Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2


Millî Edebiyat akımının önemli isimlerindendir. Dille ilgili görüşlerini Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinde açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu görüşlerini yazdığı öykülerde uygulamış ve bunda başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde onun önemli katkıları olmuştur.
1.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Refik Halit Karay
C) Ömer Seyfettin
D) Ali Canip Yöntem
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver


Bir grup genç sanatçı, Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılarını yayımlar. Bu dergi etrafında toplanan gençler, Yeni Lisan hareketini başlatırlar. Genç Kalemler’de yazı yazan bu genç sanatçılar, Selanik işgal edilince İstanbul’a gelirler. Genç Kalemler dergisi çevresinde olgunlaşan zevk ve anlayış, İstanbul basınında varlığını kuvvetle hissettirmeye başlar. Böylece………. akımı başlamış olur.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Servet-i Fünûn
C) Fecr-i Âti
D) Beş Hececiler
E) Millî Edebiyat


3. Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat akımının öncüleri bir arada verilmiştir?
A) Ömer Seyfettin - Ali Canip Yöntem - Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul - Mehmet Akif Ersoy- Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Refik Halit Karay - Ahmet Hikmet Müftüoğlu- Ali Canip Yöntem
D) Ali Canip Yöntem - Faruk Nafiz Çamlıbel -Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp - Reşat Nuri Güntekin - Halide Edip Adıvar


4. Millî Edebiyat akımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatta yerelleşme amaçlandığı için millî konulara yönelim başlamıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketinin başarıya ulaşmasında etkili olunmuştur.
C) Roman ve hikâyede İstanbul dışına çıkılarak Anadolu anlatılmıştır.
D) Şiir bir düşünceyi iletmek için araç olarak görülmemiş, sanatsal değeri yüksek şiirler yazılmıştır.
E) Selanik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalemler” dergisi çevresinde toplanan gençler tarafından başlatılmıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Akımı’nın genel özelliklerinden değildir?
A) İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya açılma anlayışı benimsenir.
B) 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’in Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisi ile başlar.
C) Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” adlı makalede özellikle ulusal bir yazın için ulusal bir dilin gerekliliği vurgulanır.
D) 1908’den sonraki fikir hareketlerinden “Batıcılık” benimsenir ve bu doğrultuda eserler verilir.
E) Türk tarihine ve ulusal kaynaklara yönelme görülür.


6. Aşağıdakilerin hangisinde Milli edebiyatın kurucuları bir arada verilmiştir?
A) Yahya Kemal Beyatlı - Ahmet Haşim - Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp - Mehmet Akif Ersoy - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - Ali Canip Yöntem
D) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim - Yahya Kemal Beyatlı
E) Halide Edip Adıvar - Refik Halit Karay - Ali Canip Yöntem


7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’ni hazırlayan nedenlerden biri değildir?
A) Servetifünun, Fecriati sanatçılarının edebiyata değer verilmesini sağlayan çalışmaları
B) II. Meşrutiyet ve sonrasındaki gelişmelerin milliyetçilik akımının güçlenmesine neden olması
C) Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami ve Süleyman Paşa gibi aydınlar tarafından dile getirilen Türklük kavramı, Türkler arasında da milliyetçilik düşüncesinin olgunlaşması
D) Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi kuruluşların ve bunların yayın organlarının ortaya çıkması
E) Selanik’te Genç Kalemler dergisinin yayınlanması


8. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir?
A) Türkçülük akımının öncüleri olması
B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C) Fecriati edebiyatından Milli edebiyat hareketine dâhil olmaları
D) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
E) Yeni Lisan makalesinde dil anlayışı üzerine fikirlerini ortaya koymaları


1911’de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te
                  I
çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayan Millî
edebiyat Fuat Köprülü’nün de katılımından sonra Türkçülük
                    II
düşüncesiyle beslenmiştir. Yakup Kadri, Şahabettin
                                            III              IV
Süleyman, Ziya Gökalp gibi dönemin önde gelen edebi-
                         V
yatçıları, ümmetçi yapısı devam eden Osmanlı Devleti’nde
"millî" sözcüğünün kullanılmasının huzursuzluklara yol
açabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Fakat bir süre
sonra onlar da bu harekete katıldılar.
9.Bu parçadaki bilgi yanlışını düzeltmek için kaç numaralı sanatçıların yer değiştirilmesi gerekir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) IV. ve V. D) II. ve V. E) III. ve IV.


10.Aşağıdaki Millî edebiyat sanatçılarından hangisi sanat hayatına Fecriâti’de başlamamıştır?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Refik Halit Karay
E) Ali Canip Yöntem


11. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Millî edebiyat için söylenemez?
A) Yazı dili, konuşma diline yaklaştırılmıştır.
B) "Toplum için, millet için sanat" ilkesi benimsenmiştir.
C) Tüm eserlerde toplumsal sorunlar işlenmiştir.
D) Batı edebiyatı geleneği yerine ulusal kaynaklara yönelinmiştir.
E) Dilde sadeleşme büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.


12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi dilin sadeleştirilmesi gerektiğinden söz etmemiştir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Ali Canip Yöntem
D) Ömer Seyfettin
E) Şemsettin Sami

• Tevfik Fikret
• Mehmet Akif Ersoy
• Ziya Paşa
• Yusuf Akçura
13.Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin temsilcisi yukarıda verilmemiştir?
A) Ademî merkeziyetçilik B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) Batıcılık E) İslamcılık


Memleket mahvoluyor, din de beraber gidiyor;
Size Kur’an, bakınız sade uzaktan mı diyor?
- Memleket mahvolacak, olmayacak... Baştakiler,
Düşünürler ona mevcûd ise bir çare eğer,
Gelelim dine: Ne mümkün çalışıp kurtarmak?
14.Yukarıdaki dizeler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin etkisinde yazılmıştır?
A) Türkçülük B) İslamcılık C) Osmanlıcılık D) Batıcılık E) Ademî Merkeziyetçilik


Meşrutiyetin ilanı ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın açılmasından sonra devlet içinde Müslüman olan ve olmayan azınlıkların birer birer devletten koparak bağımsızlıklarını ilan etmelerinden sonra………. akımı hız kazanır. Kasım 1908’de Rusya’dan kaçarak İstanbul’a gelen bazı aydınların kurdukları “Türk Derneği” bu akımın beşiği olmuştur.
15.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Batıcılık B) Osmanlıcılık C) Türkçülük D) İslamcılık E) Halkçılık


16. Millî edebiyat akımından önce Türkçülük üzerine çalışmalar yapan, Türkçülüğü bir sanat ideali hâline getiren, ilk şiirlerini “Türkçe Şiirler” adı altında bir araya getiren, Türk sözcüğünü Türkçülük şuuruyla ilk kullanan, şiirlerinde “yararlı olmayı” ön plana çıkaran sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ömer Seyfettin
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Ali Canip Yöntem

……………akımının temelinde Osmanlı Devletini oluşturan bütün halkların hukuken eşitliği düşüncesi yatmaktadır. Bu akımla hukuk ve hürriyetleri teminat altına alınır. Bütün Osmanlı vatandaşları vatan sevgisi ile birleştirilir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için meşruti idare getirilecektir. Bu akımda şiddet yoluna başvurulmaz, fitne çıkarılmaz, ikna yoluna gidilir. Sultan II. Mahmut’un “Ben halkımın Müslüman olanını camide, Hıristiyan olanını kilisede, Yahudi olanını havrada fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur. Hepsi gerçek evladımdır.” sözleri de bunu desteklemektedir.
17.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türkçülük B) İslamcılık C) Batıcılık D) Osmanlıcılık E) Halkçılık


………. akımı önce edebiyat alanında kendini hissettirmiş, Balkan Savaşı’ndan sonra siyasî bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içinde kurulan dernekler ve yayımlanan dergilerle kuvvetlenmiş, Genç Kalemler dergisindeki çalışmalarla bir döneme isim olmuştur.
18.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Osmanlıcılık B) Batıcılık C) Türkçülük D) İslamcılık E) Halkçılık

Bugün birçok romanı içerik açısından aşınmış, önemini yitirmiş ve popüler edebiyatın bir parçası niteliğine bürünmüş olsa bile, anlatım özellikleri açısından dikkate alınması gereken bir yazardır Refik Halit. Hem dili kullanışı, hem de anlatım tarzı —- öykücülerine benzer, ama, konu seçimi ve ideolojisi ile ayrılır onlardan. Kısa ve sade cümleler kurarken çok zengin bir sözcük dağarcığı vardır. Karay, psikolojik tahlillere yer vermemekle birlikte, canlandırdığı karakterlerini titiz bir gözlemle aktardığından, bu karakterlerin psikolojisine ilişkin ipuçlarını yakalamak zor değildir. .
19.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Millî Edebiyat
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Servet-i Fünun Edebiyatı
D) Fecr-i Âti Edebiyatı
E) Batı Edebiyatı


20.Ömer Seyfettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz oyunlarından, süsten kaçar.
B) Yabancı sözcük ve tamlamalara karşıdır.
C) Genellikle hikâyeleriyle tanınır.
D) Cümleleri çoğunlukla uzun ve sıkıcıdır.
E) Yeni Lisan akımının öncülerindendir.


Dilde sadeleşme hareketi 1911 nisanında Selanik’te Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp tarafından çıkarılan ……………. dergisinde “Yeni Lisan” adıyla ileriye sürülmüştür. Bunlar, konuşma dilini yazı dili haline getirme davasını benimsemişler, “Millî edebiyat’ın millî lisan’dan doğacağını söylemişlerdir. Bu hareket kısa zamanda tutunmuş ve XX. yüzyıl edebiyatının ayırıcı niteliği olmuştur
21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Malumat
B) Tercüman-ı Ahval
C) Tasvir-i Efkâr
D) Genç Kalemler
E) Servet-i Fünun


22. Millî Edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Dil görüşlerini Genç Kalemler Dergisi’nde yayınlanan “Yeni Lisan” başlıklı makale ile açıklamışlardır.
B) İstanbul Türkçesinin yazı dili haline getirilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
C) Halktan uzak buldukları için tiyatroya hiç önem vermemişlerdir.
D) Roman ve öyküde milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş savaşı gibi sosyal konuları ele almışlardır
E) Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmışlardır.


“Millî kültürde esas, dildir. Çünkü dil, düşünmedir ve insan düşünme ile benliğini elde eder, düşündüğünü ifade ile benliğine biçim verir.” Ömer Seyfettin bu hususta önce Ali Canip Yöntem’le görüş birliğine vardı. Ziya Gökalp, daha sonra iki arkadaşa katıldı. Amaç; dili sadeleştirmek, dilde Türkçülüğü gerçekleştirmekti.
23.Adını bir dergiden alan, Ömer Seyfettin’in öncülüğünü yaptığı edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet - i Fünun B) Fecr - i Ati C) Genç Kalemler D) Hisarcılar E) Beş Hececiler


“Hikâye ve roman alanında, bir bölüğü “Fecr-i Âti” topluluğundan gelen, bir bölüğü bu topluluk dışında kalan sanatçılar, aralarındaki sanat anlayışı ve dünya görüşü ayrılıklarına rağmen, yerli hayatı yansıtma konusunda birleşmiş görünüyorlar. Önceki dönemlere ait hikâye ve romanlarda olayların İstanbul sınırları içinde kapalı durmasına karşılık, bu devirde, hikâye ve roman yurdun her köşesine açık tutulmuş, her tabakadan halkın yaşayışı konu olarak ele alınmıştır. Özellikle köy ve taşra hayatını anlatan başarılı ilk örnekler bu devirde verilmiştir. Kimi kitapların adları dahi -Memleket Hikâyeleri, Yalnız Efe- sonradan “memleket edebiyatı” diye adlandırılan bu çığırı açıkça belirtir.
24.Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Millî Edebiyat
D) Edebiyat-ı Cedide
E) Halk Edebiyatı

Aruz vezni yerine hece veznini kullanma davası ilkin ………… adlı şairimizin 1897 Yunan Savaşı dolayısıyla yayınladığı Türkçe Şiirler adlı kitabı vesilesiyle ortaya sürülmüş, Rıza Tevfik’in halk şiirleri yolundaki koşma ve nefesleriyle desteklenmiş ise de, uzun zaman gerçekleşememiş; ancak Birinci Dünya Savaşı içinde, özellikle 1917’de Servet-i Fünun dergisi tarafından “Şairler Derneği” adıyla toplanan gençler tarafından benimsenmiştir. Bu dönemde aruz vezni de bir yandan sürüp gitmiş ve Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi üç kuvvetli sanatçının elinde varabileceği gelişmenin en yüksek noktasına erişmiştir.
25.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E A D D C A A D  A   C  B   A   B  C   A   D  C   A  D

21 22 23 24 25
D   C   C   C  C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi