Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-2


Türkçülük cereyanını bir sisteme bağlayan fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milletinin din, dil, ahlâk, edebiyat yönünden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirlemiş, millî edebiyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Onun Türkçülük anlayışı, dil, edebiyat, din, iktisat, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar. Turancılık ideolojisini de savunmuştur. Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-Muasırlaşmak-İslâmlaşmak gibi fikri bir temele dayanan eserleri vardır.
1.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ali Canip Yöntem


I- Dil sade olmalıdır.
II- Millî kaynaklara yönelmeli, yurt sorunları dile getirilmelidir.
III- Şiirde yalnız hece ölçüsü kullanılmalıdır.
2.Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde savunulmuştur?
A) Fecr-i Âti
B) Millî Edebiyat
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Tanzimat Edebiyatı
E) 1940 Sonrası Türk Edebiyatı


3.Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü, Millî Edebiyat döneminde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir doğrultusunda ürün vermiştir?
A) Ali Canip Yöntem - Mehmet Fuat Köprülü- Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
C) Mehmet Fuat Köprülü - Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul - Mehmet Fuat Köprülü - Ahmet Haşim
E) Mehmet Akif Ersoy - Mehmet Emin Yurdakul - Tevfik Fikret


………… Paris yıllarında yurtdışında yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelip ona öykünme yerine, geleneksel şiirimizi yeni bir yorumla ele aldı. Divan şiiri çizgisinde, biçime ağırlık veren, yetkin şiirler yazdı. Şiirde, dili, biçimi, ahengi son derece önemli görür. Millî Edebiyat akımı sanatçılarını makaleleriyle desteklemiş olmasına karşın onlara katılmamış saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiştir. Biri dışında tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
4.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Fuat Köprülü


I. Ulusal değerlere yönelme eğilimi olduğundan halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
II. Halkın yaşantısı ve ülke sorunları konu edilmiş; özellikle yurtseverlik, kahramanlık konularının yanında doğa ve yurt güzellikleri de işlenmiştir.
III. Dilde aşamalı olarak sadeleşmeye gidilir, Yeni Lisan hareketinin teklifleri şiirde kullanılır.
IV. Şiirde genellikle ulusal ölçü olan hece ölçüsü ve nazım birimi olarak da genellikle dörtlük kullanılır.
V. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" anlayışıyla D hareket edilmiş; Fransız parnasyen ve sembolistlerinden etkilenilmiştir.
5.Milli Edebiyat Dönemi şiiri için numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6.Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Ahmet Haşim’in ortak özellikleri arasında ver almaz?
A) Hem şiir hem düzyazı türünde eser vermeleri
B) Bireysel konuların yanı sıra tarih, medeniyet gibi konuları da şiirde işlemeleri
C) Şiirde ana ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanmaları
D) Şiirde imge ve simgelere yer vermeleri
E) Şiirlerini sanat kaygısıyla oluşturmaları

 

I. Grup                                     II. Grup
I. M. Emin Yurdakul                  Manzum öykü 
II. M. Akif Ersoy                       Mensur şiir 
III. Y. Kadri Karaosmanoğlu       Saf (öz) şiir 
IV. Yahya Kemal                      Milli şair
V. Faruk Nafiz Çamlıbel
7.Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi II. grupta verilen kavramlardan herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Şiiri, düşünceleri topluma anlatmada bir araç olarak gören, …………. didaktik, lirik, epik bir anlatımı benimsemiş, süslü dile ve kapalı anlatıma karşı olmuş; halk dilinden yararlanma yoluna gitmiştir. Hece ölçüsünü kullanmayı ilke edinmiştir.
8.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır
Çiftlik değil, yoktur beyi ağası
Her köylünün var bir çifti tarlası
Öz evinde o hem bey hem ağadır

Hiç kimsenin yarıcısı rehçberi
Olmaz, ancak olur vatan askeri

Lâkin ey Türk, bu mesut köy bitiyor!
Mültezimin, faizcinin, tüccarın
Pençesinde diyor beni kurtarın
Bu üç işi senden çabuk istiyor.

Kaldır aşar usülünü aç banka
Yap hür semtte bir zirai sendika
                             Ziya Gökalp
9.Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçü ve milliyetçi bir zihniyetin olduğu
B) Sosyal meselelere çözüm yolu gösterdiği
C) Sade bir dil ve açık bir anlatımı olduğu
D) Öğretici nitelikte bir anlayışı içerdiği
E) Turancılık akımı zihniyetini yansıttığı.


I. İlk şiirlerini Mütareke yıllarında yayımlayan sanatçı, “Git Bahar” şiiriyle adını edebiyat dünyasına duyurdu.
II. Şiirlerinde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır.
III. Değişik yaşamlar karşısında kadın ruhunun duyarlılığını başarıyla dile getirmiştir.
IV. “Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Ellerim Bomboş” şiir kitaplarındandır.
10.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Makbule Leman
C) Şükûfe Nihal
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Kerime Nadir


11.Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-eser eşleştirmesi doğrudur?
A) Halit Fahri Ozansoy - Akından Akına
B) Enis Behiç Koryürek - Gemiciler
C) Mehmet Emin Yurdakul - Aruza Veda
D) Ahmed Hamdi Tanpınar - Zindan Duvarları
E) Yusuf Ziya Ortaç - Ey Türk Eli

 

Hayır hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm adım gibi olsun, hakikat olsun tek
1908’den sonraki fikir akımlarından “İslamcılık” fikrini savunmuştur. Millî Edebiyat akımına dil, ölçü, nazım birimi, nazım biçimleri, Türk tarihi ile ilgili konulara yönelme açılarından yaklaşmasa da yüzyılların kazandırdığı eğilimleri işleyerek şiirleştirdiği için halkın belleğinde güçlü bir etki kazanmıştır.
12.Yukarıda bir dörtlüğü ve özellikleri verilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Tevfik Fikret
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


13.Faruk Nafiz Çamlıbel için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Hecenin Beş Şairi" arasında yer alır.
B) Şiire aruzla başlamış, sonraları da zaman zaman bu ölçüyü kullanmıştır.
C) Hece ölçüsüne geçişinde Millî Edebiyat akımının etkisi olmuştur.
D) “Memleket” konusunu sıkça işleyen sanatçılardandır.
E) Şiirlerinde Fecriati’nin ağır dilini kullanmaya devam etmiştir.


14.Aşağıdakilerden hangisi Hecenin Beş Şairi’nden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Enis Behiç Koryürek


(I) Millî Edebiyat Dönemi içinde ortaya çıkan hareketlerden biri de Nayiler grubudur. (II) Fecriati grubunun dağılmasından sonra Rübab dergisinde buluşan genç şairler, ulusal edebiyatın oluşmasını ulusal geçmişe bağlanışta görürler. (III) Daha sonra Beş Hececiler grubunda yer alacak olan Faruk Nafiz Çamlıbel, Ziya Gökalp’ın etkisiyle etrafına topladığı gençlerle yeni bir ulusal şiir oluşturmaya çalışır. (IV) Bunun için edebiyatımızın ilk dönemlerine inerek temeli Göktürklerde, Uygurlarda ararlar. (V) Şiirlerinde Mevlana’nın Yunus’un şiirlerindeki içten, coşkulu, mistik havayı yakalamaya, yaşatmaya çalışırlar.
15.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde Nayiler’le ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


(I) Sanatçılar ulusal kaynaklara dönerek halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmışlar. (II) Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ikiliği ortadan kaldırarak şiirlerde sade bir dil kullanmışlar. (III) Aruz ölçüsünün yerine heceyi kullanarak edebî sanatlara, imge ve soyut anlatıma sık sık başvurmuşlar. (IV) Millî konulara yönelerek Anadolu halkının yaşamı, Türk tarihi ve kahramanlığı gibi konuları işlemişler. (V) Toplum için sanat görüşüyle hareket etmişler.
16.Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şairlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


17. Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi, Ahmet Haşim’in yapıtlarından biri değildir?
A) Piyale B) Göl Saatleri
C) Bize Göre D) Safahat
E) Gurabahanei Laklakan


18. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal için ortak değildir?
A) Öz şiir anlayışıyla eser verme
B) Şiirde aruz ölçüsünü kullanma
C) Nesir türünde de eser verme
D) Şiirde musikiye önem verme
E) Parnasizm akımından etkilenme


19. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat anlayışıyla yazılmış bir şiirdir?
A) Son sınıftan iki vicdanlı refikin koluna
    Dayanıp çıktı o bîçare sefalet yoluna
B) Öyle bir mûsikîyi örten ölüm,
    Bir teselli bırakmaz insanda
C) Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı
    Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırmaz
D) Bir damla hüznüyle
    Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi
E) Her akşamüstü ufuklarda bir selam ararım
    Her akşamüstü uzak bir sema-yı muzlimden


"Biz aruzdan heceye geçerken muhakkak ki millî bir dava güttük ve bu "Hecenin Beş Şairi" diye tanınanlar arasında benim de bulunmama mühim bir amil olmuştur. Yalnız şunu arz etmek isterim ki heceye geçenler daha evvel aruz veznindeki şiirleriyle ve bu vezinleri gayet iyi kullanmalarıyla kendilerini tanıtmış bulunuyorlardı. Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz ve müsaadenizle ben."
20.Yukarıdaki paragrafta "ben" diye kendinden bahseden sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Ali Canip Yöntem
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

 

  •  "İstanbul, tarih ve medeniyetimizin özetidir." diyerek
  •  Nedim'den sonra şiirlerinde İstanbul'u en çok işleyen şair olmuştur.
  • "Türkçe, ağzımda anamın ak sütü gibidir." diyerek Türkçe sevgisini dile getirmiştir.

21.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Ziya Gökalp


22. Millî Edebiyat Dönemi şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde millî ve milliyetçi temalar işlenmiştir.
B) Halkın yaşayış tarzını anlatan manzumelerde konuşma dili ve halk söyleyişleri kullanılmıştır.
C) Halk edebiyatı nazım biçimleri ve heceye yönelme belirgin bir hâle gelmiştir.
D) Aruzun tam olarak bırakılamaması nedeniyle süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
E) Saf (öz) şiirde bireysel ve millî temalar sanatlı ve olgunlaşmış bir dille işlenmiştir.


(I) Millî Edebiyat Dönemi’nde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal öz (saf) şiir anlayışıyla ürün vermiştir. (II) Ahmet Haşim akşam, sonbahar, hüzün gibi temaları işlerken Yahya Kemal Orta Asya’ya dayandırdığı Türk tarihinin şanlı geçmişini ele almıştır. (III) İki sanatçı da öz (saf) şiir anlayışıyla yazdıkları şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. (IV) Şiirlerinde dönemin diğer şiir anlayışlarına göre daha sanatlı bir dil kullanmışlardır. (V) Yahya Kemal Cumhuriyet Döneminde serbest şiire yönelmiştir.
23.Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

------- ile Ali Canip Yöntemin 1911 ‘de Selanik’te yayınlamaya başladıkları ------- dergisi ile gelişen………….. akımı genellikle ulusal değerleri işlemek, ne Doğuyu ne de Batı’yı taklit etmemek görüşünü esas almışlardır.
24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp-Genç Kalemler-Milli edebiyat
B) Ömer Seyfettin-Türk Yurdu-Beş Hececiler
C) Mehmet Emin Yurdakul-Vatan-Fecr-i Ati
D) Ömer Seyfettin-Genç Kalemler-Milli edebiyat
E) Ziya Gökalp-Türk Yurdu-Milli edebiyat


Aruzu hiç kullanmış değildir. İlk denemelerinden başlayarak şiirlerinde yer verdiği Hece veznini sonuna kadar bırakmadı. Ancak bu vezni, onun asıl sahipleri olan halk şairleri gibi ustalıkla kullanamadı. Bu vezni kullanmaktaki incelikleri onlar kadar bilmiyordu. Nazım şekilleri hususunda ise, halk şiirinden tamamıyla uzak kaldı. Şiirlerinde, halk nazmının şekillerine hiç rastlanmaz. Sosyal fayda prensibi onun şiirlerini lirizmden uzaklaştırmış didaktizme götürmüştür.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rıza Tevfik Bölükbaşı
B)Mehmet Emin Yurdakul
C)Mehmet Akif Ersoy
D)Tevfik Fikret
E)Cenap Şehabettin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B A C E B E A B  D  B   C   E  C   D  C   D   E  C   B  A   D  E   D  B

 

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi