Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

……birbirini izleyen öyküleriyle yepyeni bir ses, bir insan sıcaklığı getiriyordu yazın yaşamımıza. ……… öykücülüğünün başı sonu belli, alışılagelmiş olaylar çerçevesini zorlayan, olay örgüsüne bütün bütün yan çizen öykülerdi bunlar. ………… öykü tekniği doğrultusunda, duygunun duyarlılığın kanatlarında alabildiğine özgür, insan ruhunun kendi ruhuna yansıyan enginlerinde gezinen, gezindikçe özgürleşen rahat, sıcak bir anlatımla çıktı karşımıza o. “Son Kuşlar, Havuz Başı” gibi eserlerinde hep bu sıcak anlatım vardır.
1.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Maupassant - Çehov’un
B) Refik Halit Karay - Balzac - Dostoyevski’nin
C) Peyami Safa - Victor Hugo - Maupassant’nın
D) Memduh Şevket Esendal - Tolstoy - Stendhal’ın
E) Sait Faik Abasıyanık - Maupassant - Çehov’un


2. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir yazara aittir?
A) Semaver
B) Şahmerdan
C) Sarnıç
D) Bahar ve Kelebekler
E) Mahalle Kahvesi


Edebiyatımızda talihsiz bir biçimde geç anlaşılan bazı eserler ve yazarlar vardır. .... 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda Başarı Ödülü alan……….. isimli romanı bunların başında gelir. Sonraki yıllar içinde herkes tarafından bilinen ancak bilindiği oranda okunmayan bu roman modern edebiyatımızın kilometre taşlarından biri kabul edilir. Bir Bilim Adamının Romanı ve Korkuyu Beklerken yazarın diğer önemli eserleridir.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı ve eserlerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Atay’ın - Tutunamayanlar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın - Huzur
C) Füruzan’ın - 47’liler
D) Selim İleri'nin - Her Gece Bodrum
E) Yusuf Atılgan'ın - Anayurt Oteli


I. Geleneksel anlatım kalıplarını, türlere özgü bilinen yapısal özellikleri reddederler
II. Modern toplumun bayağı alışkanlıklarına karşı çıkarlar.
III. Toplumsal yapıyı yeni ve eleştirel bir gözle yeniden değerlendirirler.
IV. Şaşırtıcı bir gözlem ve bakış açısıyla alışkanlıklarımızın tuhaflıklarına dikkat çekerler.
V. Toplumu bilinçlendirmeyi ve dönüştürmeyi sanatlarının amacı olarak görmüşlerdir.
4.Modernizmi esas alan sanatçılarla ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Edebiyatımızın modern bir kimlik kazanmasında onun hikâyeye getirdiği yeni anlayışın payı yadsınamayacak denli önemlidir.
II. Modern edebiyata yaptığı katkılardan dolayı Mark Twain Derneği tarafından ödüllendirilmiştir.
III. Hikâyelerinin konusunu Anadolu’dan ve Türk tarihinin önemli kişiliklerinin yaşamından almıştır.
IV. Sade; süsten, özentiden uzak, doğal bir anlatımı vardır.
V. Daha çok durum hikâyesine yakın olsa da onu da aşan kendine özgü, modern bir anlatımı vardır.
5.Sait Faik Abasıyanık ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) ili. D) IV. E) V.


I. Semaver
II. Sarnıç
III. Medarı Maişet Motoru
IV. Kayıp Aranıyor
V. Az Şekerli
6.Yukarıdaki eserlerden hangi ikisi Sait Faik Abasıyanık’ın roman türündeki eserleridir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) III. ve V.


I. Cevdet Bey ve Oğulları’nda; Refik, önce köy kalkınma projeleri, ardından köklü bir kültür devrimi gerçekleştirmek için makaleler, raporlar yazar. Yine Refik’in mühendis arkadaşı Muhittin, çirkinliğini ve yalnızlığını şiir yazarak gölgelemeye çalışır.
II. Sessiz EY de yazıyı hayatının merkezine yerleştirmiş roman kişileri vardır. Meşrutiyet aydını Selahattin Darvinoğlu, tüm hayatını bir türlü tamamlayamadığı ansiklopedisini yazarak tüketir. Oğlu Doğan ile torunu Faruk’un durumu da ondan farklı değildir.
III. Beyaz Kale’de de Hoca ile Venedikli Köle bir taraftan Doğu ve Batı’ya dair birikimlerini birbirleriyle paylaşmak için ayrı ayrı öte taraftan padişahı etkilemek için birlikte risaleler, kitaplar, raporlar hazırlar.
IV. Benim Adım Kırmızı'da, Enişte Efendi, Kara’dan, padişah için gizlice hazırladığı kitaptaki minyatürlerin her biri için hikâyeler yazmasını ister.
V. Ölmeye Yatmak romanında, romanın başkişisi Aysel, üniversitede profesördür, bilimsel araştırmalar ve makalelerle ilgilenir.
7.Yukarıda konuları verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


8. Rasim Özdenören ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D) Yanlış (Y) değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Hikâyelerinde insanın evrensel yönünü anlatmayı yeğlemiştir. (D)
B) Çok Sesli Bir Ölüm isimli hikâyesi televizyon filmi hâline getirilmiştir. (D)
C) Aylak Adam yazarın roman türündeki tek eseridir. (D)
D) Modern anlatı kalıplarının dışına çıkarak farklı, özgün bir anlatım yakalamıştır. (D)
E) Eserlerini, toplumcu - gerçekçi anlayışla kaleme almıştır. (Y)


…………, edebiyatımızda çok yönlü kişiliği ile tanınan sanatçılarımızdandır. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü gibi romanlarının yanı sıra Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi gibi öykü kitaplarıyla da tanındı.
9.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Attila İlhan
B) Tezer Özlü
C) Nazlı Eray
D) Adalet Ağaoğlu
E) Leyla Erbil


10. Yusuf Atılgan’la ilgili olarak;
I. Az sayıdaki eserine karşın modern Türk edebiyatının ustaları arasında yer aldı.
II. Eserlerinde insanın, yaşadığı topluma karşı yabancılaşması ve yalnızlık temalarını işledi.
III. Eserlerinde psikolojik tahlillerden çok kişilerin eylemleri ile kişilikleri arasındaki bağı ön plana çıkarmaya çalıştı.
IV. İlk romanı Cemo ile çeşitli edebiyat ödülleri aldı.
V. En önemli eserleri Aylak Adam ve Anayurt Otelidir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


11. Aşağıdakilerden hangisi postmodern roman anlayışında görülen kavramlardan değildir?
A) Üstkurmaca
B) Metinlerarasılık
C) Kuralcılık
D) Parodi
E) Söylem çoğulluğu


Öykülerinde dili simgesel soyut bir kullanım alanında değerlendirirken Çok katmanlı, çağrışıma metaforlara yaslı bir anlatımı tercih eder Yabancılaşmayı, ailedeki çözülmeyi öykülerinde ana izlek olarak işleyen yazarın Türk öykücülüğüne kazandırdığı en somut unsur, yerliliktir. Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Denize Açılan Kapı adlı öykülerinde değerlerinden koparılmış ve modern kentin varoşlarına kıstırılmış bireylerin, ailelerin acılarını, yalnızlıklarını gündeme getirerek yanlışa yönlendirilmiş ülke insanının yaşadığı çarpılmayı, kültür şokunu, kuşatıcı ve derinlemesine bir yaklaşımla öyküleştirmiştir
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
Al Memduh Şevket I sandal
B) Oktay Akbal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Mustafa Kutlu
E) Rasim Özdenören


13.Gece adlı romanıyla Amerika'da verilen "Pegasus Ödülü"nü kazanan, öykülerini Troyada Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi” gibi kitaplarda toplayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hulki Aktunç
B) Adalet Ağaoğlu
C) Haldun Taner
D) İnci Aral
E) Bilge Karasu


14. Postmodem romanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu roman türünde yazar, dış dünyayı bire bir yansıtmaktan özellikle kaçınır.
B) Dil oyunlarına önem verilir.
C) Klasik romandaki gibi olay örgüsü üzerine kurulu bir anlatı değildir.
D) Modernist romandaki gibi anlam bütünlüklerine sahip bir anlatıdır.
E) Thomas Mann, Robert Musll, James Joyce, Virginia Woolf, Samuel Beckett gibi yazarlar post modem romanın köklerinde yor alırlar.


Selim Işık’ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben, ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izini sürmeye ve Selim’in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Her insana farklı bir yönünü gösteren Selim’in görüntüsü, Turgut’un bu insanlarla konuşması sonucu okuyucunun ve Turgut’un gözünde netlik kazanacaktır. Romanda birçok kişi vardır ama her biri aslında Selim’in hayatındaki kişilerdir ve tüm anlatılanlar Selim Işık’ı aydınlatır. Selim Işık “ düşünen ve sorgulayan insan”ın simgesidir.
15.Bu parçada tanıtılan yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Tutunamayanlar - Oğuz Atay
B) Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk
C) Parasız Yatılı - Füruzan
D) Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu
E) Ferit Edgü - Hakkâri’de Bir Mevsim


Sanatçı                  Yapıtı            Türü
—                     Aylak Adam           roman
Haldun Taner           —                  öykü
Adalet Ağaoğlu  Ölmeye Yatmak           —
16.Yukarıda sanatçılar yapıtları ve yapıtlarının türleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?
A) Yusuf Atılgan - On İkiye Bir Var - öykü
B) Oğuz Atay- 47’liler- roman
C) Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi - öykü
D) Ferit Edgü - Keşanlı Ali Destanı - roman
E) Adalet Ağaoğlu - Anayurt Oteli - roman


Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk’un, kızı Rüya’ya ithaf ettiği bir aşk romanıdır. 1975 yılı ile başlayan kitapta, tekstil zengini Basmacı ailesinin okumuş 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı, tezgâhtarlık yapan Füsun arasındaki aşk anlatılmaktadır. Romanın çeviri hakları kitap basılmadan satıldı ve Türkiye’den sonra ilk kez Almanya’da Museum der Unschuld adıyla yüz bin adet basıldı. New York Times tarafından “2009'un En İyi Kitapları” listesinde yer aldı.
17.Bu parçada tanıtılan yapıt aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kara Kitap
B) Yeni Hayat
C) Cevdet Bey ve Oğulları
D) Masumiyet Müzesi
E) Benim Adım Kırmızı


18. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde modernizmi esas alan eserlerin özelliklerdendir?
A) Eserlerde insan, karmaşık bir varlık olarak yansıtılır.
B) Yazarlar, bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığını işler.
C) Bireysel ve toplumsal huzursuzluk ayrıntılı olarak irdelenir.
D) İnsanın geleneğe karşı çıkışı ve toplumdan kaçışı ele alınır.
E) Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılmaz.


Edebiyat dünyasında ilk ününü düzyazılarıyla kazanan……….. fıkra öykü ve roman türlerinde eser vermiştir. Her romanına aşk girmekle birlikte Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı, Karlı Dağdaki Ateş, Sonuncu Kadeh, 200 Yılın Sevgilisi doğrudan doğruya aşk romanı olarak yazılmıştır. Bugünün Saraylısı’nda eski konak yaşayışıyla modern yaşayış yer yer karşılaştırmalar yapılarak verilir. Geçmişteki yaşayışa, gelenek göreneklere bağlı olan onlara özlem duyan sanatçının İstanbul’un Bir Yüzü, Bu Bizim Hayatımız adlı romanları bu konular üzerine yazılmıştır.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Refik Halit Karay
D) Peyami Safa
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


Oyun yazarı ve öykücüdür. Keskin bir mizahçıdır. İstanbul Türkçesini ustaca kullanır. Bir İstanbul öykücüsüdür. Bütün öykülerinde, anlatımını öykünün akışına bırakır. Yazdığı oyunlar da öyküleri gibi önce düşündürücü ve sonra da güldürücü bir mizah çizgisi taşımaktadır. Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı başlıca yapıtlarıdır.
20.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Turan Oflazoğlu
C)Tarık Buğra
D) Haldun Taner
E) Necati Cumalı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E D C E A E A A B B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   E   E   D   A   A   D   E   C   D

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi