Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2


1. Aşağıda verilenlerden hangisi Ahmet Haşim’in bir özelliği değildir?
A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
B) Açık ve anlaşılır bir üslubu vardır.
C) Şiirlerinde sembolizmin etkisi göze çarpar.
D) Bireysel konulara ağırlık verir.
E) Tasvire, tabiat izlenimlerine yer verir.


2. Aşağıda verilenlerden hangisi şiir türünde bir eser değildir?
A) Piyale
B) Eğil Dağlar
C) Han Duvarları
D) Şermin
E) Eski Şiirin Rüzgârıyle

3.Aşağıda verilenlerden hangisi Ahmet Haşim’le Yahya Kemal’in ortak özelliğidir?
A) Tarihî konular ve İstanbul’un güzellikleri üzerinde yoğunlaşmak
B) Divan edebiyatı nazım biçimlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak
C) Ahenge, kelimelerin müziksel değerine önem vermek
D) Şiir dışında bir türde eser vermemek
E) Aruz veznini kullanmakla birlikte heceyle şiirler de yazmak


(I) Düzyazı türünde de eserler veren ancak asıl yeteneğini şiirde gösteren Yahya Kemal’in öz ve içerik yönünden yeni, biçimsel öğelerde divan şiirine bağlı olduğu görülür. (II) Akıncılar, Mohaç Türküsü Süleymaniye'de Bayram Sabahı gibi şiirlerinde halkın yaşamını ve değer yargılarını yansıtmış, halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır, “Sanat, toplum içindir.” anlayışı benimsenmiştir. (III) Bunun yanı sıra ölüm, aşk, sonsuzluk gibi temalara da şiirlerinde sıklıkla değinmiştir. (IV) Şiirlerini kuyumcu a titizliği ile oluşturan sanatçı söyleyişe, ahenge oldukça önem vermiş, şiirlerinde söz sanatlarına sıklıkla yer n vermiştir. (V) Türk şiiri içinde özgün bir yeri olan sanatçı kendinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir.
4.Yahya Kemal’le ilgili açıklama yapılan yukarıdaki parçanın numaralanmış cümlelerinden hangisinde i bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Mehlika Sutan
II. Sessiz Gemi
III. Itri
IV. Aziz İstanbul
V. Eğil Dağlar
VI. Ok
5.Yukarıda numaralanmış eserlerden hangileri türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.  D) IV. ve V. E) V. ve VI.


Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
6.Bu dizeler yapı, tema, dil ve söyleyiş bakımından, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Tevfik Fikret


7. Ahmet Haşim’in şiir anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde doğa manzarası olarak genellikle “akşam, gurub vakti, şafak, gece” yer alır.
B) Dış dünyaya ait izlenimlerini hayalinin renkleri ile süsleyip şiirlerinde dile getirmiştir.
C) Şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygı gütmemiş; ağır bir dil kullanmıştır.
D) Şiirlerinde anlam kapalılığını esas almış, sembollere ve çağrışımlara yer vermiştir.
E) Aşk, ölüm, tabiat, yalnızlık gibi temaların yanı sıra şiirlerinde ulusal kültüre ve tarihe de yer vermiştir.

8.“Saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biçime ve yaratıcı imgeye önem verilmiştir.
B) Eserlerde sembolizmin izleri görülür.
C) Şiir soylu bir sanat kabul edilmiştir.
D) Estetik haz oluşturmak amaçlanmıştır.
E) Didaktik (öğretici) bir tutum izlenmiştir


Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
9.Yahya Kemal Beyatlı’nın “Bir Başka Tepeden” adlı şiirinden alınan bu dörtlükten hareketle şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Halk edebiyatı nazım şekillerini kullandığı
B) Hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiirler yazdığı
C) Şiirlerinde İstanbul’a duyduğu sevgiyi anlattığı
D) Doğal ortamları pastoral bir yaklaşımla ele aldığı
E) Batı şiirine öykünerek neo-helenizm anlayışıyla şiirler yazdığı


Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olmasına rağmen tek bir şiiri bu konu da istisna olmuştur: O da, 11’li hece vezniyle yazdığı “Ok” şiiridir. Divan şiirimizin temel özelliklerine bağlı kalarak, kendine özgü bir şair olmuştur. Sanatta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere bağlıdır. Şiirlerinde görülen ritim öğesi daima aynı sürer. Kurduğu bu ritimde anlatmak düşünce ya da his yavaş yavaş dizelere yayılmaya başlar ve her anlam ayırımında araya müziği bir perde gibi koyarak ses ve anlam kavramının her ikisinin de biri biri içinde yitip gitmesini önler. Bunda o kadar başarılıdır ki Süleymaniye’de Bayram Sabahı adlı şiirinde okuyucu tarihi bir iklimin yanı sıra müzikal ve ruhî bir havaya sokar, bu havayı takiben de tarihi dekor ve değinişler okuyucuda manevi bir güç yaratır.
10.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Cenap Şahabettin


Şiire bir antolojide Fransız sembolist şairlerin yapıtlarını okuyarak başlamış, yazılarında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların düşüncelerinden yararlanmıştır. Hatta arkadaşlarına, “Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de Regnier’nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sembolist oldum.” dediği söylenir. “Akşam, gece, loş ortamlar, sisli havalar” gibi motifler etrafında dolaşan şiirlerinde kapalı, lirik bir anlatım vardır. Şiirlerinde sevinç yerine, ağır bir hüzün karşımıza çıkar. Hayal evreninde gerçekte sadece kendinin bildiği bir “o belde” söz konusudur.
11.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy


12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Parnasizm akımının etkisinde yazdığı şiirlerini düz yazıya yaklaştırmıştır. (Tevfik Fikret)
B) “Eylül” adındaki psikolojik analizlerin başarılı olduğu romanın yanında tiyatro denemeleri, de yapmıştır. (Mehmet Rauf)
C) Süslü ve sanatlı bir dil kullandığı şiirlerinin hepsini divan şiiri nazım şekilleriyle yazmıştır. (Cenap Şahabettin)
D) “Mai ve Siyah”ta olduğu gibi Batılı anlamda başarılı romanlar yazmıştır. (Halit Ziya uşaklığı')
E) Servet-i Fünun topluluğu içinde eleştiri yazıları ile öne çıkmış, kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı makale ile topluluğun dağılmasına yol açmıştır. (Hüseyin Cahit Yalçın)


(I) Eserlerde kişilikleri gizleme (II) zıtlıkların uyumunu ilke olarak benimseme (III) genellikle kuşkulu, üzüntülü ve karamsar kişilere yer verme (IV) kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanma (V) her sınıftan insana yer verme (VI) romantizm akımına bağlı sanatçıların ortak özelliğidir.
13.Bu parçada hangi numaralar arasında kalan bölümde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI.


Yahya Kemal’in en az şiirleri kadar önemli nesir yazıları da vardır. Bunların büyük kısmı fikir yazıları, sohbetler, anılardır.
14.Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye örnek olamaz?
A) Aziz İstanbul
B) Eğil Dağlar
C) Siyasi ve Edebî Hatıralar
D) Piyale
E) Edebiyata Dair


15.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok, bireysel konular işlenmiştir.
C) Anlamın beyitte tamamlanma şartı kaldırılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla yüklü bir anlatım m görülür.
E) Batı’dan alınan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.


Ben okurun ruhunu kışkırtmak istemem. “Dalgaları kökünden çıkarıp atan rüzgâr”, “ormanların sınırsız tepeleri” gibi süslü şairane üsluptan kaçınırım. Okur bu tür tumturaklı sözlerin önce farkına varmaz ancak heyecanı geçtikten sonra bu sözlerin saçma olduğunun ayırdına varır. Bu nedenle ben açık, kesin ve dolambaçsız yazarım. Gözleğilerimi kaleme alırım.
16.Bu parçada kendisinden söz eden yazar, aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?
A) Romantizm B) Klasisizm C) Parnasizm D) Fütürizm E) Realizm


17. Yahya Kemal Beyatlı’yla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde aruz ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
B) Şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adlı kitapta toplanmıştır.
C) Tarihi temaları başarıyla yansıtan şiirler yazmıştır.
D) Mensur tarzda şiirler yazmıştır.
E) Deneme, hikâye, roman gibi değişik türlerde başarılı eserler vermiştir.


18. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e ait bir yapıt değildir?
A) Türkçülüğün Esasları
B) Altın Işık
C) Turan’a Doğru
D) Türk Töresi
E) Kızıl Elma

……….. yazmış olduğu romanlarla sokağı edebiyatımıza taşıyan kişi olarak bilinir. “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç”, “Şıpsevdi” gibi romanlarında sokağı ve insanları tüm yalınlığı ile yansıtmıştır. Aynı dönemde yaşamış olan ………. ise sözcük seçimindeki ustalığı ile şiirlerinde müzikaliteyi öne çıkarmıştır. “Ok” dışındaki şiirlerini aruz vezni ile yazmış, Türkçeyi aruza uydurmakta büyük bir başarı elde etmiştir.
19.Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Tevfik Fikret
B) Refik Halit Karay - Mehmet Âkif Ersoy
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Yahya Kemal Be-yatlı
D) Haldun Taner - Ahmet Kutsi Tecer
E) Memduh Şevket Esendal - Faruk Nafiz Çam-lıbel


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
B B C B D B E E C  B  A   C   A   D  A  E  E   C   C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi