Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

İki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçmalıklarını alaya alan, eleştiren bir romandır. Eser, çocukluğu Abdülhamit Dönemi’nde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini de yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde verilmiştir. Birinci bölüm “Büyük Ümitler” Tanzimat öncesini, ikinci bölüm “Küçük Hakikatler” Tanzimat Dönemi’ni, üç ve dördüncü bölümle ise Cumhuriyet Dönemi’nin başlarını ve devamı ele almaktadır. Roman içeriği ve konusu bakımından karakterlerinden Nuri Efendi (Saat Ustası) ve Mübarek (Ayaklı ve yaşlı bir İsveç yapımı duvar saati) ilişkisinden almaktadır. İnsanların popülariteye ve paraya verdiği önemin, insanların nasıl bir anda yüz değiştirebileceğinin altı çizilmektedir.
1.Bu parçada tanıtılan roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Mahur Beste
C) Firavun İmanı
D) Sözde Kızlar
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü


2. Bireyin iç dünyasını ele alan eserler ile toplumsal gerçekçi eserlerin, aşağıdakilerden hangisi yönüyle ortak olduğu söylenebilir?
A) Yalnızlık, kişisel bunalım, yabancılaşma gibi konuların işlenmesi
B) Toplumsal sorunlara çözüm arayışının benimsenmesi
C) Yapıtlarda mekân olarak İstanbul’un seçilmesi
D) Sanatsal ve şiirsel bir dil kullanılması
E) İnsan teminin ve gerçekliğinin ele alınması


İnsanın iç dünyasına, karmaşık bilinç yapısına eğilen yazarlarda, klasik romanın yapısı yerini olay örgüsünden sıyrılmaya çalışan, iç dünyanın ve bilincin simge, ritm ve bakış açısı gibi özelliklerini esas alan bir anlayışa bırakır. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası öne çıkar. Toplumda bireyin yabancılaşması anlatılırken bunun sosyoekonomik yönünden çok, bireyin ruh durumu analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış, bireyin ruh hâli ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir.
3.Bu parçada sözü edilenlerle aşağıdaki romanlardan hangisi arasında ilinti kurulamaz?
A) Huzur
B) Destan Gönüller
C) Batmayan Gün
D) Vassaf Bey
E) Yağmurlar ve Topraklar


I. İnsanın içsel ve dışsal gerçekliğini yaşamsal özellikleriyle; masalsı, yer yer simgesel öğelerle süslü bir ironi içinde yansıttı.
II. Kayıkçılar, gemiciler, tayfalar, kaptanlar öykülerinin başlıca kişilerini oluşturdu.
III. İnsan, deniz, açlık, yalnızlık... öykülerinin başlıca temaları arasında yer aldı.
4.Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Samiha Ayverdi
B) Mustafa Kutlu
C) Zeyyat Selimoğlu
D) Selim İleri
E) Memduh Şevket Esendal


O, öykülerinde, politik bakışı yansıtmamaya özellikle dikkat etmiştir. Konuları zaman parçalarına iyice sindirilmiş, hatta konusuzluğa kayılmış bu öykülerde belirgin, sivri kişilere de rastlamıyoruz. Öyküler, düz bir çizgide, içe dönük diyemeyeceğimiz bir gizlenmede yürür. Bence…….. önemli yanı, öyküyü kurmada toplanıyor. Gerek Gazoz Ağacı, gerekse Yaralı Hayvan öykünün kurulması ve işlenmesi evrelerini çok titizce ortaya sermiş yapıtlardır.
5.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa’nın
B) Abdülhak Şinasi Hisar’ın
C) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
D) Mustafa Kutlu’nun
E) Sabahattin Kudret Aksal’ın


………. ikinci öykü kitabı Yaz Yağmuru’nda, ilk öyküsü……… belirsiz bıraktığı ruhsal çatışmaları, daha somutçu düzeyde işler. Yaz Yağmurunda gizemli olan, öykü biterken gizlerine ayrıştırır, somut gerçeklikle bütünleştirir.
6.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa - Gençliğimiz’de
B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Abdullah Efendi’nin Rüyaları'nda
C) Halikarnas Balıkçısı - Gülen Ada’da
D) Tarık Buğra - Yarın Diye Bir Şey Yoktur’da
E) Mustafa Kutlu - Yokuşa Akan Sular’da


I. Mustafa Kutlu Kağnı
II. Sâmiha Ayverdi Mabette Bir Gece
III. Sevinç Çokum Hilal Görününce
IV. Peyami Safa Bir Tereddüdün Romanı
V. Tarık Buğra Oğlumuz
7.Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangisi karşısındaki eserle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Dürbünlü Çiçekte yaşlı adamın, yaşlı kadının, alaca finonun yok oluşu, derenin şırıltısının kesilmesi, rüzgârın susması, kuşların, ağaçların, bulutların, meyvelerin, servilerin, tepelerin, dağların, her şeyin kaybolmasından önceki tüm anlatılanların bir serap (rüya, hayal) olduğu ifade edilir. Bu tarz bir anlatım………. Sır adlı eserinde de söz konusudur.
8.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa’nın
B) Sait Faik Abasıyanık’ın
C) Fakir Baykurt’un
D) Mustafa Kutlu’nun
E) Yaşar Kemal’in

9.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu adlı eserinde tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlatmıştır. (Peyami Safa)
B) Estetik anlayışını, kültür birikimini ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felsefesini yansıttığı Huzur, onun en yetkin romanı sayılır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
C) En ünlü romanı Ayaşlı ve Kiracıları olan sanatçı eserlerinde sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durmuştur. (Halikarnas Balıkçısı)
D) Kurtuluş Savaşı’na merkezden değil, bir kasabadan baktığı Küçük Ağa’da yakın tarihe resmî tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmiştir. (Tarık Buğra)
E) İlk romanı Fahim Bey ve Bizde dâhil tüm roman kahramanlarını dengesiz, gariplikleri olan, içine kapanık, başarısız ve hayalleriyle avunan kişiler olarak kurgulamıştır. (Abdülhak Şinasi Hisar)


Romanları da bütünüyle anı havası taşıyan özellikle eski İstanbul hayatına duyduğu büyük hayranlık ve özlemi nostaljik bir dille anlattı. Dil ve zevk olarak eskiye bağlı olan yazar, İstanbul ve Boğaziçi’ne dair sosyal yaşamı, aile hayatını anlattığı bu eserleri ile edebiyatımızda özgün bir yer edindi.
10.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Refik Halit Karay


I. İnsan gerçekliğini farklı yönlerden ele alıp değerlendirmişlerdir.
II. Bu anlayışla eser veren sanatçılar belli bir ideolojiye bağlı olmakla nitelendirilemez.
III. İnsan psikolojisine eğilme, onu anlama çabası ön plana çıkar.
IV. İnsanın yaşadığı toplum içindeki uyum sorunu, özlemleri, açmazları, birey olma çabası en çok işlenen temalardandır.
V. Maupassant tarzı öykülerle gerilimi yüksek romanlar yazmışlardır.
11.Bireyin iç dünyasını esas alan eser ve sanatçılarla ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) İli. D) IV. E) V.


12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Peyami Safa’nın öykü türündeki eseridir?
A) Sözde Kızlar
B) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
C) Bir Varmış Bir Yokmuş
D) 9. Hariciye Koğuşu
E) Bir Tereddüttün Romanı


I. Ruhsal bunalım
II. Yalnızlık
III. Toplumla çatışma
IV. Bilinçaltı
V. Olaylarla merak uyandırma
13.Yukarıdaki numaralanmış kavramlardan hangisi Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılarla ilgili değildir?
A) I, B) II. C)III. D) IV. E) V.


Sanatçı                Yapıt                Tür
-----                Boğaziçi Mektupları     deneme
Tağrık Buğra            -----                  hikâye
Peyami Safa           Yalnızız                    -----
14.Yukarıda sanatçılar, yapıtları ve yapıtlarının türleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakileri hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Abdülhak Şinası Hisar-Oğlumuz-Roman
B) Ahmet Hamdi Tanpınar-Oğlumuz-öykü
C) Aldülhak Şinası Hisar-Biz İnsanlar-deneme
D) Ahmet Mithat-Oğlumuz-Şiir
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar-9. Hariciye Koğuşu-roman


Tanpınar’ın romanlarındaki kahramanlar, maziden gelen kültür zenginliklerini göz ardı etmeyerek ve cemiyete karışarak yabancılaşmamaya çalışır. Kahramanların yabancılaşmaya direnmesinde onlara hayatları ve düşünceleriyle model olan örnek şahsiyetler vardır: I. Huzur’da İhsan, Şeyh Galip ve Dede Efendi, II. Sahnenin Dışındakilerde - Cemal ve Sabiha, III. Saatleri Ayarlama Enstitüsünde Nuri Efendi ve Ahmet, IV. Mahur Beste’de İsmail Molla, V. Aydaki Kadın’da Nuran ve Mümtaz bunların başında gelir.
15.Yukarıdaki parçada hangi numarayla başlayan bölümde bilgi yanlışı oluşmuştur?
A) I B) II C) III D) IV E) V


“Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği” romanında tek bir mürit sahibi olan Ali Nizamî Bey karşımıza çıkar. Onu tanıyan kadınlara göre o, kuş beyni kadar hafif olan beyniyle sırra kadem basmış bir zavallıdır. Ali Nizamî Bey’in israf içinde geçen ilk gençlik yıllarından sonra yokluklar yaşaması; kimsesiz kaldığı şeyhlik döneminde de hayatının yoksulluk ve kimsesizlik İçinde geçmesi hep kendi hesapsızlığından kaynaklanmıştır.
16.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan eserin yazarına ait değildir?
A) Fahim Bey ve Biz
B) Çamlıcadaki Eniştemiz
C) Geçmiş Zaman Köşkleri
D) Boğaziçi Mehtapları
E) Son Menzil


Birine tamamen siyahın öbürüne ise tamamen beyazın hâkim olduğu iki bölümden oluşan bir romandır. Birinci bölümde hasta, huzursuz ve mutsuz bir insan olan Ferit, Beyoğlu’nda bir pansiyonda karanlıkta yaşamaktadır. Tıp öğrencisidir. Kendisini kimliksiz ve köksüz biri olarak görmektedir. Edebiyat öğretmeni Yahya Aziz'den başkası onu sakinleştirememektedir. Sevgilisi Selma’dan ayrılınca Büyükada’da bir eve taşınır. Orada evin eski sahibinin ruhuyla konuşarak huzura kavuşur ve roman sonlanır. Madde-mâna çatışması da sona erer.
17.Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih - Harbiye
B) Yalnızız
C) Mahşer
D) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
E) Biz İnsanlar


Hikâyelerini yazarken Kur’an-ı Kerim, hadis, mesnevi, kıssa gibi İslami kaynaklardan beslenir. Ancak Şark kaynaklı bu etkilenmeyi, okuyucusuna modern bir şekil ve dille aktarır. Hikâyeleri modern olmakla beraber fikir ve biçim olarak gelenekseli çağrıştırır. “Bu Böyledir” adlı hikâyesi bahsi geçen tüm özellikleri bünyesinde barındırdığından onun hikâyeciliğinin bir özeti mahiyetindedir.
18.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Tarık Buğra
C) Mustafa Kutlu
D) Semiha Ayverdi
E) Nezihe Meriç

Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” de bize birbirinden ayrı beş dünyayı anlatmıştır. Yazar, İstanbul ve ………. şehirlerini doğal, tarihsel ve kültürel dokusuyla tanıtır. Bizleri şehirlerin dışından içine ve içindendışına doğru kültürel bir yolculuğa çıkarır. Ancak bu bir gezi değil denemedir.
19.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Erzurum B) Ankara C) Bursa D) Konya E) İzmir

“Fahim Bey ve Biz” ile “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanları psikolojiden yararlanılarak yazılmıştır. Bu romanlarda iki ortak özellik karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki saat kavramıdır. Saat, roman kahramanlarının psikolojik durumlarını okuyucuya aktaran bir nesnedir. Yine bu romanlarda rüya motifi ortak noktadır. Saat gibi rüya da Fahim Bey için bilinmeyenden gelen bir haber niteliğindedir.
20.Yukarıda bilgisi verilen eserlerin yazarları aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra - Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar-Peyami Safa
C) Abdülhak Şinasi Hisar - Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Abdülhak Şinasi Hisar - Tarık Buğra
E) Peyami Safa - Semiha Ayverdi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E E E C E B A D C C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  E  C   E  A   E  E   D   C  E   C

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi