Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI DİLE GETİREN ŞİİR TEST-1


Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında” Hazan Rüzgârları”, 1930 yılında ise “Gayya” adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. “Tevekkülün Cezası” adlı öykü kitabı ve “Renksiz Istırap” isimli romanı vardır.
1.Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükûfe Nihal Başar
B) Fevziye Abdullah Tansel
C) Ercüment Ekrem Talu
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Halide Edip Adıvar


Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. İlk şiirleri 1919’da Büyük Mecmua’da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair, ilk şiirlerinde vatan sevgisi, Millî Mücadele; sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işledi. Şiirleri ölümünden sonra bir kitapta toplandı. Atatürk ve İsmet İnönü’nün çeşitli gezilerine de katılan şair, “Bingöl Çobanlarına” adlı şiiriyle ünlendi.
2.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Ahmet Kutsi Tecer


Halide Edip Adıvar’ın sanat hayatını üç dönemde incelemek mümkündür. İlk dönem romanlarda aşk, ikinci dönemde Millî Mücadele konularını işleyen sanatçı son dönemde toplumsal yaşamı işlemiştir.
3.Aşağıdakilerin hangisinde bu dönemleri örnekleyen eserler sırasıyla verilmiştir?
A) Sinekti Bakkal - Handan - Ateşten Gömlek
B) Ateşten Gömlek - Vurun Kahpeye - Sinekli Bakkal
C) Vurun Kahpeye - Mor Salkımlı Ev - Handan
D) Handan - Seviyye Talip - Zeyno’nun Oğlu
E) Seviyye Talip - Ateşten Gömlek - Sinekli Bakkal


Cumhuriyet Dönemi’nde simge haline gelen pek çok roman kahramanı vardır.
4.Aşağıdakilerden hangisinde roman ve kahramanı yanlış verilmiştir?
A) Sinekli Bakkal - Rabia
B) Huzur - Mümtaz
C) Çalıkuşu - Feride
D) Yorgun Savaşçı - Yüzbaşı Cemil
E) Yeşil Gece - Suat


Yazar               Yapıtı              İşlediği Konu
----                Sinekli Bakkal        Abdülhamit Dönemi

Yakup Kadri       ----              İttihat ve Terakki Dönemi

Reşat Nuri        Yeşil Gece               -----
5.Yukarıda yazarlar, yapıtları ve bu yapıtlarda işlenen konular verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar-Hüküm Gecesi-Kurtuluş Savaşı
B) Halide Edip Adıvar-Sodom ve Gomore-İstanbul’un İşgali
C) Refik Halit Karay -Hüküm Gecesi-Kurtuluş Savaşı
D) D) Memduh Şevket Esendal-Hüküm Gecesi - aydın-halk çatışması
E) Refik Halit Karay-Nur Baba-Doğu Batı karşılaştırması


Neriman’la Şinasi çocukluk arkadaşlarıdır. Yıllardır birbirlerini severler. Neriman’ın babası Faiz Bey’dir ve Şinasi’yi de çok sevmektedir. Neriman oturduğu mevki olan Fatih’i, sevmemektedir. Çünkü Fatih; Doğu’yu, gelişmemişliği ve eskiyi temsil etmektedir. Bir gün Macit denilen yakışıklı, zengin ve kibar birisiyle tanışır. Macit Harbiye’de oturmaktadır. Harbiye, gelişmişliği ve Batıyı simgeler. Macit ile bir kaç sefer Şinasi’den habersiz buluşurlar. Neriman bir süre bocalar sonra Şinasi’ye döner ve evlenirler.
6.Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kiralık Konak-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar
C) Fatih Harbiye-Peyami Safa
D) Yen/Turan-Halide Edip Adıvar
E) Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin


7.Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) “Bayrak Şairi” olarak tanınan Hüseyin Nihal Atsız, millî romantik bir sanat anlayışına sahiptir.
B) Ömer Bedrettin Uşaklı, ilk şiirlerini Yahya Kemal ve Ahmet Haşim etkisiyle yazmıştır.
C) Arif Nihat Asya’nın yayımlanan ilk şiir kitabı Heykeltıraşın, en meşhur şiiri de Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor’ dur.
D) Onuncu Yıl Marşı’nı Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel birlikte yazmıştır.
E) Pastoral şiirin en güzel örneklerinden olan Bingöl Çobanları adlı şiir, Kemalettin Kamu tarafından yazılmıştır.


Millî Edebiyat’ın sanat anlayışını devam ettiren sanatçıların dünya görüşleri birbirinden farklı olmasına rağmen şiirlerinde ortak konu olarak Anadolu’yu işlemişlerdir. Bu anlayışa uygun olarak eser veren sanatçılar arasında ……… örnek gösterilebilir.
8.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) Arif Nihat Asya
E) Kemalettin Kamu


9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışım benimseyen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Memleketimden İnsan Manzaraları
B) Denizden Çalınmış Ülke
C) Sarıkız Mermerleri
D) Gurbet Geceleri
E) Han Duvarları


Millî Edebiyatı sadece sade dile ve hece veznine indirgemişler, toplum yararına yazmayı bir tarafa bırakmışlardır. Anadolu’ya ve Türk milletine saygı duymalarına rağmen kişisel konularda yazmışlar ve memleket konularına fazla eğilmemişlerdir. Anadolu’nun daha çok tabiat güzelliklerini anlatmışlardır.
10.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen topluluğun sanatçılarından biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Mehmet Âkif Ersoy


I. Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren sanatçılar düşünsel olarak Meşrutiyet Dönemi düşünce akımlarından milliyetçilik ideolojisini benimsemişlerdir.
II. Bu akıma bağlı sanatçılar dünya Türklüğüne gönülden bağlı olsalar da dil, gelenek, estetik anlayış olarak Anadolu topraklarında oluşan millî edebiyatın devamıdırlar.
III. Millî Edebiyat zevk ve anlayışım sürdüren şairlerin bir kısmı, daha önce aruz ölçüsünü kullanmış olsa da bu ölçüyü bırakarak tümüyle serbest ölçüye yönelmiştir.
IV. Bu anlayıştaki şairler 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisindeki siyasi ve edebî ilkeleri benimseyerek bunların hararetli savunucuları olmuşlardır.
V. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçıların en çok eleştirilen yönü, eski edebiyatın ağır, ağdalı kelimelerini dirilterek sadeleşmeye karşı çıkmalarıdır.
11.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren şairlerin özellikleri arasında değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve II.
D) II. ve III. E) III. ve V.


Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık
Yukarıya bir bölümü alınan .... ait.... isimli şiir, Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin en ünlü örneklerinden biridir.
12.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-den hangileri getirilebilir?
A) Necmettin Halil Onan’a - Dur Yolcu
B) Faruk Nafiz Çamlıbel’e - Han Duvarları
C) Kemalettin Kamu’ya - Bingöl Çobanları
D) Ahmet Kutsi Tecer’e - Orda Bir Köy Var
E) Yusuf Ziya Ortaç’a - Cenk Ufukları


Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer göz yummadan koşana gider
Bayrağa kanının alı çalmayan
Gözyaşı boşana boşana gider

Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı
Diriler şerefli, ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider
13.Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat zevk ve anlayışına uygun bir tema işlenmiştir.
B) Dörtlük nazım birimi ve 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
C) Kafiyeye ve redife yer verilmemiştir.
D) Sade bir dili ve coşkulu bir üslubu vardır.
E) Abartma, ad aktarması, nida gibi söz sanatları kullanılmıştır.


14. Ömer Bedrettin Uşaklı ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anadolu’da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, kişisel izlenim ve gözlemleri şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturmuştur. (D)
B) Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, şiirlerinin başlıca temalarıdır. (D)
C) Hece ölçüsü ve Millî Edebiyat zevk ve anlayışına uygun eserler vermiştir. (Y)
D) Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerde “hayal”i ön planda tutmuştur. (D)
E) Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden en bilinen eserleri arasındadır. (Y)


15. Cumhuriyet Dönemi’ndeki “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” Millî Edebiyat Dönemi’nde aşağıdaki edebî topluluklarından hangisi tarafından temsil edilmiştir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Beş Hececiler
C) Hisarcılar
D) Maviciler
E) I.Yeniler


Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdürmüştür. Yurt sevgisi, gurbet, aşk duygularını dile getirmiştir. Eserlerinde ulusal kurtuluş heyecanını yansıtmıştır. “Gurbet şairi” olarak bilinir. Bingöl Çobanları şiiri meşhurdur.
16.Bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Kemalettin Kamu
E) Ömer Bedrettin Uşaklı


I. Yusuf Ziya Ortaç
II. Halit Fahri Ozansoy
III. Ziya Osman Saba
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel
V. Enis Behiç Koryürek
17.Numaralanmış şairlerden hangisi farklı bir edebî topluluk içerisinde yer almıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I.
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim biri de serseri kaldırımlar
II.
Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
18.Bu iki şiir yapı, tema, dil ve anlatım açısından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A) Sanatlı anlatım
B) Aynı konuyu işlemeleri
C) Yarım uyak kullanımı
D)Kullanılan sanatlar
E) Çapraz uyak kullanımı


Cumhuriyet Dönemi’nde de millî edebiyat zevk ve anlayışına uygun eserler veren topluluk, ……… başını çektiği ………..’dir.
19.Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel’in - Beş Hececiler
B) Ziya Osman Saba’nın - Beş Hececiler
C) Attila İlhan’ın - Maviciler
D) Faruk Nafiz Çamlıbel’in - Yedi Meşaleciler
E) Orhan Veli Kanık’ın -I. Yeniciler

 

Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
Enis Behiç Koryürek

Halit Fahri Ozansoy 

Beş Hececiler
..............

20.Bu tablodaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oktay Rıfat Horozcu
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Kemalettin Kamu
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

21 ve 22. sorular numaralanmış cümlelere göre cevaplandırılacaktır.

Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi


21. Bu dörtlük içeriği ve biçimsel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ece Ayhan
E) Orhan Veli Kanık


22.Bu dörtlüğün içeriği ve söyleyiş özellikleri Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine özgü nitelikler göstermektedir?
A) Öz şiir
B) Memleketçi şiir
C) I. Yeni şiiri
D) II. Yeni şiiri
E) Serbest Nazım ve Toplumcu şiir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A A E E A C A C A  E  E   B   C  C  B  D  C  E  A  C  A  B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi