Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

BATI EDEBİYATI TEST-1

Doksan altı ayrı romanını “İnsanlık Komedyası” adı altında toplayan yazar, bu genel ad için şöyle diyor: “Toplumun hem tarihini, hem eleştirisini, toplumda var olan kötülüklerin çözümlenmesiyle, onu yöneten ilkeler üzerindeki çatışmaları içine alan bir planın büyüklüğü, öyle sanıyorum ki yapıtıma İnsanlık Komedyası adını koymak yetkisini veriyor bana.
1.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzao B) Dante C) Cioero D) Tasso E)Cervantes


Derebeylik düzeninin çökmekte olduğu bir dönemde yaşamış, o düzenin bütün kurallarını hiçe saymış bir sanatçıdır. Tiyatrolarında insanı her yönüyle incelemiştir. Yapıtlarında genellikle başkalarının günahını günahsızların çektiği, hiç kimsenin ne çok kötü ne çok iyi olduğu, küçük olayların büyük sonuçlar doğuracağı gibi temalar görülür. Seçkin kişiler ve olaylar üzerinde işlediği aşırı duygular romantik akıma yol açan öğelerdir. Komedyaları arasında en çok tanınanları Venedik Taciri ve Yanlışlıklar Komedyası’dır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. J. Rousseau B) Chateaubriand C) Lamartine D) Shakespeare E) La Fontaine


Shakespeare’in etkisiyle tiyatro ile de ilgilenen yazar, saray tiyatrosunu yönetmiştir. Schiller’le tanıştıktan sonra onun etkisinde eserler vermiştir. Şiir, roman, tiyatro ve çeşitli türlerde yazdığı eserlerinde romantik bir özellik görülür. En tanınmış yapıtı “Faust” ta, kendi yaşam görüşünü dramatize etmiştir.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolstoy B) Corneille C) Raoine D) Goethe E) Moliere


Ünlü Fransız yazar Dostoyevski, toplumdan çok birey olarak insanın ruh dünyasını hem tabii hem de sosyal çevresi içinde en ince ayrıntılarına kadar
          I                          II

sergiler. Psikolojik tahlilleri oldukça başarılıdır. Budala,  Karamazov Kardeşler, Ölü Bir Evden Anılar en ünlü romanlarıdır. Yaşadığı dönemde realizm akımını benimsemiştir.
                                                                  III                 IV                                                                                                             V
4.Yukarıdaki parçada numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


5.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rus edebiyatının temsilcilerinden biri değildir?
A) Puşkin
B) Gogol
C) Tolstoy
D) Goncourt Kardeşler
E) Çehov


19. yüzyılda modern anlamda temelleri atılan bu edebiyatın en büyük sanatçıları romantizme tepki olarak realist eserler vermişlerdir. Romanda Dostoyevski, hikâyede ise edebiyatımızda Sait Faik’in örnek aldığı Çehov gibi sanatçıları yetiştirmiştir. Realizmin etkisiyle ortaya konan eserler dünya edebiyatında yankı uyandırmıştır.
6. Yukarıda hakkında bilgi verilen edebiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alman Edebiyatı
B) İtalyan Edebiyatı
C) İngiliz Edebiyatı
D) İspanyol Edebiyatı
E) Rus Edebiyatı


Dünyanın en büyük macera romancılarından biri olan……….. serüven dolu yaşamındaki deneyimlerine dayanarak birçok serüven romanı yazdı. En ünlü eseri ……’da, bindiği gemi batınca ıssız bir adaya çıkarak orada 28 yıl doğayla tek başına yaşama mücadelesi veren bir kişiyi anlatır.
7. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki yazar ve eser isimlerinden hangileri getirilmelidir?
A) Shakespeare - Venedik Taciri
B) Jules Vernes - Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
C) Schiller - Wilhelm Teli
D) Charles Dickens - Büyük Ümitler
E) Daniel Defoe - Robinson Crosue


Moliere ve Corneille ile birlikte 17. yy. Fransa’sının en önemli üç yazarından biri kabul edilir. Diğerlerine göre daha az eser vermiştir. Fransız klasik tragedyasının dramatik biçimini mükemmel hâle getirmiştir. Eserlerinde ihtiraslarına esir olan insanın zaaflarını ortaya koymuştur. Andromague, Esther, İphigenie önemli yapıtlarındandır.
8. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) La Bruyere B) Racine C) Voltaire D) Montesguieu E) J. J. Rousseau


İtalyan edebiyatının en büyük sanatçılarından biri olan……….., küçük hikâye türünün kurucusu sayılmaktadır. Hikâyelerinde Ortaçağ’ın dini konuları yerine, günlük olayları işlemiştir. ……….. en ünlü eseridir.
9. Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Maupassant - Ay ışığı
B) Çehov - Hikâyeler
C) Boccacio - Decameron
D) Dante - İlahi Komedya
E) Tasso - Kurtarılmış Kudüs


İtalyan halkının dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. İlahi Komedya adlı yapıtında öteki dünyaya yapılan yedi günlük geziyi anlatır. Latin ozanı Vergilius kılavuzluğunda cehennemi ve Araf’ı; sevgilisi Beatrice’nin kılavuzluğunda cenneti dolaşır.
10. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ariosto B) Dante C) Petrarca D) Bocoacio E) Tasso


Dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir. Destanları yıllarca ahlak, bilgi, konuşma sanatı, yazın eleştirisi alanında ana kitap oldu. İlyada ve Odeysseia, onun dünya edebiyatına armağan ettiği abidelerdir.
11. Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aisopos B) Sophokles C) Sappho D) Aristophanes E) Homeros


Latince ve İtalyanca şiirler yazmıştır. 14. yy’ın bir diğer şairi Dante’nin tersine aşkı gökyüzünden yeryüzüne indirmiş, sevgilisini melekleştirmemiş doğrudan doğruya insana karşı duyulan sevgiden söz etmiştir. Tek aşkı Laura’ya olan duygularını dile getirdiği şiirleri “Türküler” adlı bir kitapta toplamıştır.
12. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrarca B) Boccacio C) Ariosto D) Voltaire E) Cervantes


Tragedyalar yoluyla insan dünyasını aydınlatan ozanların başında……. gelir. Günah ve kötülük düşüncesini dengeli bir biçimde işlemiştir. En önemli yapıtları Yalvaran Kızlar, Persler, Agememnon ve Zincire Vurulmuş Prometheus’tur.
13. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Aiskhylos B) Sophokles C) Sappho D) Hesiodos E) Aristophanes


Romantizmin hazırlayıcılarındandır. Fransa’nın ünlü düşünürü ve yazarıdır. Toplum düzeni, eşitlik, hürriyet anlayışını savunmuş ve Fransız İhtilali’ni düşünce yoluyla etkilemiştir. “İtiraflar” önemli eserlerindendir.
14. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lamartine B) J. J. Rousseau C) Balzac D) Emile Zola E) Voltaire


Fransız İhtilali’ne ışık tutan düşünce adamlarındandır. Şiir, eleştiri, mektup, tarih, felsefe, hikâye, roman, tiyatro türlerinde çeşitli eserler yazmış, 18. yüzyıl Avrupa’sının düşünce sistemine damgasını vurmuştur. Önemli eserlerinden bazıları şunlardır: Oedipe, Henriade (destan), Felsefe Mektupları, Zadig, Candide...
15. Bu parçada sözü edilen düşünür ve sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montesque B) Voltaire C) Rousseau D) Diderot E) Racine


Gustave Flaubert’in yeğeni ve “arkadaşı” olması dolayısıyla onun etkisinde kalmıştır ama -romanlar da yazmakla birlikte - o, kalemini öyküye yöneltmiştir. On sekiz ciltte üç yüz kadar öyküsü yayımlanmıştır. Zamanla, sadece Fransa’da değil, tüm Avrupa’da klasik öykü tipinin ustası olmuştur. Kalemini, gerçekleri bilimsel ölçütler doğrultusunda anlatmak için kullanmıştır.
16. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzac B) Maupassant C) Montaigne D) Çehov E) Lamartine


Gerçekçi akımın kuramcısıdır. Romanlarını “İnsanlık Komedyası” başlığı altında topladı. Yapıtlarında her türlü ortamı ve mesleği konu edindi. Yaratıcı hayal gücü ve gözlemi öne çıkardı. Yapıtlarını okuyan, o dönemin Fransız sosyal tarihini, okumuş olur.
17. Parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzac
B) Stendhal
C) Racine
D) V. Hugo
E) G. Flaubert


Ders vermek ve insanların eksik yönlerini göstermek amacıyla insan dışındaki varlıkları konuşturmuş, küçük hikâyeler şeklinde fabllar yazmıştır.
18. Bu parçada sözü edilen Fransız sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jean Jack Rousseau
B) La Fontaine
C) Alphonse Daudet
D) Emile Zola
E) Stephane Mallarme


Türkiye’ye de gelmiş, İstanbul’da bir süre yaşamıştır. 19. yüzyıl. İstanbul’unu ve insanlarımızı “Doğu Gezisi” adlı eserinde anlatmıştır. Gezi yazıları yanında şiirleri de yayımlanmıştır.
19. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lamartine B) Voltaire C) Montaigne D) Montesquieu E) Jean Jack Rousseau


Dünya edebiyatında natüralizmin kurucusudur. Deneysel roman geleneğini başlatmış ve eserlerinde başarıyla uygulamıştır. İnsanı psikolojik yapısı ve yaşadığı çevresiyle bir bütün olarak ele almış, romanlaştırmıştır. Meyhane, Germinal başarılı romanlarından ikisidir.
20. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stendhal
B) Honore de Balzac
C) Emile Zola
D) Maksim Gorki
E) John Steinbeck


21. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Anna Karanina
B) Vadideki Zambak
C) Gülünç Kibarlar
D) Madam Bovary
E) Tom Sawyer’in Maceraları
(1991-ÖYS)


22. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Aiskhylos B) Sophokles C) Sokrates D) Euripides E) Aristophanes
(1990-ÖYS)


Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. “Cromwell” adlı oyununun ön sözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Nötre Dame’ın Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.
23. Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltaire B) Diderot C) Racine D) Victor Hugo E) Alexandre Dumas
(1990-ÖYS)


24. Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boileau B) La Fontaine C) Montaigne D) Voltaire E) J.J. Rousseau
(1989-ÖYS)


Bir, Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Hamlet, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?
25. Bu parçada eseri anılmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shakespeare B) Aristophanes C) Sophokles D) Goethe E) Dante
(1989-ÖYS)


“Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor musun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tanrı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimetler bizim ilk servetimiz olacaktır.”
26. Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir?
A) Don Ouijote’tan (Don Kişot)
B) Hamlet’ten
C) Faust’tan
D) Tartuffe’ten (Tartüf)
E) Goriot Baha’dan (Goryo Baba)
(1984-ÖYS)


“Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Donkişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerine bilgiler vermişlerdir.”
27. Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir?
A) Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget
B) Gustave Flaubert - Alphonse Daudet - Halit Ziya
C) Honore de Balzac - Moliere - Marcel Proust
D) Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahattin Eyüpoğlu
E) Honore de Balzac - Cervantes - Stendhal
(1981-ÖYS)


28. Aşağıdaki dizilerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmişlerdir?
A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal, Eflâtun
C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E. Zola
(1976-ÜSS)


29. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fransız romancılarından Balzac’a aittir?
A) Madam Bovary B) Kırmızı ve Siyah C) Tayis D) Vadideki Zambak E) Sefiller
(1973-ÜSS)


(I) İtalyan dilini bir edebiyat dili haline getiren sanatçı 13. yüzyılda yaşayan Dante olmuştur. (II) Dante’yi ölümsüz kılan eseri ise “İlahi Komedi”dir. (III) Eser, Dante’nin öbür dünyada yaptığı yedi günlük bir yolculuğu konu edinir. (IV) Dante ayrıca Beatrice için yazdığı şiirlerle kendinden sonraki şairleri etkilemiştir. (V) Bunların dışında Kurtarılmış Kudüs adlı yapay destanıyla İtalyan edebiyatına bir destan da kazandırmıştır.
30.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1 2  3 4 5 6 7 8 9
A D D A D E E B C

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 B  E   A   A  B  B  B  A  B

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 A   C  C   C  D  C  B  A  E

28 29 30
 D  D   E

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

Üye Girişi