Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

Şiirlerini bir süre aruz vezniyle yazdı. "Aruza Veda" şiiriyle bu vezni bıraktı, hece ölçüsüne ve yalın Türkçeye yöneldi. "Yeni Mecmua" çevresinde toplanan "Hecenin Beş Şairi" arasında yer aldı. "Nedim" adında bir edebiyat dergisi çıkardı. Hüzün yansıtan şiirlerinde daha çok, aşk ve kadın temalarını işledi. Şiirin yanı sıra yayınlanmış roman ve oyunları ile anı kitapları da var. “Sulara Giden Köprü, Baykuş” bunlardan bazılarıdır.
1.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon


Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?
2.Dil ve biçim özellikleri incelendiğinde bu şiiri aşağıdaki şairlerden hangisi yazmış olabilir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Orhan Seyfi Orhon


Servet-i Fünûn etkisi taşıyan ilk şiirleri 1912'de “Şehbal” dergisinde yayınlandı. Bu ilk şiirlerini aruzla yazan şair, Millî Edebiyat akımının etkisiyle hece veznini benimser. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiirler kaleme alır. Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösterir. 1940’lı yıllardan sonra mistik bir şiire yönelir, tasavvufi şiirler yazar. “Miras” adlı kitabında şiirlerini toplamıştır.
3.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon


4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerin ortak özelliğidir?
A) Eserlerini ortak çıkardıkları “Hece” adlı dergide yayımlamışlardır.
B) Yalnızca şiir türünde eser vermişler, düzyazıda ürün vermemişlerdir.
C) “Aşk, ayrılık, tabiat” gibi bireysel konulara yer vermemişler, tümüyle toplumsal konuları ele almışlardır.
D) Millî Edebiyat akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
E) Şiire aruzla başlamışlar, daha sonra hece vezniyle şiirler yazmışlardır.


5.Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait bir eser değildir?
A) Canavar
B) Ateşten Gömlek
C) Suda Halkalar
D) Gönülden Gönüle
E) Yıldız Yağmuru


Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın
Bence İrem Bağı gibi güzeldir
Bir yıkılmış evin, harâb ocağın
Şu heybetli saraylara bedeldir
6.Orhan Seyfi Orhon’un “Anadolu Toprağı” adlı şiirinden alınan bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nesnel bir anlatım kullanılmıştır.
B) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
C) Çapraz uyak düzeni vardır.
D) Şair, bakımsız olsa bile Anadolu’ya derin bir sevgi beslemektedir.
E) 1. ve 3. dizelerde redif ve zengin uyak kullanılmıştır.


7.Aşağıdakilerden hangisi Hecenin beş şairinden biri değildir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Halk yazınından yapılan derlemeler, bu konuda yapılan araştırmalar ozanlarca değerlendirilmeyi bekliyordu. Onlar da bunu yaptılar. Fakat toplumsal bilinç eksikliğinden dolayı, hemen hepsi coşumculuğa sürüklendi. Gerçekçi olmak isterlerken savaşın da etkisiyle ulusal duyarlılıklar adına gerçekçiliği yitirdiler. Doğaya yönelişi, yurt güzelliklerinin, Anadolu’nun basmakalıp söyleşilerle görüntülenmesi olarak aldılar. Yurtseverlik, kahramanlık temlerinin egemen olduğu şiirleriyle topluma güç aşılamak istediler. Sonuç olarak, sığ bir “memleketçi edebiyat”ı geliştirmekten öteye gidemediler.
8.Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazan sanatçılarımızdan biridir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Arif Nihat Asya
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


9. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal - Zavallı Çocuk
B) Abdülhak Hamit Tarhan - Makber
C) Recaizade Mahmut Ekrem - Afife Anjelik
D) Ahmet Mithat Efendi - Tarık
E) Muallim Naci - Ömer’in Çocukluğu


Bu akım, 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. Bu akımın temsilcileri duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış; sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuşlardır. Eserlerinde hayal unsurundan çokça yararlanmışlardır. Hayatı bütün yönleriyle yansıtmaya çalışmışlardır. Günlük konuşma dilini kullanmışlardır. Eserlerinde her sınıftan insana yer vermişlerdir.
10.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm B) Romantizm C) Natüralizm D) Sürrealizm E) Dadaizm


1849'da bilgisini artırması için devlet tarafından Paris'e gönderildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. Fransız şair ve yazarlarla tanışıp onların edebî faaliyetlerini izledi. Batı edebiyatından çok etkilenen sanatçı, yurda dönünce Agâh Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl adlı ilk özel gazeteyi çıkardı. Daha sonra bu gazeteden ayrılarak Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkaran sanatçı, gazeteyi fikirlerini yaymada bir araç olarak kullandı. Batı edebiyatından şiir çevirileri de yapan sanatçı, bunları “Tercüme-i Manzume” adıyla kitaplaştırdı.
11.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Muallim Naci
E) Recaizade Mahmut Ekrem


Şiirde biçim yönünden yenilikler yapmıştır. Geleneksel Türk şiirinde sürekli kullanılan kalıpların yerine 4+4+4+3 = 15, 4+4 + 4+5=17, 4+4+4+7=19 gibi alışılmışın dışında kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurmuştur. Servet-i Fünun doğrultusunda Batı’dan gelen sone biçiminde şiirler de yazmıştır. Halkçı, ulusçu düşünce ve duyguları dile getirmiştir. Toplumsal ve ulusal konuları işlemiştir. Halkın ve ülkenin gerçeğini, özgürlük istemini yansıtmıştır. Coşku, umut, yüreklendirme ve öğreticilik, şiirinin belirgin öğeleri olmuştur. “Türk Sazı”, “Ey Türk Uyan” en önemli eserlerindendir.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Mehmet Rauf
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


13. Tanzimat edebiyatı sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımıza makale, tiyatro, roman gibi yeni edebiyat türlerini getirdikleri
B) Aruz ölçüsünü terk edip bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullandıkları
C) Edebiyatımızda ilk kez, noktalama işaretlerini kullandıkları
D) Eserlerinde kanun, hürriyet, hak, adalet gibi yeni kavramları ele aldıkları
E) Edebiyatı düşünceyi yaymada bir araç olarak gördükleri


Bihruz Bey, son derece kibar yetiştirilmekle birlikte üstünkörü eğitim almış bir vezir oğludur. Babası ölünce Bihruz Bey’e büyük bir miras kalır. O da bu mirasın hiç bitmeyeceğini sanır ve kendisini gezmelere ve eğlence hayatına kaptırır. Bir gün Çamlıca’da Periveş adında bir kadına âşık olur. Bütün servetini, hayalinde yücelttiği bu ahlakça zayıf kadın uğruna tüketir; fakat bu acı gerçeği çok geç anlar.
14.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezmi B) Gülnihal C) İntibah D) Zavallı Çocuk E) Araba Sevdası


I. Ahmet Haşim
U. Halit Ziya Uşaklıgil
III. Recaizade Mahmut Ekrem
IV. Nabizade Nazım
V. Muallim Naci
15.Numaralanmış sanatçılarından hangisinin roman türünde yapıtı yoktur?
A) I. ve III. B) I. ve V. C)II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


Tanzimat edebiyatının en önemli sanatçılarındandır. “Şiir ve İnşa” makalesinde edebiyatımızın şiir ve düz yazı alanında tutması gereken yolu ileri bir görüşlülükle anlatmıştır. Fakat kendisi yapıtlarında biçim ve içerik olarak dönemin sanatçıları arasında eskiye en bağlı olan sanatçı olmuştur. Avrupa’ya gidip Batı uygarlığını tanıdıktan sonra Montesquie, Jean Jacques Rousseau ve Voltaire gibi sanatçılardan etkilenerek zulme ve haksızlığa karşı çıkmıştır. “Zafername, Harabat” bilinen eserlerinden birkaçıdır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Ahmet Vefik Paşa C) Ziya Paşa D) Şemsettin Sami E) Ahmet Mithat Efendi


17. Aşağıdakilerden hangisi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Samipaşazade Sezai’nin ortak özelliği değildir?
A) Tanzimat’ın ikinci kuşağı içinde yer almaları
B) Hikâye ve roman türlerinde yapıt vermeleri
C) Tercüman-ı Ahval gazetesinde fıkra yazarlığı yapmaları
D) Realizmin etkisi altında roman yazmaları
E) “Sanat için sanat” anlayışını benimsemeleri


Şinasi. Tanzimat döneminin önemli şair ve yazar-
I
ları arasında yer alır. Fransızcadan ilk şiir çevirile-
II
lerini yaptı: ilk yerli oyunumuz Şair Evlenmesi’ni ve
III
ilk makaleyi yazdı. Batı edebiyatı nazım şekilleriyle
IV V
yeni konu ve kavramları işledi.
18.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.
19.Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Şairin gözlemlerini yansıtmaktadır.
C) Ölçü ve uyağa bağlı kalınmıştır.
D) Evrensel niteliği olan bir konuyu işlemiştir.
E) Şiirde Anadolu’ya açılmanın somut bir örneğidir.


Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa Çoban Çeşmesi...
20.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tam uyak ve redif vardır.
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Konusunu gündelik yaşamın sıradan konularından almıştır.
D) “Göynünü” sözcüğü, halk deyişlerinden yararlanıldığını göstermektedir.
E) Halk şiirinde öteden beri işlenen Ferhat ile Şirin’in hikâyesine gönderme yapılmıştır.

Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın
Bence İrem Bağı gibi güzeldir.
Bir yıkılmış evin, harap ocağın,
Şu heybetli saraylara bedeldir.
21.Orhan Seyfi Orhon’un “Anadolu Toprağı” adlı şiirinden alınan bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
B) Sarma uyak düzeniyle yazılmıştır.
C) Yalın bir dille kaleme alınmıştır.
D) Biçimsel yönden Halk edebiyatındaki koşmayı andırmaktadır.
E) Şair, yıkılmış, bakımsız, harap görüntüsüne rağmen, Anadolu’yu çok güzel bulmaktadır.


Sevdi aldattı beni;
Güldü, ağlattı beni!
Gittim kölesi oldum;
Götürdü sattı beni!
22.Orhan Seyfi Orhon’a ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Tam uyak ve redife yer verilmiştir.
B) Sevgiliye olan sitem dile getirilmiştir.
C) Yalın bir halk diliyle kaleme alınmıştır.
D) Devrin sosyal ve siyasal olaylarının etkisi hissedilmektedir.
E) Anonim Halk edebiyatı nazım şekli olan mani biçiminde yazılmıştır.


I
Gözlerin mavi nine,
Vuruldum perçemine.
Aşkın beni çevirdi
Aslı’nın Kerem'ine.
II
Sen gül dalında gonca
Ben dağ yolunda yonca.
Sen açılıp gülersin
Ben sararıp solunca.
23.Yukarıdaki dörtlüklerden ilki Yusuf Ziya Ortaç’a, İkincisi de Orhan Seyfi Orhon’a aittir. Bu dörtlüklerin biçimsel ve söyleyiş özellikleri dikkate alınarak Millî Edebiyat dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Tıkanan şiirin önünü açmak istemişlerdir.
B) Aruz ölçüsüyle başarılı şiirler yazmışlardır.
C) Şiiri ölçü, uyak gibi kalıplardan kurtarmışlardır.
D) Halk edebiyatı nazım şekillerinden maniyi kullanmışlardır.
E) Sadece vatan sevgisi ve kahramanlık konularını işlemişlerdir.


24.Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Enis Behiç Koryürek - Miras
B) Yusuf Ziya Ortaç - Âşıklar Yolu
C) Halit Fahri Ozansoy - Suda Halkalar
D) Faruk Nafiz Çamlıbel - Yayla Kartalı
E) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C E B E B A B E D  B  A  B  B  E  B  C  C  E  D  C  B  D  D  C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi