Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER (ROMAN ve HİKAYE) TESTİ-3

……….., muhalefetin yanında yer alması nedeniyle İttihat ve Terakki hükümeti tarafından Sinop'a sürülmüştür. Millî Mücadele döneminde ise bu mücadeleye karşı aldığı tavır yüzünden yurt dışına sürgün edilmiş, hayatının on beş yılını Beyrut ve Halep’te geçirmiştir. Hiciv ve mizah yazılarını, deneme ve fıkralarını ayrı ayrı kitaplarda toplamıştır. Sanatçı mizah dergisi Kalem’e “Kirpi” imzasıyla yazılar yazmış, bunlara “Kirpinin Dedikleri” adlı eserinde yer vermiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından tanıdığı Anadolu ve Anadolu insanın hayatını konu alan hikâyelerini .......... adlı eserinde toplamıştır.
1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Topuz
B) Fahri Celalettin Göktulga - Kına Gecesi
C) Reşat Nuri Güntekin - Olağan İşler
D) Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar


2.Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in farklı türde yazmış olduğu bir eseridir?
A) Beyaz Lale
B) Ashâb-ı Kehfimiz
C) İlk Düşen Ak
D) Yalnız Efe
E) Başını Vermeyen Şehit


I. “Memleket Edebiyatı’nın ilk başarılı örnekleri bu dönemde verilmiştir.
II. Sade bir dil kullanılmıştır.
II. Eserler genellikle realist tutumla kaleme alınmıştır.
V. Ülke sorunları göz ardı edilmiştir.
V. Her kesimden halkın yaşamı konu olarak ele alınıp işlenmiştir.
3.Milli Edebiyat hikâyesi için yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V


Türk edebiyatının en önemli öykücülerindendir. Meşrutiyet döneminin bir aydını olarak sanatçı, çevresinde namuslu insan tipini araştırırken, çağına değil de çok gedere gitme gereğini duymuştur. “Diyet”teki Koca Ali, Pembe İncili Kaftan”daki Muhsin Çelebi, “Mermer Tezgâhtaki Cabi Efendi hep bu arayışın sonunda ortaya çıkan karakterlerdir. Aynı zamanda onun bu tutumu çağına ve çevresine karşı güven ve ümit duygularını yitirmiş olduğunun da kanıtı gibidir.
4.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Selahattin Enis
C) Ömer Seyfettin
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Ziya Gökalp

 

Halide Edip Adıvar, altmış yıllık yazın yaşamı boyun-
I
ca daha çok; roman, hikâye. hatıra ve tiyatro türlerinde
                                             II
eserler vermiş; hikâyelerini Dağa Çıkan Kurt, Harap
                                            III
Mabetler, Yüksek Ökçeler adlı eserlerinde toplamıştır.
IV                     V
5.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


…….., Çağlayanlar adlı eserinde Türkçülük düşüncesine uygun hikâyeleri yer almış, bu hikâyelerinde Türk tarihi ve kültürüyle ilgili bilgiler vermiş, heyecanlı bir üslup kullanmıştır. Hikâyelerinde yoğun bir millî heyecanla hareket eden sanatçının, düşüncelerini ayrıntılarıyla ortaya koyduğu görülür. Bu hikâyelerinde sözcüklerin anlam ayrıntısına dikkat eden sanatçı, secili ve ahenkli ifadeler kullanmıştır. Tam bir üslupçu olan sanatçı, Tevfik Fikret gibi anlatımında yoğunluk, ahenk, tekrar gibi öğelerin hiçbirini ihmal etmemiş, üslubunu büyük bir titizlikle oluşturmuştur. Bunun en önemli nedeni onun Servet-i Fünûn geleneğinden Millî Edebiyat geleneğine katılmış olmasıdır.
6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Halide Edip Adıvar


Millî edebiyatın, millî bir dille kurulabileceğini savunarak konuşma dilini yazı dili hâline getirmeye çalışmış, bütün eserlerini açık, anlaşılır ve sade bir dille yazmıştır. Türkçülük akımının da öncülüğünü yapan sanatçı, millî bilinci uyandırmak amacıyla edebiyatı bir basamak olarak görmüş, Türklük bilincini, Türk milletini yükseltici öyküler yazmıştır.
7.Paragrafta tanıtılan hikâyecimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ömer Seyfettin
E) Yahya Kemal Beyatlı


............... iktidarda bulunan ittihat ve Terakki Partisi’ni eleştirince Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’e sürgün edilmiş, böylece yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu’daki izlenimlerini............adıyla bir araya getirirmiştir. Yazar bu kitabıyla o güne kadar İstanbul’la sınırlı olan Türk öykücülüğünü Anadolu’ya taşımıştır.
8.Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin - Anadolu Notları
B) Yakup Kadri - Milli Savaş Hikâyeleri
C) Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri
D) Halide Edip - Dağa Çıkan Kurt
E) Faruk Nafiz - Han Duvarları


9. Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Eserlerinde realizmin ve natüralizm etkisi vardır.
B) Naturalizmin etkisiyle çevre betimlerine ağırlık verir.
C) Tüm eserlerinde canlı bir konuşma dili kullanmıştır.
D) Romanlarındaki kişileri genellikle insancıl kişilerdir.
E) Eserlerinde ölçülü bir mizah unsuru da vardır.


10. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi romanlarının özellikleri arasında yer almaz?
A) Türk insanının özellikleri, halkın sorunları, sosyal konular, millî tarihimizin şanlı sayfaları işlenmiştir.
B) Dönem yazarları, romanlarında aşk, ikili ilişkiler gibi bireysel temalara hemen hiç yer vermemişlerdir.
C) Ulusal bir nitelik taşıyan romanlardaki konular, tip ve karakterler Türk milletinin hayatından, Millî Mücüdele’den alınmıştır.
D) İstanbul’la sınırlı olan roman, bu dönemde “memleket edebiyatı" hareketinin ilk örneklerini vermiş; ilk defa Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı ele alınmıştır.
E) Gözleme önem verilmiş, realizmin etkisinde teknik yönü sağlam romanlar Yeni Lisan hareketinin etkisiyle sade bir Türkçeyle kaleme alınmıştır.


(I) Kurtuluş Savaşı’nda onbaşı, çavuş ve başçavuş rütbeleriyle görev yapmış, hayatının bu dönemini “Harap Mabetler" adlı anı kitabında toplamıştır. (II) ilk eserlerinde aşk temasını ve kadın psikolojini, Türkçülük akımını benimsedikten sonra da millî konuları işlemiş, memleket sorunlarını ele almıştır. (III) Cumhuriyet’ten sonra yazdığı romanlarında ise kişileri; yaşadıkları olay çevresinde gelenek, görenek, töre ve kuşaklara bağlayarak anlatmıştır. (IV) Romanlarında çizdiği tiplerle dikkat çekmiş, daha çok idealize edilmiş kadın tipini ön plana çıkarmıştır. (V) Teknik yönden çok da başarılı olamayan sanatçı, eserlerinde güçlü bir gözleme sahip olmuştur.
11.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde Halide Edip ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


12.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi’nde roman türünde eser vermiş sanatçılardan biri değildir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ömer Seyfettin
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver
D) Refik Halit Karay
E) Ebubekir Hazım Tepeyran


Sanat hayatına Fecriâti topluluğunda başlamış, daha sonra Millî edebiyat akımına katılarak bu hareketin önemli hikâye ve roman yazarlarından biri olmuştur. Sürgün yıllarında tanıma fırsatı bulduğu Anadolu’daki izlenimlerini “Memleket Hikâyeleri" adıyla bir araya getirmiş ve 1919’da yayımlamıştır. Yazar, bu kitabıyla o güne kadar İstanbul’la sınırlı olan Türk öykücülüğünü Anadolu’ya taşımıştır.
13.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Nusret Zorlutuna
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Hal it Karay
E) Ebubekir Hazım Tepeyran


Hüseyin Rahmi’nin romanları töre romanıdır. Büyük konak ve yalılarda yaşayan insanlardan en kenar mahallelerde yaşayan yoksul halka kadar, İstanbul’un her katından insanlar onun eserlerinde kendi çevreleri, kılıkları, görenek ve gelenekleri, inançları, dilleri ve her türlü özellikleriyle yaşamaktadır. Örneğin ……… romanında körükörüne Doğu ile Batıya bağlananları eleştirir. Romandaki Meftun Bey Paris’te eğitim görmüş, alafrangalık budalası, züppe bir tiptir. ……. romanında ise yabancı öğretmenlerin eğitim ve öğretimine bırakılan çocuklarımızın düşebileceği kötü durumları belirtir. Anjel isimli bir Fransız kadının köşkteki erkekleri baştan çıkarışı işlenir romanda.
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki romanlardan hangileri getirilmelidir?
A) Gulyabani - Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç
B) Hakka Sığındık - Mürebbiye
C) Şıpsevdi - Gulyabani
D) Nimetşinas - Şıpsevdi
E) Şıpsevdi - Mürebbiye


Edebiyat hayatına Servet-i Fünun döneminde girmiş ve bu dönemin anlayışıyla eser vermiştir. İlk eserleri süslü, terkipli, şairane tasvirlerle doludur. Kelime seçimine çok özenmiş, ses ahengi bulduğu kelimeleri sözlüklerden seçip bunları kullanacağı şiirler düşünmüştür. Millî edebiyat anlayışını benimsediğinde ise bunları tamamen terk etmiş, Türkçülük ülküsünü yaymayı amaçlayan, sosyal fayda prensibini benimseyen eserler vermiştir. İlk ününü Haristan ve Gülistan adlı eseriyle kazanmıştır. Gönül Hanım adında bir roman da yazmış ancak bu bir kitap hâline getirilmemiştir.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Aka Gündüz
E) Mehmet Fuat Köprülü


Türk romancılarını ve romanlarını incelediğimizde bunların Batı’da görülen roman akımlarından etkilendiklerini, ancak hemen hiçbirinin bir akımı tam olarak yansıtmadıklarını görürüz. Örneğin Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanını okurken belki sanatçının sokağı edebiyata soktuğunu görürüz; ancak bu, romana tam bir natüralist roman dememiz için yeterli değildir. Yine Aşk-ı Memnu’da, Araba Sevdası’nda realizmin izleri vardır; fakat bu romanlarda bir Türk romantizmini de sezeriz. Hele Sinekli Bakkal’ı hiçbir edebî akımla bağdaştıranlayız.
16.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Refik Halit Karay


17.Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar
B) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
C) Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosma-noğlu
D) Şıpsevdi - Refik Halit Karay
E) Rübab-1 Şikeste - Tevfik Fikret

Türkçülük ilkesine bağlı olmakla beraber yazıları süslü, terkipti, şairane tasvirlerle doludur. İlk eserlerinde Servet-i Fünun’un üslup özellikleri, Millî akıma bağlı olanlarda “arı Türkçeciliğe varan bir sadelik görülür. Eserlerinin konularında ulusal bir renklilik görülür. Servet-i Fünun Döneminde yazdığı “mensure”lerle hikâyeleri Haristan ve Gülistan; Millî akıma bağlı kalarak sade bir dille yazdığı hikâyeleri ise Çağlayanlar isimli kitaplarındadır. Gönül Hanım adındaki romanı kitap olarak basılmamıştır.
18.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Aka Gündüz
C) Ömer Seyfettin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


Edebiyat kitaplarının ortak hükümlerinden biri de bu sanatçımızın Memleket Hikâyeleri ile Anadolu’yu edebiyatımıza getirmesidir. Gerçekten pek genç yaşta sürgün olarak bulunduğu Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik, tabiatı, hayatı ve insanlarıyla onun kaleminden dikkatimize serildi. O, tabiatı ve insanı yalnız dıştan gören, olayların insan ruhunda uyandırdığı tepkileri araştırmaktan kaçınan bir hikâyeci olmamıştır. Nitekim onun Şeftali Bahçeleri adlı hikâyesi sanatçının olayları yüzeysel olarak ele aldığı hükmünü temelinden çürütecek kadar ince ve keskin bir insan - mekân tahlilidir.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Halide Edip Adıvar
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


20.Tanzimat’ın ikinci kuşağı içinde yer alan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal - Ahmet Mithat
B) Samipaşazâde Sezai - Mehmet Rauf - Hüseyin Cahit - Nabizâde Nâzım
C) Rıza Tevfik - Mehmet Emin - Mehmet Âkif -Muallim Naci
D) Recaizâde Ekrem - Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Nabizâde Nâzım
E) Ahmet Mithat - Halide Edip - Yakup Kadri -Refik Halit


Halk için yazayım derken, romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi, onun usta bir yazar olmasını engellemiştir. Ama bütün kusurlarına karşın Tanpınar’ın dediği gibi Türk romanında hakiki konuşma onunla başlar. Gerçekten de Türk romanına İstanbul’daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını getiren odur.
21.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Mehmet Rauf


Çok yönlü bir sanatçı olan yazarımız ilk gençlik yıllarında “Kalem” dergisinde “Kirpi” imzasıyla yayınladığı mizah yazılarıyla tanınmıştır. Edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanan önemli yapıtı, ilk sürgün yaşadığı yıllarda yazdığı öykülerden oluşan “Memleket Hikâyeleri” ve “İstanbul’un Bir Yüzü” adlı romanıdır. Çağdaş Türk edebiyatının Türkçeyi ustalıkla kullanan yazarları arasındadır.
22.Bu parçada tanıtılan sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin - Çalışuku
B) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal
C) Refik Halit Karay - Nilgün
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi


23. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi roman ve öykülerinde görülen ortak özelliklerden değildir?
A) Yaşama dönük yurt sorunlarını önemsemek
B) Sorunları çözecek düşünceler ortaya koymak ve tip yaratmak
C) Çözümlerde ve betimlemelerde gerçekçi olmak
D) İşçi, çiftçi sorunlarına değinmek ve toplumsal eşitsizliği ortaya koymak
E) Konuşma diline yakın bir dil kullanmak


24 ve 25 sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.

Edebiyatımızda romancı olarak ünlenmiştir, İlk romanlarında bireysel duyguları işler ve kadın ruhunun özelliklerini yansıtmaya çalışır. Psikolojik sevgi romanlarıdır bunlar. Kurtuluş Savaşı yılları onu toplumsal alana iter. Vatan sevgisini, kurtuluş ülküsünü destanlaştırır. “Sinekli Bakkal” la birlikte toplumsal dönemlerin özelliklerini öne alarak gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşama düzenini konu edinen töre romanları yazar. İlk romanı Seviye Talip (1909) ile dikkati çeker. Yazdığı hikâyelerini Harap Mabetler’de toplar. Hemen hemen bütün yapıtlarında aşk temasını İşler. Ayrıca 1908 Meşrutiyeti’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesini, Kurtuluş Savaşı’nın hareket ve heyecan dolu yıllarını, Cumhuriyetle başlayan eski-yeni çatışmalarını işlemiştir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanır. “………..” edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilkidir.

24. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ateşten Gömlek
B) Tatarcık
C) Akile Hanım Sokağı
D) Türk’ün Ateşle İmtihanı
E) Maske ve Ruh


25.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve sözü edilen romanın başkahramanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin - Feride
B) Refik Halit Karay - Kıran Bey
C) Halide Edip Adıvar - Ayşe
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ahmet Celal
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Gönül


26.Aşağıda verilen sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ömer Seyfettin - Efruz Bey
B) Aka Gündüz - Bu Toprağın Kızları
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Bir Serencam
D) Halide Edin Adıvar - Haristan ve Gülistan
E) Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri


27. Millî Edebiyat hikâye ve romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalın ve anlaşılır bir dilinin olması
B) Gerçekçi gözlemler içermesi
C) Millî bilinci uyandırması
D) Teknik yönünden önceki dönemlerden daha başarılı olması
E) Atatürk ilke ve devrimlerini konu alması


28. Aşağıdakilerin hangisinde Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserler bir arada verilmiştir?
A) Küçük Paşa - Gulyabani - Yaprak Dökümü
B) Yaban - Ateşten Gömlek - Vurun Kahpeye
C) Mor Salkımlı Ev - Mürebbiye - Miskinler Tekkesi
D) Dudaktan Kalbe - Tatarcık - Dört Yapraklı Yonca
E) Hüküm Gecesi - Sinekli Bakkal - Çalıkuşu


Irmak kenarında ince tahta köprünün yanında, beş yaşında iki minimini kız vardı. Bunlar, köpeğin tozu dumana katarak geldiğini görünce korktular. Tahta köprüden karşıya geçmek istediler. Fakat birisi telaş ile ırmağa düştü, çırpınmaya başladı. Gamsız bu kazayı görünce birdenbire durdu. Yolunu değiştirdi. Tahta köprüye koştu. Çocuğun arkasından suya atıldı. Onu ağzıyla eteğinden yakaladı. Öğretmenler yetişinceye kadar onu suyun yüzünde tuttu. Sonra artık takati kesilmiş gibi kendini bıraktı. Bir iki kere daldı, etrafındaki suları köpürttü ve öldü. Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı.
29.Dil ve anlatım özellikleri incelendiğinde bu metin aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Samipaşazade Sezai
E) Recaizade Mahmut Ekrem


Ankara’da toplum ahlakına uymayan işler yaparak geçinen…….. eserin kahramanıdır. Kadının Ankara’dan başka bir ilçeye sürülmesi, ilçedekilerin kadına bakışı, kadının trajik sonunu anlatan…….. bu öyküyü anlatırken Anadolu halkının yaşam biçimini, psikolojisini, mantığını anlatmaya çalışmıştır.
30.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yatık Emine - Refik Halit Karay
B) Handan - H. Edip Adıvar
C) Yüksek Ökçeler - Ömer Seyfettin
D) Damga - Reşat Nuri Güntekin
E) Komşu Namusu - Refik Halit Karay


31. Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp’in ortak özellikleri değildir?
A) Yazı dili ile konuşma dilini birleştirmeye çalışırlar.
B) Aynı dönemin temsilcileridirler.
C) Edebiyatta ulusal kaynaklara dönme düşüncesini savunurlar.
D) Tarihî olayları anlatan öyküler yazmışlardır.
E) Millî Edebiyat’ın düşünce ve sanat adamlarıdır.


32. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Bu dönemin eserlerinde Türkçülük akımının etkisi açıkça görülür.
B) Türk kültürü ve Türk tarihi incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilir.
C) Dilde sadeleşme ilke olarak kabul edilmiştir.
D) Bu dönemin sanatçıları eserlerinde sanatlı anlatıma yer vermiştir.
E) Batı taklitçiliğinden kaçınılarak millî bir edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır.


33. Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin için söylenemez?
A) Küçük hikâye tarzını edebiyata ilk getiren kişi olmuştur.
B) Hikâyelerinde millî şuuru kuvvetlendirerek toplumun aksak yönlerini tenkit etmektedir.
C) Eserinde mizahi unsurlar yoktur.
D) Yabancı kültürle dejenere olmuş sahte aydınlara eleştirel bir gözle bakar.
E) Sosyal tenkide yönelmiş, hikâyelerinde psikolojik bir derinlik yaratamamıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B D C E B E C B  B  A   C  D   E  B   E   D  E   B  D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 D  C   D  A   C  D   E   B   C   A   D  D  C

 

İLGİLİ İÇERİK

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi