Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

1.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ali Canip Yöntem, önce Fecr-i Ati’ye girip onun sanat arılayışına uygun şiirler yazmıştır. 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan”la yazmaya başladı. Kısa bir süre içinde, aruzu da bırakarak heceyi kullandı.
B) Halide Edip Adıvar, romanlarında daha çok kadınlar arasından seçilmiş olmaları tabii bulunan roman kahramanlarını, bütün psikolojik incelikleri ile canlandırmıştır.
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında Türk toplumunun yaşayışını, sorunlarını, geçirdiği evreleri dile getirmiştir.
D) Refik Halit Karay’ın önemli bir özelliği eserlerinde olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnazlık ve menfaatçilikle ilgili yönlerini arayıp bulmaya meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizah ve tenkide kaçmak zorunda kalmasıdır,
E) Mehmet Emin Yurdakul, Türkçülüğü, Turancılık olarak algılamış ve anlatmıştır. Ona göre amaç bütün Türklerin bir çatı altında toplanmasıdır. “Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” derken bu amacını ortaya koymuştur.


I. Dildeki konuşma dili, yazı dili ikiliği kaldırılacak, Türkçenin en güzel ve olgun kullanımı olan İstanbul şivesi kullanılacak ve yaygınlaştırılacak.
II. Arapça ve Farsça tamlamalar ve gramer kuralları asla kullanılmayacak, ancak kalıplaşmış halde halka mal olanları kalabilecek.
III. Arapça ve Farsçadan dilimize geçen sözcükler halkın telaffuz şekline göre yazılacak, asılları dikkate alınmayacaktır.
IV. Halka mal olmuş bulunan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılabilecek, bu dillerden yeni sözcükler alınmayacaktır.
V. Dilimizde karşılıkları bulunmayan kavramlara dil komisyonları tarafından uygun kelimeler türetilecek ve bu kelimeler halka edebi eserler aracılığıyla öğretilecektir.
2.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Yeni lisan adlı makalelerde teklif edilen maddelerden değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


3. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Mor Salkımlı Ev
B) Yer Altında Dünya Var
C)Bu Bizim Hayatımız
D)Bugünün Saraylısı
E)Dört Yapraklı Yonca


Çalıkuşu romanında Reşat Nuri Güntekin önce medrese eğitimi gören Şahin adlı kahramanın, bu eğitimin eksiklerini görüp memleketi yeni mekteplerin kurtaracağına inanarak öğretmen oluşunu anlatır.
4.Bu parçadaki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalıkuşu Reşat Nuri’nin değil Refik Halit’indir.
B) Bu konu Çalıkuşu’nda değil Yeşil Gecede işlenmiştir.
C) Bu konunun işlendiği romanın kahramanı Şahin değil Feride’dir.
D) Reşat Nuri, sözü edilen konuyu Çalıkuşu’nda değil Damga’da işlemiştir.
E) Sözü edilen konu Refik Halit’in Sürgün romanında işlenmiştir.


Toplumsal meselelere böylesine dolu dizgin atılan pek az yazar vardır. Ne var ki ele aldığı konuları hiç de iyi ifade edememiştir o. “Bir Şoförün Gizli Defteri” de dâhil olma üzere, yazarın bütün hikâye ve romanları anlatım açısından fazlasıyla yetersizdirler. -------, edebiyat yapmayı değil topluma dersler vermeyi üstlenen bir yazar hüviyetiyle çıkar karşımıza. Çok savruk bir üslupla çalakalem yazılmış hissi veren metinleri sadece hikâyenin kendisine dayanır, ne kurgu vardır ne de olay örgüsü. Olaylar birbiri ardına rastlantısallıkla gelişirlerken romanlar da çoğu zaman ağdalı bir melodrama dönüşürler.
5.Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Refik Halit Karay
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Aka Gündüz
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Reşat Nuri Güntekin


Cumhuriyet Dönemi romancıları arasında Reşat Nuri’nin özel bir yeri vardır. O, dili ve memleketi ortak noktalarıyla, benzeşen yönleriyle değerlendirmiştir. Çoğu aşk üzerine kurulu romanlarında gizli bir sosyal fayda güttüğü sezilir. Örneğin -------romanı Abdülhamitçi bir paşayla özgürlükçü oğlunun karşıtlığını ve özdeşliğini irdelediği bölümlerle değer kazanır. ------- romanı batılılaşmaya çabalayan taşranın balo gecesiyle unutulmazdır.
------- romanı ise sadece Feride’nin mutsuz serüvenini dile getirmiyordu. Türk kadınının özgürlük savaşını da gözler önüne seriyordu.
6.Bu parçada boş bırakılan yerlere Reşat Nuri’nin aşağıdaki romanlarından hangileri getirilmelidir?
A) Acımak - Dudaktan Kalbe - Yeşil Gece
B) Yaprak Dökümü - Eski Hastalık - Miskinler Tekkesi
C) Kızılcık Dalları - Ateş Gecesi - Eski Rüya
D) Damga - Akşam Güneşi - Çalıkuşu
E) Bir Kadın Düşmanı - Kızılcık Dalları - Çalıkuşu


Bugün birçok romanı içerik açısından aşınmış, önemini yitirmiş ve popüler edebiyatın bir parçası niteliğine bürünmüş olsa bile, anlatım özellikleri açısından dikkate alınması gereken bir yazardır Refik Halit. Hem dili kullanışı, hem de anlatım tarzı ------- öykücülerine benzer, ama, konu seçimi ve ideolojisi ile ayrılır onlardan. Kısa ve sade cümleler kurarken çok zengin bir sözcük dağarcığı vardır. Karay, psikolojik tahlillere yer vermemekle birlikte, canlandırdığı karakterlerini titiz bir gözlemle aktardığından, bu karakterlerin psikolojisine ilişkin ipuçlarını yakalamak zor değildir..
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli Edebiyat
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Servet-i Fünun Edebiyatı
D) Fecr-i Ati Edebiyatı
E) Batı Edebiyatı


8.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bahar ve Kelebekler - Ömer Seyfettin
B) Altın Işık - Ziya Gökalp
C) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
D) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
E) Türk’ün Ateşle İmtihanı-Mehmet Emin Yurdakul


I. 1909da Fecri Ati Topluluğuna katılan Tanrıöver 1911de bu topluluktan ayrılarak, genç kalemler dergisi çevresinde gelişen Milli Edebiyat akımına bağlandı.
II. 1912’de Milliyetçilik hareketinin İstanbul’daki merkezi olan Türk ocağına girdi ve ertesi yıl bu kurumun başkanlığına getirildi.
III. Türk Ocağı genel başkanı olarak Türkçülük ve Milliyetçilik yolunda çalışmalar yürüttü.
IV. Türk Milliyetçiliğiyle ilgili yazılarını Çağlayanlar adlı kitapta topladı.
V. Etkili konuşmalarıyla güçlü bir hatip olarak tanındı.
9.Hamdullah Suphi ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Başlangıçta bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecri Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. Daha sonra yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları divan edebiyatını, Doğu edebiyatının; Tanzimat’la birlikte oraya çıkan edebiyat akımlarını ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar. Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal sorunlara eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır.
10. Bu parçada sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Beş Hececiler
C) Yedi Meşaleciler
D) Millî Edebiyatçılar
E) Edebiyatı Cedideciler


11. Aşağıdakilerden hangisi, Ziya Gökalp’in eserlerinden biri değildir?
A) Kızıl Elma B) Halka Doğru C) Yeni Hayat D) Türkçülüğün Esasları E) Malta Mektupları


12. Ziya Gökalp'le ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık gibi şiir kitaplarında düşüncelerini şiire sokmaktan başka bir amaç gütmemiştir.
B) Dilde sadeleşmenin en güçlü savunucusu olarak didaktik şiirin örneklerini vermiştir.
C) Hece ölçüsünü kullanmış, halk edebiyatından yararlanma ve o geleneği sürdürme amacını gütmüştür.
D) Bir edebiyatçı olmaktan çok düşünce adamı olmuş; düşünce yazılarıyla, toplumsal araştırmalarıyla ün kazanmıştır.
E) “Ey Türk Uyan” adlı kitabıyla Türk milletinin yükselme, çağdaşlaşma, güçlenme ilkelerini idealist felsefe doğrultusunda vermeye çalışmıştır.


13. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Döneminin dergisi değildir?
A) Varlık B) Türk Yurdu C) Halka Doğru D) Türk Derneği E) Genç kalemler


14. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat sanatçılarının ortak özelliklerinden değildir?
A) Aruz yerine hece ölçüsünü savundular.
B) Millî nazım şekillerini kullandılar.
C) Bu dönem ürünlerinden bazıları Anadolu’yu anlatan eserlerdir.
D) Şiirlerde edebî sanatlara, mecazlı, süslü anlatımlara yer verdiler.
E) Dilin anlaşılır olması gerektiğini savundular.


15. Aşağıdakilerden hangisi, Yahya kemal Beyatlı’nın hece ölçüsü kullandığı tek şiiridir?
A) Eski Şiirin Rüzgârıyla B) Eğil Dağlar C) Ok D) Ses E) Rindlerin Akşamı


16. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi'nde kurulan “Şairler Derneği”nin üyesi değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Cihan Seyfi
C) Hakkı Tahsin
D) Salih Zeki
E) Ahmet Haşim


17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Millî Edebiyat Dönemi içerisinde eser vermemiştir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ömer Seyfettin


Millîyetçilik ve Türkçülük akımı edebiyatımızda önce……… düşüncesiyle girmiştir.
18.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) biçimde Türkçülük
B) konuda Türkçülük
C) dilde Türkçülük
D) estetikte Türkçülük
E) seçilen sembollerde Türkçülük


19. Millî Edebiyat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millîyetçilik ideolojisini önce edebiyat ve fikir adamları ortaya çıkarmışlardır.
B) Millîyetçilik ideolojisi öncelikle siyasetçilerin ortaya attığı bir akım olmuştur.
C) Millî Edebiyat Dönemi'nde hükümet, dil tartışmalarını yasaklamıştır.
D) Yusuf Akçura, “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük akımlarını incelemiştir.
E) İkdam gazetesinde “Osmanlıca-Türkçe” tartışmalarına yer verilmiştir.


20. Milli Edebiyat dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Beş Hececiler” ve “Yedi Meşaleciler”, bu dönem şiirine yeni anlayışlar kazandırmışlardır.
B) “Halka doğru” ilkesini benimseyen sanatçılar ilk kez ulusal kaynaklara yönelmiştir.
C) Konuşma ve yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmıştır.
D) Dilin benimsenmesi gereken özellikleri “Yeni Lisan” adlı makalede belirtilmiştir.
E) Bazı sanatçılar, bu dönemin dil ve ölçü anlayışı dışında bağımsız şiirler yazmışlardır.


(I) Milli edebiyatın dil anlayışı “Yeni Lisan” başlıklı bir makaleyle ortaya konmuştur. (II) Makale Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmıştır. (III) Buna göre yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır. (IV) Dil sade olmalıdır.
(V) Arapça ve Farsça kökenli sözcükler dilden tamamıyla atılmalıdır.
21.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli Edebiyat’ın dil anlayışına ait bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan sanatçı, nazmı nesirden uzaklaştırmıştı. Divan şiiri geleneğini Batı şiir tekniğiyle birleştirerek özgün bir şiir dili ortaya koyan “neo-klasik” bir sanatçıdır. “Ok” şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
22.Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Ziya Paşa
E) Yahya Kemal


23.Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Bir Sürgün
B) Sodom ve Gomore
C) Yaban
D) Erenlerin Bağından
E) Nur Baba


24. “Milli Edebiyat” ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Ulusal kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gerektiği düşüncesi vardır.
B) Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Halit bu dönemin önemli nesir yazarlarındandır.
C) Bu dönem sanatçıları, en çok, romantizm akımının etkisindedir.
D) Bu dönemde tiyatronun geliştirilmesine de önem verilmiştir.
E) Hikâye ve romanda, “Kurtuluş Savaşı” sıkça işlenen bir konu olmuştur.


25.Aşağıdakilerden hangisi Refik Halit Karay için söylenemez?
A) Yedi Meşale topluluğunun önemli romancılarından biridir.
B) Bazı romanlarında “Hatay”ın niçin Türkiye’ye katılması gerektiği tezini işlemiştir.
C) Sürgün yıllarında yazdığı öykülerini Gurbet Hikâyelerinde toplamıştır.
D) Toplumsal değişimleri özellikle kadın kahramanları üzerinden anlatmıştır.
E) Anadolu’yu, içinden gözlemleyerek anlatan ilk hikâyeleri (Memleket Hikâyeleri) yazmıştır.

26.Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul için söylenemez?
A) “Türkçe Şiirler" kitabıyla dilde milli bilincin uyanmasına öncülük etmiştir.
B) Önce Fecr-i Ati topluluğuna, sonra da Milli Edebiyat’a katılmıştır.
C) Dilin ağır olduğu Servet-i Fünun döneminde halk diliyle şiirler yazmıştır.
D) Şiirleri teknik yönden kusurlu; ama duygu bakımından sağlamdır.
E) “Cenge Giderken” şiiriyle halkın ulusal gözlemini dile getirmiştir.


Şiirlerinde tarih bilinci ve İstanbul sevgisi önemli yer tutar. Osmanlı - Türk medeniyetine hayranlık duyan şair, şiirlerinde tarihi zaferlerden duyduğu sevinci, ölüm ve aşk konularını işlemiştir. Klasik şiir geleneğine uyarak sade bir dille modern şiirler yazmıştır. Ayrıca iyi bir nesir yazarı da olan şair, Kurtuluş Savaşı dönemi yazılarını Eğil Dağlar adlı kitapta toplamıştır.
27.Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif
B) Yahya Kemal
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Emin


Peyami Safa, Süngülerin Gölgesinde’de savaş ve savaş gerisini anlatır. Biz İnsanlar’daki vatanperver, öğretmen gencin, Türkleri aşağılayan okul ve yüksek zümre mensuplarıyla cılız mücadelesi, Sodom ve Gomore’nin kahramanınınkini andırır. Üç İstanbul’da İstibdattan Cumhuriyet’e kadar İstanbul’daki konaklar çevresinde şahit olduğu kişileri, kümeleşmeleri anlatır ve ahlak çürüklüğünü gözler önüne serer.
28.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yakup Kadri
B) Halide Edip
C) Refik Halit
D) Mithat Cemal
E) Reşat Nuri


29. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) “Eski Korsan Hikâyeleri” adlı manzum hikâyeleriyle ilk defa Türk denizciliğini destansı tarzda işlemiştir. (Enis Behiç Koryürek)
B) Kırk yıl boyunca çıkardığı “Akbaba” adlı mizahi dergide “Çimdik” imzasıyla yazdıklarıyla ün kazanmıştır. (Yusuf Ziya)
C) Aruzla şiir yazmaya başlayan sanatçı “Aruza Veda” adlı şiiriyle hece ölçüsüne geçmiştir. (Halit Fahri)
D) Yazın hayatına şiirle başlayan sanatçı, daha sonra şiirden uzaklaşarak kırk sekiz yıl kesintisiz olarak yayımlanan Varlık dergisini çıkardı. (Orhan Seyfi)
E) Beş Heceliler içinde en genci olan sanatçı “Onuncu Yıl Marşı”nı 1933’te Behçet Kemal Çağlar’la yazmıştır. (Faruk Nafiz Çamlıbel)


Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan,
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan.
30.Yukarıda verilen şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şiirde ahenk unsurlarından faydalanılmış, biçim önemsenmiştir.
B) “Sanat, sanat içindir." ilkesine bağlı olarak yazılmıştır,
C) Millî edebiyat anlayışına uygun olarak yazılmıştır.
D) Memleket sevgisi, kahramanlık, yiğitlik teması coşkun bir şekilde işlenmiştir.
E) Hissedilmekten çok anlaşılmak için yazılmıştır.


Halk şiirinin gerçek şiirimiz olduğunu söyleyerek halk
edebiyatındaki nazım şekillerini özellikle de koşmayı
      I
kullanmışlardır. Dörtlüklerle sade bir dil ve hece ölçüsüyle
                                                     II
şiirler yazmışlardır. Fransız sembolistlerden özellikle
de Baudlaire’den etkilenilmiştir. Konuşma diliyle yazı
          III
dili arasındaki uçurum ortadan kaldırılmak istenmiştir.
                              IV
Savaşların etkisiyle Anadolu’yu basmakalıp ve yüzeysel
ifadelerle ele almaları “sığ memleketçi edebiyat”
olarak adlandırılmalarına sebep olmuştur.
              V
31.Millî Edebiyat şiir özellikleri ile ilgili yukarıdaki altı çizili ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Batılı anlamdaki edebiyat tarihimizin kurucusudur.
II. Türkçülüğün ilkelerini ortaya koyarak Türkçülüğü sistemleştirmiştir.
III. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler dergisini çıkarmıştır.
IV. Yazdığı romanlarında Tanzimat yıllarından 1950’li yıllara kadar Türk toplumunda görülen sosyal değişimleri işlemiştir.
V. Kalem ve Cem isimli mizah dergilerinde “Kirpi” mahlasıyla siyasi yazılar yazmıştır.
32.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralandırılmış açıklamalardan herhangi birisiyle ilgili değildir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ziya Gökalp
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
33.Ziya Gökalp’e ait bu dörtlükten hareketle, Milli Edebiyatçıların şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlaşılır bir dil kullandıkları
B) İstanbul Türkçesini esas aldıkları
C) Yabancı sözcük kullanımına karşı oldukları
D) Hece ölçüsünü kullandıkları
E) Bireysel konulara ağırlık verdikleri


34. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e ait değildir?
A) Türk Töresi B) Kızıl Elma C) Altın Işık D) Zafer Yolunda  E) Türkçülüğün Esasları


35. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Bomba B) İlk Düşen Ak C) Yüksek Ökçeler D) Beyaz Lale   E) Ordunun Destanı


Şiirlerinde yalın bir dil ve hece ölçüsünü kullanmasına karşın, usta bir şair olduğu söylenemez. Ona edebiyatımızdaki asıl değerini kazandıran, Milli Edebiyatın düşünsel yönden kuramcısı olmasıdır. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Çağdaşlaşmak” ilkelerinde birleşmeyi benimsemiş bir sosyologdur. İslam inancıyla oluşan Türk kültürünün, çağdaş uygarlıkla özdeşleşmesini savunur.
36.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Ziya Gökalp
E) Ömer Seyfettin


37. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Millî Edebiyat’ın savunduğu ilkelerden biri değildir?
A) Sade dil
B) Şiirde hece ölçüsünü kullanma
C) Türkçülük idealini savunma
D) Yurt sorunlarını işleyen konuları ele alma
E) Türkçedeki yabancı sözcükleri, tamlamaları atma


38.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde dili sadeleştirmek için belirlenen ilkelerden değildir?
A) Yazı dili - konuşma dili ikiliğini ortadan kaldırmak
B) Kültür dilinde İstanbul halk Türkçesini esas almak
C) Arapça - Farsça dilbilgisi kurallarına göre Türkçeyi düzenlemek
D) Halk diline yerleşmiş yabancı kaynaklı sözcükleri Türkçeleşmiş kabul etmek
E) Diğer Türk lehçelerinden sözcük almak


39.Aşağıdakilerden hangisinde Millî Edebiyat geleneği¬ne bağlı sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Mehmet Rauf
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Refik Halit Karay
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Cenap Şahabettin
D) Fuat Köprülü - Süleyman Nazif
E) Halide Edip Adıvar - Şinasi


……………., Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda yazdığı mensur şiir, makale ve hikâyelerini Resimli Kitap, Servet-i Fünûn, Yeni Mecmua dergileri ile İkdam gazetelerinde yayımladı. Fecr-i Âti topluluğundan koparak Millî Edebiyat akımına katıldı. 1920 de Millî Mücadeleyi yakından görmeleri için Anadolu'ya götürülen yazarlar arasında yer aldı. Bu geziden döndükten sonra ayrı devirlerin insanlarını ve onlara arasındaki çatışmayı işlemiş olduğu ilk romanı………. yazdı.
40.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömleki
B) Reşat Nuri Güntekin - Kan Davası'nı
C) Refik Halit Karay - Anahtar’ı
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak’ı
E) Ömer Seyfettin - Efruz Bey'i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E E A B C E A E D  D   B  E   A   D  C   E  B   C   A  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 E   E  C   C  A   B  B   D   D  B   C   D  E    D  E   D   E  C   B  D

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi