Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DİVAN EDEBİYATI TEST-2

1. Nedim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mahallileşme cereyanını benimsemiş ve şiirlerinde halk deyimlerine yer vermiştir.
B) Şiirlerinde İstanbul’un güzelliklerini, Lale Devrinin zevk ve safa âlemlerini anlatmıştır.
C) Bütün şiirlerini Divan’ında toplamış, mesnevi türünde eser vermemiştir.
D) Divanında aruzla yazılan şiirler dışında heceyle söylediği bir türkü de vardır.
E) Gazel ve kasidelerinde tasavvufa yer vermiş ancak şarkılarında eğlenceyi ön plana almıştır.


2. Aşağıdakilerden hangisi hiciv türünde bir mesnevidir?
A) Siham-ı Kaza B) Şikayetname C) Harname D) İskendername E) Mantık’ut Tayr


3. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Şiirde güzeli aramaktan çok doğruyu bulmak amacını güden Nabi’nin, ahlaki öğütler verdiği Hayriyye adlı didaktik bir mesnevisi vardır.
B) Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı eseri sembolik kahramanları bulunan bir mesnevidir.
C) Edebiyatımızda Yusuf u Züleyha adında hem Şeyyad Hamza’nın hem de Taşlıcalı Yahya Bey’in mesnevisi vardır.
D) İstanbul’un fethi sırasında Fatih’in yanında bulunan Ahmet Paşa, edebiyatımızda nazirecilik geleneğini geliştirmiştir.
E) Şeyhi’nin Harnamesi ve Fuzuli’nin Şikayetnamesi mesnevi tarzında yazılan hiciv türünde eserlerdir.


4. Ali Şir Nevai ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda hamse oluşturan ilk şairdir.
B) Türkçeyle Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçe’nin üstünlüklerini ortaya koymuştur.
C) Mecalis’ün Nefais adlı eseri ilk şairler tezkiresi sayılır.
D) Hem nazım hem nesir türünde eserleri vardır.
E) Şiirlerinde İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle kullanmayı başarmıştır.


I. Grup                                  II. Grup
I. Mensur Hamse                     • Ahmet Paşa
II. Alfabetik sıra ile
yazılmış tezkire                      • Azmizade Haleti
III. Sultan’uş - Şuara              • Latifi
IV. Rubai yazmayı meslek
haline getirme                      • Nergisi
V. Kerem redifli gazel ile
idamdan kurtulma
5. I. gruptaki bilgilerden hangisi II. gruptaki sanatçılardan biri ile eşleşmez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


• Harname
• Şikayetname
• Siham-ı Kaza
6.Aşağıdakilerden hangisi bu üç eser için de söylenebilir?
A) Hiciv niteliğindeki şiirler olmak
B) Sembolik mesnevi olmak
C) Hiciv temasıyla yazılmış eserler olmak
D) Hamseden alınmak
E) Nesir türünde yazılmak


Şeyh Galip …………..
7.Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışlığı olur?
A) divan şiirinin en büyük ustasıdır.
B) hece denemeleri de yapmıştır.
C) divan şiirinin son büyük mesnevisini yazmıştır.
D) mahallileşme akımının müjdecisidir
E) Hüsn ü Aşk’ta, Bezmi Aşk’tan ilahi aşka geçen bir sembolik yapı benimsemiştir.


• Nedim
• Baki
• Neti
8.Aşağıdakilerden hangisi bu üç divan şairi için de söylenebilir?
A) Lale Devri sanatçısı olmaları
B) Şûhane gazelleriyle tanınmaları
C) Mesnevi nazım biçimiyle şiir yazmamaları
D) İdama mahkûm edilmeleri
E) Mahallileşme akımını benimsemeleri


XIV. yy.ın başlarında Türkçe üzerine düşünen ve yeni fikirler ortaya koyan büyük şairlerden biri de dil bilinci ile yazan ......’dır. O, Batılı dil bilginlerinin XVIII-XIX. yüzyıllarda üzerinde durdukları “dilin oluşumu/ ortaya çıkışı” konularını onlardan asırlarca önce geniş biçimde ele almıştır. Bu yönüyle “bir genel dil bilimci” özelliği de taşıyan şair, anlatımı “dille (özlü) anlatım” ve “kalemle (yazılı) anlatım” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
9.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mevlânâ
B) Yunus Emre
C) Âşık Paşa
D) Sultan Veled
E) Hoca Dehhâni
(2014-LYS)


I. Özünde genellikle “övgü”ye yer verilen divan
II. edebiyatı nazım şekli
III. 5-15 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik bir eda ile söylenen nazım biçimi
IV. Aruz vezninin kısa kalıplarıyla değişik konularda yazılan, her beyti kendi içinde kafiyeli uzun manzum eser
V. Aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan gazeller
10.Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Musammat
B) Kaside
C) Muhammes
D) Mesnevi
E) Gazel
(2014-LYS)


İlk eseri Felek-nâme’yi Farsça yazan ..., Mantıku’t-Tayr’ı ve diğer şiirlerini ise Türkçe yazmıştır. Türkçe eser yazmada öncü durumuna gelmiş, Türkçe yazmanın hor görüldüğü bir dönemde Türkçeye olan bağlılığını ortaya koymuş bir şairdir. Hattâ bazılarının, Türkçe yazdığı için özür dilediği bir dönemde Türkçe yazmakla övünmüştür.
11.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Âşık Paşa
B) Gülşehri
C) Yunus Emre
D) Mevlânâ
E) Ahmedî
(2014-LYS)


12.Aşağıda verilen şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hoca Mesud - Garibnâme
B) Kul Mesud - Kelile ve Dimne
C) Şeyyad Hamza - Yusuf ve Züleyha
D) Kadı Burhaneddin - İksîru’s Saâdât
E) Fahri - Hüsrev ü Şîrîn
(2014-LYS)


XVI. yüzyılın en güçlü şairlerindendir. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan sayılı şairlerdendir. Eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre yaşamın anlamı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da etkilendiği bilinmektedir. Kendisine bağlanan maaşı almasında güçlük çıkaran memurları şikâyet etmek için yazdığı “Şikayetnâme” adlı mektubu edebiyatımızdaki en ünlü yergilerden biridir.
13.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Galip B) Baki C) Nedim D) Fuzuli E) Süleyman Çelebi

İyi bir öğrenim görmüştür. Bağdat'ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'a ve devletin ileri gelenlerine kasideler sunmuş, böylece dikkatleri çekmiştir. Kendisine dokuz akçelik bir maaş bağlanmış, ama bunu hiç alamamıştır. Bunu dile getirdiği "Şikayetnâme”si meşhurdur. Küçük yaşta Arap ve Fars dillerini, sonra devrinin bütün bilgilerini öğrenen şair Türkçe şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmakla beraber, bütün Türk şiirine, Divan, Tekke ve saz şairlerine yüzyıllarca süren etkisiyle en büyük lirik şairlerimizden biri olmuştur. Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri sayılır. Leyla ile Mecnun mesnevisi zirve eserlerindendir.
14.Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki B) Nefi C) Fuzuli D) Bağdatlı Ruhi E) Nabi


Divan şiirinin bitmeye yüz tuttuğu, artık yeni söyleyişlerin, mazmunların görülmediği dönemde bu şiiri ayakta tutmayı başaran tek isimdir. Tasavvufun etkisinde olan sanatçı, “Sebk-i Hindi” denen oldukça kapalı bir anlatımı benimseyen şiir akımın etkisindedir. Buna rağmen oldukça sade sayılabilecek dizeleri de vardır. Sanatçının en önemli yapıtı Mevlana’nın mesnevisinde benzetmek amacıyla yazdığı Hüsn ü Aşk adlı sembolik eserdir.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Şeyhülislam Yahya
B) Nabi
C) Nailî
D) Şeyh Galip
E) Muallim Naci


Divan edebiyatının 17. yüzyıl şairlerindendir. İyi bir eğitim almıştır. Didaktik şiir türünde başarılı örnekler vermiştir. İnsanlardaki ve toplumdaki bozulmalara şiirlerinde değinmiştir. “Divan”ının yanı sıra Hayrabad, Sur-name gibi eserleri de vardır.
16.Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli B) Nedim C) Nabi D) Naili E) Nefi


17. Divan şiiri için aşağıdakilerin hangisi doğru bir yargı değildir?
A) Biçim yetkinliğine önem verilmeyerek öz güzelliğiyle yetinilmiştir.
B) “Şarkı, tuyuğ” gibi, divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı şekiller kullanılmıştır.
C) Rubai, tuyuğ, murabba, şarkı dörtlükle kurulan nazım şekilleri; gazel, kaside, mesnevi, kıt’a, müstezat beyitlerle kurulan nazım şekilleridir.
D) Şairler nazirecilik geleneğine göre yetişmiş, genellikle medrese eğitimi almışlardır.
E) Usta şairler örnek alınarak gelenekten uzaklaşılmamıştır.


18. Divan edebiyatı nesri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Şiir ölçüsünde olmasa da nesir ürünlerine de yer verilmiştir.
B) Sade nesir, orta neâir ve süslü nesir olmak üzere üç ayrı kolda gelişmiştir.
C) Cümleler -iben, -ip, -icek, -erek gibi bağ fiillerle bağlanmış, uzun cümleler oluşturulmuştur.
D) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.
E) Söz sanatlarına ve mecazi kullanımlara yer verilmemiştir.


19.Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatı nesri için söylenemez?
A) Konudan daha çok üsluba önem verilir
B) Düzyazılar münşeat adı verilen kitaplarda top lanır.
C) Ağırlıklı olarak bireysel acılar, aşk ve doğa sevgisi anlatılır.
D) Aydınlara hitap eden nesirlerin dili ağırdır
E) Bazı nesir örneklerinde seci denilen uyaklara yer verilmiştir.


20. Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatı nesri için doğru değildir?
A) Sade nesir örneklerinde didaktik amaç ağır basar.
B) Bilinen anlamda paragraf düzeninden söz edilemez.
C) “ki, ve” gibi Arapça ve Farsçadan alınan bağlaçlar çok fazla kullanılmıştır.
D) Özellikle süslü nesir örnekleri bir hüner gösterisi özelliğindedir.
E) Noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasına önem verilmiştir.


21. yüzyıldan sonra özellikle Tekke ve Divan edebiyatı şiirinde etkili olmuştur.
A) Hem bir düşünce hem bir inanç sistemi olan tasavvuf, 13. yüzyıldan sonra özellikle Tekke ve Divan edebiyatı şiirinde etkili olmuştur.
B) 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Türk-i basit akımı, Türkçe sözcükler kullanılarak dilin basitleştirilip, Halk şiiri düzeyine indirgenmesine tepki olarak doğmuş bir Divan şiiri akımıdır.
C) Dil, din, ırk farkı gözetmeden bütün insanları kucaklayan, insana değer verip yücelten Yunus Emre ve Mevlana, bu özellikleriyle Türk hümanizminin öncüleri olmuşlardır.
D) Sebk-i Hindi (Hint tarzı), hiç bilinmeyen söz kalıplarıyla şiirde anlamı kapalı hale getirmiş, hayal gücünün sınırlarını zorlamış ve bu özellikleriyle sembolizmi çağrıştırmış bir akımdır.
E) Yerlileşme akımının etkisiyle Divan şiirinde âşık tarzı söyleyişe yer verilmiş, sadeliğe yaklaşan bir Türkçe ile İstanbul’dan canlı hayat manzaraları işlenmiştir.


I. Tezkire: Ünlü kişilerin yaşamöykülerinin toplandığı kitaptır.
II. Münşeat: Mektuplardan ya da çeşitli konulardaki düzyazılardan oluşan kitaplardır.
III. Kısas-ı enbiya: Peygamberlerle ilgili öyküleri içeren eserlerin genel adıdır.
IV. Siyer: Padişahın hayatını, uygulamalarını, görüşlerini anlatan kitaplardır.
V. Siyasetnâme: Devlet adamlarına yöneticilik sanatı adına bilgi veren eserlerin genel adıdır.
22.Yukarıdakilerden hangisinde açıklama, verilen kavrama uygun değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


- Çağatay edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairdir.
-Yazmış olduğu Muhakemetü’l Lugateyn adlı eseriyle kuvvetli bir dil milliyetçisi olduğunu göstermiştir.
- Divan şiirinin en büyük şairlerindendir. Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı mersiye, ününü artıran şiirlerinden biridir.
- Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairidir. Vezir Bayram Paşa’yı hicvettiği için öldürülmüştür.
- Türk edebiyatında “mevlid” yazma çığırını açan 15. yüzyıl Divan şairidir.
23.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen sanatçılardan biri değildir?
A) Süleyman Çelebi B) Ali Şir Nevai C) Baki D) Nef'i E) Nedim


Edebiyatımızda yabancı sözcük ve dil kurallarıyla örülü Divan şiiri mazmunlarından faydalanan; ahenge düşkün, süslü, secili divan nesrinin ilk temsilcisidir. “Tazarrunâme”de felsefe, tasavvuf, ahlak konularını işler. “Tezkiretü’l Evliya” ünlü tasavvufçuların hayatlarını, onlarla ilgili öyküleri anlatır. “Maarifnâme” adlı bir eseri daha vardır.
24.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Süleyman Çelebi
C) Sinan Paşa
D) Mercimek Ahmet
E) Naima


25.Aşağıdakilerden hangisi, bir mesneviden alınmış olabilir?
A) Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dûn için
    Allah’adır tevekkülümüz itimâdımız
B) Yok bende bir amel sana şayeste ah eğer
    Amalime göre vere adlin ceza bana
C) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
    Ne açar kimse kapım bâd-ı sâbâdan gayrı
D) Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
    Geldikçe beter et derdine müptelâ beni
E) Ulu devlet buldun ey dildâr sen
    Toğısardır senden ol hulkı hasen


…………….. her bendi beş mısradan meydana gelmiş nazım şeklidir. Kafiyeleniş tarzı murabba gibidir. Birinci bendin beş mısrası kendi aralarında kafiyelenir. Sonra gelen her bendin ilk dördü kendi aralarında, son mısraları ise ilk bent ile kafiyelenir. Önceki dört mısra ile beşinci mısra kafiyeli değilse buna ………… denir. Ayrı şekil gibi kabul edilir.
26.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Terbi - tahmis
B) Müstezat - taştir
C) Musammat - muaşşer
D) Muhammes - tardiye
E) Muhammes – terbi


Gazel tarzında kafiyelenmiş genellikle 5-10 beyitten kurulu, 5-12 hane’den oluşan, her hane sonunda vasıta adı verilen bir bağlantı beytinin bulunduğu nazım şeklidir. Vasıta bölümünün kafiyelenişine göre adı değişebilmektedir.
27.Bu parçada sözü edilen nazım biçimi hangisidir?
A) Terkibibent B) Terciibent C) Tahmis D) Muhammes E) Tuyuğ


I. Divan’ın en çok kulanılan ve Arap edebiyatından alınan …….. nazım biçimi aşk konusunu işler.
II. Kasidenin başında veya sonunda bulunan kasidenin içinde gazel söylemektir.
III. Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle yapılan ….. gazel gibi uyaklanır.
IV. …., başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne ikişer dize ekleyerek yapılan nazım biçimidir.
28.Numaralanmış açıklamaların hangisinde boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden biri getirilemez?
A) Tegazzül B) Gazel C) Kıta D) Müstezat E) Terbî


29. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ----, bir şairin başka bir şairin şiirine aynı ölçü ve uyakla yazdığı karşılıktır. (Nazire)
B) ----, herhangi bir nesnenin özellikleri anlatılarak sorulan manzum bilmecelerdir. (Lügaz)
C) ----, peygamberimizin hayatını anlatmak üzere yazılan eserlerin ortak adıdır. (Siyer)
D) ----, beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıtlara denir. (Hamse)
E) ----, Osmanlı şehzadelerinin sünnet törenlerini ve kadın sultanların düğün merasimlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir. (Şehrengiz)


Halep’te oğlu Ebulhayr Mehmet’e seslenerek yazdığı bu eser, Nabi’nin en meşhur eseridir. Şair bu eserle devrine göre doğru ve uygun gördüğü yolu oğlunun şahsında gençliğe göstermek istemiştir. Eser otuz beş manzumeden ibarettir. İslam’ın şartlarından başlayıp ilimlerin tahsiline, İstanbul’un güzelliklerine, çeşitli mesleklere, hayatın çeşitli safhalarına dair şairin görüş ve düşüncelerini içerir.
30.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuhfetü’l Harameyn B) Hayriye C) Lütfiye D) Surname E) Hadis-i Erbain


I. 14. yy. sanatçısı olan Şeyyat Hamza, Türk edebiyatının bilinen ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisinin sahibidir.
II. Bahaeddin Veled’in öğrencisi olan Ahmet Fakih, dinî ve ahlaki öğütler veren Çarhname isimli eserin müellifidir.
III. 15. yy.ın gazel alanındaki üstadı olan, melikü’ş şuara diye anılan Necati Bey’in eserlerinde mahallîleşme akımının ilk izleri görülür.
IV. Hamse sahibi olan 16. yy.ın mesnevi alanındaki en ünlü sanatçısı Bağdatlı Ruhi, Şehzade Mustafa’ya yazdığı mersiye ile de bilinir.
V. Naili ve Neşati sebkihindi tarzının Şeyh Galip’le birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcileridir.
31.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


32. Aşağıdakilerden hangisi “mesnevi” nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir?
A) Beyit sayısı sınırsızdır.
B) Her beyit kendi arasında uyaklanır.
C) Genellikle aruzun uzun kalıplarıyla yazılır.
D) Edebiyatımıza Fars edebiyatından geçmiştir.
E) Genellikle hikâye edilmeye uygun konular işlenir.


33. Divan edebiyatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi onun yüksek zümre edebiyatı olarak adlandırılmasına diğerlerine göre daha kesin bir dayanak olabilir?
A) Dini tasavvufi konuların yanında aşk, ayrılık gibi konuların işlenmesi
B) Ağır bir dil kullanılması
C) Şiirlerde daha çok zengin ve tam kafiye kullanılması
D) Şiirlere başlık konmaması
E) Nazım biriminin beyit olması


I. Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
   Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

II. Ağlayı ağlayı düştüm yollara
    Karışayım bozbulanık sellere
    Adı sanı bilinmedik illere
    Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz

34.Yukarıdaki iki şiir göz önüne alındığında Divan ve Halk edebiyatını ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kullanılan dil ve nazım birimi
B) İşlenen konu ve şairlerin eğitimi
C) Yazıldığı dönem ve kullanılan ölçü
D) Kafiye anlayışı ve şiirin türü
E) Şiirlerin başlığı ve kafiye türleri


Halk edebiyatı, kendi içerisinde Anonim, Tekke ve
                                                  I
Âşık edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. Bütün bu
                                         II
türlerin en genel özelliği dilin sade olması, ölçü olarak
                                              III
çoğunlukla hecenin seçilmesi ve nazım birimi olarak
                        IV
beytin kullanılmasıdır.
V
35.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


36. Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım biriminin beyit olduğu dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimi olamaz?
A) Gazel
B) Kaside
C) Türkü
D) Mesnevi
E) Kıta

Çağatay Türkçesi ile eser vermiş büyük şair ve düşünce adamıdır. Çağatay Türkçesinin edebiyat dili olması için çalışmıştır. Devlet adamlığı ve şairliğinin yanında, iyi bir bilim adamıdır. Orta Asya Türkçesi onun katkılarıyla en yüksek düzeye ulaşmıştır. Türkçeyi Faşça ile başa baş giden bir edebiyat dili hâline getirmiştir. Ölümünden birkaç yıl önce yazdığı “Muhakemetü’l Lügateyn” adlı eserinde Farsçaya karşı Türkçenin güzelliklerini ortaya koymuştur.
37.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Edip Ahmet Yüknekî
C) Yusuf Has Hacib
D) Ahmet Yesevî
E) Ali Şîr Nevâî


38. Aşağıdakileri hangisi Halk edebiyatım genel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirler çoğunlukla müzik eşliğinde sözlü olarak söylenmiştir.
B) Şiirler halkın kullandığı konuşma diliyle ortaya konmuştur.
C) Şiirlerde çoğunlukla “aruz ölçüsü” kullanılmıştır.
D) Genelde nazım birimi olarak “dörtlük" tercih edilmiştir.
E) Gözleme dayalı somut benzetmelerden yararlanılmıştır.


39. Aşağıdaki yazar - eser - dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şeyhi - Harname - Divan edebiyatı
B) Peyami Safa - Fatih Harbiye - Fecr-i Âti
C) Ömer Seyfettin - Yalnız Efe - Milli Edebiyat
D) Ziya Paşa - Zafername - Tanzimat
E) Tevfik Fikret - Şermin - Servet-i Fünun

(I) Türkçeyi İranlılara öğretmek amacıyla hazırlanmış bir sözlüktür. (II) Aynı zamanda Türk dilinin ilk sözlüğüdür. (III) Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanmıştır. (IV) Sözcüklerin anlamı açıklanırken deyim, atasözü ve şiirler örnek olarak verilmiştir. (V) Türk edebiyatının ve folklorunun bir hâzinesi olarak kabul edilen eserde Türk illerinin bir haritası vardır.
40.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Lügati’t Türk’le ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

1 2  3 4 5 6 7 8  9   10 11 12 13 14 15 16 17 18
E C E E E A D C C    C  B  A  D  C  D  C  E  E

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 C  E  B  D  E  C  E  D  A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 C  E  B  D  C  B  A  E  C  E  C  B  A

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

BATI EDEBİYATI TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

HALK EDEBİYATI-TEST-2

HALK EDEBİYATI- TEST-1

ANADOLU TÜRKÇESİ İLK ÜRÜNLER TEST-2

İSLAM ÖNCESİ ve GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi