Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER (ROMAN ve HİKAYE) TESTİ-2

1.Ömer Seyfettin’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hikâyelerini Çehov öykü tekniğe uygun olarak yazmıştır.
B) Konularını çocukluk anılarından, tarihten, folklordan almıştır.
C) Dil ve edebiyatımızda millî bilincin yerleşmesi için çaba harcamıştır.
D) 20. yüzyıl realist Türk hikâyeciliğinin en önemli simalarından biridir.
E) “Yeni Lisan” görüşünü ileri sürüp dil sorununa eğilmiştir.


Sanatçının sürgün hayatı ve seyahatleri “Memleket Hikâyeleri” adlı eserinin hazırlanması için malzeme hazırlamıştır. Kimi hikâye ve söyleşileri 1917-1918 yılları arasında Yeni Mecmu’da yayımlanmış ve bunlar büyük yankı uyandırmıştır. Ardından kendisinden Türk Yurdu dergisi hikâye istemiş ve bunun üzerine sanatçı “Boz Eşek” adlı hikâyesini bu dergiye göndermiştir.
2.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Ali Canip Yöntem


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ötekilerden farklı bir edebî topluluk içinde yer alır?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Rauf


Türkçülük ve halkçılık için mücadele veren…………., ilk öykülerinde Servet-i Fünûn’un ortak dil ve üslubunu kullanır. Millî Edebiyat geleneğini benimsedikten sonra yazmış olduğu hikâyelerinde ise arı Türkçeciliğe varan bir dil kullandığı görülür. Batı taklitçiliğine ve kozmopolit yaşam tarzına karşı Türklük ülküsünü savunmuştur. Konularında ulusal bir renklilik dikkati çeker. Makale, monolog, roman, hikâye türlerinde eser veren sanatçı, hikâyeleri ile mensur şiirlerini ........... adlı eserde toplamıştır. Millî Edebiyatın ilkelerine bağlı kalarak ve yalın bir dille yazmış olduğu hikâyeleri ise “Çağlayanlar” adlı kitabında yer alır.
4.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan
B) Ömer Seyfettin - Primo Türk Çocuğu
C) Halide Edip Adıvar - İzmir’den Bursa’ya
D) Reşat Nuri Güntekin - Tanrı Misafiri
E) Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı türde yazılmıştır?
A) Sinekti Bakkal
B) Çağlayanlar
C) Bahar ve Kelebekler
D) Bir Serencam
E) Hürriyet Bayraktarı

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın öyküleri birlikte verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt - Harap Mabetler
B) Çağlayanlar - Bostan ve Gülistan
C) Roçild Bey - Eski Ahbap
D) And - Bomba
E) Rahmet - Millî Savaş Hikâyeleri

I. Tiyatro yeniden yazın hayatında yerini bulmuştur.
II. Eserlerde romantik özellikler görülse de realizm önemsenmiştir.
III. Şiir, roman ve hikâyede genel olarak toplumsal sorunlar işlenmiştir.
IV. Yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.
7.Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Servetifünun Dönemi
C) Fecriâti Dönemi
D) Millî Edebiyat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi


(I) Sanat yaşamına Servetifünun Dönemi'nde başlamış daha sonra Millî edebiyat akımını benimsemiştir. (II) Roman, hikâye, anı, mensur şiir gibi birçok türde eser vermiştir. (III) Müterake Dönemi'nde yazdığı hikâye ve makaleleriyle Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. (IV) Daha çok içinde yaşadığı toplumun sorunlarına değinen sanatçı; Anadolucu, devletçi, Atatürkçü, mücadeleci ve devrimci bir görüşe sahiptir. (V) Romanlarıyla Türk toplumun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçirdiği zihniyet değişimlerini, çalkantıları, yaşadığı problemleri dile getirmiştir.
8.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde Yakup Kadri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


9. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Anadolu gerçeği, halkın yaşamı ve sorunları, tarihi olaylar konu olarak işlenmiştir.
B) Gözleme dayalı realist hikâyelerde teknik bakımdan başarıya ulaşılmıştır.
C) Eserlerde Türkçülük, çağdaşlaşma, yoksulluk, cehalet gibi konular üzerinde durulmuştur.
D) Eserlerde kullanılan dil, dönemin dil anlayışına uygun olarak sadedir.
E) Olay yerine durumun anlatıldığı kesit öykücülüğünün örnekleri verilmiştir.

10. Halide Edip ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İlk eserlerinde aşk temasını ve kadın psikolojisini, Türkçülük akımını benimsedikten sonra millî konulara yönelmiştir.
B) Cumhuriyet’ten sonra yazdığı romanlarda ise kişileri; yaşadıkları olay çevresinde gelenek, görenek, töre ve kuşaklara bağlayarak anlatmıştır.
C) Hemen her türde eser veren yazar “Mor Salkımlı Ev" ve “Ateşten Gömlek" adlı eserlerinde anılarını yazmıştır.
D) İngiliz edebiyatının etkisinde olan yazarın eserlerinde romantizmden realizme yöneliş söz konusudur.
E) Sade bir dil kullanmakla beraber; pürüzlü, düzensiz, savruk ve özentisiz bir üslubu vardır.

Yazar                     Eser                Karakter
I. Reşat Nuri          ...........             Lamia
II..............         Ateşten Gömlek    Peyami
III. Yakup Kadri    Kiralık Konak       .......... 
11.Yukarıda boş bırakılan yerle re sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Damga - Halide Edip - Ahmet Celal
B) Dudaktan Kalbe - Halide Edip - Naim Efendi
C) Kızılcık Dallan - Yakup Kadri - Feride
D) Vurun Kahpeye - Reşat Nuri - Rabia
E) Çalıkuşu - Refik Halit - Ali Rıza Bey


Düşman donanması Trablus’u, şehri bombardıman ediyordu. Bir dakika geldi, istihkâmların içinde derin bir kin ve intikam çığlığı yükseldi. Toplar yıldırımlar saçıyordu. Şehrin felaketini kendi üzerine celp, için onları kurtarmak için uğraşıyordu. Muharebe, bombardıman birkaç saat devam etti.
12.Aka Gündüz’ün “Bombardıman" adlı hikâyesinden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay, Trablusgarp Savaşı’nda geçmektedir.
B) Tema Millî edebiyat anlayışına uygundur.
C) Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
D) Sade ve açık bir konuşma dili kullanılmıştır.
E) Olay çevresinde gelişen edebî bir metin örneğidir.


Tezli bir roman olan ......... yazarının toplumsal sorunları işlediği ilk eseridir. Romanın kahramanı Şahin Öğretmen, memleketin kurtuluşunun ancak yeni mekteplerle olabileceğine inanır. Roman, Şahin Öğretmen ile Ege Bölgesi’deki bir kasabadaki gerici ve çıkarcı bazı güçlerin mücadelesini anlatır.
13.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vurun Kahpeye B) Nur Baba C) Çete D) Yeşil Gece E) Yalnız Efe


Halide Edip Adıvar’ın çocukluk günlerinden başlayarak 36 yaşına kadarki hayat hikâyesini anlattığı bir anı kitabıdır. Sanatçı, kendi çocukluğunu, bulunduğu ortamları, yetişme yıllarını, ilk evliliklerini ve ayrılıklarını, ilk yazılarını anlatmıştır. Bunları anlatırken bir yandan da Millî Mücadele yıllarının ve Osmanlının son dönemlerinin panoramasını yansıtmıştır. Bu bakımdan eser yakın tarihimizi anlamak açısından da eşsiz bir anı kitabıdır.
14.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinekli Bakkal
B) Mor Salkımlı Ev
C) Zeyno’nun Oğlu
D) Ateşten Gömlek
E) Akile Hanım Sokağı


15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde çıkan ilk özel gazetedir?
A) Ceride-i Havadis
B) Hürriyet
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tasvir-i Efkâr
E) Tercüman-ı Hakikat


19. yüzyıl Fransız romancı ve hikâyecisi olan sanatçı natüralizmin etkisindedir. Modern Fransız edebiyatının en önemli uzun hikâye yazarı olan sanatçı, insan ruhunun derinliklerini özentisiz bir dille anlatmıştır. “Çulluk, Postacı, Gri Defter, Jean Barois” eserlerinden birkaçıdır. Bunun yanında sanatçı, olay hikâyesi olarak anılan hikâye tarzının da öncülüğünü yapmıştır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Guy de Maupassant
B) Victor Hugo
C) Pierre Corneille
D) Jean Jacçues Rousseau
E) Emile Zola


Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık vermeye başladı. Bu ikinci dönem eserlerinde önce dilde yenileşme çabalarına karşı çıktı. Sonra Yeni Lisan ve Millî Edebiyat akımını benimsedi. Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı. Balzac, Flaubert ve Zola’dan etkilendi. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele alan sanatçının, Ankara romanı, Cumhuriyet’in ilk on yılının, Bir Sürgün ise II. Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri
B) Refik Halit
C) Ömer Seyfettin
D) Yakup Kadri
E) Celal Sahir


18.Aşağıdaki eserlerden hangisi, sanat yaşamını bağımsız sürdüren sanatçılarımızdan birine ait değildir?
A) Piyale B) Mürebbiye C) Şehir Mektupları D) Aziz İstanbul E) Panorama


19. yüzyılın sonlarında Fransa’da doğmuş bir edebiyat akımıdır. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başlar. Bu akıma bağlı sanatçılar, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya, şairin ruhsal durumunu ve gerçekliğin belirsizlik ve karmaşıklığını eğretileme ve imgeler aracılığıyla aktarmaya çalışır. Bu akımın en önemli temsilcisi Charles Baudelaire’dir.
19.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm B) Naturalizm C) Egzistansiyalizm D) Empresyonizm E) Sembolizm


Öykü ve roman türlerinde “toplum için sanat” ilkesine bağlı yapıtlar verdi. Çocukluğunda annesi ve teyzesiyle hanımların toplantılarında bulunan ve onların konuşmalarını yakından izleyen sanatçı, çoğu yapıtında bu çocukluk gözlemlerinden yararlanmıştır. İstanbul halkının toplumsal ve töresel yönlerini, inanışlarını; bütün incelikleriyle dilini alaysı bir biçimde vermiştir. Kimi yapıtlarında düşüncenin derinlik kazanıp ağırlaştığı görülür. Romanda natüralizmin prensiplerine bağlı kalmaya özenen sanatçımız, sokağı romana aktarabilen birkaç sanatçımızdan biridir.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Cahit Yalçın


Hiçbir edebî topluluğa katılmayan sanatçının, Realizm’e büyük değer vermesine rağmen öncelikle doğa ve mekân betimlemelerinde sık sık öznelliğe düşmesi de gözden kaçmaz. Bu çelişme ve düzensizlik, dil ve üslupta da açıktır. Konuşmalarda çok realist olan ve çeşitli yazılarında fırsat düştükçe konuşma dilinin doğallığını şiddetle koruyan romancı, betimlemelerinde ve olayı hikâye edişlerinde tamamıyla Osmanlıcaya kayar. Olayın akışını kesip bilgi vermesi romanlarını kusurlu hâle getirir. Olayları İstanbul’da geçen romanları, gerçek değerlerini, daha çok, yazıldıkları devrin sosyal yapısını bütün canlılığıyla verebilmiş olmalarına borçludur.
21.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi
B) Nabizade Nazım
C) Halit Ziya
D) Mehmet Rauf
E) Recaizade Mahmut Ekrem


I. Grup                      II. Grup
I. Ateşten Gömlek       Şahin Bey
II. Yeşil Gece             Hilmi Efendi
III. Sinekli Bakkal       Dr. Hikmet
IV. Bir Sürgün             Peyami
V. Sürgün
22.Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi II. grupta verilen eser kahramanlarından biriyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V


23. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi roman ve öykülerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Sosyal konulara ağırlık verilmiş; vatan, millet, bağımsızlık gibi millî konularda eserler verilmiştir.
B) Milli Mücadele ve Kuruluş Savaşı yıllarında yaşananlar bu dönem romanlarının en önemli konularını oluşturmuştur.
C) Roman ve hikâyelerde realizm ve natüralizm akımlarının etkisi vardır, sanatçılar özellikle gözleme önem vermişler ve eserlerinde gözlemlerini kullanmışlardır.
D) Dil, sade ve konuşma diline yakındır; sanatçılar, özellikle de tasvirlerde sanatlı söyleyişlere, benzetmelere başvursalar da bunu konuşma dilinin imkânları çerçevesinde yaparlar.
E) Hikâyelerde mekân olarak Anadolu’ya yer verilirken romanlarda İstanbul dışına çıkılmamış; Beyoğlu, Çamlıca gibi semtler mekân olarak kullanılmıştır.

I. Panorama
II. İstanbul’un İç Yüzü
III. Bahar ve Kelebekler
IV. Harabelerin Çiçeği
V. Harap Mabetler
24.Numaralanmış yapıtlardan hangileri türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) III. ve V.


Her pazartesi olduğu gibi, o gün de Seniha’nın çay günüdür. Öğle vaktine yakın, ilk davetli olarak, Faik Bey gelir. Seniha onu, her zaman olduğu gibi gece kıyafetiyle karşılar. Cemil Bey’in arkadaşı olan Faik Bey, teklifsiz gelir gider. Çocukluğu Avrupa’da geçtiğinden Avrupalıların kendilerine has kadın erkek münasebetlerini ve bunlara ait kuralları iyi bilir. Bundan dolayı, yapmacıklıktan uzak hareketlerin de katkısıyla, kadınların hoşlandıkları bir tiptir. Kumara düşkünlüğü ve Cemil’e kötü örnek olması yüzünden Naim Efendi tarafından hiç sevilmez.
25.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir?
A) Panorama B) Bir Serencam C) Anamın Kitabı D) Zeyno’nun Oğlu E) Nur Baba

 

26. Aşağıda verilenlerden hangisi hikâye türünde bir eser değildir?
A) Bir Serencam
B) Tanrı Misafiri
C) Dağa Çıkan Kurt
D) Bugünün Saraylısı
E) Bahar ve Kelebekler


Emile Zola'nın deneysel roman yöntemini benimseyen bir yazardır. Geniş bir okur kitlesine ulaşabilmek için yalın bir dil kullanır. Çok okunan bir yazar olmasını da kullandığı bu dile borçludur. Eserlerinde toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri, kadın-erkek ilişkilerini, din sorunlarını konu alır. Zeki ve kurnazların, saf ve cahilleri kandırarak işlerini yürüttükleri çarpık bir düzenden kurtulmak için akılcı düşüncenin gelişmesi gerektiğini savunur. “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” bunun güzel örneklerindendir. Dar sokakları, ahşap evleri, konakları, yalıları ve çarşılarıyla hep İstanbul'u anlatır. Çevre betimlemeleri üzerinde durmaktansa karakterlerini güçlendirmeyi tercih eder.
27.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Kiralık Konak, konaktan apartman dairesine ya da Osmanlı evinden Avrupa evine, geleneksel yaşamdan Batı tarzı yaşama geçişin romanıdır. Ancak bu geçiş, bir eşyanın bir yerden bir yere nakledilmesi şeklinde değil de bir zihniyetten onun tam tersi başka bir zihniyete geçişin adıdır. Bu geçişte kaybedilen şeylerin başında aile değerleri gelir.
28.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Roman, II. Abdülhamit zamanında İstanbul’da bir mahallede yaşanan olayları anlatır. Bu mahallede doğup büyüyen ve evlenen Rabia adlı hafız kızla çevresindekilerin yaşamı romanda başarıyla ele alınır.
29.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


I. İlkin aşk konularına değinmiş, bireysel tutkuları, özellikle kadın psikolojisini işlemiştir.
II. Kurtuluş Savaşı yıllarında “sanat için sanat” anlayışından uzaklaşmıştır.
III. İngiliz romanları yolunda yazdığı eserleriyle Türk romanına yeni bir çeşni getirmiştir.
IV. Birçok cümlesi dil bilgisi yönünden bozuk; üslubu dolambaçlı, özensiz ve çapraşıktır.
V. Sanatının son dönemlerinde, toplum hayatını ele alarak töre romanları yazmıştır.
30.Bu cümlelerde bazı özellikleri verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay


Hikâyeciliğimizi, gerçek anlamda İstanbul dışına çıkararak Anadolu’ya götürenlerin başında yer almış; gezdiği ya da sürgüne gittiği Anadolu - hatta Suriye- kent, kasaba ya da köylerinde gördüklerini öyküleştirmiş, bu sırada yazdığı öyküleri “Memleket Hikâyeleri” ve “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitaplarında bir araya getirmiştir.
31.Bu parçada sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Memduh Şevket Esendal


32.Millî Edebiyat Dönemi'nin roman yazarlarından Yakup kadri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Sanat sanat içindir.” düşüncesini doğru bulmaz.
B) Yahya Kemal ile birlikte Nev-Yunanîlik çığırı açmayı dü-şünür.
C) Yazar savaş acılarını unutmak için romantizmle karışık mistisizme gömülür.
D) Türk köylüsünün hayatını eserlerinde yansıtır.
E) Sosyal hayat ve sosyal sorunlar eserlerinde görülmez.


I. Hüküm Gecesi
II. Yaprak Dökümü
III. Ey Türk Uyan
IV. Git Bahar
V. Türk Sazı
33.Yukarıdaki eserlerden hangi ikisi, diğerlerinden farklı türdedir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve V. D) IV. ve V E) III. ve IV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C E A A A D A E  C  B   A   D  B  C   A   D  E   E  C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
A   C   E   E   D D   B   E  D   D   C   E   A

 

İLGİLİ İÇERİK

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi