Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

Millî Edebiyat akımının etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzı ve değerlerini anlatan manzumeler yazmıştır. Türk edebiyatında “toplum için sanat” akımının başlıca temsilcilerinden biridir. Halka seslenen, yalın, halkın söyleyiş özelliklerini koruyan, konusu günlük ya da siyasal olaylardan alınmış, gerçekçi ve gözleme dayalı, aruz ölçüsü ile lirik-epik, lirik-didaktik şiirler yazmıştır. Şiirleri, yedi bölümden oluşan Safahat adlı kitapta toplanmıştır.
1.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı


Bugün……….. hareketi olarak bilinen edebî hareket, …….. Selanik’te çıkan…….. dergisinde……….. aynı adla isimsiz olarak yayımladığı makaleyle başlar.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Birinci Yeni - 1905’te -Fecr-i Âti - Ahmet Haşim’in
B) Genç Kemler - 1839’da - Tercüman-ı Ahval - Şinasi’nin
C) Yeni Lisan - 1911’de -Genç Kalemler - Ömer Seyfettin’in
D) Edebiyat-ı Cedide - 1896’da - Servet-i Fünûn - Tevfik Fikret’in
E) Beş Hececiler - 1917’de -Servet-i Fünûn - Faruk Nafiz’in


3. Millî Edebiyat dönemi şiiri içinde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Türkçülük akımının etkisi görülür.
C) Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D) Pek çok şiirde kuru bir didaktizm öne çıkmıştır.
E) Sadece Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.


4. Millî Edebiyat dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyat-ı Cedide anlayışıyla şiir yazan şairler de vardır.
B) Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekilleri kullanılmamıştır.
C) Ziya Gökalp ve çevresine sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.
D) Mehmet Akif bu dönemde halkın yaşama tarzını ve değerlerini yanıtsan manzumeler yazmıştır.
E) Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı başta olmak £ üzere bazı şairler saf (öz) şiir yolunda ürünler vermişlerdir.


I. Ziya Gökalp
II. Mehmet Akif Ersoy
III. Faruk Nafiz Çamlıbel
IV. Yahya Kemal
V. Ahmet Haşim
5.Yukarıda numaralanmış sanatçılar benimsedikleri şiir anlayışı yönüyle ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Tük yurdu uykuda ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın
Bakın yurt ne hâlde vatan nerede?
Gideyim arayım, yatan nerede?
6.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uyak düzeni aaabb biçimindedir ve zengin uyak kullanılmıştır.
B) Halk şiirinin anlatım olanaklarından yararlanmakla birlikte beşerli bend şeklinde oluşturulmuştur.
C) Ulusal tarih bilinci oluşturma amacı sezilmektedir.
D) 6 + 5 = 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
E) Kapalı ve yoğun bir anlam yaratmak amaçlanmıştır.

 

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde?
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde?
Akşam, güneş artık deniz ufkundan köye indi
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi
Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde
7. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireysel bir konu ele alınmıştır.
B) Ses ve sözcük yinelemelerine başvurulmuştur.
C) Yalın ve anlaşılır bir dil söz konusudur.
D) Didaktik bir söylem benimsenmiştir.
E) Uyak, redif gibi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.

 

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde?
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde?
Akşam, güneş artık deniz ufkundan köye indi
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi
Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde
8. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin yazarına ait değildir?
A) Mohaç Türküsü
B) Rindlerin Ölümü
C) Endülüste Raks
D) Promete
E) Sessiz Gemi


9.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımı üyesi olarak yetişmiş, Türkoloji alanında uluslararası üne sahip bilim adamıdır?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Süleyman Paşa
D) Şemsettin Sami Bey
E) Mehmet Akif Ersoy


Ziya Gökalp, fikirlerini vezinli ve kafiyeli olarak geniş halk kitlelerine yaymak amacıyla şiire başvurmuştur. Turan düşüncesini ve vatan sevgisini….. adlı şiir kitabında, yurtta yapılmasını istediği yenilikleri ve temel konulardaki görüşlerini anlatan öğretici nitelikli şiirlerini de…… adlı kitabında toplamıştır.
10.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kızıl Elma - Yeni Hayat
B) Kızıl Elma - Altın Işık
C) Türk Sazı - Türkçe Şiirler
D) Ey Türk Uyan - Zafer Yolunda
E) Türk Sazı - Kızıl Elma


Evet benim her şiirimde yılan dişli diken var
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun

Zavallı ben elimdeki şu üç telli saz ile
Milletimin felaketli hayatını söyleyim
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim
                           Mehmet Emin Yurdakul
11.“Türk Sazı” şiir kitabında yer alan bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Sanat toplum içindir.” anlayışıyla yazılmıştır.
B) Farklı sanat anlayışları mecazlı bir şekilde belirtiştir.
C) Halk şiirinin ölçüsü ve nazım birimiyle yazılmıştır.
D) Şair, halkının durumuna üzülen ve bunu haykıran bir ruh hâli içindedir.
E) İlk bölümde çapraz uyak düzeni ile tam ve yarım uyaklar kullanmıştır.


1897 yılında yayımladığı “Cenge Giderken” şiiriyle dikkat çekmiş, hece ölçüsü ve sade Türkçeyle yazdığı ilk şiirlerini 1899’da ‘Türkçe Şiirler” adıyla yayımlamıştır. Bütün iyi niyetine karşın sözcükleri sadece “ölçü”ye uydurmakla yetindiği ve şiirde “iç ahengi” gerçekleştiremediği için bir nazım yazarı olarak kalmıştır. Yeni Türk edebiyatında, sade dilli ve hece ölçüsünü ilk kez kullanan şair olarak tarihsel bir yeri vardır.
12.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi B) Namık Kemal C) Muallim Naci D) Tevfik Fikret E) Mehmet Emin Yurdakul


I. “Millî Hatip” unvanına sahiptir.
II. Fecriati’de başlayan edebî serüveni Millî Edebiyat topluluğunda devam etti.
III. Siyasi kimliği, şair ve yazar kimliğini gölgelemiştir.
IV. İstiklâl Marşı’nı Meclis kürsüsünde ilk defa okudu.
13.Numaralanmış cümlelerde maddeler halinde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Tahsin Nahit
D) Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Yüce dağlar çökmüş belleri kalmış,
Coşkun ırmakların selleri kalmış,
Hanlar yok meydanda illeri kalmış,
Düşenler çok ama kalkan nerede?
14.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öz şiir anlayışının zihniyetine sahiptir.
B) Millî Edebiyat şiir anlayışını benimseyen şairlerin zihniyetine sahiptir.
C) Anadolu Türkçesi kullanılmıştır.
D) Türkçülük akımının zihniyetine sahiptir.
E) Ahenk unsurlarına önem verilmiştir.


Şiir ne büyülüdür! Duyguları artırır, düşünceleri güzelleştirir. “Orda Bir Köy Var Uzakta”yla tüm köylerin sahibi olduk, “Altın Destan"la tarihte bir yolculuk yapmış, Uygurlardan Oğuzlara dek uzanmıştık. “Bırak Beni Haykırayım"da bize susmama öğütlenirken hikâye tadındaki “Mahalle Kahvesi”nde dönemin kahvehanelerini görmüş, ailenin önemini kavramıştık.
15.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri bu parçada verilmemiştir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Kemalletin Kamu
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Kutsi Tecer


Yüzün pembe bir şafak,
Gülse güller açacak...
Yaşarmış elden uzak
Dostları çobanlarmış
16.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sade dil anlayışıyla yazılmıştır.
B) Divan şiirindeki "gül" mazmun olarak kullanılmıştır.
C) Bireysel bir tema işlenmiştir.
D) Hüsni talil ve teşbih sanatlarına yer verilmiştir.
E) Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisi öz (saf) şiir anlayışına uygun değildir?
A) Suyu yâkuta döndüren bu hazân
    Bizi gark eyliyor düşüncelere
B) Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta
    Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta
C) Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde;
    Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
D) Suda yıldızların parıltısıdır
    Bu karanlıkta bazı bazı çakar
E) Topu kırk elli kadar köylü serilmiş bayıra
    Bakıyor harmanın altındaki otsuz çayıra


I. Sanata aruz ölçüsüyle başlamaları
II. Toplumsal sorunlara pek yer vermemeleri
III. Şiirlerinde ölçü, uyak kullanmaları
IV. Canlılık, samimiyet ve daima yeniliği savunmaları
V. Millî edebiyat ilkelerine bağlı olmaları
18.Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


......; Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’in tersine nazmı nesirden uzaklaştırmış; "Mısra benim haysiyetimdir." diyerek ......anlayışını benimsemiştir.
19.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Yahya Kemal - saf (öz) şiir
B) Ziya Gökalp - halk şiiri
C) Faruk Nafiz - halk şiiri
D) Ahmet Haşim - Batılı şiir
E) Cenap Şahabettin - divan şiiri


I. İstanbul şairi olarak tanınır.
II. Sadece "Ok" şiirinde heceyi kullanmıştır.
III. Sözcükleri bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir.
IV. Divan nazım biçimleriyle yeni bir öz yaratmıştır.
V. Bir dönem Nayilik anlayışını savunmuştur.
20.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Yahya Kemal Beyatlı’yla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Servetifünun etkisi taşıyan ilk şiirleri 1912’de "Şehbal" dergisinde yayımlandı. Daha sonra Ziya Gökalp’in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi ve Millî edebiyat akımına katıldı. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiirler yazdı. Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösterdi. 1946’dan sonra mistik bir şiire yöneldi. Süleyman Çelebi'nin ruhuyla bağlantı kurduktan sonra yarattığını öne sürdüğü tasavvufi şiirler yazdı.
21.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Enis Behiç Koryürek
E) Halide Nusret Zorlutuna


22. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi saf (öz) şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sözcüklerin ses ve ahenk özelliklerine önem verilerek şiirde müzikalite sağlanmıştır.
B) Fransız romantik ve natüralist sanatçılardan etkilenilmiştir.
C) "Sanat için sanat" görüşüyle toplumsal sorunlardan uzak durulmuştur.
D) Güzel şiir yazmak için özgün imgeler oluşturulmaya çalışılmıştır.
E) Anlamdan çok hissedilmeyi önemli gördükleri için lirik şiirler yazılmıştır.


Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayân
Güller gibi... Sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalân
Gün doğdu yazık arkalarından!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını eder ömrün ilan
23.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
B) Saf şiir anlayışını yansıtmaktadır.
C) Sembolist unsurlar bulunmaktadır.
D) Teşhis sanatına yer verilmiştir.
E) Ahenk öğelerine yer verilmiştir.


Yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acılarını sade bir dille, hece ölçüsüyle, coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum nesir diyebileceğimiz Halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Önemli şiir kitapları; Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Türk Sazı adlarını taşımaktadır.
24.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Ali Canip Yöntem
C)Reşat Nuri Güntekin
D)Ziya Gökalp
E)Ömer Seyfettin


Fecr-i Ati grubunu kuranlar arasındaydı önceleri. Bu dönemin etkisi altındayken “Annemin Derdi” adlı uzun bir manzum yazmıştı. Bu onun şairliğinin ilk ve son eseridir. Onu edebiyatımızda daha çok, konuşmaları ölümsüz kılmıştır. Güzel konuşmak başka, güzel hitap etmek başkadır. 0 hem güzel konuşur hem güzel hitap ederdi. Türk milliyetçiliği için onun heyecanına onun Türk’ü sevmesine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Uzun süre içinde bulunduğu Türk Ocaklarından şöyle sesleniyordu “Aziz Ocaklı, sen Türk’ün gören gözü, duyan kulağı, uyanık vicdanısın.” Nutuklarını Dağ Yolu adıyla yayınlamıştır.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C E B B E D D A  D  C  E   B  A   B   B   E  D   A  E   D   B  A  A  C

 

İLGİLİ İÇERİK

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-2

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi