Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

(I) 1911 -1917 yılları Millî Edebiyat akımının tutunmaya çalıştığı dönemdir. (II) Bu dönemde Millî Edebiyat şairleri kendilerini halka kabul ettirmeye çalışır. (III) Fecr-i Âti şarileri de şöhretlerini sürdürür. (IV) Servet-i Fünûn şiirinin Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gibi otoriteleri edebi saygınlığını devam ettirir. (V) Bu arada Mehmet Akif gibi büyük bir usta şiiriyle Millî Edebiyat akımına güç katar.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evladı evde durmaz giderim
2.Dil, biçim ve içerik özellikleri incelendiğinde bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Yalın ve anlaşılır bir dili vardır.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Türkçülük akımının etkisiyle yazılmıştır.


3.Aşağıda verilenlerden hangisi şiir türünde bir eser değildir?
A) Altın Işık
B) Dikmen Yıldızı
C) Bozgun
D) Turana Doğru
E) Dicle Önünde


4. Millî Edebiyat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uyak, redif gibi biçimsel öğeler terk edilmiştir.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Millî konulara yönelim başlamıştır.
D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
E) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.


Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse
5.Bu dizeler, “Yeni Lisancılar”m dil görüşleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A) Şiirde bireysel duyarlıkları işleme
B) Söz sanatlarından sıkça yararlanma
C) Gerektiğinde Batı dillerinden sözcük alma
D) Soyut anlamlı sözcükler kullanma
E) Yeni sözcüklere gereksinim doğduğunda halk söyleyişlerinden yararlanma


Derileri çatlak, bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara
Başında bir eski püskü peştemal
Koltuğunda bir yamalı boş çuval...
6.Mehmet Emin Yurdakul’un bir şiirinden alman bu dizelerden hareketle, şair hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Şiirlerinde yoksul, bezgin ve fakir Anadolu halkının yaşamını konu almıştır.
B) Şiirlerinde toplumsal konular yerine bireysel konulara yer vermiştir.
C) Şiirlerinde gençlere yol göstermeyi amaç edinmiştir.
D) Şiirlerinin temelini İstanbul halkına ilişkin gözlemleri oluşturmuştur.
E) Şiirlerinde Kurtuluş Savaşı sırasında yaşananlar anlatmıştır.


…….., ilk kez Tanzimat dönemi sanatçıları tarafından ortaya atılan, “halk için halk diliyle yazma” anlayışını yüzyılın başında yeniden canlandırmıştır. Şiirlerinde Türk milletinin yüceliğini haykıran ve bu tutumuyla “Millî Şair” ve “Türk Şairi” unvanlarını alan sanatçı, 1897’deTürk-Yunan Savaşı sırasında “Cenge Giderken” adlı manzumeyi yazarak edebiyatımızda yeni bir çığır açmıştır.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul


8.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Yeni Lisancılar olarak da bilinen Millî Edebiyat akımı sanatçılarının ileri sürdüğü görüşler arasında yer almaz?
A) Şiirde aruz yerine hece ölçüsü kullanılmalıdır.
B) Şiirlerde ulusal konular işlenmelidir.
C) Şiirler İstanbul halkının konuştuğu sade bir dille yazılmalıdır.
D) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.
E) Aruz ölçüsü terk edilmek yerine, millileştirilerek kullanılmaya devam edilmelidir.


I. Ziya Gökalp çevresinde sade dil ve hece vezniyle şiirler yazılmıştır.
II. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi şairlerin başı çektiği saf şiire özgü arayışlar göze çarpmaktadır.
III. Mehmet Akif Ersoy’un, halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durduğu şiirleri ve manzumeleri vardır.
IV. Orhan Veli ve arkadaşlarının öncülüğünde gelişen modern şiir anlayışı benimsenmiştir.
V. Şiirde düzensizliği savunan şairlerin etrafında yazılan yeni tarzda şiirler görülmektedir.
9.Millî Edebiyat dönemi şiirinin gruplandırılmasıyla ilgili olarak yukarıdaki yargıların hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.


I. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazmak
II. Şiirde toplumsal bir amaç gütmek
III. Halk şiirinin etkisinde eserler vermek
IV. Anadolu’ya yönelmek, milli duyguları işlemek
10.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış cümlelerde verilen anlayışla yazılmamıştır?
A) Mahalle Kahvesi
B) Çoban Çeşmesi
C) Tan Sesleri
D) Altın Işık
E) Gönülden Gönüle


11. Aşağıdakilerin hangisinde sade dil ve hece ölçüsüyle yazan sanatçılar bir arada doğru olarak sıralanmıştır?
A) Ziya Gökalp - Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy - Mehmet Emin Yurdakul
B) Yahya Kemal - Faruk Nafiz Çamlıbel - Rıza Tevfik Bölükbaşı - Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp - Faruk Nafiz Çamlıbel - Rıza Tevfik Bölükbaşı
D) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim - Yahya Kemal - Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Haşim - Ali Canip Yöntem - Yusuf Ziya Ortaç - Yahya Kemal


Vur
Ey Türk vur, vatanın bakirlerine,
Günahkâr gömleği biçenleri vur;
Kemikten taslarla şarap yerine
Şehitler kanını içenleri vur!

Vur, güzel âşıklar cenazesinden
Kırmızı meşaleler yakanları vur;
Şehvetin raksına yetim sesinden
Besteler, şarkılar yapanları vur!
12.Mehmet Emin Yurdakul’un "Vur” adlı şiirinden alınan bu parçayla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Halk şiiri geleneğini sürdüren biçimsel yapı kullanılmıştır.
B) Yer yer dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
C) Halkı coşkulandırmak, harekete geçirmek arzusu ortaya konmuştur.
D) Şiirde birimler arasında ses, ahenk ve anlam bütünlüğü vardır.
E) Kapalı ve imgeye dayalı bir anlatımla oluşturulmuştur.


I. Ziya Gökalp
II. Mehmet Emin Yurdakul
III. Faruk Nafiz Çamlıbel
13.Yukarıda numaralanmış sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Yeni Lisan Hareketinin öncüleri olmaları
B) Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaları
C) Manzum hikâye örnekleri de vermeleri
D) Beş Hece topluluğunun temsilcileri olmaları
E) Sade dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmaları


14. Aşağıdakilerden hangisi realizm akımına bağlı bir yazar değildir?
A) Balzac B) Turgenyev C) Schiller D) Dostoyevski E) Flaubert


15. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Millî Edebiyat sanatçıları tiyatroya önem vermiş, hatta onların teşvikiyle Darülbedayi-i Osmani adı ile ilk resmi tiyatro kurulmuştur.
B) Millî Edebiyat döneminde verilen roman ve öyküleri ortak bir noktada toplamak mümkün değildir. Tek ortak yön, dilin sade olmasıdır.
C) Anadolu’yu adım adım gezen Reşat Nuri Güntekin, izlenimlerini Memleket Hikâyeleri adıyla kitaplaştırmıştır.
D) Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’in birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisine daha sonra Ziya Gökalp de katılmıştır.
E) Ali Canip, önceleri Servet-i Fünun şiiri tarzında yazmasına rağmen daha sonra dilde sadeleşmeyi savunmaya başlayınca heceye geçmiştir.


Türk hikâyeciliğinin ilk ve aşılamamış en büyük simasıdır. Şairanelikten, süsten ve soyut tasvirlerden uzak, olaya, kurguya ve düşünce tutarlılığına önem veren edebi tavrıyla, yalın anlatımıyla o kadar beğenilmiş ve tutulmuştur ki, birkaç hikâyesini okumayana rastlamak mümkün değildir. Yetişme çağındaki kuşakların onu okumaları, onlara tarihi perspektifi olan bir ulusal bilinç ve belki daha önemlisi, bir dil zevki ve anlatım yeteneği kazandırmaktadır. “Kaşağı”, “Falaka” gibi öykülerinin hafızamızda böylesine yer etmesi, onun dil zevkinin bir sonucudur.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp B) Ömer Seyfettin C) Celal Sahir D) Ahmet Rasim E) Ali Canip Yöntem


Düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batı'dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamcılıktı. Uluslararası kültürün yapıcı öğesinin ulusal kültürler olduğunu savundu. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu. Batı'nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsedi. Dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öğe olarak değerlendirdi. Toplumsal modeli, Emile Durkheim'in teorik temellerini kurduğu "dayanışmacılık" temelinde şekillendi. İleriye sürdüğü toplumsal ve edebi görüşler yeni kurulan devletin kurumlarının oluşmasında büyük ölçüde etkili olmuştur.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Ziya Gökalp
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Cenap Şehabettin


Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fikir adamlarından biri ve modern Türkiye'ye şekil veren temel düşünce ve kurumlardan bir çoğunun babasıdır. Türkçülüğü sosyolojik temellere oturtmaya çalışmıştır. Türkiye'nin ilk sosyoloğu olma özelliğini taşımakla beraber bir çok yenilikçi fikirleriyle yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında Mustafa Kemâl Atatürk' ün ilham kaynağı ve örnek aldığı bir düşünürdür. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı yapıtı birçok araştırmacı için başucu kitabı olma özelliği taşımaktadır.
18.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Ömer Seyfettin
C) Ali Canip Yöntem
D) Ziya Gökalp
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver


Millî Edebiyat dönemi,………..,11 Nisan 1911’de …….. dergisinde, ………… yazdığı “Yeni Lisan” başlıklı bir makaleyle başlamıştır.
19.Bu cümlede boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgiler getirilmelidir?
A) Selanik'te, Genç Kalemler, Ömer Seyfettin’in
B) İstanbul’da, Servet-i Fünun, Ziya Gökalp’in
C) Paris’te, Tercüman-ı Ahval, Şinasi’nin
D) Selanik’te, Genç Kalemler, Ziya Paşa’nın
E) İstanbul’da, Fecr-i Ati, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun


20.“Yazıda Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları kullanılmamalı, bu kurallarla yapılan tamlamalar kaldırılmalıdır. Dilimize yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimeler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır. Gerektiğinde başka Türk Lehçelerinden kelime alınabilir. İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dili meydana getirilmeli; konuşma diliyle yazı dili ayrılığı kaldırılmalıdır.” gibi görüşleri ileri süren ve Yeni Lisancılar olarak adlandırılan üç sanatçı, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa
B) Abülhak Hamit - Tevfik Fikret - Muallim Naci
C) Tevfik Fikret - Halit Ziya - Cenap Şahabettin
D) Orhan Veli - Oktay Rifat - Melih Cevdet
E) Ömer Seyfettin - Ali Cânip - Ziya Gökalp


I. Geçmiş çağların şiir diliyle o çağların yaşayışına ve büyük zaferlerine duyduğu özlemi manzumelerinde dile getirerek edebiyatımızda neo-klasisizmin en önemli temsilcisi olmuştur.
II. Dinsel konuların yanı sıra, yerli hayatımızı, törelerimizi güçlü dizeleriyle yansıtmış ve nazmı nesre yaklaştırarak şiire konuşma dilinin doğallığını kazandırmıştır.
III. Şiirin nesre dönüştürülmesine karşı çıkarak, şiirin söz-den çok musikiye yakın olması gerektiğini savunmuştur.
21.Yukarıda özellikleri verilen şairler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Tevfik Fikret-Mehmet Akif-Ahmet Haşim
B) Mehmet Emin Yurdakul-Yahya Kemal-Mehmet Akif
C) Yahya Kemal-Mehmet Akif-Ahmet Haşim
D) Tevfik Fikret-Ahmet Haşim-Mehmet Emin Yurdakul
E) Yahya Kemal-Tevfik Fikret-Mehmet Akif


22. Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi, Ahmet Haşim’in yapıtlarından biri değildir?
A) Safahat B) Piyale C) Bize Göre D) Gurabahane-i Laklakan E) Göl Saatleri


Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.
23.Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Türkçülük – sade dil
B) İslamcılık – konuşma dili
C) Batıcılık – Servet-i Fünûn dili
D) Osmanlıcılık – süslü dil
E) Millîyetçilik – sanatlı dil


24.Şekil, içerik ve söyleyiş özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerin Millî Edebiyat dönemi şairlerinden birine ait olması beklenir?
A) Bekliyorum
    Öyle bir havada gel ki
    Vazgeçmek mümkün olmasın
B) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır
    Çiftlik değil, yoktur beyi ağası
    Her köylünün var bir çifti tarlası
    Öz evinde o hem bey hem ağadır
C) Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
    Kuru sevdada yiler bî-ser ü bî-pây gönül
    Dimedüm mi sana dolaşma ana hây gönül
    Vây gönül vây gönül vây gönül ey vây gönül
D) Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden
    Bir nâz ile bin gönlüm alan yandım elinden
    Sen şem gibi gayr ile mecliste gülersin
    Ben akıtırım yaş ile kan yandım elinden
E) Mahallemizde
    Senden başka ağaç olsaydı
    Seni bu kadar sevmezdim


I. Yazı diliyle konuşma dili ayrımı sona erdirilmeli, halkın anlayacağı sade bir dille şiir yazılmalıdır.
II. Şiirler, geçmişi İslamiyetin kabulünden önceki Türk şiirine dayanan hece ölçüsüyle yazılmalıdır.
III. Şairler, şiirlerinin konularını halkın yaşamından ve ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan almalıdır.
IV. Şiir, yüzyıllardır kullanılagelen ölçü ve uyak gibi kalıplardan kurtarılmalı, serbest şiirin önü açılmalıdır.
V. Şairler, “Sanat kişisel ve muhteremdir.” anlayışıyla şiir yazmalı, bireysel duyarlıkları şiirlerine yansıtmalıdır.
25.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri Millî Edebiyat akımı sanatçılarının görüşü olamaz?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.


Yeni Lisancılar olarak da bilinen sanatçılar, hece ölçüsüyle ve sade bir dil ile konularını ulusal kaynaklardan alan şiirler yazdılar. …….. ve ………. başını çektiği bu harekete sonradan Türkçülüğün en önemli isimlerinden olan……… de katılmasıyla hareket kısa sürede yaygınlaşmış ve etkinliğini artırmıştır. Artık aruzla yazan şairler bile hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlamışlardır.
26.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ali Canip Yöntem - Ömer Seyfettin’in - Ziya Gökalp’in
B) Ali Canip Yöntem - Ziya Gökalp’in - Ömer Seyfettin’in
C) Ömer Seyfettin - Mehmet Emin Yurdakul’un - Ziya Gökalp’in
D) Mehmet Fuat Köprülü - Ömer Seyfettin’in - Tevfik Fikret’in
E) Mehmet Emin Yurdakul - Ömer Seyfettin’in - Mehmet Akif’in


Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan
27.Bu dizelerin, işlenen fikir dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olması beklenir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Haşim

……, 11 Nisan 1911 ’de Selanik’te çıkan ….. dergisinde, ……. başlıklı bir makale yayımlar. Bu makaleyle birlikte Millî Edebiyat akımı başlamış sayılır.
28.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Genç Kalemler - Yeni Lisan
B) Ali Canip Yöntem - Türk Yurdu - Şiir ve İnşa
C) Ali Canip Yöntem - Genç Kalemler - Şiir ve inşa
D) Mehmet Emin Yurdakul - Servet-i Fünûn - Edebiyat ve Hukuk
E) Ziya Gökalp - Çocuk Bahçesi - Türkleşmek, İslamlaşmak, Muassırlaşmak


Millî Edebiyat dönemi şairleri, dilimizde yerleşmiş yabancı kökenli sözcüklerin kullanılmasında bir sakınca görmezler. Onlar sözcüklerin yabancı dillerden alındığı gibi kullanılmasına ve yabancı dil kurallarına karşıdır.
29.Aşağıdaki dizelerden hangisi Millî Edebiyat dönemi şairlerinin bu görüşünü destekler niteliktedir?
A) Uydurma söz yapmayız
    Yapma yola sapmayız
B) Açık sözle kalmalı
    Fikre ışık salmalı
C) Türklüğün vicdânı bir
    Dîni bir, vatanı bir
D) Arapçaya meyletme
    İran’a da hiç gitme
E) Türkçeleşmiş, Türkçedir
    Eski köke tapmayız


30.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımı ilkeleri doğrultusunda hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiir yazan sanatçılardan biri değildir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D B A E A E E E  A  C   E   E  C   E   B   C   D   A   E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C   A   A   B   E  A   C   A   E   B

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi