Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

Ben eserlerimde, köy ve kent yaşamını, yalnız bireylerin günlük hayattaki açmazlarını ve toplumla çatışmalarını, gecekonduda yaşayan insanların problemlerini özgün bir üslupla yansıtmaya çalışırım. Çoğunlukla birey bilinciyle kendi “ben”imi öne çıkarırım. Romanımın içinde dağılmış ayrıntı, gözlem ve çağrışımlar, bütüne egemen olan bilinçli bir kurgunun öğeleridir. Eserlerim; konusu, konunun işleniş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı gibi yeni anlatım tekniklerini içermesi bakımından dikkati çeker.
1.Aşağıdakilerden hangisi, düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir sanatçının eseri olamaz?
A) Tutunamayanlar
B) Anayurt Oteli
C) Yolpalas Cinayeti
D) Gece
E) Yazsonu ve Üç Beş Kişi


“Torbayı karıştırdı: Tuvaletle gittiğim ilk baloda giymiştim bunları. Her gece biriyle dışarı çıkardım, dans etmek için. Aman Allah’ım! Nasıl yapmışım bunu? Ellerinin tozunu elbisenin üstüne sildi. Mor ayakkabılarına baktı: Buruşmuşlar, küflenmişler. Sol ayağına giydi birini: Ölçülerim hiç değişmemiş. Utandı; gene de çıkaramadı ayağından. Topallayarak bir iki adım attı. Sonra resimlere yaklaştı, diz çöktü, yan yana getirdi onları. Dirseğiyle tozlarını sildi biraz. Beni de kendilerini de anlamadılar.”
2.Bu parçadan hareketle, modernizmi esas alan yapıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Toplumsal sorunlar somutlayıcı bir tutumla yansıtılmıştır.
B) Konu olarak Türk tarihinden yararlanılmıştır.
C) Kültürler arası çatışmanın doğurduğu bunalımlar işlenmiştir.
D) Metafizik konular üzerinde durulmuştur.
E) Anlatım sırasında anlatıcı sık sık değişir.


I. Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla kaleme aldığı eserleriyle tanınmıştır.
II. Özellikle varoluş temelli, psikanaliz yöntemlerinden yararlanan ve kadın sorununu işleyen roman ve hikâyeler yazmıştır.
III. Kendinden önce yerleşmiş olan edebiyat anlayışlarına bağlı kalmamış; roman, hikâye ve düzyazılarında çevresindeki katı ideolojik gruplara mensup sanatçı kitlesinden ayrı hareket etmiştir.
IV. 2002 yılında ise, PEN Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü’ne ülkemizden gösterilen ilk kadın yazar adayı olmuştur.
V. Başlıca roman ve hikâyeleri Hallaç, Gecede, Eski Sevgili, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha, Kalan olarak sıralanabilir.
3.Leyla Erbil’le ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Modern Türk edebiyatının cesur üsluplu, yenilikçi kadın yazarlarındandır. Toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran “yeni gerçeklik” akımından izler taşıyan öykü ve yazıları Dost, Yelken, Ataç, Yeditepeve Değişim dergilerinde yayımlandı. Kadın-erkek ilişkisi ve evlilik temasını işlediği ilk romanı Yürümekle TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü kazandı. Cezaevinde yazdığı Yenişehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanıyla 1974 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı. ………, yaşadığı dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara gösterdiği duyarlılık kadar, yazdıklarında “kadınlık durumu”na ilişkin saptamalar, değinmelerle de dikkat çekti.
4.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Nezihe Meriç
B) İnci Aral
C) Adalet Ağaoğlu
D) Sevgi Soysal
E) Nazlı Eray


I. Benim Adım Kırmızı adlı romanında, III. Murat Dönemi'ndeki hattat ve nakkaşların yaptığı çalışmalardan söz etmiştir.
II. Postmodern anlayışıyla kaleme aldığı romanlarında tarihten ve güncel olaylardan yola çıkmıştır.
III. Eserlerinde Doğu-Batı çatışmasının sosyal siyasi yapımıza yansımaları, kent insanının bireysel ve toplumsal sorunları, farklı cepheleriyle İstanbul da önemli yer tutar.
IV. 7 Aralık 2006’da, İsveç Akademisi’nde Babamın Bavulu başlığı altında hazırladığı Nobel konuşmasını Türkçe yapmıştır.
V. Romanları dışında şiir ve tiyatro alanında verdiği eserleriyle de günümüzün en önemli yazarlarından biri kabul edilir.
5.Orhan Pamukla ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Modernist yazarların, temsilciliğini Franz Kafka, Albert Camus, J. P. Sartre’ın yaptığı………. etkilendikleri görülür. Bu akım bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu, kişinin geleceğini kendisinin verdiği kararların oluşturduğunu ve bu yüzden bireyin kendini sorgulaması gerektiğini savunur. Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen bu akım, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur. Modernist edebiyat bu yüzden “bunalım edebiyatı” olarak da adlandırılmıştır.
6.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) gelecekçilikten
B) gerçeküstücülükten
C) varoluşçuluktan
D) sezgicilikten
E) izlenimcilikten

7. Modernizmi esas alan bazı sanatçılarla ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D), Yanlış (Y)” değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Oktay Akbal’ın hikâyeleri arasında Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız İnsanlar, Bizans Definesi, Berber Aynası önemli yer tutar, en bilinen romanı da Suçumuz İnsan Olmak’tır. (Y)
B) Edebiyat hayatına on altı yaşında yazdığı Mösyö Hristo isimli öyküyle başlayan Nazlı Eray, büyülü gerçekçilik akımının özelliklerini taşıyan öykü ve romanlarıyla tanınmıştır. (D)
C) Yeni Yalan Zamanlar ile postmodern edebiyatın başarılı örneklerinden birini veren İnci Aral; toplumsal savrulma ve çözülmeleri, kadın erkek sorunlarını, iletişimsizliği, aşkın imkânsızlığını ve sancılı varoluş durumlarını anlatmıştır. (D)
D) Bozbulanık, Menekşeli Bilinç, Korsan Çıkmazı gibi eserleriyle tanınan Nezihe Meriç, toplu yaşayışlarda bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları anlatmadaki başarısı ve şiirli havasıyla ön plana çıkmış bir yazardır. (D)
E) Bilge Karasu'nun Aylak Adam ve Anayurt Oteli isimli romanları farklı konu ve üslupları ile edebiyatımızın ilginç örnekleri arasındadır. (Y)


Modernizmi esas alan eserlerde diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışı kullanılır. Dolaşık ve karmaşık anlatım yöntemleri denenir. Simgelere, mitolojiye, efsanelere, mistisizme, nihilizme, fanteziye yer verilir.
8.Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla kaleme alınmış eserlerden değildir?
A) Sevgili Arsız Ölüm
B) Yeni Yalan Zamanlar
C) Asılacak Kadın
D) Irazcanın Dirliği
E) Kılavuz


9.Jale Parla, Yıldız Ecevit, Berna Moran gibi edebiyat kuramcıları Türkiye’de;
I. Kara Kitap ile Orhan Pamuk,
II. II. Gece ile Bilge Karasu,
III. Puslu Kıtalar Atlası ile İhsan Oktay Anar,
IV. Mahrem ile Elif Şafak,
V. Dönemeç'te ile Tarık Buğra gibi kimi yazarların postmodern roman özellikleri barındıran yapıtlar ortaya koyduğunu belirtirler.
Yukarıdaki cümle numaralanmış ifadelerin hangisi ile devam ederse bilgi yanlışı olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Küçük Dünya adlı romanıyla adını duyurmuş, Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler Büyür adlı romanlarıyla dış Türklere yönelmiştir. Azap Toprakları'nda Batı Trakya’da yaşayan Türklerin, Tutsaklarda Kerkük Türklerinin, Çiçekler Büyürde de Deliorman-Rodop Türklerinin çektikleri sıkıntılar dile getirilir. Sancı ve Canbaz romanlarıyla Türkiye’ye dönen yazar, Sancı’da 1970 yıllarındaki öğrenci olaylarını, Cambaz’da toplumsal ve ekonomik değişimler geçiren Türkiye’nin sorunlarla dolu bir dönemini kendi siyasal görüşleri açısından değerlendirir.
10.Yukarıda parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayşe Kulin
B) Emine Işınsu
C) Elif Şafak
D) Nedim Gürsel
E) Alev Alatlı


İç içe geçmiş üç hikâyeden oluşur………… İnsanları ezen, yozlaştıran toplumsal düzen ve toplumun sahte değerleriyle uyuşamayarak sanata sığınan Selim Işık’ın intiharla sonuçlanan hayatı ilk hikâyeyi, Selim’in hayatını ve intiharını araştıran ve onun etkisiyle bir kişilik değişimine uğrayarak hayatı değişen Turgut Özben’in ruhsal dünyası ikinci hikâyeyi, bütün bu olayların yazılması ve kitap hâline gelmesiyle ilgili gelişmeler de üçüncü hikâyeyi oluşturur. Böylece bu roman hem bir romanın doğuşu ve yazılışının hikâyesini hem de birbirine benzeyen iki kahramanın hikâyesini, karmaşık bir anlatım yöntemiyle verir.
11.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki romanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Kara Kitap
B) Tutunamayanlar
C) 47’liler
D) Aylak Adam
E) Korsan Çıkmazı


Sanatçı            Roman                  Kahraman
Füruzan              47’ liler                    …….
Oğuz Atay           …………….           Hikmet Benol
………………….    Ölmeye Yatmak            Aysel
12.Yukarıdaki sanatçıların, roman ve roman kahramanları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nurhan - Beyaz Kale - Orhan Pamuk
B) Muannit - Berlin Nar Çiçeği - Bilge Karasu
C) Peyami - Aylak Adam - İnci Aral
D) Emine - Tehlikeli Oyunlar - Adalet Ağaoğlu
E) Canan - Sessiz Ev - Yusuf Atılgan


İlk romanı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı alınca adından çokça söz edildi. İlk romanlarında düşmüş kadınlar, kötü yola sürüklenen küçük kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, tek silahları sevgi olan yalnız kalmış kadınların, çocukların dramlarına sevecen bir bakışla eğildi. Ayrıntılarla beslediği canlı anlatımı, karakterleri işleyişindeki derinlikle dikkat çekti.
13.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Füruzan
B) Leyla Erbil
C) Bilge Karasu
D) Ayfer Tunç
E) Tomris Uyar


………… önemli yapıtlarından biri olan Bozbulanık ile Adalet Ağaoğlu’nun adlı yapıtı Türk edebiyatında yalnızlık, kaçış, topluma sırt çevirme, geleneklere başkaldırma tema olarak işlenmiş, yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulmuştur.
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Füruzan - Pasifik Günleri
B) Bilge Karasu’nun -Göçmüş
C) Nezihe Meriç’in - Ölmeye Yatmak
D) Vüsat O. Bener’in - Tehlikeli Oyunlar
E) Aziz Nesin’in - Gül Yetiştiren Adam


Orhan Pamuk, modern ve postmodern anlatım tekniklerini kullanan bir yazardır. İstanbullu, zengin, Nişantaşı’nda yaşayan bir ailenin üç kuşaklık hikâyesi olan-----ilk romanıdır. -----romanında İstanbul’un sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu, kayıp karısını arayan bir avu­kat aracılığıyla anlatmıştır.---- romanında Osmanlı ve İran nakkaşlarını. Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikâye ederek anlatmıştır.
15.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları - Kara Kitap - Benim Adım Kırmızı
B) Kara Kitap - Benim Adım Kırmızı - Cevdet Bey ve Oğulları
C) Benim Adım Kırmızı - Cevdet Bey ve Oğulları - Kara Kitap
D) Cevdet Bey ve Oğulları - Benim Adım Kırmızı - Kara Kitap
E) Benim Adım Kırmızı - Kara Kitap - Cevdet Bey ve Oğulları


Bir İstanbul öykücüsüdür. Öykülerin temelinde insanlığın tüm çelişkileri ve bunalımları vardır. Ana tema olarak yaşama sevincini işler. Öykülerinde olay kahramanları; sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar, emekçiler ve küçük burjuvalardır. Bu insanların özünde evrensel insanı yakaladı. Havuz Başı, Son Kuşlar, Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı öykülerinin yanında Birtakım İnsanlar, Kayıp Aranıyor adlı romanları da vardır.
16.Bu parçada tanıtılan öykü yazarımız aşağıdakilerin hangisidir?
A) Rasim Özdenören
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Haldun Taner
D) Oğuz Atay
E) Orhan Pamuk


Tiyatro alanındaki çalışmaları ile tanınmakla birlikte öykü yazarlığında da başarılıdır. Öykülerini Yedigün, Ülkü, Yücel, Varlık, Küçük Dergi, Yeni İnsan dergilerinde yayımladı. Deve Kuşuna Mektuplar başlığı altında haftalık köşe yazıları yazdı. Öykülerinde zaman zaman hicve başvurur. Üst tabakadaki yozlaşmayı, görgüsüzleri, fırsatçıları, cahilleri alaycı bir üslupla anlatır. Öyküleri: Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var.
17.Bu parçada tanıtılan öykü yazarımız aşağıdakilerin hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Orhan Pamuk
C) Rasim Özdenören
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Oğuz Atay


----- edebiyata şiirle başladı. Kaynak dergisinde ve Yeni Ufuklar dergisinde yazdı. Yazılarında edebiyatın konumu, yazarın koşulları ve nitelikleri üzerinde çok durdu. Dene­me, eleştiri ve tartışmalarıyla dikkat çekti. Yapıtlarında daha çok çevresiyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarına değindi. Tek romanı:----
18.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Oğuz Atay - Tutunamayanlar
B) Ferit Edgü - Hakkâri’de Bir Mevsim
C) Haldun Taner - Eylembilim
D) Orhan Pamuk - Tutunamayanlar
E) Ferit Edgü - Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı


Dost, Yeni Dergi ve Papirüs’te yayımlanan öyküleriyle dikkat çekti. Benim Sinemalarım adlı öyküsü sinemaya uyarlandı. İlk romanı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’m kazanınca ünlendi. Ayrıntılarla beslediği canlı anlatımı, karakterleri işleyişindeki derinlikle dikkat çekti. Almanya incelemelerinden sonra da göçmen ve gurbetçi işçi sorunları üzerinde durdu. Ayrı kültürlerden gelen insanların yaşamlarından kesitler verdi, özellikle gurbetçilerin çocuklarının sorunlarına eğildi.
19.Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?
A ) Füruzan
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Haldun Taner
D) Ferit Edgü
E) Oğuz Atay


Sanatçı         Yapıtı             Türü
……….           Eylembilim          Roman
Füruzan             ……….            öykü
Yusuf Atılgan   Aylak Adam           ……….
20.Yukarıda sanatçılar yapıtları ve yapıtlarının türleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?
A) Oğuz Atay- 47’liler- roman
B) Orhan Pamuk - Parasız Yatılı-öykü
C) Ferit Edgü - Benim Sinemalarım - roman
D) Haldun Taner - Bir Düğün Gecesi - öykü
E) Adalet Ağaoğlu - Anayurt Oteli - roman


1980-90 arası yıllarda yapıtlarını yayımlayarak romanımızı konu çeşitliliği ve kurgu değişikliği yönünden zenginleştiren
I. Balık İzlerinin Sesi, İki Yeşil Su Samuru, Kumral Ada Mavi Tuna romanlarıyla Buket Uzuner’i
II. Korkma İnsancık Korkma ile Rasim Özdenören'i
III. Mutfak Çıkmazı, Peygamber'in Son Beş Günü, Bıyık Söylencesine Tahsin Yücel’i
IV. Yaseminler Tüter mi Hâlâ, İşkenceci, “Nuke" Türkiye romanlarıyla Alev Alatlı’yı
V. Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları'yla Leyla Erbil’i
son dönem yazarları içinde sayabiliriz.
21.Yukarıdaki cümle numaralanmış ifadelerin hangisi ile devam ederse bilgi yanlısı olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Metinler arası ve metin içi göndermelerle kurulmuş bir anlatı Yeni Hayat. Kitap, yazar (gerçek ve sahte), yaşam, ölüm, aşk, kaza ve kader, inanç ve akıl gibi kavramlar ve kavram çiftleri üzerinde yoğunlaşan bu göndermeler, bir tek ana düşünceye bağlanıyor bence: Yaşamın ve gerçekliğin göreceliği. Ve aynı ölçüde geçerli olduğunu düşündüğüm yaşamın ve gerçekliğin döngüselliği.
22.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda değerlendirmesi yapılan eserin yazarına ait değildir?
A) Kara Kitap
B) Masumiyet Müzesi
C) Sonuncu
D) Benim Adım Kırmızı
E) Sessiz Ev

…………., bir biyografik roman örneği olan ………. adlı eserinde, ülkemiz şartlarında bilimin karşılaştığı zorlukları ele almıştır. Kendisi de bir süre öğretim üyeliği yapmış olan sanatçı, bu eserinde İTÜ’ye büyük emeği geçen hocası Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yetişme şartları, prensipleri ve yaşam felsefesi üzerinde durarak, bütün zorluklara rağmen erdeminden hiçbir şey kaybetmeden profesörlüğe kadar yükselme ve uluslararası tanınan bir bilim adamı olma sürecini anlatıyor.
23.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tarık Buğra - Küçük Ağa
B) Vüsat O. Bener - Dost
G) Oktay Akbal - İnsan Bir Ormandır
D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı
E) Samiha Ayverdi - Bir Dünyadan Bir Dünyaya


İlk romanı Tutunamayanlar'da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaşan………… yapıtlarında kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işlemiştir. Romanda birçok kişi vardır ama her biri aslında Selim’in hayatındaki kişilerdir ve tüm anlatılanlar Selim Işık’ı aydınlatır. Selim, "düşünen ve sorgulayan insanın simgesidir ve bu yüzden "tutunamamış”tır.
24.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İhsan Oktay Anar
B) Hulki Aktunç
C) Oğuz Atay
D) Nazlı Eray
E) Vüsat O. Bener


25. Aşağıdakilerin hangisinde modernizmi esas alan anlayışla roman yazan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Selim İleri - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Hasan Ali Toptaş - İhsan Oktay Anar
C) Samiha Ayverdi - İlhan Tarus
D) Rıfat Ilgaz - Peyami Safa
E) Muzaffer İzgü - Halikarnas Balıkçısı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C E C C E A D E B A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 B   D  A   C   A   B  A   B   A  A

21 22 23 24 25
 D   C  D  C  B

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi