Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

I. Mualla Hanım, kendisine tavsiye edilen kitabı tereddüt içinde okur. Kitabın yazarını merak eder ve Raif Bey tarafından yazarla tanıştırılır. Raif Bey Mualla Hanım’ın saf, temiz ve iyi bir aile kızı olduğunu, bekâr olan yazarın onunla evlenmesinin uygun olacağını söyler. Kızla tanışan yazar, onu çok beğenir ve evlenme teklif eder, cevabı için Mualla’ya zaman verir. Ancak araya yazarın eski arkadaşlarından Vildan girer. (Bir Tereddüdün Romanı)
II. Ender rastlanan bir hayal adamı olan Fahim Bey sürekli bir tasarı dünyası içindedir. Bunları gerçekleştirmek için olmadık girişimlerde bulunur. Toplumdaki değişmenin farkındadır ve değişen koşullar içinde kendisine yer edinmek ister. İngiliz, Fransız kapitalistlerine bile yatırım alanları göstermeye kalkışır. Ama düşünceleri hep soyut, hep eksik, hep gerçeğe varacak bütünlükten yoksundur. (Fahim Bey ve Biz)
1.Yukarıda verilen parçaların hangi romanlara ait olduğu ayraç içinde verilmiştir. Bu romanlar, sırasıyla aşağıda verilen sanatçılardan hangisine aittir?
A) Tarık Buğra - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Peyami Safa - Abdülhak Şinasi Hisar
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Mahmut Makal
D) Peyami Safa - Tarık Buğra
E) Fakir Baykurt - Abdülhak Şinasi Hisar


I. Peyami Safa, Sahnenin Dışındakiler adlı romanında. Doğu-Batı sorunsalını karakterlerde somutlaştırarak işlemiştir.
II. Tarık Buğra özellikle Kurtuluş Savaşı’nı yaşayan Anadolu insanın geleneklere, dine, yurt sevgisine bağlılığını yücelten Küçük Ağa romanı ile ün kazanmıştır.
III. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur romanında Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdelemiştir.
IV. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Fatih-Harbiye adlı romanı Millî Mücadele Dönemi İstanbul’unun baş-kahraman vasıtasıyla yansıtıldığı, siyasi meselelerin fazlaca yer aldığı bir yapıttır. Romanda üniversite öğrencisi olan Cemal’in gözüyle İstanbul’un işgal yılları anlatılmaktadır.
V. Abdülhak Şinasi Hisar tarafından kaleme alınan Çamlıca'daki Eniştemizi ürk edebiyatının Batı ölçüsünde büyük eserlerinden bir olarak kabul edilmektedir. Yazar bu eserinde roman kahramanı olan Hacı Vamık’ı değişik huyları ile ele almıştır.
2.Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili yerlerden hangileri yer değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


Paris'ten buraya, dostlarımdan biriyle evlenmek için Amerikalı bir kadın gelmişti. Hep "Kendi kendimden kaçmak istiyorum, kendime ve hiçbir şeye tahammül edemiyorum, dolaşmak, diyardan diyara gitmek... Başka tesellim kalmadı, boğuluyorum!" diyordu. Burada da oturamadı ve dostumla nişanlı olduğu hâlde kalkıp gitti. "Asrın hastalığı” dedikleri bu ruh buhranı, bu şüphe ve tereddüt, bu yer değiştirme ve kaçma ihtiyacı artık sonuna geliyor. Bunu hissediyoruz. Şu uyuyan kadın ve bütün ona benzeyenler, son kurbanlar... Vakıa insan ruhunun azabı ebedîdir fakat bu azap mahiyetini değiştirmek üzeredir.
3.Bir romandan alınmış bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Kimi olayların, gerekçeleriyle birlikte verildiği
B) Hâkim bakış açısıyla yazıldığı Yazarın yorumunu içerdiği
C) Yazarın yorumunu içerdiği
D) Natüralizm akımının etkisiyle yazıldığı
E) Bireyin iç dünyasını esas alan yapıtların özelliklerini taşındığı


4.Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa ile ilgili olarak söylenemez?
A) Romanlarında psikolojik tahlillere önem verdiği
B) Eserlerinde bireysel çözümlemelerin önemli yer tuttuğu
C) Kimi romanlarında. Anadolu köylüsünün sorunlarını işlediği
D) Canan, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Bir Akşamdı gibi romanlarının olduğu
E) Romanlarını sağlam bir teknikle kurguladığı


I. Öykülerinde Çehov tarzı da denilen durum öykücülüğünün nitelikleri dikkat çeker.
II. Kişileri yargılamak, sınıflandırmak yerine onları olduğu gibi kabul eden hoşgörülü, iyimser bir tutumu vardır.
III. Ayaşlı ve Kiracıları romanında yeni başkent olmuş Ankara’nın sosyal yapısını başarıyla anlatmıştır.
IV. Dili sade ve pürüzsüz, üslubu son derece akıcıdır.
V. Olayları toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıp değerlendirir.
5.Memduh Şevket Esendal’la ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir insan, sürgününü nasıl “cennete göç eylemek” gibi içsel bir kabullenişe dönüştürebilir? İşte………. Bodrum’un adını sanını kimsenin bilmediği, dahası buranın sürgün ve Y cezalandırma yeri olarak görüldüğü bir dönemde yaşadığı bu kıyı kasabasını dünyanın bugün en çok tanınan beldelerinden biri hâline getiren insanların öncüsüdür demek yanlış olmaz. Birileri tarafından yaşamak zorunda bırakıldığı bu cennet köşeyle o kadar özdeşleşir ki kendi adını bir kenara bırakmış, buranın antik adını kendine ad olarak almış kişidir o.
6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Halikarnas Balıkçısı
C) Peyami Safa
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Tarık Buğra


7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi;
I. Bireysellik
II. Kişisellik
III. İnsan doğası
IV. Fayda
V. Özgünlük
bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar ve eserleri ile ilgili olamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Sanatçı                            Eser
I. Peyami Safa                 (A) Küçük ağa
II. Tarık Buğra                 (B) Şimşek
                                     (C) Yağmur Beklerken
                                     (D) Yalnızız
                                     (E) Siyah Kehribar
                                     (F) Sözde Kızlar
8.Yukarıdaki eserler, sanatçılarla üçerli eşleştirildiğinde doğru gruplandırma aşağıdakilerden hangisidir?
        I         II
A) B-C-F    A-D-E
B) C-D-E   A-B-F
C) B-D-F   A-C-E
D) A-D-E   B-C-F
E) A-C-F   B-D-E


Bir Gün Büyüyeceksin, Baş Göz Etme Zamanı, İçe Dönük ve Atak gibi eserlerin yazarı olan sanatçı edebiyatımızda küçümsenmeyecek bir yere sahiptir. İlk öyküleriyle romanlarında gerçekçi gözlemlere dayanan betimlemeci bir anlatım göze çarpar. Olaylar daha çok Zonguldak yöresinde geçer. Bunda yazarın 1937-1946 yılları arasında Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde, Divriği, Devrek, Merzifon gibi maden şirketlerinde memur olarak çalışmasının payı vardır. Zonguldak Hikâyeleri, Garnizonda Bir Olay gibi öykü kitaplarında, Anadolu insanının yaşam mücadelesi bütün ayrıntılarıyla anlatılır. Bu konudaki en önemli kitabı 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda Başarı Ödülü alan iki ciltlik Yanar Taş romanıdır. Yanar Taş, Zonguldak Kömür Madenleri’nin tarihsel açıdan başlangıcından günümüze uzanan belgesel bir romanıdır. Romanın 1828’den 1940 yılına kadar kömür madeni işçilerinin yaşamıyla çalışma koşullarının tanıklığını üstlenmiş olması açısından edebiyatımızda çok önemli bir yeri vardır.
9.Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Mehmet Şeyda
D) Tarık Buğra
E) Abdülhak Şinasi Hisar


I. Bu sanatçıların ortak özelliklerinin başında kahramanlarını sorunlu tipler arasından, daha ziyade ulusal değerlerinden uzaklaşmış Batı hayranı toplumsal kesimden seçmeleri gelir.
II. Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarda mesaj önceliği yoktur, yazarlar sanat yaparken toplumsal bir görev bilinciyle hareket etmezler.
III. Sanatçılar belli bir ideolojinin bağlısı olarak hareket etmezler, bu sanat anlayışında her ideolojiden yazara rastlanabilir.
IV. Konuları daha çok bireyin kimlik ve kişilik sorunu, yaşadığı topluma uyum çabaları biçiminde özetlenebilir.
V. Bu anlayışta eser veren sanatçılarda belirli bir üslup ve dil ortaklığı yoktur, bunun yerine her sanatçının kendine özgü üslubundan söz edilebilir.
10.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçıların ortak özellikleri arasında sayılamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


……….. bundan önceki romanı Karanlığa Direnen Yıldız’ın devamı sayılabilecek olan Deli Zamanlar’da okuyucu yazarını tutkuları, kendini aşma çabası, iç çatışmaları ile karşısında bulacaktır. 27 Mayıs sonrası, fikir ayrışmalarının yeni fikirlere gebe olduğu çatallı dönemde yeni yetme bir genç kız... Ve onun teleskopundaki en parlak gezegen Aypare... Aypare Türk kadınının geldiği, vardığı, parladığı söndüğü noktaları çok iyi kavramış, aydın olmanın yalnızlığını tatmış bir öncüdür. Yazarın Hilal Görününce adlı romanı da Kırım’ı anlatan eşsiz bir yapıttır.
11.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mustafa Kutlu’nun
B) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
C) Sâmiha Ayverdi’nin
D) Sevinç Çokum’un
E) Emine Işınsu’nun


Yetişmesinde Yahya Kemal’in etkisi büyüktür. Doğu ve Batı kültürünü ustaca birleştirebilen bir şair ve yazardır. Şiirlerinde, imaj, biçim ve ses kaygısı görülür. Tüm yapıtlarında tarih, zaman, çevre ve insan ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanları vardır.
12.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Kemal Tahir
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Yapıtlarında olaydan çok ruh çözümlemelerine önem verdi. Batılılaşmanın yol açtığı bunalımları yansıttı. Toplumdaki ahlak çöküntülerini, çatışmaları işledi. Sonraları, mistisizmin egemen olduğu karamsar bir anlayışa kapıldı. Fatih-Harbiye ve Sözde Kızlar'da Doğu-Batı çatışmasını işledi. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda hasta bir gencin ruhsal bunalımlarını anlattı.
13.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra
C) Memduh Şevket Esendal
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

……………, üç romanı olan bir yazardır. Roman yazarı olarak adını Fahim Bey ve Biz’le duyurmuştur. Fahim Bey ve Biz’i, Çamlıca’daki Eniştemiz ile………. izler. Üç romanda da eksen, olaylar değil romanlara adlarını veren kişilerdir. Romanlarının kahramanı olan bu kişiler, romanlarında da belirttiği gibi kendisine çok yakındırlar. Bu yakınlığın ölçüsünü yazardan şöyle dinliyoruz: “ Bu romanlarımdaki kahramanlar, hayatımda görmüş olduğum adamlardır. Bunları hikâye şeklinde anlatırken, isimlerini hatta hayatlarının bazı kısımlarını, hatta yaşadıkları mahalleleri istediğim şekilde değiştirmişimdir.”
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Şevket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam
B) Sadri Ertem - Yol Arkadaşları
C) Sadri Ertem - Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği
D) Abdülhak Şinasi Hisar - Yol arkadaşları
E) Abdülhak Şinasi Hisar - Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

O, ilk hikâye kitapları olan “Ortadaki Adam” ve “Gönül İşi”nde Anadolu hayatının gerçeklerini anlatmış, hükümet ve aydınların ihmallerinden yılmış, toprağı verimsiz bırakılmış memleketimizin ve insanımızın türlü görünüş ve hâllerini yansıtmıştır.
15.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
B) Tarık Buğra
C) Samet Ağaoğlu
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Peyami Safa


Romanın başkahramanı Hayri İrdal’ın çocukken, yanında çırak olarak çalıştığı muvakkit Nuri Efendi’nin zanaatı, müstakil bir el işçisi olarak saat ustalığıdır. Nuri Efendi bir anlamda zamana sahiptir. Zamanı algılayıştaki bu dönüşüm; hayatı, eşyayı, varlığı anlamlandırışta meydana gelen bir dönüşüme de işaret eder. Roman bu dönüşümün yarattığı yabancılaşmanın kurumsallaşmasını temsil eder ve modern zaman düşüncesinin Osmanlı kültürüyle uzlaşmazlığından doğan çarpıklıkları dile getirir.
16.Bu parçada tanıtılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra
B) Tarık Dursun K.
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Nezihe Meriç
E) Memduh Şevket Esendal


Yazar, klâsik şark hikâyeciliğindeki kıssa geleneğinden hareket eder. Kendi tarzını yarattığı hikâyelerinde toplumsal değişmelerin bireyin iç dünyasında yarattığı boşluk duygusunu işler. “Yokuşa Akan Sular”, “Yoksulluk İçimizde”, “Ya Tahammül Ya Sefer”, "Bu Böyledir” ve “Sır” bu dönemin ürünleridir.
17.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Atay
B) Sabahattin Ali
C) Refik Halit Karay
D) Tarık Buğra
E) Mustafa Kutlu


Peyami Safa’nın …….. adlı eserinde Çanakkale Savaşı’nın izleri vardır. Gazi olan, namusuyla çalışmak isteyen Nihad karakteri gözler önüne serilmiş, psikolojik bunalımları konu edilmiştir. Peyami Safa bunu yazarken o dönemin buhranlı hâlini ve kendi psikolojisini eserde anlatmıştır. Muazzez ise âşık olunan kadındır.
18.Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?
A) Şimşek
B) Mahşer
C) Süngülerin Gölgesinde
D) Fatih - Harbiye
E) Yalnızız


Romanlarında semtleri ve yaşantılarıyla İstanbul, dekor ve mekân unsuru olmanın ötesinde bir öneme sahiptir. Romanları, anıları, denemeleri, inceleme yazıları ve biyografileri aynı zamanda birer İstanbul romanı gibidir. Cümleleri, sanatlı anlatımın güzel örnekleridir.
19.Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisinde bir eseriyle verilmiştir?
A) Mustafa Kutlu - Tufandan Önce
B) Abdülhak Şinasi Hisar - Boğaziçi Yalıları
C) Nezihe Meriç - Korsan Çıkmazı
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı - Aganta Burina Burinata
E) Tarık Buğra - İbiş’in Rüyası


Yazar, hikâyelerinde kültür değişmesi olgusunu arka plana itmekle birlikte sosyal zeminden kopmadan bireyin iç dünyasında olup bitenleri anlatmıştır. Çocukluk, aşk, çevre, köy - kasaba - varoş hayatı, gibi konuları daha çok nostaljik bir tarz ve İslami bir duyarlılıkla işlemiştir. “Uzun Hikâye”, “Beyhude Ömrüm”, “Mavi Kuş”, “Rüzgârlı Pazar”, “Chef”, “Menekşeli Mektup” bunlara örnek eserlerdir.
20.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Peyami Safa
C) Semiha Ayverdi
D) Mustafa Kutlu
E) Rasim Özdenören

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B D C E B C C E A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D   A   D   E  C   C   E   B  B  D

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi