Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ AKIMLAR TEST-2

1. Aşağıdakilerin hangisi natüralizmin özelliklerinden değildir?
A) Realizmin daha radikal bir biçimi olması
B) Realistlerin gözlem ve anketçiliğine deney ilkesinin eklenmesiyle, edebiyatın bilimin uygulama alanı olarak görülmesi
C) Determinizmin (doğa olaylarında aynı nedenler aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur) etkisiyle yeşermesi
D) Soyaçekim düşüncesinden geniş ölçüde yararlanılması
E) Realizme tepki olarak doğması


2. Aşağıdakilerin hangisi natüralizmin özelliklerinden değildir?
A) İnsanın ruhunun değil fiziki yapısının dikkate alınması
B) Yazarın bir bilim adamı gibi davranıp kişiliğini yapıtına yansıtmaması
C) Yaşamın iğrenç ve çirkin sahnelerinin de gösterilmesi
D) Tasvirlerin pek fazla önemsenmeyerek olaya ağırlık verilmesi
E) Yaşamın geniş bir laboratuvar, insanın bir deney aracı olarak görülmesi


3. Aşağıdakilerin hangisi natüralizmle ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Nesnellik olmazsa olmaz bir tutumdur.
B) Yazar gözleme gereken önemi vermez.
C) Genellikle toplum dışına itilmiş, sorunlu, kimi zaman marjinal tipler seçilir.
D) Betimlemeler ayrıntılı biçimde yapılır; amaç kişilerin psikolojisini iyi yansıtmaktır.
E) Dil doğal ve yalındır; roman ve öykü kahramanları ait oldukları sosyal sınıfın üslubunu kullanır.


4. Aşağıdakilerin hangisi natüralizm için söylenemez?
A) Dil sokak dilidir; argo sözcükler bolca kullanılmıştır.
B) Her yapıtın savunduğu bir tez vardır.
C) Yazar bir tutanakçı tavrıyla hareket eder.
D) Deneysel roman anlayışı geliştirilmek istenmiştir.
E) Yazar, olayları iyimser bir ruh haliyle aktarır.


5. Aşağıdakilerin hangisi natüralizm akımına bağlı yazarlardan değildir?
A) Emile Zola - Maupassant
B) Goncourt Kardeşler - Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Alphonse Daudet - John Steinbeck
D) Henrik İbsen - Nâbizâde Nazım
E) Charles Dickens - Jack London


6 ve 7 soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

“İnsanın asıl gerçeği bilinçaltındadır.” görüşüyle ortaya çıkan ……. akımında otomatik şiir yazma anlayışı vardır. Buna göre şiirin yazılması sürecinde akıl devre dışı bırakılmalı, her türlü yasanın, geleneğin baskısından ve korkusundan kurtulmuş bir saf bilinç ile serbest çağrışıma dayalı olarak yazılmalıdır şiir. Sarhoş bir insanın yahut rüyada sayıklayan bir insanın sözleri gibi hipnoza tutulmuş bir insanın berrak bilinci gibi işlemeli şiir, işte o zaman kapalı kutu olan insanın gerçeği ortaya çıkar.
6. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) dadaizm
B) fütürizm
C) sürrealizm
D) kübizm
E) empresyonizm


7.Yukarıda tanıtılan akımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu akım, Sigmund Freud’un psikalaniz felsefesinin edebiyattaki uygulamasıdır.
B) Eski dadaist Andre Breton’un kurduğu akımın resimde büyük etkileri olmuştur.
C) 1940’larda I. Yeniciler (Garip) ve 1950‘lerde II. Yeniciler (soyutçular) bu akımdan yararlanmış şiir kuşaklarıdır.
D) Mantıksal sınırlamalara karşı oldukları için yazım ve noktalama kurallarına uymazlar.
E) Temsilcileri, şiirin asıl kaynağının dış dünya olduğunu ve dış dünyadaki olgulara uygun bir akıl yürütmenin doğruluğunu savunmuşlardır.

“İnsanın biyolojik varlığı, onun özünden üstündür. İnsan önce var ve hür olmalı, sonra kendi özgür seçimleriyle ve hareketleriyle kendini gerçekleştirmeli ve buna hiçbir değer uğruna engel olunmamalıdır.” diyen sanat insanları, tek gerçek değerin insanın varlığı ve hürlüğü olmasına rağmen insanı sarıp sarmalayan dünyayı ve toplumu anlayamamaktan doğan bezginliğin, karamsarlığın, yalnızlaşmanın edebiyatını yaparlar. Bu edebiyatın romanlarında tek tek kahramanlar değil bazı durumlara maruz kalmış insan toplulukları yer alır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra insanı ve toplumu yeniden sorgulayan ve insanı boğan toplumsal ve siyasal değerlere isyanı yansıtan bu anlayış…… adıyla bilinir ve ……. tarafından kurulmuştur. Albert Camus, Andre Gide ve Franz Kafka ile varlığını sürdüren akım, Türk edebiyatında modern ve postmodern sanatçılarımızda yansımalarını bulmuştur.
8.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Egzistansiyalizm - J. P. Sartre
B) Dadaizm - Tristan Tzara
C) Sürrealizm - Andre Breton
D) Parnasizm - Sully Prodhomme
E) Fütürizm - Marinetti


9. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Parnasizm
E) Sembolizm


10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy”a aittir?
A) Goriot Baba
B) Madam Bovary
C) Parma Manastırı
D) Anna Karenina
E) Silahlara Veda


11. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
A) Verlaine ” sembolizm
B) Tristan Tzara – dadaizm
C) Emile Zola ” natüralizm
D) Lamartine – romantizm
E) G. Flaubert ” klasisizm

12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?
A) Gözlem ve belgelere önem verir.
B) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler anlatılır.
C) Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.
D) Eğitime amacı yoktur.
E) Olaylar anlatılırken sebep ” sonuç ilişkisi esas alınır.


Nasıl ki, doğa olaylarında aynı koşullar altında aynı nedenler aynı sonuçları doğuruyorsa, toplumsal ve ruhsal olaylarda da aynı yasa geçerlidir. Şöyle ki, insanın huy ve davranışlarını anlatabilmek için, soyunu ve içinde yetiştiği çevreyi incelemek gerekir. Bu bakımdan sanatçı, bir bilim adamı gibi davranmalı; olayları ve insanları bir fizikçinin, bir doğa bilgininin gözüyle incelemelidir. Romanlarda kahraman olarak seçilen kişiler, soyaçekimin ve içinde yetiştikleri doğal ve toplumsal çevrenin koşullarına göre ele alınmalıdır. Bu açıdan, romanlarımıza "deneysel roman" denmesi de yerinde olmuştur aslında.
13.Bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlıdır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Natüralizm


II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız yazarı J. R Sartre'in kurucusu ve kuramcısı olduğu edebiyat ve felsefe akımıdır. Bu akıma göre, var oluş olgusu, var oluşun özüne yönelik değerlerin önündedir. Yani insan önce dünyaya gelir, var olur; sonra da kendi özünü yaratır, olmak istediği gibi olur. Bireysel anlamda insana en büyük değeri veren bu akım, şaşırtıcı biçimde toplumcudur da.
14.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Egzistansiyalizm
E) Natüralizm

İtalyan şairi Marinetti'nin 1909'da Fransa'da yayımlanan bildirgesiyle ortaya çıkan bu akımda, yaşamın sürekli bir değişim süreci içinde olduğu, sanatın da yerleşik kuralları bir yana bırakarak yaşamdaki bu hızlı değişmeye uygun yeni biçimler, yeni anlatım yolları ve olanakları bulması gerektiği savunulmuştur. Bu akım, sanatın her dalına ve alanına hızı, dinamizmi, makineyi sokarak geleceğe yönelmek ister. Bunun için de şiirden ölçü, uyak, biçim gibi geleneksel tüm bağlar atılmalı, serbest şiire yönelinmeli; üslup değişmelidir.
15.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Egzistansiyalizm
E) Natüralizm


16. Aşağıdakilerin hangisi parnasizm için söylenemez?
A) Natüralizmin şiire yansımış biçimi olması
B) Hayal ve duygu eksenli romantik şiire bir tepki olması
C) En önemli ilkesinin sanat için sanat olması
D) Siyasal ve toplumsal sorunları değil, güzel olanı anlatması
E) Seçkin kişilere, aydın okurlara sesleniyor olması


17. Aşağıdakilerin hangisi parnasizmle ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Dramatik sanatları örnek alan bir akımdır.
B) Kafiye, ölçü ve ritim şiir için olmazsa olmazdır.
C) Sone en çok kullanılan nazım biçimidir.
D) Eski Yunan ve Latin mitolojisine başvurulmuştur.
E) Şairler kendi kişiliklerini yansıtmamışlardır.


18. Aşağıdakilerin hangisi parnasizm için söylenemez?
A) Dilin sade olmasına ve ustalıkla kullanılmasına dikkat edilmiştir.
B) Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.
C) Betimlemeye dayalı bir şiir anlayışı geliştirilmiştir.
D) Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin efsane ve kültürleri dile getirilmiş, egzotik motifler işlenmiştir.
E) Sanatçılar için geçmiş zamanın melodileri şimdiki zamanınkinden daha değerlidir.


19. Aşağıdakilerin hangisi parnasizm için söylenemez?
A) Şiirde kişisel duygular ve tutkular yerine dış dünyayla ilgili gözlemler anlatılmıştır.
B) Dış ahenk öğelerine titizlikle bağlı kalınmıştır?
C) Dil zaman zaman savruk ve karışıktır.
D) Felsefi düşünceler, bilim ve fenle ilgili görüşlere de yer verilmiştir.
E) Betimlemelerde sözcüklerin müzikalitesinin betimlenen manzarayla uyuşması önemsenmiştir.


20. Aşağıdakilerin hangisi sembolizmle ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Klasik nazım biçimlerinin kullanılmasına devam edilmiştir.
B) Gerçekliği nesnel olarak anlatılmasının mümkün olmadığı düşüncesi benimsenmiştir.
C) Görünenin arkasındaki asıl gerçekliğe ancak sezgi yoluyla ulaşılacağı düşünülmüştür.
D) Evrendeki varlıklar arasında gizli benzerlikler ve ilişkiler olduğuna inanılmıştır.
E) Şiir dilinde duyular arası aktarmalar çok kullanılmıştır.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E D B E E C E A B D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E   C  E   D  A   A   A   B  C  A

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-1

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi