Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1


1. Yahya Kemal’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde kullandığı nazım biçimleri ele aldığı temalarla birlikte değişiklik gösterir.
B) Aruz veznini kullanmakla birlikte heceyi de denemiştir.
C) Divan şiirini çağdaş bir yorumla ele almış, Türk şiirine değişik bir söyleyiş getirmiştir.
D) Şiirin yanı sıra “Bize Göre, Hac Yolunda” gibi düzyazı türünde eserler de vermiştir.
E) Şiirlerinde kelimelerin ses değerlerine önem vermiş, ahengi bozacak kelimelerden uzak durmuştur.


…….., Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle ortaya çıkan bir anlayıştır. Bu şiir anlayışı Batı edebiyatından ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenmiştir. Anlayışın en önemli temsilcileri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’dir. Bu şairler, şiirin dil ve yapı işçiliği gerektirdiğinin bilincindedir. Bir başka ifadeyle bu anlayışa göre dil ve dize, son derece önemlidir.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat şiiri
B) Halk şiiri
C) Saf (öz) şiir
D) Fecr-i Âti şiiri
E) Millî Edebiyat şiiri


I.
Tâ Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli
II.
Nücûm ü mâhı dökülmüş semânın eşcâra
Melûl manzaralar şimdi gümüşlü sehâb
Derin sulardaki ecrâmı avlayan kuşlar
Eder havâlî-i pürnûr-i mâhitâba şitâb
3.Birincisi Yahya Kemal’den, İkincisi Ahmet Haşim’den alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Aruz vezniyle yazılmıştır.
B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
D) Söz sanatlarına başvurulmamıştır.
E) Toplumsal bir konu ele alınmıştır.


Saf şiir geleneğini sürdüren sanatçı, bir kuyumcunun sanki altın ve mücevheri işleyip titiz çalışması gibi şiiri ele alır; kuyumcunun yaptığı gibi âdeta sabırla şiiri işler. Bu işleyişin bazı şiirlerde 10 yıl, 20 yıl hatta 40 yıl sürdüğü olmuştur. O, kullanacağı kelimelerin mısra içinde birbirleriyle hem ses hem anlam hem de ahengini, müzikal uyumunu sağlayıncaya kadar huzursuz olmuştur. Hatta bu durum, onun uykularını kaçırmıştır. Örneğin “Ve siyah serviler altında kalan kabrinde / Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter” beytindeki “siyah” kelimesine uzun süre takılıp kalmış, bunu daha sonra “serin” kelimesiyle değiştirmiştir.
4.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Muallim Naci
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Cenap Şahabettin
E) Abdülhak Hamit Tarhan


I. İstanbul sevgisi
II. Aşk
III. Ölüm
IV. Türkçülük ve Turancılık anlayışı
V. Milli tarih ve ulusal kültür
VI. Hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temalar
5.Numaralanmış temalardan hangilerinin Yahya Kemal’in şiirlerinde görülmesi söz konusu değildir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.  D) IV. ve VI. E) V. ve VI.


6. Aşağıda verilenlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir anlayışıyla örtüşmemektedir?
A) Şiirlerinde tarih, İstanbul sevgisi önemli bir yer tutar.
B) Ahenge önem vermiş yalnızca “Ok” şiirini hece ölçüsüyle kaleme almıştır.
C) Didaktik, eleştirel bir söylemi vardır.
D) Divan şiiri ile Batı şiirini kaynaştırma yoluna gitmiştir.
E) Parnasizmin etkisiyle şiirler yazmıştır.


I. Estetik kaygı ve hece ölçüsü
II. İmge ve söz sanatları
III. Aşk, yalnızlık, ölüm, tabiat
IV. Şiiri musikiden başka türlü musiki olarak görmek
V. Sembolizm, empresyonzim
7.Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangisi Ahmet Haşim’le ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


……….. İlk şiirlerinde Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in etkisi görülür. Şiirlerinin tamamını aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinde dil önceleri çok ağırken zamanla sadeleşir. Bu şiirlerinde çocukluk hatıralarını, aşk ve tabiat temalarını işler, öz şiirin peşine düşer. Sembolizm akımını benimseyerek Fransız sembolist şairlerin konu, biçim ve zevk anlayışına uygun şiirler yazar. Anlam yönünden “açıklık”ın düzyazıya özgü bir ölçü ve nitelik olduğunu, şiirde ise güzelliğin kapalılıktan doğduğunu savunan sanatçı şiir hakkındaki düşüncelerini …………. kitabının ön sözünde açıklamıştır.
8.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru olarak getirilmelidir?
A) Yahya Kemal - Kendi Gök Kubbemiz
B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Sanat
C) Mehmet Akif Ersoy - Safahat
D) Mehmet Emin Yurdakul - Cenge Giderken
E) Ahmet Haşim - Piyale


Sen gittin gideli kuşlar anlamaz görünür
Her açılan gülde yepyeni bir Şirâz görünür
Bakışlar dağılırken denizin belleğinde
Senin her şiirinde geçmiş bir yaz görünür
9.Yahya Kemal Beyatlı’ya ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Uyak düzeni aaxa biçimindedir.
C) Sözcük hâlindeki redife yer verilmiştir.
D) Divan edebiyatı nazım biçimi olan rubai biçiminde yazılmıştır.
E) Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü ağır ve anlaşılmaz bir dili vardır.


Ve ansızın suya etmekle mâh-ı dür sukut
Miyâh-ı rûhumu andırdı safha-i tâlâb:
O rûh içinde muzî bir garip neylûfer
Bütün elemlerin üstünde müncelî ter ü tâb...
10.Ahmet Haşim’in “Gece Yarısı” adlı bu şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ağır bir dili vardır.
B) Toplumsallıktan uzaktır.
C) Redife yer verilmemiştir.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.


Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Aktulgalı Beylerbeyi haykırdı: “İlerle!”
Bir yaz günü, geçtik Tuna’dan, kafilelerle...
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
11.Yahya Kemal Beyatlı’nın “Akıncılar” adlı şiirinden alınan bu dörtlükten hareketle şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düzyazı türünde eser vermediği
B) Hece ölçüsüyle de şiirler yazdığı
C) Konusunu devrin gerçek olaylarından aldığı
D) Batı edebiyatı nazım biçimiyle şiirler yazdığı
E) Bazı şiirlerinde Osmanlı döneminin şanlı tarihinden konuları işlediği


…….., Fecr-i Âti adı verilen edebiyat topluluğu içinde yer almış; Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak, farklı, kapalı, çağrışımları dar bir kesime seslenen şiirler yazmıştır. Mecaz ve eğretileme söz sanatlarını kullanarak; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek şiirleri vardır. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
12.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Cenap Şahabettin


13. Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti edebiyatı için söylenemez?
A) Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
B) “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşü savunulmuştur.
C) Şiirlerde, Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
D) Edebiyatta köklü değişiklikler yapılmış, sanat anlayışı sonraki kuşaklarca örnek alınmıştır.
E) Sanatçılar, ilkelerini bir bildiri ile ortaya koymuşlardır.


14. Tanzimat edebiyatı birinci dönemi sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatını eleştirmekle birlikte onun etkisinden kurtulamamışlardır.
B) Oynanmak için değil, okunmak için tiyatrolar yazmışlardır.
C) Sanatı, toplumu aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir.
D) Roman, modern hikâye, tiyatro, eleştiri, anı gibi türleri edebiyatımıza getirmişlerdir.
E) Yapıtlarında “vatan, millet, adalet, özgürlük” gibi kavramları ele almışlardır.


Servet-i Fünun edebiyatının en büyük şairlerindendir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, sonraları toplumsal konulara yönelmeye başlamıştır. “Balıkçılar”, “Seza”, “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli olanlardır. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Çocuklar için yazdığı ……….ise hece ölçüsünü tercih etmiştir.
15.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cenap Şahabettin - Tamat’ta
B) Ahmet Haşim - Piyale’de
C) Tevfik Fikret - Şermin’de
D) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre’de
E) Abdülhak Hamit Tarhan - Macera-yı Aşk’ta


16. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Tiyatroyu halkı eğlendirmek için faydalı bir araç gören Ziya Paşa, toplumsal konuları işleyen tiyatrolar yazmıştır.
B) Tanzimatçıların romanlarını başarılı bulmayan Servet-i Fünun sanatçıları Türk romanını Batı seviyesine yükseltmiştir.
C) Bir bildiri yayımlayarak yazın dünyasına giren Fecr-i Âti topluluğu, başarılı olamayarak kısa sürede dağılmıştır.
D) Tarihî roman türünün ilk örneğini Namık Kemal, Cezmi adlı eseri ile vermiştir.
E) Türk edebiyatındaki yerli romanın ilk örneği Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır.


Döneminin en büyük şairi sayılmış, “Şair-i Azam” olarak anılmıştır. Türk şiirinin biçim ve içerik yönünden yenileşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Ölen karısı Fatma Hanım için yazdığı “Makber” şiiri, ününü artırmıştır. Şiirinin ana konuları; sevgi, doğa, ölüm, metafizik ve günlük yaşamdır. Sanat için sanat anlayışıyla bireysel konuları işlemiştir. Duygu ve hayal zenginliği onu şiirimizin en lirik şairlerinden biri yapmıştır. Pastoral şiirin Türk edebiyatındaki ilk örneğini “Sahra” adlı eseriyle vermiştir.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve sanatçının bağlı olduğu edebiyat dönemi aşağıdakiler-den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan - Tanzimat
B) Muallim Naci - Tanzimat
C) İbrahim Şinasi Efendi - Tanzimat
D) Ahmet Haşim - Fecr-i Âti
E) Tevfik Fikret - Servet-i Fünun


18. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececi şairlerden değildir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Ziya Osman Saba


Şiirlerinde “Ok” dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Batı’dan edindiği yüksek beğeniyle, Batı şiirine öykünmeyen yerli bir şiire yönelmiştir. Şiirlerinde musikiye ve iç ahenge önem vermiş, Divan şiirini çağdaş bir yorumla yeniden sunmuştur. Makale, gezi, anı gibi türlerde de eserler veren sanatçının şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı


20. Servet-i Fünun sanatçıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk edebiyatını Batı edebiyatı seviyesine çıkarmayı ilke edinmişlerdir.
B) Romanda gerçekçi değil, duygu ve coşkuya dayalı anlatım yoluna gitmişlerdir.
C) Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğunlukta olduğu bir dil kullanmışlardır.
D) Klasik uyak anlayışını yıkarak yeni bir uyak anlayışı getirmişlerdir.
E) Romanlarında yüksek kesimden seçtikleri kahramanlarla İstanbul’da geçen olayları anlatmışlardır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C A C D C A E E  E   E  A   D   B  C   A   A   E  D   B

 

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi