Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

İSLAMİYET ÖNCESİ ve GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2


1.İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının ilk eserlerinden sayılan Divan-ı Hikmet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yesevi tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır.
B)Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C)Tasavvufu anlatmak amacıyla yazılmış, didaktik bir eserdir.
D)İslamiyet öncesi Türk şiirinde görülen yarım uyak ve rediflere yer verilmiştir.
E) Kimi söyleyişlerde Yunus Emre'nin açık etkisi görülmektedir.


Düşünce yanı ağır basan, öğretici bir eserdir. Gerek dil gerek tarih, sosyoloji ve düşünce tarihi yönünden değerli bir belge niteliğindeki mesnevi, yazıldığı dönemin insanına ve devlet adamlarına doğru yolu göstermek, yöneticilikle ilgili bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Karahanlı dönemi Türk aydınlarının dünya görüşünü, duygu ve düşünüş tarzlarını kültür düzeylerini tanıtan eser, içerisindeki birçok görüşün günümüzde de geçerli olduğu önemli bir öğüt kitabıdır. Aynı zamanda eserden Karahanlıların gelişmiş bir devlet teşkilatına sahip olduklarını da öğreniyoruz.
2.Bu parçada aşağıdaki yapıtların hangisinden söz edilmektedir?
A)Orhun Yazıtları
B)Divan-ı Lügat'it Türk
C)Kutadgu Bilig
D)Atabet'ül Hakayik
E)Kitab-ı Dede Korkut


Bu manzum eser, İslami kitap düzeni gereği bir tevhitle başlar. Tevhidi, bir naat ile dört halifenin övgüsünün yapıldığı manzumeden sonra eserin sunulduğu Emir Sipehsalar'ın övgüsüne ayrılan ve yazılış nedeninin anlatıldığı bölümler İzler. Sözü edilen bu bölümler gazel, kaside kafiyesiyle kafiyelenmiştir. Bunlardan sonra dörtlüklerle söylenmiş esas metin bölümü yer alır. Bu bölüm bazı başlıklar altında sıralanmıştır. Anılan başlıklar altında işlenen konulardan bazıları ise, bilginin yararı ile cahilliğin zararları, cömertliğin övgüsü cimriliğin yergisi dünyanın geçiciliği, alçak gönüllülüğün erdemleri, kibirliliğin kötülükleri gibi ahlaki yanı ağır basan didaktik konulardır.
3.Bu parçada sözü edilen kitap ve bu kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Divan-ı Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B)Atabet'ül Hakayik - Edip Ahmet Yükneki
C)Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
D)Göktürk Yazıtları - Bilge Kağan
E)Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip


4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Orhun yazıtları Türklerin tek ulusal alfabesi sayılan Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
B) Gılgamış destanı Sümerlere ait olan doğal bir destandır.
C) Kurtarılmış Kudüs adlı destan Tasso tarafından kaleme alınmıştır.
D) Kırgızlara ait olan Manas Destanı 500 binin üzerindeki beyitle dünyanın en büyük destanıdır.
E) Göç destanında, Türklerce kutsal sayılan bir taşın Çinlilere verilmesi sonucunda Türk yurdunun kuraklık gibi felaketlere maruz kalmasından ve Türklerin yurtlarından göç etmeye mecbur olmasından söz edilir.


Kutadgu Bilig insana her iki dünyada mutlu olmanın yollarını gösteren, toplumla devletin ideal bir duruma gelebilmesi için neler yapmak gerektiğini anlatan bir yapıttır. ---- adlı sanatçımızın bu yapıtından aşağı yukarı yüz yıl sonra Edip Ahmet Yükneki’nin ---- adlı eseri yine aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılmıştır. Edip Ahmet Yükneki’nin yapıtında Arapça, Farsça sözcüklerin daha yoğun olduğu görülür.
5.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kaşgarlı Mahmut — Divan-ı Hikmet
B) Ahmet Yesevi — Kitab-ı Dede Korkut
C) Ahmet Yesevi — Divan-ı Lügat’it Türk
D) Yusuf Has Hacip — Atabet’ül Hakayık
E) Yusuf Has Hacip — Divan-ı Lügat’it Türk


6 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonraki Türk destanlarından değildir?
A) Satuk Buğra Han Destanı
B) Manas Destanı
C) Battal Gazi Destanı
D) Köroğlu Destanı
E) Ergenekon Destanı

7. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Orhun Yazıtlan - Kaşgarlı Mahmut
B) Manas Destanı - Bilge Kağan
C) Kutadgu Bilig - Edip Ahmet Yükneki
D) Divan -ı Lügat’it Türk - Yusuf Has Hacip
E) Divan -ı Hikmet - Ahmet Yesevi

Orhun Abideleri, Göktürk Devletinin kuruluşundan yarım asır sonra, Türk Beylerinin anayurttan uzaklaşarak, kendilerini Çin’in yumuşak ipeklerine ve hileci siyasetine kaptırıp bozulduklarını anlatır. Eskisi gibi iyi ve bilgili olmayan bu beylerin elinde Türk Devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığını aydınlatır. Bu yüzden tam elli yıl, Çin ilinde esir yaşayan doğu Türklerinin, esirlik hayatına alışamayarak, durmaksızın isyan ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını, yeniden istiklal kazandıklarını anlatır.
8.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Orhun Yazıtları
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Divan-ı Lügat’it Türk
E) Ergenekon Destanı

Bu eser, yalnız bir sözlük değil; İslam’dan öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik niteliktedir. Bilindiği üzere, Xl. yüzyıl hemen bütün İslöm ülkelerinde Türklerin egemen olduğu bir dönemdir. Karahanlılar devletinin, özellikle Büyük Selçuk İmparatorluğu’nun askerlikçe ve uygarlıkça en parlak zamanı bu dönem içerisindedir. 0 tarihlerde Türklerin egemenliğindeki uluslar dilini öğrenmek ihtiyacını duyuyorlardı. Divan-ı Lügatit-Türk işte bu maksatla, yani yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat’ta yazılmış bir sözlüktür.
9.Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
B) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
C) Atebet’ül Hakayık - Edip Ahmet Yükneki
D) Divan-ı Lügat’it Türk - Kaşgarlı Mahmut
E) Göktürk Yazıtları - Bilge Kağan

İlhan’ın oğulları ve bütün Türkler, savaşta ölmüşlerdi. Kalanlar kendilerine emin bir yer aramak için kaçtılar. Düşmandan kaçıp gelen deve, at, öküz ve koyunlar orada toplanmıştı. Onları da alarak daha emin bir yer aradılar. Sarp dağları aşarak, geniş ve bolluk bir vadiye varıp yerleştiler. Burada dört yüz sene yaşayıp çoğaldılar. Oraya sığmaz oldular. Toplandılar ve buradan çıkmanın yolunu aradılar. Bir demirci, dağın bir yerinde demir madeni olduğunu ve onu eritirlerse yol bulup çıkacaklarını söyledi. Orayı eriterek, bir deve geçecek kadar yol açıp geçtiler. Bu geçiş esnasında bir bozkurt gelerek kendilerine yol gösterebileceğini söyledi. Kurdun peşinden giderek yolu bulup çıktılar.
10.Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Manas Destanı
E) Ergenekon Destanı

Muhteva bakımından bu yapıt; sahnesiz bir tiyatro eseri görünüşündedir. Hükümdar Küntogdı’nın, akıbeti temsil eden Odgurmuş ile görüştükten sonra, dünyadaki hayatın esasını kavrayarak üzerindeki yükü taşımak istemediğini aklı temsil eden Ögdülmiş’e söylemesi üzerine; Ögdülmiş hükümdara yapacağı işleri hatırlatır. Ona iyi ad kazanmak için yeni iş sahası gösterir. Eserin başında “tevhid, naat, dört halifenin zikri ve yaz mevsiminin tasviri vardır. Bunlardan sonra Bugra Hanın medhiyesi yer alır. Bu şekli ile eser klasik düzenleme usulüne uygunluk gösterir.
11.Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Atabet’ül Hakayık
C) Divan-ı Hikmet
D) Divan-ı Lügat’it Türk
E) Danişment Gazi Destanı


"... Kudretli Oğuz beyleri atlandılar, Bayburt Hisarı’na dört nala yetiştiler. Kâfirler de bunları karşıladılar. Oğuz beyleri arı sudan abdest aldılar, ak alınlarını yere kodular, iki rekât namaz kıldılar. Adı güzel Muhammed’i yâd ettiler. Gümbür gümbür davullar dövüldü. Bir kıyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu. Şöklü Melik’i böğürderek Kazan Bey attan yere düşürdü. Kara Tekür’ü Deli Dündar kılıçladı yere düşürdü. Kara Arslan Melik'i Kara Budak yere düşürdü. Derelerde kâfire kırgın girdi. Yedi kâfir beyi kılıçtan geçti. Beyrek, Yigenek, Kazan Bey, Kara Budak. Deli Dündar, Kazan oğlu Uruz Bey bunlar kaleye yürüyüş ettiler. Beyrek otuz dokuz yiğidinin üzerine geldi, onları sağ ve esen gördü. Allah’a şükreyledi...”
12.Bu parça, aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir?
A) Manas Destanı
B) Kutatgu Bilig
C) Dede Korkut Hikâyeleri
D) Garipname
E) Risaletü’n Nushiye


13. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde yazılmış sözlük türünde bir eserdir?
A) Muhakemet-ül Lügateyn
B) Divanü Lügat-it Türk
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutatgu Bilig
E) Atabetü’l Hakayık


“Ben bu kitabı hikmet, seci, atalar sözü, şiir, nesir gibi şeylerle süsleyerek harfler sırasınca tertip ettim. İnceleyen, onu yerinde bulsun; arayan, sırasında arasın diye her kelimeyi yerli yerine koydum. Yıllarca birçok güçlüğe göğüs gerdim. Bu kitabı baştan sona sekiz bölümde topladım.”
14.Böyle konuşan sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hoca Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet
B) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügat’it Türk
C) Edip Ahmet Yükneki - Atabet’ül Hakayık
D) Ali Şir Nevai - Muhakemet’ül Lügateyn
E) Ebulgazi Bahadır Han - Şecere-i Türkî


15. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?
A) Manas-İran
B) Ramayana - Hint
C) Nibelungen - Alman
D) Kalevala- Fin
E) Ergenekon - Türk
(1997-ÖYS)


(I) “Kitab-ı Dede Korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir, (II) Nazım ve nesir karışımı on iki hikâyeden oluşur. (III) Hikâyelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikâye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikâyenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikâyelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
16.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1996-ÖYS)


Bir sözlü edebiyat ürünü olan Manas Destanı, Kırgızların ulusal destanıdır. Manas Destanı’nı bilim dünyasına ilk kez Çokan Velihanov duyurmuştur. Onu, bir bütünlük içinde ilk kez yayımlayan ise Türkolog W. Radlof’tur. Manas Destanı’ndaki yaşamın, 9. yüzyıl sonlarına ait olduğu görüşü yaygındır. Destan, öteki büyük destanlar gibi hem bir şiir hem de tarihsel ve toplumbilimsel bir belge olarak görülebilir. Destana adını veren Manas’ın yaşantısındaki değerler sistemi, Müslümanlıkla eski Türk inanışlarının bileşiminden oluşmaktadır.
17.Bu parçada Manas Destanı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Belli bir dönemdeki Kırgız Türklerinin yaşayışının anlatıldığına
B) Yazıya geçirilip tanıtılmasında, birden çok kişinin emeğinin olduğuna
C) Birden çok inanç sistemini içeren bir yapıya sahip olduğuna
D) Bilinen öteki destanlardan farklı özellikler gösterdiğine
E) Değişik bilim dallarına göre incelenmeye elverişli bir içerik taşıdığına
(1995-ÖYS)


XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da verir.
18.Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Hikmet; Ahmet Yesevi
B) Muhakemet-ül Lügateyn; Ali Şir Nevai
C) Divan-ı Lügat-it Türk; Kaşgarlı Mahmut
D) Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip
E) Atabet-ül Hakayık; Edip Ahmet
(1988-ÖYS)


19. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia
(1988-ÖYS)


20.Aşağıdaki dizilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?
A) Şehname - Göç - Türeyiş - Manas
B) Attila - Oğuz Kağan - Battal Gazi - Bozkurt
C) Ergenekon - Şu - Türeyiş - Alp Er Tunga
D) Göç - Oğuz Kağan - Danişmentname - Şu
E) Attila - Bozkurt - İlyada - Ergenekon


21.Aşağıdakilerin hangisinde verilen destan, karşısındaki ulusa ait değildir?
A) Odisse – Yunan
B) Ramayana - Hint
C) Chanson de Roland – Fransız
D) Şinto - Japon
E) Kalevala - Alman


22. Aşağıdakilerin hangisi Kutadgu Bilig için doğru bir açıklama değildir?
A) İnsanoğlunun değeri, bilgi ve akıl, dil, devlet, adalet gibi konulardan söz eder.
B) Doğu Türkçesiyle yazılmıştır,
C) Gerek dil, gerekse tarih, sosyoloji ve düşünce tarihi yönünden değerli bir belge niteliğindedir.
D) Birçok adın Türkçe kelime köklerinden yapılmış olması Kutadgu Bilig’in dikkat çekici bir özelliğidir.
E) Türk edebiyatında heceyle yazılan ilk kitaptır.


………. Türkçeyle ilgili ilk sözlük ve dilbilgisidir. Bunun yanında o döneme ait çok sayıda sözcük ile Türk Halk edebiyatından alınmış şiir örnekleri, Türkçe deyimler atasözleri vardır. Kitaptaki Türkçe sözcüklerin sayısı 7500’dür. Kitabın yazarı ………. Türkçe sözcükleri alırken Türkçe sözcüklerle üretilmiş deyimleri de bir araya getirmiştir. Yazar, kitaba bu yönüyle antolojik sözlük özelliği kazandırmıştır.
23.Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
B) Divânü Lügati’t Türk - Kaşgarlı Mahmut
C) Atabetü’l Hakayık - Edip Ahmet
D) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
E) Risalet-ün Nushiye - Yunus Emre


İslami Türk edebiyatı ile ilgili ilk ürünler, 11. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır.
24.Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu “ilkler arasında ver almaz?
A) Atabetü’l Hakayık - Edip Ahmet
B) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
C) Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi
D) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
E) Divan-ı Lügati’t - Türk - Kaşgarlı Mahmut


(I) Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri MS. 8. yüzyılda ortaya konan Göktürk Yazıtları’dır. (II) Bu yazıtlar Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. (İli) Yazıtlarda Türk devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığı, Türk ulusunun varlığını sürdürebilmesi için nasıl davranması gerektiği söylev havasıyla anlatılmıştır. (IV) Dil oldukça ağırdır ve yabancı sözcüklerle örülüdür. (V) Yazıtların yazarı Yuluğ Tigin’dir.
25.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) II. D) IV. E) V.


26. Aşağıdakilerin hangisinde Battalnâme ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) 8. yüzyıldaki Arap-Bizans savaşlarındaki ünlü komutan Battal Gazi anlatılır.
B) Destan kahramanının en yakın silah arkadaşlarından biri de "Aşkar Devzâde’’dir.
C) İslamiyet’i Anadolu’da yayma çalışmaları anlatılır.
D) Destanın 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır.
E) Olaylar Malatya çevresinde geçer.


27. “Atabetü’l Hakayık” adlı eser için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İyilikten, cömertlikten söz eden bir öğütler kitabıdır.
b) Eser, 12. yüzyıl başlarında Arapça yazılmıştır.
C) Nazım birimi olarak beyit ve dörtlükler kullanılmıştır.
D) Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır.
E) “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen didaktik bir eserdir.


Eser “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. Dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşur. Küntogdı, Aytoldı, Ögdülmiş ve Odgurmış adlı bu karakterler sembolik bir anlam taşıyarak adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil ederler. Bu yönüyle de edebiyatımızın ilk alegorik eseri olma özelliğini taşır. Eserin dilinde Arapça ve Farsça etkisi fazla yoktur. Nazım birimi beyit, ölçüsü aruzdur. Bilinen üç nüshası, bugün Fergana, Viyana ve Mısır’da bulunmaktadır.
28.Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lügati’t Türk
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Göktürk Yazıtları


Kırgız Türklerinin milli destanı sayılan ….., İslamiyet dönemi Türk destanlarından sayılır. Destan kahramanının başarıları, gücü, yiğitliği anlatılır. En uzun Türk destanıdır.
29.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türeyiş Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Battal Gazi Destanı
D) Göç Destanı
E) Manas Destanı


30. Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
B) Eserin adı “mutluluk veren bilgi" anlamını taşır.
C) Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ispatlamak amacını taşır.
D) Yazar anlatmak istediklerini sembollerle aktarmıştır.
E) İnsanların mutluluğu için izlenecek yolları anlatılır.


Hak Mustafâ Cebrâîl’din aldı su’âl
Bu neçük ru tenge kirmey taptı kemâl
Közi yaşlıg halka başlıg kadı hilâl
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirge

(Hak Mustafa Cebrail’den kıldı sual
Bu nasıl ruh, tene girmeden buldu kemal?
Gözü yaşlı, halka yaralı, boyu hilal
O sebepten altmış üçte girdim yere)
31.Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu metnin, biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir?
A) Risaletü’n-Nushiyye
B) Atabetü’l-Hakayık
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutadgu Bilig
E) Divanü Lugati’t-Türk


Biligdin urur men sözümke ula
Biligligke ya dost özüngni ula
Bilig birle bulnur saadet yolı
Bilig bil saadet yolını bula

(Bilgiden sözüme temel atarım
Ey dost, bilgiliye yaklaşmaya çalış
Saadet yolu bilgi ile bulunur
Bilgi edin ve saadet yolunu bul)
32.Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu metnin, biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir?
A) Divanü Lugati’t-Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü’l-Hakayık
E) Risaletü’n-Nushiyye


And içerek söylüyorum ben, Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim. İkisi de senetleriyle bildiriyorlar ki yalvacımız kıyamet belgelerini, âhir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada “Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” buyurmuştur. Bu söz (hadis) doğru ise -sorgusu kendilerinin üzerine olsun- Türk dilini öğrenmek vacip bir iş olur, yok bu söz doğru değilse akıl da bunu emreder.
33.Günümüz Türkçesine çevrilerek verilen bu metin, aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Atabetü’l-Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Divanü Lugati’t-Türk
E) Risaletü’n-Nushiyye


1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
E C B A D E E B E   E  A   C   B   B   A   E   D   C

19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 
 A   C   E   E   B   C   D   B  B     A   E   C    C  D   D


 

İLGİLİ İÇERİK

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

İSLÂMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

SON EKLENENLER

Üye Girişi