Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-2

Tanzimat edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Samipaşazade Sezai, yaşadığı dönemin özelliklerini eserlerine yansıtır. Yapıtlarında romantizmden realizme geçişin izleri görülür. Bu roman yazarın tek romanıdır. Burda kölelik ve esirlik konusu sosyal ve psikolojik yönleriyle gözler önüne serilir. Kölelilik sorunu diğer yazarlardan daha ayrıntılı işlenir. Yazar, esirlik konusunu özellikle kadın esirlerin sorunlarını bir aşk olayı içinde eriterek verir. Yapıtta evlilik kurumunun aksak yönleri de eleştirilir. Evlilikte gelenek ve göreneklerin bazı olumsuzlukları da gerçekçi bir bakışla verilir.
1.Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmiştir?
A) Taaşşuk - Talat ve Fitnat
B) Sergüzeşt
C) Cezmi
D) Zehra
E) Dürdane Hanım


Batılılaşmayı birkaç kelime Fransızca konuşmak olarak algılayan tiplerin anlatıldığı bu romanda karakterler doğal ve yerlidir. Karakterlerin ve olayların betimlenmesinde realist akıma bağlı kalınmıştır. Bihruz Bey bir Osmanlı paşasının oğludur. Alafrangalığa özenir. Süsü, gösterişi sever; şık giyinir. Şımarık ve sorumsuzdur. Her fırsatta az buçuk bildiği Fransızca ile terziler, ayakkabıcılar ve garsonlarla konuşur. Böylece Batılı olduğunu zanneder. Periveş Hanım, Keşfi Bey romanın diğer karakterlerindendir.
2.Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi
B) Şık - Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
E) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin


……….. romanı yazarın sanatında olduğu gibi Türk edebiyatında da olgunluğa yönelmenin dönüm noktasıdır. Batılı anlamda yazılmış ilk başarılı romanlarımızdandır. Yapıtın kahramanı Ahmet Cemil, o dönemin sanatçı gençliğini temsil etmektedir. Bu romanda yazar …… yapıtını realist özelliklerle oluşturur; ama kahramanımız Ahmet Cemil romantik bir yapıda karşımıza çıkar. Ahmet Cemil yazarın hayalinde ülküleştirdiği bir tiptir. Yeni bir şiir yaratmak isteyen Ahmet Cemil’le, yeni bir roman yaratan yazarımız birbirine bu açıdan benzemektedir.
3.Bu parçada sıra noktalı yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil
B) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
C) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
D) Küçük Paşa - Ebubekir Hazım
E) Turfanda mı Turfa mı - Mehmet Murat


……. yıllarca yüzüstü bırakılan köylü ile aydın arasındaki uçurumu ele alır. Yazar, "Tetkik-i Mezalim Heyeti” ile yaptığı incelemeler sonucunda edindiği izlenimleri yapıtlarında işlemiştir. Bu roman da bunlardan biridir. Romanın yazarı .. köylünün cahil ve bencil olmasının, aydınları düşman görmesinin nedeninin aydınlar olduğunu düşünür. Roman anı biçiminde yazılmıştır.
4.Bu parçada sıralı noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Küçük Ağa - Tarık Buğra
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
C) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Eylül - Mehmet Rauf
E) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar


İstanbullu Hoca olarak tanınan Mehmet Reşit Efendi İstanbul’dan Akşehir’e Kuva-yı Milliye aleyhine konuşmalar yapması için gönderilir. Yaptığı kanuşmalar yüzünden Ankara’da İstanbullu Hoca için “vur emri’’ çıkarılır ve Hoca da Çakırsaraylı çetesine sığınır. Zaman içinde Hoca aslında, Kuva-yı Milliye hareketinin haklılığını kavrar. Kendisini öldürmek üzere gönderilen Çolak Salih’le yaptığı görüşmelerin etkisiyle de taraf değiştirir ve Kuva-yı Milliyeci olur.
5.Bu parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Halikarnas Balıkçısı - Uluç Reis
B) Sait Faik Abasıyanık - Kumpanya
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur
D) Yaşar Kemal - Yusufçuk Yusuf
E) Tarık Buğra - Küçük Ağa


………, şiirleriyle ün kazandıktan sonra öykü, roman, tiyatro türlerinde kaleme aldığı eserlerle ününü pekiştirmiştir. Anadolu halkının sorunlarını sade, açık bir üslupla işleyen sanatçının Tütün Zamanı adlı eseri, edebiyat dünyasında ses getirmiştir.
6.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Necati Cumalı
B) Haldun Taner
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Reşat Nuri Güntekin


7.Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Ayaşlı ve Kiracıları
B) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
C) Fatih - Harbiye
D) Yılanı Öldürseler
E) Bereketli Topraklar Üzerinde


Çankırı - Kastamonu - Çorum çevresinde geçen romanlarında köy yaşamını, köylünün dünyasını işledi. Tanzimat’tan bu yana değişen mülkiyet ilişkilerini, ağalık kurumunun gerçek yüzünü anlatmayı amaçladı. Gerek roman anlayışı gerekse yapıtlarında geliştirdiği düşünceler tartışmalara yol açtı. Tüm romanlarında olay örgüsünden çok olayı betimlemeye çalışmıştır. “Sağırdere, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı” sanatçının romanlarından bazılarıdır.
8.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Haldun Taner
C) Orhan Kemal
D) Tarık Buğra
E) Yaşar Kemal


9.Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tarık Buğra - İbiş’in Rüyası
B) Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
C) Peyami Safa - Bir Akşamdı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Kurtlar Sofrası
E) Sait Faik Abasıyanık - Son Kuşlar


Toplumsal gerçekçi çizgide eserler kaleme alan sanatçı özellikle roman ve öykü türlerindeki eserleriyle tanınır. Eserlerinde Çukurova yöresi insanlarının sorunlarını dile getiren sanatçı, halk edebiyatı ürünlerinden yararlanmıştır. Uluslararası birçok ödüle de layık görülen sanatçının ince Memed, Ağrı Dağı Efsanesi gibi eserleri önemlidir.
10.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal
B) Kemal Tahir
C) Necati Cumalı
D) Yaşar Kemal
E) Peyami Safa


Şiir ve tiyatroyla da ilgilenen sanatçı, kendisini “edebiyat ve sanatı kendine dert edinmiş, gece gündüz edebiyat düşünen bir adam” olmasından dolayı edebiyat eleştirisine verdiğini söyler. Sanatçı, eleştirilerini deneme tadında yazmış; bu nedenle de kendisini eleştirmen olarak değil denemeci olarak tanıtmıştır. Yabancı sözcüklerden uzak, arı bir dili olan sanatçı devrik cümlenin en başarılı kullanıcılarındandır. Günlerin Getirdiği, Sözden Söze sanatçının önemli eserleri arasındadır.
11.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Cemil Meriç
C) Nurullah Ataç
D) Ruşen Eşref Ünaydın
E) Mehmet Kaplan


Öykü ve oyun türündeki eserleriyle edebiyatımızda adından övgüyle söz ettiren sanatçının özellikle Türk tiyatrosuna hizmetleri büyüktür. Önceleri dram türünde oyunlar kaleme alan sanatçı, daha sonra epik tiyatroya yönelmiştir. Keşanlı Ali Destanı, epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Sanatçının öykü türündeki Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu adlı eseri de günümüzde sevilerek okunan eserler arasına girmiştir.
12.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yaşar Kemal
B) Necati Cumalı
C) Orhan Asena
D) Haldun Taner
E) Attila İlhan


Yazar, I. Dünya Savaşı’nda yedek subay olarak Suriye'ye gitmiş; Suriye ve Filistin’deki savaş anılarını Ateş ve Güneş kitabında toplamıştır. Yazarın sağlam bir anlatımı ve duru bir Türkçesi vardır. Yazarın deneme, söyleşi, gezi, anı gibi pek çok türde eseri vardır. Bunlardan birkaçı Denizaşırı, Bizim Akdeniz ve Tuna Kıyılaradır.
13.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruşen Eşref Ünaydın
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Cemil Meriç
D) Falih Rıfkı Atay
E) Suut Kemal Yetkin


Son dönem sanatçılarımızdandır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Sanatçı asıl ününü ise tiyatro türündeki eserleriyle kazanmıştır. Pek çok tiyatro eleştirmeni tarafından “Türkiye'nin Shakespeare’i” şeklinde nitelendirilen sanatçı, …….. adlı eseriyle Türk tiyatrosuna başarılı bir örnek kazandırmıştır.
14.Orhan Asena’yı tanıtan bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hürrem Sultan
B) Atçalı Kel Mehmet
C) Sarı Naciye
D) Tanrılar ve İnsanlar
E) Tohum ve Toprak


I. Cumhuriyet şiirinin eserlerinin özü, sayısı ve hacmi bakımından en verimli ismidir.
II. Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.
III. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı gibi yapma destanların şairidir.
15.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Nazım Hikmet Ran
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Melih Cevdet Anday
E) Necip Fazıl Kısakürek


MATARAMDA TUZLU SU
West İndies! Kızıl Elma, İtaki, Maçin!
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların içinde uygunsuz biriyim
vahşetim beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı
kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim
                                    İsmet Özel
16.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?
A) Öyküleyici anlatım vardır.
B) "Arayış", "yolculuk" imgeleri etrafında oluşturulmuştur.
C) Ahengin sağlanmasında ses benzerliklerinden, yinelemelerden, vurgu ve tonlamalardan yararlanılmıştır.
D) "Beyazlar", "yerliler", "zorbalar", "uyruklar" kelimeleriyle şair, içinde bulunduğu sosyal çevreyi ve yabancılaşmayı anlatmıştır.
E) Sözcüksel ve sessel sapmalara yer verilmiştir.


17.II. Yeni sonrası toplumcu şiirin gelişmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili olmamıştır?
A) Batı’da gelişen varoluşçuluk ve sürrealizm akımlarını benimseyen yeni bir yazar kuşağı yetişmiştir.
B) Genç kuşağın tam olarak tanımadığı Nazım Hikmet’in şiirleri yeniden yayımlanmıştır.
C) 1961 Anayasası’yla düşünce özgürlüğüne dair haklar verilmiştir.
D) Toplumda işçi sınıfıyla ilgili yeni oluşum ve hareketlerin ortaya çıkmıştır.
E) II. Yeni şiirinin soyut ve bireyci anlayışına tepki gösterilmiştir.


Romanda İstibdat, İttihat ve Terakki ve İstanbul’un işgâl yılları geriye dönüş tekniğiyle anlatılır. Başkahraman Adnan, roman içinde roman yazmaktadır ve romanın adı “Yıkılan Vatan”dır. Daha sonra İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden biri olur ve zenginleşir. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise itibarını yitirmiş, hasta bir Adnan vardır karşımızda. Yanlış Batılılaşmanın işlendiği bu romanda kokuşmuşluğa, çürümüşlüğe gözlerini çeviren yazarın Raif karakteriyle Mehmet Akif’i canlandırdığı yine bazı tiplerin Namık Kemal’i, Abdülhak Hamit’i ve Tevfik Fikret’i canlandırdığı öne sürülmüştür. Romanın ilham kaynağının Sis şiiri olduğu Adnan’ın âşık olduğu ve hiçbir durumda ona bağlılıktan vazgeçmediği Belkıs’ın ise İstanbul’u simgelediği kabul edilir.
18.Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk
B) Hüküm Gecesi - Yakup Kadri
C) Çamlıca’daki Eniştemiz - Abdülhak Şinasi Hisar
D) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
E) Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin


19. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Abdullah Efendi’nin Rüyaları
B) Yaz Yağmuru
C) Semaver
D) Göl insanları
E) Hanımın Çiftliği


Alacakaranlıktaki Ülke, Akdeniz Lirikleri, Ateşi Çalmayı Deneyenler, Bugün de Ölmedim Anne gibi ünlü şiir kitapları olan sanatçı, 1978 kuşağının sosyal gerçekçi isimleri arasında özel bir yere sahiptir.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Erhan
B) Ataol Behramoğlu
C) İsmet Özel
D) Hüseyin Atlansoy
E) Küçük İskender


21. Aşağıdakilerin hangisinde, edebiyatımızda daha çok eleştiri ve inceleme yazılarıyla öne çıkan yazarlar bir arada verilmiştir?
A) Asım Bezirci, Rauf Mutluay, Fethi Naci
B) Yusuf Atılgan, Bilge Karasu, Kemal Özer
C) Gültekin Akın, Veysel Çolak, Attila İlhan
D) Tomris Uyar, Tuğrul Tanyol, Sevgi Sosyal
E) Mustafa Kutlu, Şevket Bulut, İlhan Geçer


I. Kuyucaklı Yusuf: Köy - kasaba gerçeği; Yusuf, Muazzez, Kaymakam Selahattin, Şahinde, Şakir — Sabahattin Ali
II. Dikmen Yıldızı: Kurtuluş Savaşı; Yıldız, Murat — Aka Gündüz
III. Zübük: Her fırsatta saf kasabalıyı kandıran bir açıkgöz; İbraam, Cemal, Nuri, Sabri Ağa — Haldun Taner
IV. Yılkı Atı: Alegorik köy romanı; Dorukısrak, Çılkır -Abbas Sayar
V. Teneke: Çukurova’da bir kaymakamın mücadeleleri ve çeltikçilik; Fikret Irmaklı, Resul Efendi, Okçuoğlu — Yaşar Kemal
22.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I II. Meşrutiyet sonrası parti kavgaları, İttihat ve Terakki Gazeteci Ahmet Kerim, Ahmet Samim
Ankara Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in ilk yılları ve Atatürk sonrası ilk yıllar II
Panorama I Panorama II III Neşet Sabit, Ragıp Bey, Tahincizade Hacı Emin Efendi, Servet Bey, Halil Ramiz
23.Yukarıdaki tabloyu doldurmak için aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Hüküm Gecesi / Selma Hanım, Nazif Bey, Binbaşı Hakkı Bey, Neşet Sabit Bey, Şeyh Emin / 1923’ten 1938’e kadar ve 1938’den 1952’ye kadar yaşananlara genel bakış
B) Kiralık Konak / Selma Hanım, Binbaşı Hakkı, Nazif Bey / Osmanlının son dönemi ve Kurtuluş Savaşı
C) Bir Sürgün / Doktor Hikmet, Ragıp Bey / II. Dünya Savaşı’nı Dünyaya ve Türkiye’ye etkileri
D) Nur Baba / Nuri, Celile Bacı, Ziba Hanım, Nigar Hanım / Bektaşîliğin bozulmuş hâli
E) Hep O Şarkı / Selma Hanım, Nazif Bey / Osmanlının ekonomik ve siyasi bakımdan girdiği bunalım


Romanları yakın tarihimizin kronolojik olarak anlatımına dayanan ırmak romanlardır ve Yakup Kadri, bu romanlardan “Sodom ve Gomore” de Sami Bey ailesi üzerinden İstanbul’un işgal yıllarındaki ahlakî çöküntüsüne ve Anadolu’daki Millî Mücadelecileri küçümseyen tavırlarına ışık tutar. Yabancı subaylarla düşüp kalkan İstanbul kızları ve işgalcilerle işbirliği içindeki aileler çok mutludurlar. Bu aşırı yabancı hayranlığından Captain Jackson Read, Marlov bile tiksinmektedir. Roman …………. ile ….. aşkları üzerinden gelişmektedir. Roman, erkek kahramanımızın gözlemlediği ve yaşadığı olaylardan dolayı eski çevresinden tiksinip Millî Mücadeleci bir kişiliğe bürünmesiyle son bulur.
24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Cemil - Leyla’nın
B) Leyla - Necdet’in
C) Seniha - Faik’in
D) Selma - Binbaşı Hakkı’nın
E) Ahmet Celal - Emine’nin


• Doktor Hikmet’in yaşadığı aşk, vefasızlık, hastalık gibi olaylar üzerinden II. Abdülhamit Dönemi’nde Paris’e kaçan Jön Türklerin ilişkilerine ışık tutar.
• Cemil ve Münire Hanım’ın aşkları üzerinden Abdülaziz Dönemi’nin anlatıldığı bu romanda Münire Hanım’ın roman yazarken sürekli olarak kavuşamadığı Cemil’i düşünmesi ve anılarının anlatımı şeklindedir.
Yukarıda Yakup Kadri’nin iki romanı hakkında bilgiler verilmiştir.
25.Bu iki roman aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) Hep O Şarkı - Ankara
B) Ankara - Panorama
C) Panorama - Bir Sürgün
D) Bir Sürgün - Hep O Şarkı
E) Bir Sürgün - Sodom ve Gomore


Roman, Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı ailelerin zenginliklerini korumak için düşmanla işbirliği yapmalarına değinir. Cemil de böyle bir ailenin çocuğu olup yatılı okulda "Eşek Türk” dediği Tahsin’in attığı taşla yaralanır. Kaşı patlayan Cemil’i tedavi ettirip evine götüren Orhan Öğretmen orada Cemil’in ablası Vedia’yı tanır ve zamanla ona âşık olur. Ama Vediaların evinde Fransız bayrağı dalgalanmaktadır. Vedia, birçok kişiyle karşı cins ilişki içindedir ve kendine âşık olanları ölümlere, felaketlere sürüklemekte, kendisi ise yaşamaya devam etmektedir. Necati ve Ahmet ise diğer önemli kişilerdir.
26.Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Huzur - Ahmet Hamdi
B) Küçük Ağa-Tarık Buğra
C) Biz İnsanlar - Peyami Safa
D) Mihmandar-İskender Pala
E) Beyoğlu Rapsodisi - Ahmet Ümit


Mefharet, Samim ve Besim İstanbul’da bir köşkte yaşayan üç kardeştir. Mefharet’in lise öğrencisi olan kızı Selmin de bu evde yaşamaktadır. Selmin, Ferhat ile nişanlıdır, Ferhat’ın kız kardeşi Meral’e ise romanımızın başkişisi Samim, gizli bir aşk beslemektedir. Meral’in arkadaşı Feriha ise barlara düşmüş ve yaşlı biriyle evlenip Paris’e gitmiştir. Meral, bu arkadaşına özenmektedir. Meral’in intiharı, Meral’in annesi ve Samim’in eski metresi olan Necile’nin ölümü, Selmin’in özgürlüğüne kavuşmak için çevirdiği entrikalar içinde ilerleyen roman üç bölümdür. Samim’in hatıra defterinde özlemini çektiği ütopik dünya Simeranya’nın anlatımı ve Meral’in not defterindeki yazılar madde - mana, beden - ruh ve Doğu - Batı çatışması konusunda çok önemli felsefî ve y psikolojik tahlillerdir. Bu romanda bilinç akışı ve iç monolog teknikleri başarıyla uygulanmıştır.
27.Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip
B) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri
C) Acımak - Reşat Nuri
D) Halas - Mehmet Rauf
E) Yalnızız - Peyami Safa

I. Hasta Çocuk, Nüzhet, Doktor Ragıp gibi kahramanların bulunduğu bu roman otobiyografik öğeler taşıyan, psikolojik bir romandır.
II. Batı Anadolu’nun işgal edildiği yıllarda kaybolan babasını aramak için İstanbul’a gelip akrabalarında kaldığı süre içinde sosyete eğlencelerine şahit olan Mebrure’nin bu dünyaya nefreti dile getirilir. Behiç, Nazmiye Hanım, Nevin, İhsan Efendi diğer kahramanlardan bazılarıdır.
III. Sinirleri bozuk ve takıntılı bir genç olan Ferit’i sakinleştiren tek kişi lise öğretmeni Yahya Aziz’dir. İnançsızlıktan inanca yönelerek acılarını yenen bir kadının izinden giderek, onun ruhuyla konuşup not defterini okuyarak karanlıktan aydınlığa varışı anlatan bu romanda parapsikolojik temalar hâkimdir. Mistik bir romandır.
IV. Mualia Hanım ve Vildan arasında kalan 'Yazar”ın aşk konusundaki kararsızlıkları ve Vildan’ın kıskançlıkları üzerine kurulmuş bir romandır.
28. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıdaki açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Fatih - Harbiye
B) Matmazel Noraliye’nin Koltuğu
C) Bir Tereddütün Romanı
D) Sözde Kızlar
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu


• Neriman ile Şinasi’nin aşkı, Doğu’yu temsil eder ama Neriman’a Doğu yetmez olur; Beyoğlu’na ve züppe Macit’e özenmektedir ama Neriman, bu sahte yaşamdan da nefret eder. Babası Faiz Bey’e ve Şinasi’ye geri döner.
• Geleneksel değerlerini ve eşini terk edip âşık olduğu kadının peşinden giden fakat güzel ve bir o kadar da ahlaksız olan bu kadından da Kadıköy -Kalamış çevresindeki sosyete yaşamından da tiksinen Lamis Bey’in Doğu - Batı gelgitlerini işleyen bir romandır.
29.Yukarıdaki bilgiler Peyami Safa’nın hangi romanlarıyla ilgilidir?
A) Fatih - Harbiye - Canan
B) Canan - Yalnızız
C) Canan - Sözde Kızlar
D) Fatih - Harbiye - Sözde Kızlar
E) Şimşek - Canan


Edebiyatımızda “Bingöl Çobanları’ pastoral, “Gurbet” lirik şiirin en güzel örnekleridir. Bu şiirlerde Türk dilinin güzelliği her açıdan kendini gösterir.
30.Bu parçada sözü edilen şiirlerin şairi, aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Kemalettin Kamu
C) Necmettin Halil Onan
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Ahmet Kutsi Tecer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D A C E A B A D D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C   D   D  C   C   E   A   D  E   A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  C   A   B  D   C   E  A   A   B

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ AKIMLAR TEST-2

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi