Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II. YENİ TESTİ-1

Çeşitli dergilerde yer alan şiirleriyle adını duyurmuştur. Şairin ilk dönem şiirleri ölçülü ve uyaklıdır. Bu dönemdeki şiirlerinde daha çok, kişisel yaşantısı üzerinde durmuştur. Aşk, ayrılık gibi temaları işlediği bu şiirlerinde Garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden biri olur. Sanatını Halk şiirinin deyişleri ve divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak geliştirir Şiirlerinde büyük kent yaşamını bütün karmaşıklığıyla dile getirir. Şiirle düz yazı arasındaki ayrımı ortadan kaldırır. Türk şiiri üzerine yazıları ve edebiyat eleştirileriyle de ilgi toplar. Şiirleri başka dillere de çevrilen şairin Arz-ı Hâl, Türkiyem, Tütünler Islak adlı şiir kitapları vardır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edip Cansever
B) Ülkü Tamer
C) Cemal Süreya
D) Ece Ayhan
E) Turgut Uyar


1950’lerin başlarında gelişen İkinci Yeni hareketinin içinde yer aldı. Ancak bu hareketin şiirde anlamsızlığı savunan görüşünü benimsemedi. Geleneğe karşı çıksa da onun kimi değerlerinden yararlandı. Şiirde toplumsal değerlere uzak düşmedi. Şiirin “anayasaya aykırı” olduğunu öne sürdü. Şiirde öyküden kaçındı, çarpıcı, yoğun imgeli, söz sanatlarıyla yüklü bir anlatımı seçti. Şiirin yanında düz yazı türünde eserler de verdi. Düz yazılarında sürekli yeni sorular sordu. Denemelerinde ise başka sanatçılar, özellikle şairler üzerinde durmayı yeğledi. Göçebe, Sevda Sözleri şiir kitaplarının yanı sıra, düzyazı türünde Şapkam Dolu Çiçekle, Onüç Günün Mektupları gibi eserler yazdı.
2.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edip Cansever
B) Turgut Uyar
C) Ülkü Tamer
D) Cemal Süreya
E) Melih Cevdet Anday


Ey şiir arayıcısı ey esrik kişi
Şu son dönemecini de aşınca gecenin
Doğacak gün artık gündüze ilişkin değil
Bu ağartı ancak yürekle karşılanabilir
Bütün iş orda işte, ordan usturuplu geçmesini bil
Tutsaksan ellerin sıvışır gider zincirlerinden
Ve balyozla vursalar mısralarına
Soylu bir demir sesi yükselir
Soylu büyük ve mavi bir demir sesi
3.Bu dizelerden hareketle Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hayal gücü ve duygulara ağırlık verdiği
B) Ahengi ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliği ile sağlamaya çalıştığı
C) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlandığı
D) Şiiri öyküleştirecek anlatımlardan kaçındığı
E) Sosyal ve toplumsal sorunları ele aldığı


Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğan ikinci Yeni’nin kaynağı, savaşların doğurduğu bunalım üzerinde şekillenen ……., ….. akımlarıdır.
4.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) dadaizm-sürrealizm
B) fütürizm-egzistansiyalizm
C) sembolizm-ekspresyonizm
D) parnasizm-realizm
E) modernizm-postmodernizm


İkinci Yeni’nin en güçlü şairlerinden olan sanatçı, en özgün imge dünyasına sahip şair olarak kabul edilmektedir. Toplumcu yönüyle de dikkat çeken bu sanatçı, yaşadığı coğrafyanın şiirlerini yazmıştır. Şiirleri Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri adlı kitaplarında, şiirle ilgili düşüncelerini de Şapkam Dolu Çiçekle ve Folklor Şiire Düşman adlı kitaplarında toplamıştır.
5.Bu parçada özellikleri ve eserleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Ece Ayhan
C) Cemal Süreya
D) İlhan Berk
E) Turgut Uyar


Divan şiirinden etkiler taşıyan şiirlerini resim sanatıyla özdeşleştirerek anlatım olanaklarını zenginleştiren sanatçı, şiirlerinde güzel sanatların diğer türlerinden yararlanmıştır. Şiirlerinde çağına yabancılaşan insanı, bunalımı, gelecekten duyduğu endişeyi işlemiştir. Nerde Antigone, Meduza, Phoneix adlı şiirlerinde Yunan mitolojisinden imgeler kullanmıştır. Yerçekimli Karanfil adlı yapıtıyla İkinci Yeni çizgisine kaymıştır.
6.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Süreya
B) Ece Ayhan
C) Turgut Uyar
D) Edip Cansever
E) İlhan Berk


7.Aşağıda İkinci Yeni’yle ilgili verilen yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirin basitlikten, aleladelikten ve kurallardan uzak olması gerektiğine inanmışlardır.
B) Alışılmamış semboller kullanarak şiiri kapalı bir hâle getirmişlerdir.
C) Şiirin, sadece belli bir kültürel seviyeye sahip olan insanlar tarafından anlaşılacağına inanmışlardır.
D) Akla karşı çıkılmış, bilinçaltı esas alınmıştır.
E) Garipçilerin devamı niteliğinde olan hareketin içinde Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ece Ayhan gibi sanatçılar vardır.


8.Aşağıdaki eserlerden hangisi İkinci Yeni sanatçılarından birine ait değildir?
A) Tütünler Islak
B) Bakışsız Bir Kedi Kara
C) Sevda Sözleri
D) Hızırla Kırk Saat
E) Ayrılık Sevdaya Dâhil


Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım
Salome’nin
Belkıs’ın
Boşunaydı saklamam öylesine aşikârsın bellisin
                                          Sezai Karakoç
9.Bu dizelerden hareketle Sezai Karakoç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kapalı bir anlatımı tercih etmiştir.
B) Ölçüye bağlı bir şair değildir.
C) Doğu kültürüne özgü kavramlara yer vermiştir.
D) Şiirin geleneksel biçimine bağlı kalmamıştır.
E) Toplumsal içerikli temaları işlemiştir.


10. Aşağıdakilerden hangisi I. ve II. Yeniler’in ortak özelliğidir?
A) Ölçü ve uyağı dışlama
B) Çağrışımlardan yararlanma
C) Soyut şiir anlayışını benimseme
D) Nükteli söyleyişler kullanma
E) Sanatlı söyleyişlere yer verme


Şiire, lise yıllarında aruzla başlayan şair, ilk şiiri olan “ Şarkısı - Beyazı”, Mülkiye dergisinde yayımlamıştır. Gelenekçi anlayışa karşı olmasına rağmen, geleneği şiirlerinde en güzel kullanan şairlerden olmuştur. Şiirde öyküden kaçınmaya, yoğun imgeli ifadeler kullanmaya yönelmiştir. İlk kitabı Üvercinka ile Yedi Tepe Şiir Armağını’nı, Göçebe ile de TDK Şiir Ödülü’nü almıştır.
11.Bu parçada özellikleri verilen II. Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Turgut Uyar
C) Cemal Süreya
D) Ece Ayhan
E) Sezai Karakoç


12. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni sonrası toplumcu şiirin özelliklerinden değildir?
A) Şiir, millî ve toplumsal sorunların aktarımı için bir araç olarak görülmüştür.
B) II. Yeni’nin soyut ve kapalı şiirine karşı somut şiir anlayışı savunulmuştur.
C) Karamsarlık temasının yerini ümit ve geleceğe inanç almıştır.
D) Politik sorunlar karşısında, eleştirel bir tavırla durulmuştur.
E) 1980 sonrasındaki çoğu sanatçıda bu anlayış görülmüştür.


“Şiirde de azalan verimler kanunu var. Dil bir açıdan işlendikçe o alanda elde edilen verimler bir noktadan sonra azalmaya başlıyor. Bu, bir bunalıma yol açıyor. Bunalımlar da yeni şiir alanları, yeni açılar bulunmasıyla sona erer hep. Şiirimizde şimdi yeni bir eğilim başladı. Bir iki yıldır dilin daha iç, daha derin imkânlarıyla baş başayız. Genç şairler yalnız folklor gibi kesin klişelere değil, daha hafif kalıplara bile sırtlarını çevirdiler. İlhan Berk'te, Turgut Uyar'da, Edip Cansever’de bunun ilk güzel örneklerini gördük. Kelimeler bizde de yontuluyor artık. Kelimeler bizde de yerlerinden yarı yarıya koparılıyor, anlamlarından ufak tefek saptırılıyor, yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir kavramın değişik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak isteniyor. Genç şairler hep bunu istiyoruz. Folklor ve klişelerin karşısında öbür kutbu meydana getiren bu durum şiirimizde bir evrimdi. Her evrim gibi haklı ve zorunlu.”
13.Yukarıda Cemal Süreya tarafından değerlendirilmesi yapılan şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
B) İmgeci/Soyut Şiir
C) Saf Şiir
D) Garip Şiiri
E) Beş Hececiler


14. İkinci Yeni topluluğu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hanisi yanlıştır?
A) İmgeye (sembole) kapılarını yeniden ve sonuna kadar açmışlardır.
B) Edebî sanatlara özgürlük tanıyarak şiiri yeniden yörüngesine oturtmuşlardır.
C) Nükte, şaşırtma ve tekerlemeden kaçınmışlardır.
D) Aydın azınlığa değil fakir çoğunluğa seslenmişlerdir.
E) Konuyu, hikâyeyi, olayı şiirden atmışlardır.


İkinci Yeni şiirin ilk örnekleri 1950’lerde “Pazar Postası” adlı haftalık dergide yayımlandığı gibi, ilkeleri de yine o dergide konmuştur. Bu akımın ortaya çıkışını destekleme onuru başka hiçbir dergiye tanınamaz. Akımın eleştirmeni, kuramcısı ise, derginin “Sanat-Edebiyat” bölümünü yöneten………...
15.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sezai Karakoç'tur
B) Muzaffer İlhan Erdost'tur
C) Ece Ayhan'dır
D) Oktay Rıfat'tır
E) Mehmet Kaplan'dır


Ben geldim geleli açmadı gökler;
Ya ben bulutları anlamıyorum,
Ya bulutlar benden bir şeyler bekler.
Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum...
Ben geldim geleli açmadı gökler.
                         Sezai Karakoç
16.Bu şiirden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?
A) Teşhis, hüsnütalil ve teşbih sanatına yer verilmiştir.
B) Birinci Yeni şiirine özgü nitelikler taşımaktadır.
C) Serbest ölçü ile yazılmıştır.
D) Toplumcu gerçekçi şiirinin söylev edasını taşımaktadır.
E) Geleneği önemsemeyen bir şiirdir.


I.
Bir gün mutlaka yeneceğiz!
Bir gün mutlaka yeneceğiz!
Bunu söyleyeceğiz bin defa!
Sonra bin defa daha, sonra bin defa daha, çoğaltacağa
marşlarla
Ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda
Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla
Yürüyeceğiz çoğala çoğala...
II
Aşkım da değişebilir gerçeklerim de
Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı
Yangelmişim dizboyu sulara
Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum
Hiçbirinizle döğüşemem
Siz ne derseniz deyiniz
Benim bir gizli bildiğim var
Sizin alınız al inandım
Sizin morunuz mor inandım
Ben tam dünyaya göre
Ben tam kendime göre
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız
17.Farklı edebi özellikleri taşıyan bu şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. şiir toplumcu gerçekçi şiir geleneğine, II. şiir İkinci Yeni şiir geleneğine aittir.
B) İki şair de ideolojik yönden şiirlerini temellendirmemişlerdir.
C) İlk şiir daha yalındır, ikinci şiir alışılmamış bağdaştırmalarla çağrışımsal bir nitelik kazanmıştır.
D) İlk şiirde toplumu harekete geçirici bir söylem varken; ikinci şiirde bireyin toplumla çatışması daha özgün bir dille ifade edilmiştir.
E) İki şiir de Garip şiirinin biçimsel özelliklerine uygundur.


İkinci Yeni şirinin ilk örneklemi 1950’lerde…… adlı haftalık dergide yayımladığı gibi, ilkeleri de yine o dergide konmuştur. Akımın eleştirmeni, kuramcısı derginin sanat - edebiyat bölümünü yöneten Erdost’tur.
18.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kültür Haftası B) Hisar C) Büyük Doğu D) Pazar Postası E) Çınaraltı


I.

Ali'nin üçgenidir bu çizdiğim
Nerde Öklidin üçgenleri bu nerde
Na şunlar üç açısı üçü de yoksul
Biri sıfırın altında sekiz derece
Birine atan atmış tekmeyi işi yaş
Biri sizden bir sigara istiyor
Sadece sigara ne sandınız
Ne şu
Ne bu
Sadece bir sigara istiyor tüttürsün
Nerde Öklid'in üçgenleri bu nerde

II.

Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik dava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

19.I. si Cemal Süreya'ya II. si Orhan Veli'ye ait bu II şiir ve şair için aşağıdakilerden hangisi doğrudur'
A) Her iki şair de aynı edebî grubun temsilcisidir.
B) Her iki şair de kitleleri harekete geçirmek amacındadır.
C) İki şiirde de sıradan insanın yaşantısı ironik bir dille yansıtılmıştır.
D) Her iki şiirde de soyut bir anlatım vardır,
E) Her iki şiir de imgesel ve çağrışımsal bir üslup yazılmıştır.


İkinci yeni şairleri arasında kendine özgü imgelerle mistik ve. İslâmî içeriğe yer veren şiirleri ile dikkat çekmiştir. Şiirlerinde İslami düşünceyi modern şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştırmış, mistizimden, evliya- enbiya kıssalarından mitsizimden, evliya yararlanmıştır. Çarpıcı benzetme ve imgelerle, kapalı ve denenmemiş sentezlere ulaşmıştır. Yeni kapalı ve karanlık bir imge evreni vardır. şiiri çok katmanlı, telmihli, yoruma açık ve yorucu bir şiirdir. Yerli değerlere bağlı çağdaş bir insan modeli oluşturmaya çalışır bu amaçla Diriliş Hareketi'ni başlatır ve şiirleriyle olsun deneme ve makaleleriyle olsun bu amaç için yaşar ve yazar
20.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçının eserlerinden biri değildir?
A) Körfez B) Şahdamar C) Hızırla Kırk Saat D) Güz Bitiği E) Gül Muştusu


……….."Göçebe" şiirinin, "Yabana mı atıyorum saat altı buçukları / Çocuk ve Allah'ın en eski baskısını" dizelerinde….. adlı şairin Havaya Çizilen Dünya'dan sonra 1940'ta yayımlanan ikinci şiir kitabına gönderme yapmaktadır.
21.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Turgut Uyar -- Behçet Necatigil
B) İlhan Berk —Ülkü Tamer
C) Cemal Süreya-- Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ece Ayhan —Cahit Külebi
E) Edip Cansever —Ziya Osman Saba

BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA

Gelir dalgın bir cambaz.
Geç saatlerin denizinden.
Üfler
Aşağıda
Uzanır ağladığım yanıma.
Danyal yalvaç için.
Aşağıda bir kör kadın.
Hısım.
Sayıklar bir dilde bilmediğim
Göğsünde ağır bir kelebek.
İçinde kırk çekmeceler.
İçer içki
Üzünç Teyze tavan arasında.
İşler gergef.
İnsancıl okullardan kovgun.
Geçer sokaktan bakışsız bir kedi kara.
Çuvalında yeni ölmüş bir çocuk.
Kanatlarını sığmamış.
Bağırır Eskici Dede.
Bir korsan gemisi girmiş körfeze.
22.Yukarıdaki şiire bakılarak İkinci Yeni şiiriyle ilgili hangi yargıya varılamaz?
A) Şiirde alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
B) Şiirde dize anlayışı yıkılmıştır.
C) Söz diziminde sapmalar görülür.
D) Geleneğe yaslanan bir anlatım tarzı vardır.
E) Soyutlamalara dayalı kapalı bir dil kullanılmıştır.


Şiirdeki hikâyeci anlatımdan yani olay anlatımından uzaklaştılar. 1950'den sonra Pazar Postası, Papirüs, Şiir Sanatı, Yeditepe gibi dergilerde boy gösterdiler. Folklor şiire düşmandır, dediler. Soyut, sürrealist ve imgeciydiler. Seçkinci bir tutumları vardı. Alışılmış söz dizimlerini bozmaktan, kelimelerin yapısını bozup yeni kelime yaratmaktan hoşlanıyorlardı. Bunlardan biri de………
23..Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışı oluşur?
A) Üvercinka, Güz Bitiği, Göçebe, Sıcak Nal, Beni Öp Sonra Doğur Beni ve Sevda Sözleri şairi Cemal Süreyya idi.
B) "Sivil şiir" anlayışıyla yazan; Kınar Hanımın Denizleri, Yort Savul, Kolsuz Bir Hattat kitaplarının şairi il Ece Ayhan'dır.
C) Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Yanardağ'ın Üstündeki Kuş adlı kitapların şairi Ülkü Tamer'dir.
D) Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Nerde Antigon, Çağırılmayan Yakup, Ben Ruhi Bey Nasılım, Oteller Kenti, Tragedyalar şairi Edip Cansever'dir.
E) Arz-ı Hâl, Türkiye'm, Tütünler Islak, Divan, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı kitaplarının sahibi Ataol Behramoğlu'dur.


Şiirde yenilik arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan gibi sanatçılar “şiir için sanat” görüşünü dile getirmeye başladılar. Bu sanatçılar sürrealizmden daha aşırı bir soyutlama anlayışını benimsediler. Bu anlayışla şiirler yazan bu şairler, şiirde şiirsellik, duygu, düş ve imge gibi öğeleri öne çıkardılar. Başlangıçta bir topluluk özelliği göstermeyen, bildirgesi bulunmayan, belli ilkeleri olmayan bu sanatçılar, sonraları……….. adıyla anılmaya başlandı.
24.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garipçiler
B) Beş Hececiler
C) İkinci Yeniciler
D) Millî Edebiyatçılar
E) Yedi Meşaleciler


25. Aşağıdaki cümlelerin hangisi İkinci Yeni akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirimizde çok uzun soluklu bir akım olamamıştır.
B) Çok geniş okuyucu kitleleri tarafından benimsenmemiştir.
C) Daha çok, izlenime, düşe, hayale dayalı, soyut şiirler yazılmıştır.
D) Türk şiirine yeni boyutlar, yeni öğeler getirmemiştir.
E) Şiirde anlama, konuya değil; söyleyişe, şiirselliğe önem verilmiştir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E D E A C D E E E A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C  E   B   D  B   A  B   D  C  D

21 22 23 24 25
C   D  E   C   D

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi