Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2


1.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde oluşturulan anlatmaya bağlı edebî eserlerden değildir?
A) Acımak
B) Bir Sürgün
C) Tanrı Misafiri
D) Kiralık Konak
E) Mor Salkımlı Ev


Ali Rıza Bey: Romanın başkahramanıdır. Kültürel değerlerine, görevlerine bağlı, dürüst, namuslu, çalışkan bir adamdır. Bir oğlu ve dört kızı vardır.
Hayriye Hanım: Ali Rıza Bey’in hanımıdır. Kocası ile çocukları arasında bir köprü vazifesi görür.
Şevket: Ali Rıza Bey’in oğludur. Yirmi yaşında, saygılı, kibar bir gençtir.
Ferhunde: Şevket’in eşidir. Hafifmeşrep bir kadındır.
Fikret, Necla, Leyla, Ayşe: Ali Rıza Bey'in kızlarıdır.
2.Yukarıda kahramanları tanıtılan roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak
B) Çalıkuşu
C) Yaprak Dökümü
D) Yeşil Gece
E) Bir Kadın Düşmanı


……, çağdaş Türk öykücülüğünün önemli yazarlarından biridir. Dost ve Yaşamasız adlı yapıtlarında anlatım ustalıklarına, konuyu işleyişte kendinden önceki örnekleri aşan yeniliklere rastlanır. Yazar, ham gerçekliği, yazınsal bir temele oturtmuştur. Sıradan, gündelik olguların ardındaki yaşantı zenginliklerini, bilinçaltında saklı kalmış yaşantı parçalarını belirtmiştir.
3.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Nezihe Meriç
B) Adalet Ağaoğlu
C) İnci Aral
D) Vüs’at O. Bener
E) Selim İleri


Cengiz Dağcı’nın Kırım Türklerini anlattığı eseri……. yanında Sevinç Çokum’un da aynı konuyu işleyen…….. adlı bir öyküsü vardır.
4.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Korkunç Yıllar, Rozalya Ana
B) Gün Olur Asra Bedel, Bir Düğün Gecesi
C) Toprak Ana, Yokuşa Akan Sular
D) Bozkurtların Ölümü, Yılkı Atı
E) Devlet Ana, Kurtlar Sofrası


Öykü yazımına ve öyküsel dile büyük katkıları olan bir yazar da Yazarın Troya’da Ölüm Vardı eseri öyküde bütünlük arayışını gösterir. Öyküyle roman arasındaki ayrımları incelikle vurgulayan yazar, öyküde de ayrı ayrı ürünlerin bir arada bütünü yansıtmasını sağlar. Yazar, kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan uyuşmazlıklarını, içsel çatışmalarını, ince bir öykü tekniği çerçevesinde işlemiştir.
5.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt'tur.
B) Rasim Özdenören’dir.
C) Bilge Karasu’dur.
D) Orhan Kemal’dir.
E) Talip Apaydın'dır.


Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan……. gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmışlardır.
6.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Peyami Safa
B) Mustafa Kutlu
C) Sâmiha Ayverdi
D) Samim Kocagöz
E) Abdülhak Şinasi Hisar


Cumhuriyet Dönemi’nde farklı anlayışlarla yazılmış eserler, farklı tatlarla farklı okuyucular bulmuştur. Bunlardan…………., toplumcu gerçekçi romanlara; ……., bireyin iç dünyasını esas alan eserlere; …….., modernizmi esas alan eserlere örnek gösterilebilir.
7.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) İbrahim Efendi Konağı - Miras - Fatih Harbiye
B) Tutunamayanlar - Kuyucaklı Yusuf - Yalnızız
C) Yılanların Öcü - Huzur - Yeni Hayat
D) Kar - İnce Memed - Aylak Adam
E) Fahim Bey ve Biz - Kılavuz - Sonuncu


Romanda, çektiği aşk acısı nedeniyle tekrar âşık olmamayı felsefe edinmiş bir gencin, Hüseyin Kenan’ın, aşk öyküsü gözler önüne serilmiştir. Hüseyin Kenan’ın “Kınalı Yapıncak’’ adını taktığı Lamia’ya olan aşkı ve hüsranla biten yaşamı anlatılmıştır.
8.Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Kalp Ağrısı - Halide Edip Adıvar
C) Hanımın Çiftliği - Orhan Kemal
D) Sözde Kızlar - Peyami Safa
E) Dudaktan Kalbe - Reşat Nuri Güntekin


1923 - 1940 tarihleri arasında kuruluş aşamasını gerçekleştiren Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında, her sahada yaşanan kültürel açılımın bir sonucu olarak büyük bir çeşitlenme yaşanmıştır. Bu tarihler arasında değişik şiir anlayışları, topluluklar adından söz ettirmiştir.
9.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçada sözü edilen şiir anlayışlarından, topluluklarından biri olamaz?
A) İkinci Yeni
B) Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) Beş Hececiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


I. İkinci Yeni Şiiri
II. Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
III. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
IV. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
V. Garip (I. Yeni) Şiiri
şiir anlayışları ile,
A. Ahmet Muhip Dıranas
B. Ece Ayhan
C. Ataol Behramoğlu
D. Oktay Rifat Horozcu
E. Ahmet Kutsi Tecer
10.şairler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I - D, II - E, III-C, IV-A, V-B
B) I - E, II - D, III-B, IV-A, V-C
C) I - B, II - A, III-C, IV-E, V-D
D) I - C, II - A, III-B, IV-D, V-E
E) I - D, II - E, III-B, IV-A, V-C


Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncüsü olmuştur. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri “Resimli Ay” dergisinde yayımlanmıştır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir. Betimleme yeteneği çok güçlüdür. Öykülerinde en önemli bölüm serim bölümüdür. “İçimizdeki Şeytan” en sevilen romanlarındandır.
11.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Sait Faik Abasıyanık


 Cumhuriyet Dönemi’nin hikâye ve romancısıdır.
 Şiirli, akıcı, yoğun bir anlatımla, izlenimlerle, kişi ve olayların soyut derinliğine iner.
 Şive taklitlerinden, standart dilin dışında kalan, gelip geçici dil görüntülerinden kaçar.
 Ayrıca fıkra, gezi yazısı, oyun türlerinden de eserler vermiştir.
 “Osmancık” romanında Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından bahseder, “ibiş’in Rüyası” adlı romanı tiyatroya uyarlanarak sahnelenmiştir.
12.Yukarıda özelikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Tarık Buğra
C) Kemal Tahir
D) Oktay Akbal
E) Rıfat Ilgaz


13-14. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.

Selma Hanım İstanbuldaki bir bankada “muamelet şefi” olarak görev yapan kocası Ahmet Nazif Bey ile Ankara’ya gitme hazırlıkları yapar. Onların Ankara’ya gitmelerindeki en büyük amaç bir kurtuluş ümidi aramalarıdır. Çünkü İstanbul işgal altındadır, Türklere her türlü işkence ve zulüm yapılmaktadır. Onlara göre Ankara’da başlatılan Millî Mücadele, dolayısıyla Ankara bir kurtuluşun adıdır.
13. Bir romandan alınan bu paragrafta anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romanda Kurtuluş Savaşı öncesi bir dönem anlatılmaktadır.
B) Ziya Gökalp’ın başlattığı turancılığın etkileri görülmektedir.
C) Cumhuriyetin ilk yıllarının Ankara’sı ve o dönemin olayları anlatılmaktadır.
D) Servetifünuncuların roman anlayışından uzaktır.
E) Kahramanlar ve konunun yerli olduğu görülmektedir.


14. Yukarıda küçük bir parçası verilen romanın adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) İstanbul’un içyüzü - Refik Halit Karay
C) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
D) Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
E) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay


I. “Yaban" adlı romanın başkahramanı Ahmet Celalin şahsında aydınlarla ilgili görüşler dile getirilir.
II. 1942’de yayımlanan “Akşam Güneşi”, sanatçının kaleme aldığı en güzel aşk romanlarından biri olma niteliği taşır.
III. “Kuyucaklı Yusuf" adlı yapıtta yazar, bir Anadolu kasabasını, bütün insani ve sosyal gerçekliğiyle verir.
IV. “Esir Şehrin İnsanları"nda başkişi, servetinin hesabını doğru olarak bilemeyecek kadar zengin bir paşanın oğlu Kamil Bey’dir.
15.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde sözü edilen yapıtların sanatçıları arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Sabahattin Ali
C) Kemal Tahir
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Yaşar Kemal


16.Aşağıdaki yapıtlardan hangileri Yusuf Atılgan’ın romanıdır?
A) Aylak Adam - Anayurt Oteli
B) Ölmeye Yatmak - Bodur Minareden Öte
C) Kimse - Hakkâri’de Bir mevsim (O)
D) Gece - Kılavuz
E) Korsan Çıkmazı - Çisenti

Modern olmak, başkalarıyla diyaloğa girmeyi kabul etmektir. Modernlik, kendi geleneklerinin boyunduruğunu reddetmeyi becerebilmek, başka kültürlerle ilişki kurabilmektir. Modern olmak, kendi kültür mirasını yeniden düşünmek ve buna koşut olarak taklit etmeden ya da kendi özgünlüğünü yitirmeden başka kültürlere açılabilmektir.
17.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi modernliğin koşullarından biri değildir?
A) Başkalarıyla iletişim kurabilmek
B) Başka kültürlere açık olmak
C) Geleneklerin baskısını reddetmek
D) Kendi özünü koruyarak dışa açılabilmek
E) Taklit etmekten, edilmekten korkmamak


12 Mart dönemini anlatan kitaplardan biri de………. 47'lilerisimli romanıdır. Bu romanda 12 Mart'ta öğrenci olan burjuva kökenli Emine'nin yaşantıları, bellek yolculukları, aile çatışmaları, hapishane yaşantıları ve çevresindeki arkadaşlarının öyküleri anlatılır.
18.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?
A) Pınar Kür'ün
B) Füruzan'ın
C) Sevgi Sosyal'ın
D) Erdal Öz'ün
E) Oya Baydar'ın


Yaşar Kemal; (1) pamuk tarlasında ırgatlık yapmak için göç edenlerin doğayla dövüşünü, (2) çaresiz insanların bir mit yaratışı ve ona sığınışını, (3) Osmanlının son yıllarında haksızlıklara boyun eğmeyip dağa çıkan bir eşkıyayı, (4) bir göç ekseninde yaşanan acıları dile getirir.
I. Orta Direk'te
II. Çakırcalı Efe'de
III. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana'da
IV. Yer Demir Gök Bakır'da
19.Bu cümlede 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen yerlere I, II, III ve IV numaralı yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

    1    2  3  4 
A) II   I   IV  III
B) I    II  III  IV
C) I    IV  II  III
D) III II  I   IV
E) IV  I  III  II


Hüseyin Rahmi'nin, eserlerini yayımladığı yıllarda, edebiyatımızın kapalı ve zor anlaşılan metinleriyle tanınan………. akımı, edebiyat dünyasında önde geliyordu ve gençler arasında çok etkiliydi. Bu yazarlar; kişisel, seçkin, estetik düzeyi yüksek bir edebiyat anlayışı ve biçemiyle yazıyorlardı. Hüseyin Rahmi, çağdaşı ve yaşıtı olan bu yazarların dünyasında ayakta kalmayı, halkın anlayabileceği şekilde yazmayı tercih etti. Çünkü onun için edebiyat bir amaç değil; daha güzel, daha adil ve daha yaşanılası bir toplum yaratmak, halkı aydınlatmak için bir araçtan başka bir şey değildi.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fecriati
B) Tanzimat
C) Divan Edebiyatı
D) Servitifünun
E) Milli Edebiyat


21. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser yazmamıştır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Orhan Kemal
C) Ziya Osman Saba
D) Nurullah Ataç
E) Yaşar Kemal


Bu dönemde gazete ve gazeteciler Batı'ya açılan yeni pencerenin temsilcileridir ve aktardıklarıyla halk, "bilgi ve görgü" sahibi olmaktadır. Gazeteci aynı zamanda kültür ve siyaset üreten, bu halka ulaştıran, ulaştırmakla da kendini yükümlü gören "aydın"dır bu dönemden başlayarak. Süreçle birlikte bu anlayış onu hem kendi gözünde hem toplumun gözünde bir tür "kanaat önderi" yapacaktır. ….. "Hace-i Evvel" denmesi boşuna değildir.
22.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi'ye
B) Recaizâde Mahmut Ekrem'e
C) Ziya Paşa'ya
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar'a
E) Ahmet Mithat Efendi'ye


………. ve……….. Milli Mücadele yılları üzerine yazılan onlarca romandan sadece ikisidir. Bu eserler konu yönünden yakın olmakla birlikte kadın kahramanlar açısından da benzerlikler taşır. İzmirli olan Yıldız ile Ayşe güzellikleriyle, cesaretleriyle, vatanseverlikleriyle ön plana çıkarılır. Her iki romanda da İzmir'in işgali özel bir yer teşkil etmektedir. İzmirli kadınların ruhunda işgal derin tesirler uyandırmış, bu yıllardan sonra vatanın kurtuluşu adına çalışmaya başlamışlardır. Eserlerde Türk kadınına İzmirli kadınlar üzerinden yaklaşılarak bu kadınlar fiziksel ve ruhsal özellikleriyle idealize edilmiştir.
23.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Acımak - İzmir'in İçinde
B) Yaban - Vurun Kahpeye
C) Doludizgin - Aylaklar
D) Dikmen Yıldızı - Ateşten Gömlek
E) Toz Duman İçinde - Kutsal İsyan


………., Ay Falcısı romanı, fantastik - kurmaca - nesnel gerçeklik ilkesini sıkı sıkıya kuran bir eserdir. Ölülerin canlanıp yazarı ziyaret etmesi, geriye dönüşler, illüzyonlar, büyüler metnin fantastikle oluşturulan bölümlerinde ağırlık kazanmıştır. Fantastik boyut oluşturan bu kısımlar, yazarın evlilik hayatıyla yani kurmaca olanla iç içe geçirilmiştir. Fantastik gerçekçiliğe ilgisini sadece bu eserle sınırlandırmayan yazar, Ay Falcısı romanında kurmaca - nesnel gerçeklik çelişkisini, bir başka deyişle gerçek olanla gerçek olmayanı birleştirmenin uç bir örneğini sergilemiştir.
24.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilebilir?
A) Nazlı Eray'ın
B) Nezihe Meriç'in
C) Oğuz Atay'ın
D) Adalet Ağaoğlu'nun
E) İnci Aral'ın


Kar romanında, başkahramanı tanıtırken hem kitabın ilerleyen bölümlerinde bizzat kendisi olduğunu vurgulayarak açığa çıkaracağı yazar-anlatıcının kimliğini özenle ön plana çıkarmakta hem de okurla diyalog kurmaktadır. Postmodern romanda üzerinde durulması gereken bir özellik de anlatıcı çeşitlenmesidir. Postmodern romanda birden çok anlatıcı dikkat çekmektedir.
25.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Oğuz Atay
B) Orhan Pamuk
C) Adalet Ağaoğlu
D) Bilge Karasu
E) Pınar Kür


Kalpaklılar, yazarın olgunluk dönemi ürünlerindendir. Kurtuluş Savaşı’nın ilk örgütlenme evresinde geçen olaylardan kaynaklanmıştır. İzmir’in işgaliyle başlar, işbirlikçi Damat Ferit Paşa’ya bağlı güçlerin Gerede ve Düzce başkaldırılarına değin sürer. Doludizgin romanı ise Kalpaklıla’rın devamıdır. Romanda I. ve II. İnönü, Dumlupınar ve Sakarya Savaşları sergilenmiştir.
26.Yukarıdaki parçada sözü edilen eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Fakir Baykurt
C) Tarık Buğra
D) Samim Kocagöz
E) Talip Apaydın


Türk edebiyatında biyografik romanlardan biri de……... Yazar, Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatını bir kronolojik sıra izleyerek aktarmamış; romanda genç bilim heveslisine Mustafa İnan’ı anlatan yaşlı profesörün değişik zaman dilimlerine ait hatırladıkları, birbirinden az çok bağımsız olarak anlatılmıştır. Mustafa İnan’ın yakın arkadaşı olan Cahit Arif, bu romana yazdığı ön sözde, yazarın başarısını övmekle birlikte söz konusu romanın Mustafa İnan’ı bütün gerçekliğiyle ele alamadığını belirtmekten de geri durmamıştır.
27.Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Tereddüdün Romanı'dır.
B) Bir Yudum Sevgidir.
C) Bir Varmış Bir Yokmuş'tur.
D) Bir Düğün Gecesidir.
E) Bir Bilim Adamının Romanı'dır


Orta Anadolu’nun köylerinden Ç. köyü erkekleri, her sene olduğu gibi, değişik iş merkezlerine, kuraklık, kıtlık ve yokluk sebebiyle çalışmaya giderler. Çocukluktan beri arkadaş olan İflahsızın Yusuf, Köse Haşan ve Pehlivan Ali, Adana’ya hiç tanımadıkları hemşehrilerinin fabrikasına çalışmaya giderler. İçlerinden yalnızca Yusuf şehir görmüş, şehirde hamallık yapmıştır. Diğer ikisi ilk kez şehir göreceklerdir. Bunların hepsi vasıfsız işçidir. Ufacık hayalleri vardır. Ama biri iş kazasında ölür, öteki verem olup ölür. Hayallerini gerçekleştiren sadece İflahsızın Yusuf’tur.
28.Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortadirek - Yaşar Kemal
B) Yol Ayrımı - Kemal Tahir
C) Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal
D) Yılanların Öcü - Fakir Baykurt
E) Çıkrıklar Durunca - Sadri Ertem


Gediz’in ileri gelenlerinden bir tiftik tüccarının oğlu olan İbrahim Efendi, uzun yıllar Meclisi Maliye Reisliği yapmıştır. Anadan babadan kalma büyük bir mirasa konmuştur. Kışları Şehzadebaşı’ndaki konağında, yaz aylarını ise Boğaz’da Çengelköy’deki köşkünde geçirir. İki kızı ve damatlarıyla gösterişli bir hayat sürmektedir.
29.Yukarıdaki parçada sözü edilen İbrahim Efendi Konağı romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç Çokum
B) Sabahattin Kudret Aksal
C) Halikarnas Balıkçısı
D) Mustafa Kutlu
E) Sâmiha Ayverdi


Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan iki önemli roman Osmancık ve Devlet Ana’ dır.
30.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçada adı geçen eserlerin yazarlarına ait yapıtlardan biri değildir?
A) Firavun İmanı
B) Rahmet Yolları Kesti
C) Dönemeçte
D) Yılanı Öldürseler
E) Bozkırdaki Çekirdek

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C D A C D C E A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 A   B  B   A   E  A   E  B  C  D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D   E  D   A  B   D  E   C  E  D

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi