlendirilmek istenmiş, sanat, ideolojilerin yayılması için araç olarak görülmüştür.
IV. Eserlerde dil, konuşma diline yakındır, kahramanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuştur.
V. Eserler ağa - köylü, öğretmen - imam, halk - yönetici, zengin - fakir, aydın cahil gibi çatışmalar üzerine temellendirilmiştir.
9. Numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangisi Toplumsal Gerçekçi anlayışla yazılan anlatmaya dayalı metinlerin özellikleri arasında yer almaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’daki sivil aydınların durumunu anlattığı romanıdır. (Rahmet Yolları Kesti)
II. Ağalık sisteminin eşkıyalıklar ile yoğun ilişkisini ve bunun giderek bir zorbalığa dönüştüğünü, halk arasında eşkıyalara hayranlığın aslında çaresizlikten kaynaklandığını anlattığı romanıdır. (Esir Şehrin İnsanları)
III. İli. Türk toplumunun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanırken bazı devrimleri yukarıdan aşağıya uygulamak zorunda kalışını ve Köy Enstitülerini işlediği romanıdır. (Bozkırdaki Çekirdek)
IV. Osmanlı Devleti kurulmadan önceki Anadolu’nun görünümünü, Anadolu insanının özlemlerini ve onların güçlü, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı anlattığı romanıdır. (Devlet Ana)
V. Cezaevine “namus meselesi” yüzünden düşmüş sıradan insanların dramını derinlikli ve çözümleyici bilgilerle aktardığı romanıdır. (Namusçular)
10.Kemal Tahir’in romanlarının içeriğiyle ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen eser adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.


Cumhuriyet Dönemi’nden başlayarak toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimseyen bazı sanatçılar, Anadolu köy ve kasabalarına yönelmiş, konularını daha çok toprağa bağlı insanların hayatlarından alan eserler yazmışlardır. Abbas Sayar’ın ………, Fakir Baykurt’un …………, Kemal Bilbaşar'ın ……………, Samim Kocagöz’ün ………, adlı yapıtları bu anlayışı örnekleyen romanlar arasında sayılabilir.
11.Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Bir Çift Öküz
B) Başka Olur Ağaların Düğünü
C) Tütün Yorgunu
D) Kablumbağalar
E) Can Şenliği


İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle de Çankırı ve Çorum’da geçen romanlarında köydeki yaşama biçimini, toplum yapısını, köylünün dünyasını işledi. Tanzimat’tan bu yana değişen mülkiyet ilişkilerini, ağalık kurumunun, eşkıyalık hareketlerinin gerçek yüzünü anlatmayı amaçladı. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemleri’ni konu aldığı romanlarında ise siyasal çekişmeler çevresinde Batılılaşma hareketini, yeni Türk devletinin oluşumunu eleştirdi. “Devlet Ana” romanında geliştirdiği tarih tezlerinin ışığında Osmanlı geleneğinden kopuşun yanlışlığını vurguladı, Batı’dan farklı olan “Asya Tipi Üretim Tarzı” tezi bir bakıma onun romanlarının anahtarı olmuştur. Yorgun Savaşçı, Rahmet Yolları Kesti, Esir Şehrin Mahpusu, Sağırdere vb. sanatçının tanınmış romanlarıdır.
12.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi sinde ünlü hikâye kitabıyla birlikte verilmiştir?
A) Orhan Kemal - Ekmek Kavgası
B) Yaşar Kemal - Sarı Sıcak
C) Necati Cumalı - Değişik Gözle
D) Tarık Buğra - Oğlumuz
E) Kemal Tahir - Göl İnsanları


Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu coğrafyası, halk sorunları, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı sorunlar, köy hayatı, köylülerin sorunları, ağalık düzeni gibi konular; Hanımın Çiftliği, Kaplumbağalar, Sarı Traktör, Acı Tütün, Kara Kitap gibi eserlerde başarıyla işlenmiştir.
13.Bu parçadaki açıklamaya aşağıdaki yapıtlardan hangisi örnek olamaz?
A) Hanımın Çiftliği
B) Kara Kitap
C) Acı Tütün
D) Sarı Traktör
E) Kablumbağalar


I. Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuştur.
II. Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere oluşturulmuştur.
III. Mekân olarak köy, kasaba gibi Anadolu coğrafyası kullanılmıştır.
IV. Realizm ve naturalizmin etkisinde kalınmıştır.
V. Toplumsal sorunlar eserlerin ana konusu olmuştur,
14.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen edebi anlayışı benimseyen yazarlardan birine ait değildir?
A) Tırpan
B) Avare Yıllar
C) Kelleci Mehmet
D) Yer Demir Gök Bakır
E) İçimden Kuşlar Göçüyor


15. Aşağıdaki yazar - yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yaşar Kemal - Yılan Hikâyesi
B) Muzaffer İzgü - Zıkkımın Kökü
C) Sadri Ertem - Çıkrıklar Durunca
D) Talip Apaydın - Tütün Yorgunu
E) Kemal Bilbaşar - Ay Tutulduğu Gece


Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim sorunu sanatçıların romanlarında köy öğretmeninin yaşadığı sorunlar olarak kendine yer bulmuştur. Bu konuyu ele alan köy romanları Fakir Baykurt’un, …… ; …….., Kimse ve 0 / Hakkâri’de Bir Mevsim adlı eserleridir.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Onuncu Köy - Ferid Edgü’nün
B) Yılanların Öcü - Kemal Bilbaşar’ın
C) Son Menzil - Ferid Edgü’nün
D) Kölelik Dönemeci - İnci Aral’ın
E) Buzul Çağının Virüsü - Sabahattin Ali’nin


…………başarıya götüren Cemo ve Memo adlı romanlarıdır. Bu iki roman, Cumhuriyetin ilk yıllarında Doğu Anadolu’da geçer. Yazar bu iki romanını yazmaktaki amacını “ Elverir ki halkımız Cemo ve Memo serüvenini izlerken içinde yaşadığı toplumu öğrenir.” cümlesiyle özetlemiştir. Doğu Anadolu’da Dersim bölgesinde geçen romanlarında şeyhleri, ağaları, töreleri, görenekleriyle Doğu Anadolu’yu buluruz. Olaylar ve kişileri bakımından birbirini tamamlayan bu iki romanı, kahramanlarının ağzından dinliyoruz. Yazar, Memo romanında ne yazdığını anlatırken iki romanı da özetlemiş oluyor.
17.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarların hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Bilbaşar’ı
B)Talip Apaydın’ı
C) Fakir Baykurt’u
D) Sabahattin Ali’yi
E) Yaşar Kemal’i


Samim Kocagöz’ün ---- ve ----- romanları birbirini tamamlamaktadır. Bu iki roman, Kurtuluş Savaşı’nın panoramasını çiziyor. Bu romanların birincisinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini ve gazeteci Hasan Tahsin’in şehit oluşunu izliyoruz. Roman, savaşın değişik cephelere sıçraması ve kişilerin anılarıyla sürüyor. Yazar Kuvayımilliye’nin, Anadolu’da teşkilatlanarak padişah yanlıları ve hilafet ordusunun kışkırtmasıyla Millî Mücadele’ye başkaldıranlara mücadelesini ve 16 Mart 1920’de İstanbul’un İngilizlerce İşgalini bu romanında veriyor. Diğerinde ise Kuvayımilliye’nin bütün gençleri görevlendirişini, Anadolu’ya silah kaçırılmasını, II. İnönü Savaşı’nın kazanmışını, Ankara’ya kağnılarla silah taşınmasını, Sakarya Savaşı’nı ve sonunda Türk ordusunun İzmir’e girişini izliyoruz.
18.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Yorgun Savaşçı - Hür Şehrin İnsanları
B) Kalpaklılar - Doludizgin
C) İzmir’in İçinde - Panorama
D) Ankara - Sodom ve Gomore
E) Kuyucaklı Yusuf-İzmir’in İçinde


Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’yle edebiyata soktuğu eşkı¬yayı, toplumcu gerçekçi bir anlayış içinde …. adlı eserinde karşımıza çıkaran ………., edebiyata şiirle başlamış, şiirlerini Dağlar ve Rüzgârlar adıyla yayımlamış; Değirmen, Kağ¬nı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı hikâyeleri yazmıştır.
19.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) İnce Memed, Yaşar Kemal
B) Devlet Ana, Kemal Tahir
C) Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali
D) Ekmek Kavgası, Orhan Kemal
E) Cemo, Kemal Bilbaşar


1968’de Devlet Ana adlı eseriyle Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü alan ……….toplumcu gerçekçi sanat anlayışını Türk tarihine yönelttiği bakış açısıyla yazdığı eserlerde de göstermektedir. Yüzbaşı Cemil’in kişiliğinde Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren topluma hakim olanların kurtuluşa aradıkları çareleri, Anadolu’nun dağınık direniş hareketlerini, bu direnişçilerin Ankara’nın denetimine girdiklerini ………. adlı eserinde anlatmıştır.
20.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı
B) Samim Kocagöz, Kalpaklılar
C) Orhan Kemal, Gâvurun Kızı
D) Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan
E) Attila İlhan, Dersaadette Sabah Ezanları


Edebiyatımızda röportajlarıyla usta olarak kabul edilen sanatçı, röportaj türündeki yazılarını Bu Diyar Baştan Başa adlı eserinde toplamıştır. Anadolu insanının -özellikle Çukurova ve çevresi- folklorik malzemelerinden yararlanarak oluşturduğu romanları, özgün bir dil ve üslupla yazılmıştır. Sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik hikâyelerini Üç Anadolu Efsanesi adıyla yayımlamıştır.
21.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Kemal Bilbaşar
C) Mahmut Makal
D) Yaşar Kemal
E) Sabahattin Ali

22. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’e ait eserlerden değildir?
A) 72. Koğuş
B) Murtaza
C) Susuz Yaz
D) Baba Evi
E) Hanımın Çiftliği


Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, daha sonra öykü ve romana yöneldi. Büyük çoğunluğunu Köy Enstitüsü kökenli isimlerin oluşturduğu “Köy Edebiyatı” akımının temsilcilerinden oldu. İlk romanı Sarı Traktör ile tarımda makineleşme konusuna bir umut olarak yaklaştı. Bu eseriyle dikkatleri üzerine çekti. Yarbükü’nde ise köylüler arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili çekişmelerin olduğu zorlu yaşam koşullarını anlattı. Hikâye ve romanlarında doğa tasvirleri ve insan ilişkilerini tüm doğallığı ile yansıttı. Anı, oyun, çocuk edebiyatı türlerinde de eserler verdi.
23.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbas Sayar
B) Talip Apaydın
C) Orhan Kemal
D) Dursun Akçam
E) Muzaffer İzgü


Sanatçı                  Eser
I. Abbas Sayar
II. Rıfat Ilgaz           (A) Karartma Geceleri
                             (B) Yılkı Atı
                             (C) Çelo
                            (D) Sarı Yazma
                            (E) Yıldız Karayel
                            (F) Can Şenliği

24.Yukarıdaki eserler sanatçılarla üçerli eşleştirildiğinde doğru gruplandırma aşağıdakilerden hangisidir?
     I          II
A) B-C-F    A-D-E
B) C-D-E   A-B-F
C) B-C-D   A-E-F
D) A-D-E   B-C-F
E) A-C-F   B-D-E

……….ismi edebiyatımızda özelde Kuzeydoğu Anadolu’nun genelde ise bütün Anadolu’nun gerçekliği olan trajik durumları anlattığı eserleriyle bilinir. O, bazen mizahi bir üslubun yumuşatıcılığına başvurarak bu acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalışır. Kanlı Derenin Kurtları, Maral, Ölü Ekmeği, Taş Çorbası, Köyden İndim Şehire, Kafkas Kızı gibi hikâye ve romanları yazarın iliklerine dek hissettiği ve öz evladı olduğu Anadolu’nun düzyazı ile yapılmış heykelleridir aslında. Öylesine keskin mesajlı, öylesine kalıcı...
25.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Dursun Akçam
B) Orhan Kemal
C) Yaşar Kemal
D) Talip Apaydın
E) Muzaffer İzgü

…….., bu romanda eğitim sorunlarını dile getirmenin yanında toplumsal ve politik eleştiri de yapar. Hem tiyatroya hem de sinemaya aktarılan romanın sinema versiyonu yazar tarafından çok da beğenilmez. Çünkü popüler bir sanat ürünü olan sinemanın talepleri romanın omurgasını oluşturan politik eleştiriyi tırpanlamıştır. ………… romanı birkaç kez daha filme alınır ancak yazar açısından bir gelişmeye işaret değildir bu. Zira yazarın Sınıf kitabıyla birlikte sanatının merkezine yerleştirdiği toplumculuk, yalnızca sanata değil hayata da bakışını şekillendirir.
26.Yukarıdaki boşluklara gelecek sanatçı ve eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talip Apaydın - Sarı Traktör
B) Abbas Sayar - Çelo
C) Rıfat Ilgaz - Hababam Sınıfı
D) Fakir Baykurt - Kaplumbağalar
E) Kemal Tahir - Kurt Kanunu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B E D C C B A A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  C  E   B  E   A  A   A  B   C  A

21 22 23 24 25 26
 D  C   B   A  A   C

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi