Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

1.Aşağıdakilerin hangisinde yalnız İslamlık öncesi Türk destanları yer almıştır?
A) Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Türeyiş
B) Şu, Şehname, Ergenekon
C) İlyada, Bozkurt, Ramayana
D) Köroğlu, Türeyiş, Göç
E) Bozkurt, Kalavela, Alp Er Tunga


2. Aşağıdakilerin hangisinde destanın konusu yanlış verilmiştir?
A) Alp Er Tunga: Alp Er Tunga’nın İranlılarla yaptığı savaşlar
B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete’nin yiğitlikleri, Türk birliğini kurması
C) Göç: Uygurların Ergenekon’dan çıkıp kendilerine yeni yerleşim yeri aramaları
D) Türeyiş: Uygur hakanının kızlarının evliliğinden “Dokuz Oğuz” ve “On Uygur” boylarının oluşması
E) Bozkurt: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyip çoğalması


3. Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanlarının tarihsel sıralaması doğru verilmiştir?
A) Alp Er Tunga – Bozkurt – Oğuz Kağan – Göç
B) Oğuz Kağan – Alp Er Tunga – Göç -Ergenekon
C) Şu – Göç – Türeyiş – Oğuz Kağan
D) Şu – Oğuz Kağan – Bozkurt – Türeyiş
E) Oğuz Kağan – Şu – Bozkurt – Türeyiş


4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı edebiyatın özelliklerinden değildir?
A) Bu dönem, 8. ve 10. yüzyıllar arasında ortaya konan ürünleri kapsar.
B) Göktürk ve Uygur yazısı olmak üzere iki tür yazı kullanılmıştır.
C) Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Göktürk Yazıtları bu döneme aittir.
D) Bu dönem eserlerin dil ve tarih araştırmaları için belge niteliği taşır.
E) Yapıtlarda yabancı kökenli sözcükler de kullanılmıştır.


(I) Orhun Kitabeleri, Uygurların tarihini aydınlatma yönünden büyük önem taşır. (II) Gerçekte bu kitabeler, bir tür mezar taşıdır. (III) Türkler, ölenlerin ardından onların yaptıklarını, başarılarını, kişiliğini öven taşlar dikerlerdi. (IV) Bu taşlara “bengi taş” adı verilmektedir. (V) Anlatımlarıyla “söylev” niteliği taşır.
5.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Göktürk Yazıtları, bilinen ilk Türk alfabesini günümüze taşımıştır.
II. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinde hem dinsel hem de din dışı etkiler görülür.
III. Göktürk Yazıtları tarih, sosyoloji, etnografya için de bir belge niteliğindedir.
IV. Şiirler dörtlüklerle yazılmakla beraber; ikilikler ve üçlüklerle yazılan şiirler de vardır.
V. Yazılı edebiyat ürünlerinde Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki lehçe kullanılmıştır.
6.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


(I) Göktürk Yazıtları, Türklerin tarihini aydınlatan ilk yazılı belgelerdir. (II) Bunlardan ilki Göktürklerin dört hakanına vezirlik yapan Bilge Tonyukuk tarafından 720 tarihinde diktirilmiştir. (III) Kültigin Yazıtı 732, Bilge Kağan Yazıtı ise 735 yılında onların ölümünden bir yıl sonra diktirilmiştir. (IV) Bunların yazarı Bilge Kağan’dır. (V) Bilge Kağan adına diktirilen yazıt söylev niteliği taşımaktadır.
7.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) Sav: İslamlık öncesi Türk edebiyatında, atasözünün karşılığı olarak kullanılan sözlü edebiyat ürünüdür.
B) Sagu: Şölen denilen toplu ziyafetlerde ozanlar tarafından söylenen aşk ve doğa konulu şiirlerdir.
C) Destan: Yazının kullanılmadığı dönemlere özgü, kahramanlıklardan ve olağanüstü olaylardan söz eden manzum öykülerdir.
D) Koşuk: Savaş, kahramanlık, aşk ve tabiat gibi konularda söylenmiş anonim ürünlerdir.
E) Şaman: Büyücülük, doktorluk, şairlik görevlerini yerine getiren saygın kimselerdir.


(I) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Yazıtları, Yolluğ Tigin tarafından taşlara kazınmıştır. (II) Bu yazıtlarda Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, onlarla hesaplaşması söz konusudur. (III) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Bu yazıtlar üç büyük kişi adına diktirilmiş üç büyük anıttan oluşur. (V) Bu yazıtlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle yazılmış, Müslüman Türklerin tarihimize bir armağanıdır.
9.Bu parçada verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, tabiat ve savaş konularında söylenen şiirlere (I)koşuk, yapılan yas törenlerine (II)yuğ, bu törenlerde söylenen şiirlere (III)sagu, öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere (IV)sığır, ziyafet törenlerine de (V)şölen denirdi.
10.Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Işık
II. Demir
III. Kutsal taş
IV. Ağaç
11.Yukarıdaki mitolojik öğelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I. II. ve III. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) I. II. III. ve IV. E) III. ve IV.


I. Türeyiş
II. Şu
III. Göç
IV. Ergenekon
V. Bozkurt
12.Numaralanmış destanlar ait oldukları uluslar yönüyle ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


13.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içerisinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Türk destanlarında, Türk’ün hayat ve savaş simgesi olarak belirtilmiştir. (At)
B) Türk destanlarında, anne karnını ve sığınağı temsil eder. (Mağara)
C) Türk destanlarında, millî birlik ve bütünlüğü, halkın mutluluğunu ve devletin idealini temsil eder. (Yada taşı)
D) Destan kahramanlarının hareket tarzlarının tayinine ve gelecekteki olaylardan haberdar olmalarını sağlayan bir motiftir. (Rüya)
E) Türk destanlarında, kahramanların etrafındaki gücü temsil eder. (Kırklar)


14.Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem ürünlerinden destanlar için söylenmez?
A) Olağanüstülükler içerir.
B) Mit ve motiflere yer verilir.
C) Doğal destan özelliği gösterirler.
D) Epik şiirin ilk örnekleri kabul edilir.
E) Sonradan yazıya geçirilmişlerdir.


I. Türklerin çoğalarak birlik olmaları ve Demir Dağı eriterek daha geniş coğrafyalara ilerlemeleri anlatılır.
II. Uygur hakanının, iki kızını Tanrı ile evlendirmek istemesi üzerine Tanrı’nın kurt görünümüne girerek bu kızlarla evlenmesi anlatılır.
III. Türklerin, kutsal taşlarını Çinlilere vermesi üzerine Tanrı tarafından cezalandırılmaları ve bulundukları yerden ayrılmaları anlatılır.
IV. Büyük İskender’in Türk illerine yürüyüşü sırasında Saka Türklerinin hükümdarının İskender’le yaptığı savaş anlatılır.
15.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki destanlardan hangisiyle ilgili açıklamaya yer verilmemiştir?
A) Türeyiş B) Şu C) Oğuz Kağan D) Ergenekon E) Göç


I- Manas Destanı
II. Ergenekon Destanı
III. Saltuk Buğra Han Destanı
IV. Yaratılış Destanı
V. Ediğe Destanı
VI. Danişmend Gazi Destanı
16.Yukarıda numaralanmış destanlardan hangileri İslamiyet Öncesi Döneme aittir?
A) I. ve II. B) I. II. ve III. C) II. ve IV. D) II. III. ve VI. E) IV. ve VI

I. Grup II. Grup
I. Şu Göktürkler
II. Yaratılış Saka Türkleri
III. Türeyiş Hunlar
IV. Oğuz Kağan Uygurlar
V. Ergenekon
17.Yukarıda I. grupta verilen destanlardan hangisi II. grupta verilen uluslardan herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Destan                Ulus          Ulus
I. ……….              Saka         Türk-İran Savaşı
II. Ergenekon     ………          Türklerin bir dağa sığınmaları, birlik kurmaları
III. Göç             Uygur           ……..
18.Yukarıda tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakileri hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Şu - Altay Türkleri - Uygur hakanının kızlarını
Tanrı’yla evlendirmesi
B) Alp Er Tunga - Köktürkler-Türklerin Tanrı tarafından cezalandırılması
C) Oğuz Kağan - Hun - Evrenin yaratılışı
D) Alp Er Tunga - Altay Türkleri - Hükümdarın doğuşu ve kahramanlıkları
E) Danişment Gazi Destanı - Köktürkler-Anadolu’nun fethi


19.Aşağıdakilerden hangisi halk arasında özgün biçimiyle Kırgız Türkleri arasında hâlâ yaşayan ve derleme çalışmaları süren doğal Türk destanıdır?
A) Ergenekon Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Manas Destanı
D) Dede Korkut Kitabı
E) Alp Er Tunga Destanı


20.Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yazılı ilk belgesidir?
A) Divanü Lügati’t Türk
B) Göktürk Yazıtları
C) Atabetü’l Hakayık
D) Sekiz Yükmek
E) Kutadgu Bilig


21. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanların adları bir arada verilmiştir?
A) Ergenekon, İlahi Komedya, La Cid
B) İlyada, Türeyiş, Aeneis
C) Oğuz Kağan, Kurtarılmış Kudüs, Odysseia
D) Göç, Şehname, İlyada
E) Türeyiş, Çılgın Orlando, İgor


Ey oğullarım, ben çok dağ aştım
Çok savaşlar gördüm
Çok mızrakla çok ok attım
Atla çok yürüdüm
Düşmanlarımı ağlattım
Dostlarımı güldürdüm
Gök tanrıya ben borcumu ödedim
Şimdi yurdumu sîzlere bırakıyorum.
22.Türk toplumsal yaşamının yönetimle ilgili anlayışın, dinî inancın vurgulandığı bu parça aşağıdaki destanlardan hangisinden alınmış olabilir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Alp ErTunga Destanı
C) Şu Destanı
D) Türeyiş Destanı
E) Ergenekon Destanı


Dokuz Oğuz ve On Uygurlar çoğalıp Uygur devletini kurdular. Bögü Han devrinde refah ve bolluk içinde yaşadılar. Aradan uzun yıllar geçti. Bir gün onun soyundan gelen toy bir hakan Çinlilerle dost olmak istedi ve Çin prenseslerinden biriyle evlenmek istedi. Çinliler de prensese ağırlık olarak Uygur ülkesindeki “Kutlu Dağ”ı istediler. Toy hakan buna razı oldu.  Çinliler bu mukaddes dağı aldıktan sonra Uygurların yüzü gülmedi, ülkede bereket kayboldu. Irmaklar çekildi, topraklar ekin vermez oldu. Bunun üzerine Uygurlar ülkelerini terk ederek Beş Baliğ şehrine geldiler ve orada çoğalıp düzene girdiler.
23.Bu parçada özetlenen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş Destanı
B) Göç Destanı
C) Ergenekon Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

24. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının destanlarından değildir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Kaybolmuş Cennet Destanı
D) Türeyiş Destanı
E) Üç Şehitler Destanı


I. Edebî ürünlerin söyleyeni belli değildir.
II. Başlangıcından XI. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.
III. Sözlü Dönem’in başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır.
IV. Sagu adı verilen şiirler halk edebiyatındaki “ağıt” nazım türüne karşılık gelir.
V. Dinî konuların ele alındığı destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.
25.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “Sözlü Edebiyat Dönemi” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Düzyazıyla yazılan eserlerin yanında dinî törenlerde söylenen şiirler de görülür.
II. Ürünler, Göktürkçe ve Uygurca verilmiştir.
III. Ağır bir dil ve sanatlı bir söyleyiş vardır.
IV. Nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.
V. Uygurca yazılan eserlerde Mani ve Buda dinlerinin etkisi görülür.
26.Yazılı Dönem ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


27 Aşağıdakilerin hangisi doğru bir açıklama değildir?
A) Türeyiş ve Göç destanları Uygur Türklerine aittir.
B) Ağılda oğlak togsa arıkda otı öner (Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter) bir sav örneğidir.
C) Binlerce çiçek dizildi / Tomurcuklarından çözüldü / Mavi bulut belirdi / Kayık gibi sallanır dizeleri koşuktan alınmıştır.
D) Ergenekon ve Türeyiş destanları İslamiyet öncesi örneklerdir.
E) Bozkurt ve Ergenekon destanları Hun Türklerine aittir.


28- Alp Er Tunga öldü mü?
Issız ajun kaldı mı?
Ödlek öcün aldı mı?
Şimdi yürek yırtılır
Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlük için söylenemez?
A) Nazım biçimi koşuktur.
B) Nazım türü sagudur.
C) Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenmiş, yazıya geçirilmiştir.
D) Nazım birimi dörtlüktür
E) Serbest ölçü kullanılmıştır.


Destanın orijinali yazıya geçirilmemiştir; yalnızca kısa bir özeti bilinmektedir. Destana adını veren yerden çıkış her yıl Nevruz Bayramı olarak 21 Mart’ta kutlanır. Tören sırasında kızgın bir demir, örsün üzerine konur ve çekiçle dövülür. Ateş yakılır, ateşin üzerinden atlanır. Bu destanda özellikle Altaylarda yaşayan Türklerin demir işlemeciliğinde ve yapımında çok usta oldukları gerçeğine işaretler vardır. Birçok Türk boyu demiri kutsal saymıştır. Göktürk Devleti’ni kuran Bumin ve İstemi Kağanlar demirci idiler. Bu destandan, demirin atalarımızın hayatındaki önemini çıkarabiliriz.
29.Bu paragrafta İslamiyet’ten önceki Türk destanlarının hangisinden söz edilmiştir?
A) Yaratılış Destanı
B) Şu Destanı
C) Ergenekon Destanı
D) Oğuz Kağan Destanı
E) Türeyiş Destanı


30. Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatı için söylenemez?
A) Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtlarında Uygur yazısı kullanılmıştır.
B) Din ve din dışı ürünler birlikte verilmiştir.
C) Atasözlerimizin bazıları ve destanlar bu dönemde yazıya geçirilmiştir.
D) Hece ölçüsü kullanılmıştır; şiirde nazım birimi dörtlüktür.
E) Orhun Yazıtları dikili üç taştan oluşmuştur.


1  2 3 4 5 6 7  8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
A C D E A D D B E    D  D   B  C   E   C   C   B   B

19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 
 C   B   D   A   B   C   E   C   E    E   C   A


WORD SAYFASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

İLGİLİ İÇERİK

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-2

İSLAMİYET ÖNCESİ ve GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1

İSLÂMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

SON EKLENENLER

Üye Girişi